Розрахунок матеріальних витрат за місяць на виробництвоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок матеріальних витрат за місяць на виробництвоНормативна калькуляція вартості матеріалів Оди­ниця ви­міру Облі­кова ціна за оди­ницю вимір­у Виріб групи „С” Виріб групи „Т”
кількість одиниць, кг Вартість, грн. кількість одиниць, кг Вартість, грн.
Матеріальні витрати            
1. Сировина і матеріали            
1.1. Стальний прокат            
1.2. Труби стальні            
Разом            
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби            
2.1. Гідроапаратура            
2.2. Пневмообладнання            
2.3. Відливки чорних металів            
Разом            
3. Паливо на технологічні потреби            
Разом матеріальних витрат            

Продовження табл. 3.9.1

Нормативна калькуляція вартості матеріалів Оди­ниця ви­міру Облі­кова ціна за оди­ницю вимір­у Виріб групи „С” Виріб групи „Т”
кількість одиниць, кг Вартість, грн. кількість одиниць, кг Вартість, грн.
4. Поворотні відходи            
4.1. Відходи стального прокату            
4.2. Відходи стальних труб            
4.3. Відходи відливок чорних металів            
Разом            
Матеріальні витрати за вираху­ванням поворотних витрат            

 

До операції 16

табл. 3.9.2

Розрахунок облікової (планової собівартості) готової продукції, що здана на склади під­приємства

Виріб групи „С” Виріб групи „Т” Разом вартість го­тової продук­ції за облі­ковою ціною, грн.
Кількість одиниць Облікова (пла­нова собівартість) ціна, грн. Вартість за обліковою ці­ною, грн. Кількість одиниць Облікова (планова собівартість) ціна, грн. Вартість за обліковою ціною, грн.
             

До операції 17

Таблиця 3.9.3

Розрахунок облікової (планової собівартості) готової продукції, що відвантажена покупцям

Назва покупців Назва продукції Кількість одиниць Облікова (планова собівартість) ціна, грн. Облікова (планова собівартість) продукції, що від­вантажена поку­пцям, грн.
         
         
         
         

 

До операції 18

Розрахунок заборгованості покупців за відвантажену їх продукцію

(підстава: рахунки №№ 1,2 і податкові накладні №№ 1,2)

Таблиця 3.9.4

Виріб групи „С”
Заводу „Прогрес” (рахунок № 1) Фабриці „Альтаїр” (рахунок № 2) Сума за раху­нком, грн.
Кількість оди­ниць продукції Договірна ціна, грн. ПДВ За раху­нком Кількість одиниць продукції Договірна ціна, грн. ПДВ Усього, грн.
одиниці всієї продук­ції ставка, % сума, грн. одиниці всієї продук­ції ставка, % сума, грн.
                         

 

До операції 20, 21

Таблиця 3.9.5

Розрахунок заборгованості Палацу спорту за відвантажені йому вироби групи „Т”

№к і назва доку­менту Назва дебітора Кількість одиниць відванта­женої, але не оплаче­ної продук­ції Ціна за одини­цю, грн. Вартість від­вантаженої продукції ПДВ Заборгованість покупця, грн.
Облікова Реалізації з облі­кової ціни з договір­ної ціни ставка, % сума, грн.
                   
                   

 

До операції 26, 30

Таблиця 3.9.6.

Розрахунок нарахування внесків до соціальних фондів

  Види фондів Усього
Категорії працівників Розмір нарахованої заробіт­ної пла­ти, грн. Пенсійний фонд Фонд соціально­го страхування Фонд страхування на випадок безробіт­тя Фонд страхування від нещасного випадку і професійного захворю­вання на виробництві
Норматив, % Сума, грн Норматив, % Сума, грн. Норматив, % Сума, грн. Норматив, % Сума, грн.
1. Внески підприємства (операція 8)
Робітники ос­новного вироб­ництва   32,3   2,9   1,6   0,88    
Загальновиробничий персонал   32,3   2,9   1,6   0,88    
Адміністратив­ний персонал   32,3   2,9   1,6   0,88    
Персонал збуту   32,3   2,9   1,6   0,88    
Разом                    
Внески, утримані із заробітної плати робіт­ників у фонди (опер. 7)
Всі категорії     0,5   0,5        
Усього внесків у фонди                    
                       

До операції 29

Таблиця 3.9.7.

Розрахунок перерахувань до бюджету, грн.

Прибутковий податок ПДВ Сума до пере­рахунку, грн. (ряд.1+ ряд. 5)
Заборгованість з на початок року Податок на добавлену вартість (з рахунку № 701) Податковий кредит за ПДВ (див. по дебету рахунку 641 с кредиту раху­нків 201 та 372) ви­раховується Належить до уплати ряд. (2+3-4)
           

До операції №№ 35

Таблиця 3.9.8.

Розрахунок відхилень фактичної від планової собівартості виробленої продукції

Виріб групи “С” Виріб групи “Т” Разом сума корективу, грн.
Планова собівартість готової продукції[5] Фактична собівартість готової продукції (Сн + Од рахунку 23 – вартість поворотних відходів – вартість НЗП) Відхилення фактичної собівартості від планової (коректив) Планова собівартість готової продукції Фактична собівартість готової продукції (Сн + Од по дебету рахунку № 23 – вартість поворотних відходів – вартість НЗП) Відхилення фактичної собівартості від планової (коректив)
             

До операції № 36

Таблиця 3.9.9.

