Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль (контрольні роботи) та екзамен 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль (контрольні роботи) та екзаменВсі наведені задачі раніше розглядались при виконанні практичних завдань.

1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій

2.Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.

3.Відобразити суми господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти та залишки на кінець звітного періоду по рахунках, скласти бухгалтерський баланс, якщо підприємство мало такі залишки на початок періоду.

4.За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.

5.За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.

6.За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.

7.За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.

8.За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?

9.Вказати правильну відповідь на поставлене питання

10.На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

11.За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.

12.На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

13.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.

14.На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.

15.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.

16.На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.

17.Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.

18.На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.

19.Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

20.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.

21.На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.

22.За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.

23.За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.

24.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.

25.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.

26.Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.

27.На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску) та нарахування єдиного соціального внеску. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

28.На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску) та нарахування єдиного соціального внеску на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

29.На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску) та нарахування єдиного соціального внеску. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

30.На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.

31.На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування дисконту, премії по виданим (одержаним) облігаціям.

32.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

33.На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).

34.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над наукою "Бухгалтерський облік" для всіх спеціальностей включає такі форми:

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

- виконання індивідуальних домашніх (розрахункових) завдань;

- написання пропозицій (есе) за заданою тематикою;

- пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою;

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

- презентація результатів дослідження;

- інші форми.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення науки, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи, та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Науки «Бухгалтерський облік»

З необлікових напрямів

Студента______________________________________спец.____,курс__,гр.__

Види самостійної роботи Орієнтовні затрати часу (акад.год.) Планові терміни виконання Форми звітності Кількість балів
Денна форма навчання
І. Обов'язкові
Виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях
1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять Термін за програмою   Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях    
1.2. Виконання розрахункових завдань у робочих зошитах Термін за програмою   Перевірка правильності виконання завдань    
1.3. Підготовка до тренінгового заняття Термін за програмою   Активна та продуктивна участь у семінарському (тренінговому) занятті за заданою темою  
Виконання завдань для самостійного роботи
1.4. Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою Термін за програмою   Перевірка правильності виконання відповідних завдань
Виконання модульних контрольних робіт
1.5. Підготовка до модульних контрольних робіт Термін за програмою   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 х 2= 10
Разом балів за обов'язкові види СРС - -  
ІІ. Вибіркові
2.1. Виконання відповідних завдань за означеною тематикою Термін за програмою   Перевірка засвоєння обраних теоретичних питань  
2.2. Написання реферату за задано тематикою Термін за програмою Обговорення (захист) якості презентації  
Разом балів за вибіркові види СРС - -  
Всього балів за СРС - -
ІІІ. Підсумковий контроль -
Підготовка до екзамену За навчальним планом Письмова екзаменаційна робота
Разом:  

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)