Перелік питань, що охоплюють зміст науки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань, що охоплюють зміст науки1. Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.

2. Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

3. Визначити та дати характеристику вимірникам, що застосовуються в обліку.

4. Надати визначення бухгалтерського обліку, розкрити його значення і види.

5. Розкрити значення бухгалтерського обліку та його основних функцій.

6. Визначити функції бухгалтерського обліку.

7. Розкрити взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.

8. Розкрити роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі.

9. Визначити завдання бухгалтерського обліку.

10. Визначити користувачів облікової інформації та надати їх характеристику.

11. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

12. Визначити вимоги, що ставляться до бухгалтерського обліку.

13. Визначити предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

14. Надати класифікацію господарських ресурсів (активів) підприємства.

15. Надати класифікацію господарських ресурсів (засобів) за функціональною участю в процесі діяльності.

16. Надати класифікацію джерел формування господарських ресурсів (активів) підприємства.

17. Визначити власні джерела утворення господарських засобів та надати їх характеристику.

18. Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.

19. Визначити метод бухгалтерського обліку та надати характеристику його елементів.

20. Розкрити зміст балансу та надати характеристику його структурі.

21. Характеристика балансу як елементу методу бухгалтерського обліку.

22. Дати характеристику змісту та структурі активу балансу.

23. Розкрити зміст та структуру пасиву балансу.

24. Дати характеристику типам змін в балансі, що зумовлені господарськими операціями.

25. Призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку.

26. Розкрити взаємозв’язок між балансом і рахунками бухгалтерського обліку.

27. Розкрити принципи побудови і значення плану рахунків бухгалтерського обліку.

28. Дати класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

29. Надати класифікацію рахунків за призначенням і структурою.

30. Визначити існуючі класифікації рахунків та надати їх характеристику.

31. Розкрити призначення і будову активних і пасивних рахунків.

32. Призначення, будова та порядок визначення залишків (сальдо)на активних і пасивних рахунках.

33. Розкрити сутність позабалансових рахунків, їх призначення і особливості здійснення обліку.

34. Розкрити призначення і будову рахунків з обліку необоротних активів.

35. Рахунки для обліку оборотних активів, їх призначення та характеристика.

36. Надати характеристику і будову основних матеріальних і грошових рахунків.

37. Надати призначення і будову розрахункових активних рахунків.

38. Надати характеристику рахунків обліку джерел залучених (позикових) коштів, їх призначення.

39. Надати характеристику рахунків обліку джерел утворення господарських засобів, визначити їх призначення.

40.Надати характеристику рахунків обліку власного капіталу, їх призначення.

41. Визначити призначення і будову рахунків обліку власного капіталу.

42. Дати характеристику призначенню і будові розрахункових пасивних рахунків.

43. Визначити призначення і будову регулюючих рахунків в обліку.

44. Розкрити призначення і будову розрахункових активно-пасивних рахунків.

45. Розкрити призначення і будову регулюючих доповнюючих рахунків.

46. Розкрити призначення і будову регулюючих контрактивних рахунків.

47. Розкрити призначення і будову регулюючих контрпасивних рахунків.

48. Розкрити призначення і будову фінансово-результатних рахунків, порядок здійснення їх обліку.

49. Розкрити призначення і класифікацію операційних рахунків.

50. Розкрити призначення і будову збірно-розподільчих рахунків.

51. Розкрити призначення і будову бюджетно-розподільчих рахунків.

52. Розкрити призначення і будову калькуляційних рахунків.

53. Визначити призначення і будову номінальних рахунків в обліку.

54. Розкрити суть, значення, відмінності та взаємозв’язок синтетичного і аналітичного обліку.

55. Розкрити сутність та взаємозв’язок між синтетичним та аналітичним обліком.

56. Розкрити будову, порядок складання і призначення оборотних відомостей за синтетичними рахунками.

57. Розкрити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості по синтетичних рахунках.

58. Розкрити призначення і будову оборотних відомостей за аналітичними рахунками.

59. Розкрити зміст і значення бухгалтерських записів (проводок). Прості та складні бухгалтерські записи (бухгалтерські проведення).

60. Розкрити суть і значення подвійного запису.

61. Розкрити сутність хронологічного й систематичного обліку.

62. Розкрити значення, сутність та види документації, як елементу методу бухгалтерського обліку.

63. Вимоги до змісту і складання документів в бухгалтерському обліку.

64. Розкрити суть, значення, обов’язкові реквізити документів в бухгалтерському обліку.

65. Надати класифікацію документів, що використовуються в обліку.

66. Дати визначення обліковим регістрам, їх характеристика і види.

67. Розкрити порядок перевірки й опрацювання документів.

68. Розкрити способи виявлення та виправлення помилок в обліку.

69. Дати характеристику регістрам призначеним для узагальнення даних бухгалтерського обліку.

70. Визначити сутність інвентаризації, як елементу методу бухгалтерського обліку, її значення та види.

71. Розкрити порядок проведення інвентаризації та оформлення і відображення її результатів в обліку.

72. Надати характеристику форм бухгалтерського обліку.

73. Розкрити будову, переваги і недоліки шахової оборотної відомості.

74. Документальне оформлення та облік наявності основних засобів.

75. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.

76. Документальне оформлення та облік капітальних інвестицій на будівництво.

77. Документальне оформлення та облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію, модернізацію та поліпшення основних засобів.

