Бухгалтерські проведення щодо списання заключними оборотами доходів і видатків бюджетної установи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерські проведення щодо списання заключними оборотами доходів і видатків бюджетної установи 

 

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1.Стісуються одержані у звітному році асигнування загального фонду 701,702,681
2.Списуються одержані у звітному році доходи спеціального фонду: що належать до поточного бюджетного періоду що належать до майбутніх періодів 711—714, 682 711
3.Списуються доходи за спеціальними коштами, одержані у минулому, а витрачені у поточному бюджетному періоді
4.Списуються доходи спеціального фонду кошторису, використані на покриття видатків загального фонду
5. Списуються результати реалізації продукції, робіт послуг виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських господарств, науково-дослідних робіт за договорами і т. ін. : прибутки збитки 721,722,723 432 432 721,722,723
6.Списуються видатки за рахунок коштів загального фонду 801, 802
7.Списуються видатки за рахунок коштів спеціального фонду 811-813
8.Списуються результати переоцінок матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів: загального фонду спеціального фонду
9. Списуються нараховані курсові річниці за операціями з іноземною валютою: за загальним фондом   за спеціальним фондом        

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.Наведіть класифікацію звітності бюджетних установ.

2.Охарактеризуйте склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та основні вимоги до її складання і подання.

3.Назвіть основні форми податкової та соціальної звітності бюджетних установ і терміт її подання.

4.Назвіть основні форми статистичної звітності бюджетних установ та охарактеризуйте їх призначення.

5.У чому полягає закриття рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та визначення результатів виконання кошторису?


ЛІТЕРАТУРА

1.Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ // Баланс,— 13.09.1999.— № 73. С, 5 -9.

2.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05,1997 р.. №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

3.Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97 ВР (зі змінами та доповненнями).

4.Постанова КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери» Від 29.05.1996 р, № 565 (зі змінами і доповненнями) // Баланс.— 2000.— Травень, спецвипуск. С. 43—51.

5.Інструкція з інвентаризації основин): засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, І ротових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена ДКУ 30.10.98 р., №90//Всепро бухгалтерський облік.— 1998.— №118(300).— С. 15—21.

6.Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Затверджена ДКУ ти ДКСУ02 12.1997р..№ 125/7(1.

7.Інструкція ч обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 17.07.2000 р., № 64 // Баланс.— 2000.—№33(314). —С. 16--ЗО.

8.Інструкція І обліку запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 08.12.2000 р., МІ 125// Баланс.— 2001. - Січень, спецвипуск.— № 2(21) —С. 25--32,

9.Інструкція про Відкриття реєстраційних рахунківорганами Державного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., №32.

10.Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р.. № 68 // Фінанси і право - 2000.— № З,— С. 23—27.

11.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р.. № 61 // Баланс,— 2000, - Вересень, спецвипуск.— С, 3—13,

12.Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджені ДКУ 06.06.200! р.. № 97 // Все про бухгалтерський облік.--2001.- №63(609).—С. 17—18.

13.Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ 16.12.02р., № 232.

14.Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них. Затверджена ДКУ 11.08.1998р.. №63.

15.Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 18.12.2000 р., № 130 // Бухгалтерія.—2001.—№ 10(425),—С. 4—5,

16.Інструкція про порядок складання в 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державного та/або місцевого бюджетів. Затверджено ДКУ 29.03.2002р.,№59.

17.Інструкція про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти з державного та/або місцевого бюджетів. Затверджено ДКУ 25.12.2002 р., № 240.

18.Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій. Затверджений МФУ 29.06.2000 р., № 146 // Все про бухгалтерський облік.—2000.—№66(491).—С. 9—13.

19.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено МФУ 24.05.1995 р., № 88 // Все про бухгалтерський облік.— 1999.—№ 12(315).—С. 12—15.

20.Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ 21.03.1997 р., № 28 // Бухгалтерський облік і аудит.— 1997,— № 4,—С. 38.

21.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12,1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С. 66—69.

22.Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10,12.1999р.. № 114/ /Бухгалтерія,— 2001.— № 4 (367),— С. 70 -84.

23.Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Затверджений ДКУ 25.03.1999 р,, № 27 // Все про бухгалтерський облік— 1999.— № 40 (343).— С. 13—17.

24.Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Затверджений ДКУ 24.07.200! р.. № 126 // Бухгалтерія.— 2001.— № 34/2(449).—С, 7—8.

25.Порядок призначення, виплати та розміри стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів. Затверджено КМУ 08.08.2001 р., № 950 // Фінанси.—2001.--№ 33.--С, 70—72.

26.Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги. Затверджений ДКУ 10.12.1999 р.. № 113.

27.Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, термін позовної давнини якої минув. Затверджено ДКУ 08.05.2001 р., № 73 // Все про бухгалтерський облік.— 2001.— № 53(599).— С. 13.

 

28.Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 р., № 100 // Баланс.— 2000.— Грудень, спецвипуск. - С. 4—5.

29.Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджений КМУ 28.02.2002р.,№228.

