З науки «Бухгалтерський облік» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З науки «Бухгалтерський облік»  Максимальна кількість балів на практичному занятті РАЗОМ (балів)
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і метод. Тема 2.Бухгалтерський баланс Тема 3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Тема 4. Оцінка і калькуляція Тема 5.Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку Тема 6.Облік необоротних активів. Тема 7.Облік запасів. Тема 8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Тема 9. Облік фінансових інвестицій Тема 10.Облік власного капіталу. Тема 11.Облік зобов’язань. Тема 12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства. Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства.
Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях
Виконання розрахункових завдань у робочих зошитах
Тренінгове заняття          
Разом балів навчальної роботи студентів
Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою          
Написання модульних контрольних робіт           2х5=10
Виконання відповідних завдань за означеною тематикою або написання реферату за заданою тематикою          
РАЗОМ          

 


 


За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить 5 балів:

- виконання відповідних завдань за означеною тематикою або

- написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

Студенти, які беруть активну участь у поза навчальній науковій діяльності (роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси і олімпіади тощо), і за результатами поточного контролю знань не набрали 50 балів, за рішенням керівника курсу, додатково можуть отримати не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.


На останньому семінарському (практичному) занятті сумарна оцінка в балах від 0 до 50 балів (включно)за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену (див. п. 4.3).

 

Особливості поточного контролю знань

студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів з науки “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми науки:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою науки.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу науки в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт науки;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з науки складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу науки дорівнює 100 балам.

За поточну успішністьстудент може отримати максимум 20 балів і за екзамен 100 балів.

 

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є:

а) виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

Оцінка за виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання протягом семестру становить від 0 до 15 балів.

Вказані бали студент може отримати протягом семестру за таких умов:

10 балів - за виконання у встановлений термін домашньої письмової роботи, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення та допущеної до захисту. Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття.;

5 балів за захист домашньої письмової роботи.

Проведення захисту контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Контрольні роботи студентам не повертаються.

За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить 5 балів:

- виконання відповідних завдань за означеною тематикою або

- написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

 

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Студент має можливість отримати завдання і по закінченні сесії.

Зміст завдань контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання наведені в Тематиці контрольних робіт та методичних вказівках до їх виконання з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів необлікових спеціальностей заочної форми навчання економічних вузів

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком складеним кафедрою, який доводиться до відома студентів під час начитки лекцій.

За місяць до початку сесії студенти здають на кафедру виконані домашні роботи. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Якщо рецензія робіт позитивна, то роботи допускаються до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів, від 0 до 20 балів(включно), вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену (див. п. 4.3).

4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань (їх перелік, наведений в п.1, 2 ).

Об’єктом контролю знань студентів є результати виконаних письмових екзаменаційних завдань. Екзаменаційне завдання з науки “Бухгалтерський облік” для студентів:

- денної форми навчання містить 6 завдань,

- для студентів заочної форми навчання 10 завдань,

кожне з яких оцінюється за шкалою від «0» до «10» балів залежно від рівня знань.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.011 с.)