Тема 3.Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3.Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій1.Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням:

А)прибуткових і видаткових ордерів ;

Б)отриманих і виданих податкових накладних;

В)банківської виписки ;

Г)немає правильної відповіді.

2.При здійсненні розрахунків готівкою через зареєстровані реєстратори розрахункових операцій підприємства зобов’язані видати:

А)касовий чек;

Б)квитанцію;

В)договір купівлі-продажу;

Г)немає правильної відповіді.

3.Для збереження готівки, грошових документів і здійснення з ними операцій на всіх підприємствах створюються :

А)сейфи;

Б)сховища;

В)каси;

Г)немає правильної відповіді.

4.Матеріально-відповідальною особою по касовим операціям є:

А)касир;

Б)бухгалтер;

В)обліковець;

Г)немає правильної відповіді.

5. Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку на кінець кожного робочого дня:

А)в обсягах, необхідних для проведення подальших розрахунків;

Б) в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі;

В)в розмірах, що не перевищують 10 тисяч гривень;

Г)немає правильної відповіді.

6. Ліміт каси підприємства визначає:

А)установа банку;

Б) підприємство самостійно;

В)податкова служба;

Г)немає правильної відповіді.

7.Основним завдання ревізії каси і касових операцій є:

А)перевірка фактичної наявності запасів;

Б)забезпечення умов збереження готівки в касі;

В)дотримання правил інвентаризації розрахунків;

Г)немає правильної відповіді.

8.Ревізія каси проводиться шляхом:

А) планової перевірки записів у відповідних документах;

Б)перевірки касової книги в кінці кожного місяця;

В)раптової інвентаризації готівки в касі з наступним порівнянням цих даних із записами у документах;

Г)немає правильної відповіді.

9.Джерелами ревізії касових операцій є:

А)касові книги;

Б)розрахунки амортизації;

В)розрахунки витрат;

Г)немає правильної відповіді.

10.Інвентаризація каси проводиться в присутності:

А)касира;

Б)касира і головного бухгалтера;

В)без працівників підприємства;

Г)немає правильної відповіді.

11.Якщо касир не є присутнім при ревізії каси:

А)ревізія проводиться за участю тільки бухгалтера;

Б)призначається спеціальна комісія;

В)відміняється проведення ревізії;

Г)немає правильної відповіді.

12.Під час ревізії першим перерахунок готівки в касі проводить:

А)касир;

Б)ревізор;

В)незалежна особа;

Г)немає правильної відповіді.

13.Ревізія каси проводиться:

А)суцільним методом всіх касових документів;

Б) вибірковим методом всіх касових документів;

В)суцільним методом перевірки видаткових та вибірковим методом перевірки прибуткових касових документів;

Г)немає правильної відповіді.

14.Виправлення у касових ордерах:

А)допускаються;

Б)не допускаються;

В)допускаються,за умови підпису головного бухгалтера під виправленим записом;

Г)немає правильної відповіді.

15.Розрахунки готівкою проводяться:

А)через банк;

Б)через касу;

В)чеком;

Г) немає правильної відповіді.

16.Розрахунки готівкою при видачі грошових коштів з каси оформляють:

А)прибутковим касовим ордером;

Б)дорученням;

В)заявою на видачу готівки;

Г) немає правильної відповіді.

17.Акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою складають у:

А)двох примірниках;

Б)трьох примірниках;

В)одному примірнику;

Г) немає правильної відповіді.

18.У випадку не виявлення порушень у результаті перевірки готівкових операцій складають:

А) акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою;

Б)акт перевірки готівки;

В)довідку;

Г) немає правильної відповіді.

19.Невитрачена готівка, видана в підзвіт на відрядження повинна бути повернена в касу протягом:

А)одного дня

Б)трьох днів;

В)звітного місяця;

Г) немає правильної відповіді.

20.Головним первинним документом, що перевіряється при проведенні ревізій банківських операцій є:

А)банківська виписка;

Б)прибутковий ордер;

В)договір;

Г) немає правильної відповіді.є

21.Банківськи виписки:

А)перевіряться вибірково;

Б) перевіряються у хронологічній послідовності;

В)не підлягають перевірці під час проведення ревізії;

Г) немає правильної відповіді.

22. Одне з найважливіших і обов'язкових завдань ревізії операцій на рахунках в установі банку:

А) своєчасність та повнота оприбуткування одержаної готівки з банку від інших осіб;

Б) перевірка достовірності виписок, які банк видає підприємству, наявності штампів і підписів працівників установ банку на документах, що додаються;

В) отримання встановленого порядку збереження чекових книжок;

Г) немає правильної відповіді.

23.Вказані у виписці записи по дебету рахунка для підприємства означають:

А)надходження коштів;

Б) зменшення коштів;

В) правильними є відповіді А,Б;

Г) немає правильної відповіді.

