Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу1. Основними завданнями ревізії власного капіталу є перевірка:

а) правильності формування і використання (вилучення) власного капіталу;

б) дотримання встановленого установчими документами розміру статутного капіталу;

в) правильності ведення обліку внесків до статутного капіталу і розрахунків за дивідендами ;

г) все перелічене вірно.

 

2. Власний капітал — це:

а) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

б) сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо;

в) усе перелічене.

 

3. Залежно від джерел власного капіталу його можна поділити на:

а) вкладений та накопичений;

б) зареєстрований та інший додатковий капітал;

в) додатково вкладений та резервний капітал;

г) зареєстрований капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

 

4. До складу додаткового капіталу не входить:

а) емісійний дохід;

б) інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд;

в) капітал від дооцінки необоротних активів.

 

5. Інший додатковий капітал складається з:

а) капіталу від дооцінки необоротних активів та додатково вкладеного капіталу;

б) резервного капіталу;

в) нерозподіленого прибутку (непокритий збиток);

г) емісійного доходу.

6. Елементами власного капіталу не є :

а) статутний та резервний капітал;

б) додатково вкладений капітал та інший вкладений капітал;

в) неоплачений та вилучений капітал;

г) цільове фінансування та цільові надходження.

7. Статутний капітал — це:

а) кількість випущених акцій, помножена на номінал однієї акції;

б) різниця між ринковою вартістю облігації та номінальною вартістю акцій;

в) кількість акцій другої емісії;

г) сума грошових коштів, сплачених акціонерам за викуп акцій плюс вартість послуг фінансового посередника.

8. Яким записом відображається в обліку внесення в касу готівки від учасників в рахунок їх вкладів до статутного капіталу підприємства?

а) Дт 301 Кт 46;

б) Дт 301 Кт 372;

в) Дт 301 Кт 701;

9. Який показник включається до власного капіталу?

а) Адміністративні втрат;

б) нерозподілений прибуток:

в) надзвичайні витрати;

г) інші витрат операційної діяльності;

д) доходи підприємства.

10. Викуп товариством акцій власного капіталу означає:

а) скорочення числа випущених товариством акцій;

б) зменшення кількості акцій товариства в обігу;

в) збільшення статутного капіталу;

г) збільшення власного капіталу;

д) збільшення іншого додаткового капіталу

11.Яким записом відображаються в обліку внески в статутний капітал іншого підприємства нематеріальними активами?

а) Д-т 40 К-т 12;

б) Д-т 14 К-т 12;

в) Д-т 15 К-т 12;

г) Д-т 12 К-т 14;

д) немає вірної відповіді.

12.Якою проводкою відображається передача об'єктів основних засобів як вклад в статутний капітал іншого підприємства?

а) Д-т 10 К-т 40;

б) Д-т 14 К-т 10;

в) Д-т 14 К-т 40;

г) Д-т 14 К-т 311;

д) немає вірної відповіді.

13.В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал?

а) при надходженні основних засобів на підприємство;

б) при безкоштовному надходженні основних засобів;

в) при надходженні основних засобів як внески в статутний капітал;

г) при викупі акцій;

д) величина статутного фонду в акціонерних товариствах не пов'язана з рухом основних засобів.

 

14.Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» -К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає:

а) нарахування дивідендів акціонерам;

б) виплату доходів акціонерам;

в) заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій;

г) заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації AT.

15.Якою бухгалтерською проводкою закривається рахунок "Доход від реалізації готової продукції"?

а) Д-т рахунка "Доход від реалізації готової продукції"-К-т рахунка "Готова продукція";

б) Д-т рахунка "Доход від реалізації готової продукції"-К-т рахунка "Фінансові результати";

в) Д-т рахунка "Фінансові результати"-К-т рахунка "Доходи від реалізації готової продукції";

г) Д-т рахунка "Виробництво"-К-т рахунка "Доходи від реалізації готової продукції".