30.Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Затверджено ДКУ 19.10.2000р.. № 103.

31.Порядок подання фінансової звітності. Затверджено КМУ 28.02.2000р., №419.

32.Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостач, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено КМУ 22.01.1996р.,№116.

33.Про операції по річному закриттю рахунків. Лист ДКУ від 22.12.2000р. №07-04/1219-9396//Баланс.— 2001.— №4(337).-- С. 25- 26.

34.Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ та МЕУ 10.0Я.2001 р.№ 142УІ81 // Бухгалтерія.— 2001.— № 42/1 (457).— С. 20—24.

35.Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник.—К: КНЕУ.2001,— 250с.

36.Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.— Харьков: Фактор. 2002.— 566 с.

37.Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2000.—216 с.

38.Учет в бюджетних организациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001.—352с.

39.Періодичні видання «Баланс», «Баланс-бюджет», «Бухгалтерія». «Все про бухгалтерський облік» та ін.


Додаток

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
Код Назва Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Земельні ділянки
    Капітальні витрати на поліпшення земель
    Будинки та споруди
    Машини та обладнання
    Транспортні засоби
    Інструменти, прилади та Інвентар
    Робочі і продуктивні тварини
    Багаторічні насадження
    Інші основні засоби
Інші необоротні Музейні цінності, експонати зоопарків.
  матеріальні активи   виставок
    Бібліотечні фонди
    Малоцінні необоротні матеріальні активи
    Білизна, постільні речі, одяг та взуття
    Тимчасові нетитульні споруди
    Природні ресурси
    Інвентарна тара
    Матеріали довготривалого використання
      для наукових цілей
    Необоротні матеріальні активи
      спеціального призначення
Нематеріальні Авторські та суміжні з ними права
  активи інші нематеріальні активи
Знос необоротних Знос основних засобів
  активів Знос Інших необоротних матеріальних
      активів
    Знос нематеріальних активів
Клас 2. Запаси
Виробничі запаси 201 п Сировина і матеріали
    Обладнання, конструкції і деталі до
      установки
    Спецобладнання для науково-дослідних
      робіт за господарськими договорами
    Будівельні матеріали
    Інші виробничі запаси

Продовження

Тварини на Молодняк тварин на вирощуванні
  вирощуванні і Тварини на відгодівлі
  відгодівлі Птиця
    Звірі
    Кролі
    Сім'ї бджіл
    Доросла худоба, вибракувала з основного
      стада
    Худоба, прийнята від населення для
      реалізації
Малоцінні та Малоцінні та швидкозношувані предмети.
  швидкозношувані   що знаходяться на складі і в експлуатації
  предмети Малоцінні та швидкозношувані предмети
      спеціального призначення
Матеріали і Матеріали для учбових, наукових та
  продукти   Інших цілей
  харчування Продукти харчування
    Медикаменти І перев'язувальні засоби
    Господарські матеріали і канцелярське
      приладдя
    Паливо. горючі і мастильні матеріали
    Тара
    Матеріали в дорозі
    Запасні частини до машин і обладнання
    інші матеріали
Готова продукція Вироби виробничих (навчальних)
      майстерень
Продукція Продукція підсобних (навчальних)
  сільсько-   сільських господарств
  господарського    
  виробництва    
Клас 3. Кошти, обрахунки та інші активи
Каса Каса в національній валюті
    Каса в іноземній валюті
Рахунки в банках Поточні рахунки на видатки установи
    Поточні рахунки для переказування
      підвідомчим установам
    Поточні рахунки для обліку спеціальних
      коштів
    Поточні і рахунки для обліку сум за
      дорученнями
    Поточні рахунки для обліку депозитних

 

Продовження

    Поточні рахунки для обліку інших
      власних надходжень
    Поточні рахунки сільських, селищних
      та міських (міст районного
      підпорядкування) бюджетів
    Поточні рахунки в іноземній валюті
    Інші поточні рахунки
Рахунки в Реєстраційні рахунки
  казначействі Особові рахунки
    Спеціальні реєстраційні рахунки для
      обліку спеціальних коштів
    Спеціальні реєстраційні рахунки для
      облік}' сум за дорученнями
    Спеціальні реєстраційні рахунки для
      облік}' депозитних сум
    Спеціальні реєстраційні рахунки для
      обліку інших власних надходжень
    Реєстраційні рахунки сільських,
      селищних та міських (міст районного
      підпорядкування) бюджетів
    Інші рахунки в казначействі
Інші кошти Грошові документи в Національній
      валюті
    Грошові документи в іноземній валюті
    Грошові кошти в дорозі в
      національній валюті
    Грошові кошти в дорозі в Іноземній
      валюті
Короткострокові Векселі, одержані в національній
  векселі одержані   валюті
    Векселі, одержані в іноземній валюті
Розрахунки з Розрахунки із замовниками з авансів
  покупцями та   на науково-дослідні роботи
  замовниками    
Розрахунки з Розрахунки в порядку планових
  різними   платежів
  дебіторами    

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.007 с.)