24.Вказані у виписці записи по кредиту рахунка для підприємства означають:

А)надходження коштів;

Б) зменшення коштів;

В) правильними є відповіді А,Б;

Г) немає правильної відповіді.

25.Код 1 у дебеті виписки свідчить про:

А) списання коштів з рахунку на підставі платіжного доручення;

Б) зарахування коштів на рахунок,згідно з доданою копією платіжного доручення;

В) списання коштів з рахунку на підставі платіжної вимоги-доручення;

Г) немає правильної відповіді.

26. Код 1 у кредиті виписки свідчить про:

А) списання коштів з рахунку на підставі платіжного доручення;

Б) зарахування коштів на рахунок,згідно з доданою копією платіжного доручення;

В) списання коштів з рахунку на підставі платіжної вимоги-доручення;

Г) немає правильної відповіді.

27.Код 2 у дебеті виписки свідчить про:

А) списання коштів з рахунку на підставі платіжного доручення;

Б) зарахування коштів на рахунок,згідно з доданою копією платіжного доручення;

В) списання коштів з рахунку на підставі платіжної вимоги-доручення;

Г) немає правильної відповіді.

28.Код 2 у кредиті виписки свідчить про:

А) зарахування коштів на рахунок,згідно з доданою копією платіжної вимоги-доручення;

Б) зарахування коштів на рахунок,згідно з доданою копією платіжного доручення;

В) списання коштів з рахунку на підставі платіжної вимоги-доручення;

Г) немає правильної відповіді.

29.Повноту надходження грошей на рахунок банківської установи перевіряють:

А) вибірковим методом;

Б) суцільним методом;

В) правильними є відповіді А,Б;

Г) немає правильної відповіді.

30.За результатами ревізії операцій на рахунках в банку складають:

А) договір;

Б) заключення;

В) проміжний акт;

Г) немає правильної відповіді.

31.Документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка установі банку сплатити чекотримачу зазначену суму коштів-це:

А) розрахунковий чек;

Б) платіжне доручення;

В)платіжна вимога-доручення;

Г) немає правильної відповіді.

32.Чекові книжки є:

А) лімітовані, нелімітовані;

Б) річні,місячні;

В) готівкові,безготівкові;

Г) немає правильної відповіді.

33.Чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекотримача протягом:

А) тижня;

Б) трьох календарних днів;

В) десяти календарних днів;

Г) немає правильної відповіді.

34.Залишок у чековій книжці повинен відповідати залишку на такому бухгалтерському рахунку, з відкриттям до нього відповідного субрахунку:

А) 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

Б) 331 «Грошові документи в національній валюті»;

В) 08 «Бланки суворого обліку»

Г) немає правильної відповіді.

35. Банк платника приймає вимогу-доручення від платника:

А) протягом 10 календарних днів з дати оформлення її отримувачем;

Б) в день оформлення її отримувачем;

В) протягом 20 календарних днів з дати оформлення її отримувачем;

Г) немає правильної відповіді.

36. Строк дії чекової книжки:

А) один рік;

Б) один місяць;

В) не більше 6 місяців;

Г) немає правильної відповіді.

37. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання:

А)протягом 30 календарних днів з дати його виписки;

Б) протягом 20 календарних днів з дати його виписки;

В) в будь - який день його предявлення;

Г) немає правильної відповіді.

38.Фізичним особам обмінювати чек на готівку або отримувати здачу із суми чека готівкою :

А) дозволяється не більше ніж 20 відсотків від суми цього чека;

Б)дозволяється;

В) не дозволяється;

Г) немає правильної відповіді.

39.Строк дії чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку:

А) три місяці з дати його видачі;

Б) один місяць з дати його видачі;

В)10 днів з дати його видачі;

Г) немає правильної відповіді;

40.Підприємствам здійснювати обмін чека на готівку та отримувати готівкою здачу із суми чека:

А) дозволяється не більше ніж 20 відсотків від суми цього чека;

Б)дозволяється;

В) не дозволяється;

Г) немає правильної відповіді.

41.Який розмір штрафних санкцій встановлюється за не оприбуткування готівки в касі:

а) у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

б) у двократному розмірі не оприбуткованої суми;

в) у розмірі 25% не оприбуткованої суми;

42.Який розмір штрафних санкцій встановлюється за перевищення ліміту готівки в касі:

а) у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

б) у двократному розмірі не оприбуткованої суми;

в) у розмірі 25% не оприбуткованої суми;

43. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати:

А) 10000 грн. протягом звітного місяця по розрахунках з одним підприємством;

Б) 10000 грн. протягом одного дня по розрахунках з одним або всіма підприємствами;

В) ліміту каси;

Г) немає правильної відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)