78. Документальне оформлення та облік переоцінки основних засобів.

79. Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів.

80. Документальне оформлення та облік ліквідації основних засобів.

81. Документальне оформлення та облік оренди основних засобів у орендодавця.

82. Документальне оформлення та облік оренди основних засобів у орендаря.

83. Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) основних засобів.

84. Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення основних засобів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.

85. Документальне оформлення та облік надходження інших матеріальних необоротних активів.

86. Документальне оформлення та облік вибуття інших матеріальних необоротних активів.

87. Документальне оформлення та облік придбання (створення) нематеріальних активів.

88. Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) нематеріальних активів.

89. Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення нематеріальних активів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.

90. Документальне оформлення та облік вибуття нематеріальних активів.

  1. Документальне оформлення та облік результатів інвентаризації необоротних активів.
  2. Документальне оформлення та облік готової продукції.

93. Облік та документальне оформлення наявності та надходження виробничих запасів.

94. Документальне оформлення та облік виробничих запасів на складах.

95. Документальне оформлення та облік вибуття виробничих запасів. Методи оцінки запасів при їх вибутті.

96. Документальне оформлення та облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів

97. Документальне оформлення та облік вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

98. Розкрити порядок визначення, оцінку та облік незавершеного виробництва.

99. Документальне оформлення та облік незавершеного виробництва і готової продукції.

100. Документальне оформлення обліку витрат на виробництво за елементами та статтями калькуляції.

101. Надати класифікацію витрат виробництва за статтями та відобразити їх облік.

102. Розкрити суть простого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

103. Розкрити поопераційний облік витрат і калькулювання собівартості продукції.Розкрити позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

104. Розкрити попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

105. Розкрити нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

106. Документальне оформлення та облік витрат виробництва та виходу готової продукції.

107. Документальне оформлення, оцінка і облік випуску готової продукції.

108. Розкрити поняття браку продукції, його документальне оформлення та облік.

109. Визнання в обліку витрат майбутніх періодів та їх характеристика.

110. Документальне оформлення та облік операцій з грошовими коштами у касі підприємства.

111. Документальне оформлення та облік операцій на поточному рахунку в банку в національній валюті.

112. Документальне оформлення та облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.

113. Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

114. Документальне оформлення та облік розрахунків за векселями одержаними. Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами.

115. Документальне оформлення та облік розрахунків за претензіями.

116. Документальне оформлення та облік розрахунків з різними дебіторами.

117. Документальне оформлення та облік короткострокових фінансових інвестицій.

118. Документальне оформлення та облік формування та змін статутного капіталу.

119. Розкрити економічну сутність неоплаченого капіталу та його облік.

120. Документальне оформлення та облік статутного та неоплаченого капіталу.

121. Розкрити економічну сутність вилученого капіталу та його облік.

122. Розкрити економічну сутність додаткового капіталу, облік його формування та використання.

123. Розкрити порядок формування і використання резервного капіталу в системі бухгалтерського обліку.

124. Визначити економічну сутність понять нерозподіленого прибутку та непокритих збитків. Облік їх формування і використання.

125. Документальне оформлення та облік прибутку, використаного у звітному періоді.

126. Визнання довгострокових зобов’язань, їх структура та облік.

127. Документальне оформлення та облік довгострокових кредитів банків.

128. Документальне оформлення та облік довгострокових облігацій.

129. Розкрити суть поточних зобов’язань, їх склад та облік.

130. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів банку.

131. Документальне оформлення та облік векселів виданих.

132. Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками.

133. Документальне оформлення та облік розрахунків за податками і платежами.

134. Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ).

135. Визнання в обліку доходів майбутніх періодів та їх характеристика.

136. Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

137. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати.

138. Документальне оформлення та облік утримань із заробітної плати.

139. Документальне оформлення та облік розрахунків за депонованою заробітною платою.

140. Документальне оформлення та облік нарахування зі сплати єдиного соціального внеску.

141. Документальне оформлення та облік нарахування й використання внесків за соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності.

142. Документальне оформлення та облік розрахунків за лікарняними листками (тимчасова непрацездатність).

143. Документальне оформлення та облік розрахунків заробітної плати за час перебування у відпустці, як за рахунок раніше створеного забезпечення виплат відпусток, так і без нього.

144. Визнання, класифікація, загальна схема обліку витрат.

145. Розкрити елементи операційних витрат, їх склад та облік.

146. Документальне оформлення, порядок формування та облік загальновиробничих витрат, методи їх розподілу.

147. Документальне оформлення та облік адміністративних витрат підприємства.

148. Розкрити склад, облік і списання адміністративних (загальногосподарських) витрат.

149. Документальне оформлення, порядок формування,списання та облік витрат на збут.

150. Надати склад інших витрат операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.

151. Облік витрат операційної діяльності за спрощеною схемою.

152. Надати склад інших витрат, та їх документальне оформлення і облік.

153. Облік та документальне оформлення фінансових витрат.

154. Дати визначення надзвичайних витрат, їх склад та облік.

155. Документальне оформлення та облік доходів від основної діяльності.

156. Надати склад інших доходів операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.

157. Документальне оформлення та облік фінансових доходів підприємства.

158. Документальне оформлення та облік доходів від надзвичайної діяльності.

159. Надати порядок визначення та облік фінансових результатів.

160. Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.

161. Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.91.62.236 (0.012 с.)