ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 17 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 17 Страница

Деловой активности предприятия Анализ деловой активности предприятия Бухгалтерский баланс ОАО «ХХХ» Тема 6. Анализ финансовой устойчивости предприятия Деловой активнтости предприятия Облік грошових коштів на інших рахунках в банку Характеристики рахунки 10 « Основні засоби» Облік переоцінки основних засобів. Первинний облік готової продукції рослинництва Синтетичний та аналітичний облік готової продукції Подготовлено на кафедре бухгалтерского учета и аудита ТЕМА 1.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА И КАЛЬКУЛЯЦИЯ Сущность и значение двойной записи на счетах Права и обязанности главного бухгалтера Определение, классификация и оценка финансовых вложений Информационные источники, используемые для составления бюджетов Тема 2.2. Бухгалтерский финансовый учет и его особенности Господарський облік є кількісним відображенням і якісною характеристикою господарських процесів з метою контролю за їx розвитком та керівництвом ними. Завдання бухгалтерського обліку Господарські засоби (активи) підприємства Взаємозв'язок між балансом і рахунками Класифікація рахунків за призначенням та побудовою Облікові регістри та їх класифікація Характеристика основних форм обліку Вимоги до звітності та її види Тема 3. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Бухгалтерський облік активів, капіталу і зобов’язань Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Тема 4. Система і методи обліку та калькулювання витрат Взірець підсумкового ( екзаменаційного ) модульного контрольного завдання. Розділ 1. Регулювання обліку у зарубіжних країнах Організаційно-правові форми підприємництва та бухгалтерська професія Перелік основних документів, які регламентують облік в Російській Федерації Penny saved is a penny gained Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дійсні станом на 1 січня 2011 року Сущность бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета. Учет материально-производственных запасов Синтетический учет наличия и движения основных средств. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. Виды удержаний из оплаты труда Несостоятельность организации. Методики и критерии оценки вероятности банкротства. Тема 1 Господарський контроль в Україні, сутність, стан,перспективи Тема 3.Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій Тема Контроль і ревізія розрахункових операцій. Тема 5 Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу К итоговой государственной аттестации в 2012/2013 учебном году Прочие привлеченные средства Учет активных операций с ценными бумагами. Операции по купле-продаже иностранной валюты по поручениям клиентов Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. Учет формирования уставного капитала коммерческого банка Принципы признания доходов и расходов Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку визначається собівартість реалізованих товарів? ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 (4 год.) ТЕМА 3 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТЕМА 4 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ ТЕМА 5 ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ТЕМА 6 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ Графік платежів по довгостроковому векселю Акціонерний капітал (до розщеплення акцій) Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ Сутність кошторисів бюджетних установ Облік позабюджетних коштів належать бюджетним організаціям Порядок нарахування заробітної плати та грошового забезпечення Облік розрахунків з підзвітними особами Проведення переоцінки (індексації) необоротних активів Облік вибуття основних засобів Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ЛИСТ-ПРОПОЗИЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ Обсяг, характер, місце і терміни проведення апробації результатів Термін дії Договору та порядок його продовження ЛИСТОК ОЦІНКИ ВЛАСТИВОГО РИЗИКУ ОБЛІК КОШТІВ НА РАХУНКАХ П-ВА У БАНКУ В НАЦІОН. ВАЛЮТІ. ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ОБЛІК УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ ГБОУ СПО «Торопецкий техникум» Остатки по счетам на начало отчетного периода Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) Основними вимогами Європейської Кредитної Вищої освіти потрібно впровадити Напрями розвитку вищої освіти Цілі впровадження КМСОНП у вищій школі України Підходи до організації навчально-виховного процесу Комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни повинен включати такі документи Функції педагогічного контролю у ВНЗ III. Контроль у позанавчальний час. Методи та технології навчання в КМСОНП Складові галузевих стандартів Освітньо-професійної програми підготовки фахівців магістерського рівня за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво», розроблених на компетентнісних засадах Вимоги до випускника вищого навчального закладу освіти та система умінь, що їх відображає Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. Основні завдання університету Адміністративно-господарський комплекс Тема 2. Облік грошових коштів Тема 3. Облік дебіторської заборгованості Тема 5. Облік нематеріальних активів Тема 6. Облік виробничих запасів та палива Тобто в момент попередньо проведеної уцінки, осквльки чиста вартість реалізації 3300 є більшою за вартість за попередню, то матеріали потрібно дооцінити 205/719 (600,00) Розрахунок амортизації премії В бух обліку операції з придбання і реалізації товарів слід відобразити Тема 9. Облік готової продукції Тема 11. Облік витрат виробництва Распределительная Контрольная Перечень объектов основных средств, приобретенных и введенных в эксплуатацию в отчетном периоде Динамика размера ставки рефинансирования Дипломной работы бакалавра экономики Подбор литературы и источников информации Порядок защиты дипломной работы Профиль «Бухгалтерский учет, СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ Отделение документационного обеспечения ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ МАПП СВЕТОГОРСК ТОРФЯНОВСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНО-ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ И ТАМОЖЕННОЙ ОХРАНЫ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЛАХДЕНПОХСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ОТДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА ТАМОЖЕННЫМ ТРАНЗИТОМ ОТДЕЛ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Отдел специальных таможенных процедур №2 ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ НОВГОРОДСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Начальник отдела контроля Силинг 640-13-59 249 КОДЫ ТАМОЖЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ, ТАМОЖЕН И ТАМОЖЕННЫХ ПОСТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СЕТЬ СВЯЗИ Пайовий капітал, цільове фінансування? Виготовлена на підприємстві продукція, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому Аналізі праці та заробітної плати, Відносна величина ефективності ритмічності, асортиментності, комплектності БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА Поняття та сутність бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік у системі наук Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку Суть і побудова бухгалтерського балансу. Сутність та значення вартісної оцінки Методологічні засади обліку господарських процесів Облікові регістри і їх класифікація Поняття та принципи побудови звітності Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності Техніка здійснення облікової політики підприємства. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку Розвиток господарського обліку та подвійної бухгалтерії в Європі. Облік на території України в дослов'янський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської держави Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в XVI-XX ст. Моделі бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Система національних рахунків (СНР). Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Альфа» Необоротних активів» (пасивний) Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Нормативно-правовое обоснование введения профессиональных стандартов Аннулирование (сторнирование) операций по счетам. Расходные операции по счетам. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОВЕРЕННОСТЯМИ Выдача денежных средств по счету после смерти владельца счета. Арест счета, приостановление операций по счетам. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ Перевод вкладов с сохранением условий. Особенности совершений операций по текущим (расчетным) банковским счетам. Счета синтетического и аналитического учета. При правильно заполненной ведомости в ней должны быть 3 пары одинаковых сумм в итоговой строке. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА Поняття судових експертиз та їх використання у правоохоронній діяльності. Класифікація судових експертиз Розвиток судово-бухгалтерської експертизи Метод судово - бухгалтерської експертизи Об'єкти судово - бухгалтерської експертизи Порядок призначення експертизи в правоохоронній діяльності Процес судово-бухгалтерської експертизи і етапи його проведення Зі справи № 30 за звинуваченням Котова А.С. Задачі, об’єкти, джерела інформації і етапи експертного дослідження операцій з грошовими коштами Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї Методика експертного дослідження операцій з основними засобами Дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями Експертне дослідження необґрунтованого списання товарів на Матеріального збитку, періодів їхнього утворення Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі Тема 10. Учет денежных средств Основные формы безналичных расчетов Учет операций на валютных счетах Тема: Учет денежных средств и расчетов. Тема 4. Визначення векселя та його призначення в розрахунках з дебіторами. Методика визначення відсотків за векселем та облік розрахунків за векселем. Оцінка дебіторської заборгованості Тема 7. Послідовність збору інформації для складання консолідованої звітності. Особливості консолідованої звітності Німеччини та Польщі. Особливості консолідованої звітності Швейцарії. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ Розділ II. Позабалансові рахунки Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Економічна сутність безготівкових та інших форм розрахунків Методика та організація обліку операцій на рахунках в банку на підприємстві Напрями удосконалення обліку безготівкових операцій Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета. Состав и характеристика активов организации Метод бухгалтерского учета и его составные элементы. Понятие, назначение и классификация бухгалтерских счетов. Учетные регистры, инвентаризация и инвентарь. В учетных регистрах могут возникать ошибки Тема 4. Методы стоимостного измерения Тема 5. Формы бухгалтерского учета Тема 6. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Регулирование бухгалтерского учета в России Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учёта в хозяйствующих субъектах. Организация бухгалтерского учета кассовых операций. Организация бухгалтерского учета операций по расчетным счетам в банке. Учет операций на валютных счетах в банке Бухгалтерские записи по учёту расчётов с покупателями и заказчиками Понятие и виды вложений во внеоборотные активы Документальное отражение и аналитический учет движения основных средств. Учет результатов инвентаризации основных средств . Бухгалтерские проводки по учету арендных операций Бухгалтерские записи лизингополучателя по учету лизингового имущества, балансодержателем которого он является Бухгалтерские записи по учёту НИОКТР Оценка и аналитический учёт финансовых вложений Бухгалтерские записи по учёту паёв и акций Понятие и классификация МПЗ. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии. Бухгалтерские записи по учёту движения материалов по учётным ценам Бухгалтерские записи по учёту резерва под снижение стоимости материальных ценностей Бухгалтерские записи по учёту специальной оснастки и специальной одежды Бухгалтерские записи по учёту движения готовой продукции Тема 15. Бухгалтерский учёт текущих обязательств Основные нормативные акты и понятия организации оплаты труда персонала Виды удержаний из заработной платы работников Бухгалтерские записи по учёту налогов и сборов Основные положения учета затрат на производство Бухгалтерские записи по учёту прямых затрат на производство Понятие и порядок формирования финансового результата Бухгалтерские записи по отражению финансового результата от обычных видов деятельности Тема 18. Учет собственного капитала и резервов Бухгалтерские операции по движению уставного капитала Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов Бухгалтерские записи по учёту бюджетных средств на финансирование капитальных и текущих расходов Бухгалтерские записи по учёту операций на депозитно-имущественных счетах Учет операций на контрольно-мемориальных счетах Бухгалтерские записи по учёту операций на счетах условных прав и обязательств Модель организации бухгалтерского управленческого учета. Бухгалтерские записи по учёту затрат Учёт и контроль издержек производства и продаж продукции по видам затрат Учёт и контроль издержек производства и продаж по центрам ответственности Калькулирование себестоимости продукции: принципы и задачи калькулирования. Классификация видов калькуляций себестоимости. Классификация методов калькулирования себестоимости продукции комплексных производств. Классификация методов учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Классификация методов учёта затрат и калькулирования себестоимости по отношению к характеру производственного процесса Характеристика современных моделей зарубежного учёта затрат на производство: системы АВС , «Стандарт-кост» и JIT. Классификация отклонений по системе «стандарт-кост»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.029 с.)