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції

Показники За обліковою вартістю, грн. Відхилення, грн. Середній відсоток відхилень Фактична собівартість реалізованої продукції, грн.
Залишок продукції на складі на початок місяця        
Надійшло з виробництва за місяць        
Разом        
Відвантажено зі складу го­тової продукції за місяць        
Залишок готової продукції на складі на кінець місяця        
Разом        

До операції №№ 40, 41, 42

Таблиця 3.9.10.

Розрахунок нерозподіленого прибутку, податку на прибуток та дивідендів

Розрахунок податку на прибуток, грн. Розрахунок ди­відендів, грн. Відрахування до резервного капіталу, грн. Нерозподілений при­буток, грн.
Чистий дохід від реаліза­ції (кредит рахунку 791) Сума собівартості реалізованої продукції, адміністративних і збутових ви­трат (дебет рахунку 791) Валовий прибу­ток, грн.   Податок на прибуток
      Ставка, % сума, грн. Ставка, % Сума, грн. Ставка, % Сума, грн.
                   

Таблиця 3.9.11

Оборотна відомість за жовтень 200__ року по ТОВ «Арія»

Рахунок Сальдо на початок звітно­го періоду Обороті за звітний період Сальдо на кі­нець звітного періоду
Код Назва рахунка Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основні засоби            
Нематеріальні активи            
Знос (амортизація) основних засобів            
Знос (амортизація) нематері­альних активів            
Довгострокові фінансові інвести­ції непов’язаним сторонам            
Придбання (виготовлення) основних засобів            
Довгострокова дебіторська заборгованість            

Продовження табл. 3.9.11

Сировина і матеріали            
Купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби            
Паливо            
Запасні частини            
Виробництво            
Готова продукція            
Каса у національній валюті            
Поточний рахунок у національній валюті            
Поточний рахунок у іноземній валюті            
Короткострокові векселя одержані            
Розрахунки із покупцями            
Розрахунки з підзвітними особами            
Розрахунки за нарахованими доходами            

Продовження табл. 3.9.11

Статутний капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток            
Прибуток, використаний у звіт­ному періоді            
Короткострокові кредити банку            
Короткострокові векселя видані            
Розрахунки з вітчизняними по­стачальниками            
Розрахунки з бюджетом            
Розрахунки з Пенсійним фондом            
Розрахунки за соціальним            
Розрахунки за страхуванням на ви­падок безробіття            
Розрахунки за страхуванням від нещасного випадку на виробни­цтві і професійного захворювання            
Розрахунки з оплати праці            

Продовження табл. 3.9.11

Розрахунки з іншими кредиторами            
Дохід від реалізації продукції            
Результат від основної діяльності            
Собівартість готової реалізованої продукції            
Загальновиробничі витрати            
Адміністративні витрати            
Збутові витрати            
Податок на прибуток            
  Разом за місяць            

Таблиця 3.9.12

Оборотні відомості аналітичних рахунків до синтетичних рахунків

№ раху­нку   № опера­ції Номер доку­менту Аналітичні раху­нки Сальдо на поча­ток місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Рахунок 63
      Завод „Прогрес”            
          акт ОЗ-1 Матеріали   Деревообробний верстат            
      Разом          
      Оптова база            
  Запчастини            
      Разом            
      Приладобудівний завод            
  Гідроапаратура            
      Разом            

Продовження табл. 3.9.12

№ раху­нку   № опера­ції Номер доку­менту Аналітичні раху­нки Сальдо на поча­ток місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
      Завод спец­апаратури            
  Пневмообладнання            
                   
      Металургійний комбінат            
  Відливки чорних металів            
                   
      Вуглепостачання            
  Паливо            
      Разом за раху­нком 631          

 

 

Продовження табл. 3.9.12

№ раху­нку   № опера­ції Номер доку­менту Аналітичні рахунки Сальдо на початок місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець місяця
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Рахунок 36
      Завод „Прогрес”            
    1,   За вироби групи “С”              
      Разом            
      Палац спорту            
    81, 2, За вироби групи “Т”          
      Разом          
      Фабрика „Альт аїр            
    За вироби групи “С” “”          
      Разом          
      Усього по рахунку 36          
                     

Звітність

Баланс (форма № 1)

(назва підприємства)

Актив Код рядка На поча­ток звіт­ного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість    
Первісна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
Залишкова вартість    
Первісна вартість    
Знос    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капі­талі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Запаси:      
Виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
Незавершене виробництво    
готова продукція    
Товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, робо­ти, послуги:      

Продовження активу

чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розраху­нками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні кошти    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На поча­ток звіт­ного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Лопатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий зби­ток)    
Неоплачений капітал (..……….) (………..)
Вилучений капітал (………...) (………...)
Усього за розділом І    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і пла­тежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    

Продовження пасиву

     
  (………...) (………..)
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокове зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податковізобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
Відстрочені податковізобов’язання    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом ІV      
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

Керівник __________________________ ___________________________

(підпис) (фамілія, ім'я та по-батькові)

Головний бухгалтер _____________ _____________________________

(підпис) (фамілія, ім'я та по-батькові)3.10.2. Звіт про фінансові результати (форма № 2)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)