 

16. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько- фінансової діяльності, складає:

а)Додатковий капітал.

б) Власний капітал.

в) Пайовий капітал.

г) Немає вірної відповіді.

17. Розмір щорічних відрахувань господарських товариств до резервного (страхового) капіталу передбачається установчими документами, але не може бути меншим ніж:

А) 5 % від суми чистого прибутку;

Б) 5 % від суми власного капіталу;

В) 10 % від суми чистого прибутку;

18. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення обов’язково реєструється в:

А) Державному реєстрі господарських одиниць;

Б) кожному договорі купівлі-продажу;

В) наказу головного бухгалтера по підприємству;

19. Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинно :

А) оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку ;

Б) взяти на себе кредитні зобов’язання;

В) зменшити кількість учасників даного товариства.

 

Тема 10


1.При поверненні товару покупцем і поверненні йому коштів відбувається:

а) Збільшення величини податкового кредиту і зменшення валових доходів;

б)Зменшення податкових зобов’язань і валових доходів;

в) Зменшення валових доходів, збільшення валових доходів по п. 5.9 Закону про прибуток і зменшення податкових зобов’язань.

2. Нарахування відсотків по довгострокових кредитах от риманих відображається проводкою:

а) Д-т 611 К-т 311; б) Д-т 684 К-т 311; в) Д-т 951 К-т 684; г) Д-т 954 К-т 311.

3. Яка проводка означає: сплачені відсотки за користування кредитом?

а) Д-т 951 К-т 684;

б) Д-т 792 К-т 951;

в) Д-т 684 К-т 311;

г) Д-т 601 К-т 311.

4. Що означає бухгалтерський запис Д-т 50 „Довгострокові позики” К-т 61 „Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”?

а) отримання позики банку;

б) нарахування відсотків за позику.

в) використання позики;

г) відображення поточної заборгованості за довгостроковим.

5. Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як:

А) довгострокове;

Б) короткострокове;

В) середньострокове

6. Декларація з податку на прибуток подається до ДПА:

А)тільки за ті періоди,в яких відбувалася господарська діяльність;

Б)незалежно від того,була в цьому періоді господарська діяльність чи ні;

В) залежно від обсягу оподатковуваних операцій;

Г) немає правильної відповіді.

7. Кредитове сальдо рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" показує:

А) заборгованість перед бюджетом;

Б) переплату бюджету;

В) розрахунки за претензіями.

8. До поточних зобов’язань відносяться:

А) довгострокові кредити банку;

Б) відстрочені податкові зобов’язання;

В) доходи майбутніх періодів;

Г) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

9.Місячну податкову декларацію з ПДВ подають:

А) протягом 20 – ти календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

Б) протягом 40 – ка календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

В) протягом 60 – ти календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

10.Для перевірки інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету використовують дані обліку по рахунку:

А) 61 « Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»;

Б) 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

В) 64 «Розрахунки за податками й платежами».

11. Основним документом, який регламентує правовий режим розрахункових взаємостосунків між постачальниками і підприємствами-споживачами щодо поставки товарів є:

А) акт;

Б) договір;

В) план поставок

 

12. Документом, що засвідчує право на податковий кредит, є:

А) декларація з ПДВ ;

Б) декларація з податку на прибуток;

В) податкова накладна

13. Сплата ПДВ проводиться не пізніше:

А) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

Б) 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

В) 30-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

Г) немає правильної відповіді.

14. За кредитом рахунка 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” показується:

А) продажна вартість реалізованої продукції, яка включає ПДВ;

Б) суми оплачених рахунків на матеріальні цінності,що надійшли;

В) заборгованість за одержані від постачальників і підрядників ТМЦ, послуги;

15. При перевірці розрахунків з кредиторами ревізор використовує:

А) регістр бухгалтерського обліку по рахунку 36;

Б) регістр бухгалтерського обліку по рахунку 63;

В) платіжні доручення
 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.007 с.)