Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал поділяється на: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

На формування активів підприємств впливає наявність джерел забезпечення наступних витрат і платежів, які за своєю функцією тотожні функціям власного капіталу.

 

6.2.Для обліку власного капіталу передбачені рахунки 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал».

Для обліку забезпечення зобов’язань призначені рахунки: 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

 

6.3. Синтетичний облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань ведеться в Журналі-ордері № 7 с.-г. В цьому журналі-ордері передбачено окремі розділи для кожного синтетичного рахунку, де відображаються кредитові обороти в кореспонденції з дебетом відповідних кореспондуючих рахунків.

Окрім того, за кожним рахунком обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань ведуться аналітичні дані із зазначенням: статті аналітичного обліку, оборотів по дебету і кредиту за звітний період і з початку року.

 

6.4. Для обліку додаткового капіталу призначено Відомість № 7.1 с.-г. аналітичних даних по рахунку 42 «Додатковий капітал».

 

6.5.В Журналі-ордері № 7 с.-г. кредит рахунку 42 вступає в кореспонденцію з дебетом рахунків: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках», 46 «Неоплачений капітал» - на суму збільшення емісійного доходу; 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси» – на суму вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал; 10, 11, 20 – на суму дооцінки активів; 10, 11, 12 – на суму безоплатно одержаних необоротних активів.

 

6.6.Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку на виплати власникам нарахованих дивідендів, спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, інше використання прибутку ведеться в Відомості № 7.2 с.-г. аналітичних даних по рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Інформація про використання прибутку узагальнюється за звітний місяць та усього з початку року.

 

6.7. В сільськогосподарських підприємствах джерелами фінансування майбутніх витрат і платежів можуть виступати: резерв на сплату відпусток працівникам, на покриття виробничих витрат з підготовки робіт у зв’язку з сезонним характером виробництва та цільове фінансування та цільові надходження на різні заходи.

 

6.8. Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів) призначено рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

 

6.9. У Відомості № 7.3 с.-г. аналітичних даних по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» знаходять відображення забезпечення виплат відпусток (субрахунок 471); додаткове пенсійне забезпечення (субрахунок 472); забезпечення гарантійних зобов’язань (субрахунок 473); забезпечення інших витрат і платежів: забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, забезпечення витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо (субрахунок 474); забезпечення матеріального заохочення (субрахунок 477), забезпечення відновлення земельних ділянок (субрахунок 478).

 

6.10. На субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

 

6.11. На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

 

6.12. На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

 

6.13. На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

 

6.14. За кредитом субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення» відображається нарахування забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо в кореспонденції з дебетом рахунків: 23, 91, 92, 93, 94 тощо.

Сума нарахованої працівникам нагороди, допомоги, премії тощо відображається за дебетом субрахунку 477 та кредитом рахунків: 66, 65.

 

6.15. За кредитом субрахунку 478 «Забезпечення відновлення земельних ділянок» відображається створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель) у кореспонденції з дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом субрахунку 478 відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель в кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 65. 66.

 

6.16. Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

Усього по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» підраховуються дані за дебетом і кредитом за звітний місяць і з початку року.

6.17.Для обліку по інших рахунках власного капіталу призначено Відомість № 7.4 с.-г. аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу: 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 43 «Резервний капітал», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал».

 

6.18.Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників (учасників) фіксується в засновницьких документах підприємства. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення обов’язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць. Сума статутного капіталу за балансом підприємства та сума, зареєстрована в Державному реєстрі, повинні бути тотожними.

 

6.19.Статутний капітал акціонерного товариства складається з коштів, внесених акціонерами (учасниками). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи. Водночас сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, частка кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності і закінчується днем вибуття підприємства з державного реєстру (внаслідок припинення діяльності, банкрутства тощо).

 

6.20.Майно кооперативу відповідно до Господарського Кодексу України поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків коштами та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом. Відповідно на рахунку 41 «Пайовий капітал» виділяється два субрахунки 411 «Неподільний капітал» та 412 «Пайовий капітал».

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання майнового паю натурою, грошима або цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови одержання паю встановлюються статутом кооперативу. У разі виділення паю грошима, цю операцію відображають на дебеті рахунка 41 «Пайовий капітал» та кредиті рахунків 30 «Каса» чи 31 «Рахунки у банках». При виділенні паю члену кооперативу у натурі цю операцію відображають на дебеті рахунка 41 «Пайовий капітал» та кредиті рахунка 67 «Розрахунки з учасниками», на дебеті якого відображають виділення конкретних об’єктів.

 

6.21.Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання у Відомості № 7.4 с.-г..

 

6.22.На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв) у Відомості № 7.4 с.-г..

 

6.23.Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства у Відомості № 7.4 с.-г..

 

6.24.Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення, застосовується рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

До таких заходів в сільськогосподарських підприємствах належать: державна підтримка сільського господарства для виробництва продукції рослинництва у розрізі культур, для розвитку тваринництва за велику рогату худобу, за свиней, за птицю всіх видів, за молоко тощо. Саме за цими напрямками необхідно вести Відомість № 7.5 с.-г. аналітичних даних по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

При отриманні коштів цільового фінансування і цільових надходжень кредитується рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і дебетуються рахунки: 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» та інші. За дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відображаються використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом рахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та 69 «Доходи майбутніх періодів», а також повернення невикористаних сум.

 

6.25.Кредитові обороти по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 в кінці місяця переносять з Журналу-ордера № 7 с.-г. в Головну книгу, а обороти з дебету зазначених рахунків будуть відображені на підставі інших журналів-ордерів.

Залишки на кінець місяця за відповідними рахунками Головної книги та Журналу-ордера № 7 с.-г. повинні бути тотожними.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)