з науки «Бухгалтерський облік»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

з науки «Бухгалтерський облік» 

1.Види господарського обліку, їх особливості та взаємозв’язок.

2.Документальне оформлення й облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3.Відобразити суми господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти та залишки на кінець звітного періоду по рахунках, скласти бухгалтерський баланс, якщо підприємство мало такі залишки на початок періоду: «Каса» 1000 грн.; «Основні засоби» 274000 грн.; «Знос (амортизація) необоротних активів 24000 грн.; «Статутний капітал» 280000 грн.; «Виробничі запаси» 44000 грн.; «Розрахунки за податками й платежами» 5000 грн.; «Розрахунки за виплатами працівникам» 15000 грн.; «Рахунки в банках» 25000 грн.; «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 15000 грн.; «Короткострокові позики» 5000 грн.

3.1. Зарахована на рахунок у банку короткострокова позика 200000грн.;

3.2. Надійшли виробничі запаси від постачальника, за які ще не розрахувалися 120000грн.;

3.3. З рахунку в банку перераховані кошти в погашення частини заборгованості постачальнику 60000грн.;

3.4. Надійшли кошти в касу з рахунку в банку для виплати заробітної плати 10000грн.

4.Тести

4.1. За наведеною кореспонденцією рахунків скласти зміст господарської операції, визначити її тип:

Дебет 98 «Податок на прибуток» Кредит 64 «Розрахунки за податками й платежами»

4.2. Зробити розрахунок і вказати правильну відповідь.

За звітний період підприємство отримало доходи від реалізації - 480000 грн.(в т.ч. ПДВ). Понесені витрати склали: собівартість реалізації 220000 грн.; адміністративні витрати 80000 грн.; витрати на збут - 70000. Визначити фінансовий результат за звітний період. А) 110000; Б) 30000; В) 100000 Г) 60000

5.Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції.

5.1. Нарахована заробітна плата робітникові за виготовлення продукції 4000грн.;

5.2. Нарахований єдиний соціальний внесок на зарплату робітника, що виготовляє продукцію 1600 грн.;

5.3. Утриманий єдиний соціальний внесок із нарахованої заробітної плати 140грн.;

5.4. Утриманий податок з доходів фізичних осіб із нарахованої зарплати 579грн.;

5.5. Виплачена заробітна плата робітнику 3281грн..

6.Підприємство отримало від постачальника основний засіб вартістю 360000 грн. (в т.ч. ПДВ). Транспортні витрати склали 1800 грн.(в т.ч. ПДВ). Витрати, пов’язані з монтажем і введенням основного засобу в експлуатацію: нарахована зарплата робітникам – 6000 грн.; нарахований єдиний соціальний внесок – 2200 грн. Визначити первісну вартість придбаного та введеного в експлуатацію об’єкта основного засобу.

Скласти відповідні розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків.

 

Затверджено на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку Протокол №___ від _______201_р.

 

Завідувач кафедри Ю.А.Кузьмінський

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана»

Кафедра бухгалтерського обліку

Екзаменаційне завдання №

науки “Бухгалтерський облік

 

1. Розкрити способи виявлення та виправлення помилок в обліку.

2.Скласти бухгалтерські проводки, визначити тип господарських операцій та дати характеристику кореспондуючих рахунків.

Одержано короткостроковий вексель від покупця – 10 000 грн.

Утримано з заробітної плати інженера цеху податок з доходу фізичної особи –2 000 грн.

3.Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

4.Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції:

1) Отримано від учасника об’єкт основних засобів як внесок до статутного капіталу.....................................................................14 000 грн.

2) Відображено послуги сторонньої організації з транспортування і монтажу вказаного об’єкта основних засобів ........................1 000 грн.

3) Нараховано ПДВ на суму зобов’язання постачальнику послуг..............?

4) З рахунку в банку сплачено за транспортування і монтаж.....................?

5) Витрати на транспортування і монтаж включено до первісної вартості об’єкта основних засобів, який внесено учасником……...........……......?

5. Вибрати правильну відповідь і обґрунтувати її:

5.1.Що не визнається доходами згідно П(С)БО 15 «Дохід» :

A.Сума попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

B.Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

C.Надзвичайні доходи.

5.2.Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі:

а) Оборотних активів. б) Поточних зобов’язань.

в) Доходів майбутніх періодів. г) Витрат майбутніх періодів.

 

6. За наведеною кореспонденцією рахунків скласти зміст господарської операції:

6.1. Дебет 944 «Сумнівні та безнадійні борги»

Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів»

6.2. Дебет 471 «Забезпечення виплат відпусток»

Кредит 661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

7. Завдання: Вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій:

7.1. Зараховано на рахунок в банку короткострокову позику:

a) Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 50 «Довгострокові позики банку»

b) Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 60 «Короткострокові позики банку»

c) Дт 60 «Короткострокові позики банку» Кт 31«Рахунки в банку»

7.2. Придбано у постачальника і оприбутковано на склад виробничі запаси:

a) Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»

b) Дт 20 «Виробничі запаси» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»

c) Дт 63 «Розрахунки з постачальниками» Кт 20 «Виробничі запаси»

8. Вказати кореспонденцію рахунків на підставі наведених господарських операцій:

8.1. Відпущено і списано матеріалів за планово-обліковими цінами на:

a) виробництво продукції – 10 000 грн.

b) капітальне будівництво – 2 000 грн.

c) потреби збуту – 2 000 грн.

8.2. З поточного рахунку в банку одержано в касу кошти для виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 33 000 грн.

 

9. Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків:

А) Нарахована заробітна плата робітникам допоміжних цехів – 1500 грн., адмін. персоналу підприємства – 1800 грн., нараховані лікарняні за 5 перших днів хвороба амін. персоналу – 630 грн.

Б) Нарахована зарплата сторожу Ковальчук М.Б. – 500 грн. Зробити обов’язкові утримання з нарахованої зарплати та визначити суму до видачі.

 

10.Підприємство придбало матеріали у постачальника на суму 18 000 грн. (у т.ч. ПДВ). На суму боргу підприємство видало постачальнику простий вексель терміном на два місяці під 30% річних із включенням відсотків до його вартості. По закінченню строку дії векселя підприємство погасило свою заборгованість.

Скласти необхідні розрахунки та відобразити їх в обліку

 

Затверджено на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку Протокол № від

 

Завідувач кафедри Ю.А. Кузьмінський


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна.

1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Від 16.07.1999р. № 996-XIV.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

4. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. /За заг. ред.. Ю.А- Кузьмінського. -К.:КНЕУ,2007.-648с.

5. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./Л.Г.Ловінська, Л.В.Жилкіна, О.Л. Галенко та ін.- К.:КНЕУ,2002.-370с.

6. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: навч. посібник / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Вид. 3-тє, доповн. і переробл. - К.: КНЕУ, 2010. - 390 с.

7. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

 

 

Додаткова.

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2. Закон України «Про відпустки». Від 15.11.1996р. № 504/96-ВР.

3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розра­хунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей. Затверджена наказом Мінфіну України від 16 травня 1996р. №99.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.-К:А.С.К.,2006.-785с.

6. Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік: Навч. Метод. Посібник: у 4-х ч. Ч.1 Методичні рекомендації до вивчення 1 блоку “Теоретичні основи бухгалтерського обліку. -К.: КНЕУ, 2002- 314с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.006 с.)