Розрахунок собівартості порції продукції, грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок собівартості порції продукції, грн.Кількість відвідувачів Змінні витрати Постійні витрати Собівартість порції
     
     
     
     

Вправа 3.7.

Керівництву ПП “Будмаш” необхідно прийняти рішення про збільшення обсягу виробництва з 148 до 151 одиниці.

Необхідно дати обґрунтування управлінському рішенню на основі розрахунку середньої та маржинальної собівартості:

Розрахунок собівартості одиниці продукції, грн.

Рівень виробництва Повна собівартість Постійні витрати Змінні витрати Собівартість одиниці продукції
Середня маржинальна
     
     
     
     

Вправа 3.8.

Заповнити наведену нижче таблицю, розрахувавши витрати на кожен обсяг виробництва.

Вид витрат Обсяг виробництва, шт.
І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
Обсяг виробництва, шт.
Змінні витрати – всього ? ?
Постійні витрати – всього ? ?
Загальні витрати    
Змінні витрати на одиницю ? ? ?
Постійні витрати на одиницю ? ? ?
Загальні витрати на одиницю ? ? ?

Вправа 3.9.

Необхідно:

ð використовуючи наведені дані, підготувати прейскурант тарифів, в якому були б відображені витрати для випадків. Коли відстані перевезення складають 5000, 10000, 15000 та 30000 км;

ð при здійсненні класифікації витрат навести аргументи, чому ті чи інші види витрат відносяться до змінних чи постійних витрат;

ð прокоментувати твердження: чим більше відстань перевезень, тим меншими є питомі витрати.

Дані для виконання завдання:

ВАТ “Техавтотранс” здійснює автомобільні перевезення мікроавтобусом ГАЗ-2705 “Газель”. Бухгалтер-аналітик підготував наступні дані для прийняття рішення:

Показник Сума, грн.
Вартість мікроавтобуса 27500,00
Очікувана ціна при продажі після 10 років експлуатації 7500,00
Вартість технічного обслуговування протягом 6 місяців 300,00
Вартість запасних частин, що використовуються на 1000 км пробігу 100,00
Плата за страхування автомобіля за один рік 750,00
Витрати на заміну гуми після 25000 км пробігу (за кожну з чотирьох шин) 100,00
Плата за бензин (за 1 л) 1,98

 

Середня відстань перевезень на одному літрі бензину – 10 км  
  5000 км 10000 км 15000 км 30000 км
Сукупні змінні витрати        
Сукупні постійні витрати        
Сукупні витрати        
Змінні витрати на 1 км        
Постійні витрати на 1 км        
Сукупні витрати на 1 км        

Вправа 3.10

Торговельне підприємство має такі показники діяльності:

Показник Сума
Виручка від реалізації, тис. грн.
Обсяг реалізації, шт.
Ціна за одиницю, тис. грн. 1,0
Комерційні витрати, тис. грн. у тому числі:  
витрати на рекламу, тис. грн.
утримання персоналу, тис. грн.
витрати на відрядження, тис. грн.
Орендна плата за приміщення магазину, тис. грн.

Визначити прирістні та граничні (маржинальні) витрати та доходи, якщо передбачається збільшити на 20 % обсяг реалізації у зв’язку з освоєнням нових ринків збуту. При цьому ціна реалізації буде незмінною, прямі витрати становитимуть 800 грн. на одиницю товару, а також передбачено збільшити:

· витрати на рекламу на 30 %;

· орендну плату за нове приміщення під магазин на 20 %;

· витрати на відрядження на 10 %.

Розрахунок прирістних витрат і доходів відобразити у наступній формі:

Таблиця Розрахунок прирістних витрат і доходів, тис. грн.

Стаття витрат (доходів) Поточні витрати (доходи) Прогнозовані витрати (доходи) Прирістні витрати (доходи)
Виручка від реалізації 1000,0    
Витрати, всього 1077,0    
У тому числі:      
на рекламу 120,0    
на утримання персоналу 80,0    
на відрядження 60,0    
орендна плата 150,0    
прямі (змінні) витрати 667,0    

Контрольні питання

1. Особливості поведінки витрат у разі зміни обсягу діяльності.

2. Підходи до класифікації витрат відповідно до вимог П(С)БО.

3. Відмінність між дійсними та можливими витратами

4. У чому полягає практичне значення поділу витрат на змінні та постійні.

5. Які фактори впливають на розмір витрат, крім обсягу виробництва?

6. Для чого потрібно враховувати можливі витрати

Рекомендована література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 2 шт.) С. 40 – 45.

2. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 154 – 164.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.) С. 70-75.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА 3. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ
ТА ПОВЕДІНКА

План семінарського заняття:

1. Методи вивчення поведінки витрат

Навчальні завдання:

ТЕСТИ

1. Загальні постійні витрати підприємства становлять 3000 грн., обсяг виробництва – 500 од. При обсязі виробництва 400 од. постійні витрати становитимуть:

а) 2000 грн.;

б) 3000 грн.;

в) 7,5 грн. на одиницю;

г) відповіді А і Б

д) правильної відповіді не запропоновано

2. Підприємство має можливість розширення обсягу виробництва із 150 одиниць продукції до 156, при цьому відбувається зростання лише прямих витрат з 1500 до 1560 грн. Якою буде гранична собівартість продукції:

а) 10 грн;

б) 60 грн;

в) 160 грн?

3. Загальна сума річних витрат підприємства на виготовлення продукції складає 1000000. грн., а їх збільшення заплановано до 1150000. грн. при збільшенні обсягу виробництва на 20 %. Норми та ціни на використані ресурси змінювати не передбачається. Яку суму у собівартості продукції становитимуть постійні витрати (тис. грн.):

а) 200000;

б) 250000;

в) 150000;

г) 750000;

д) 50000

4. За збільшення обсягу діяльності:

а) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

б) загальна сума змінних витрат збільшується;

в) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

г) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

ВПРАВИ

Вправа 3.11

Необхідно:

ð побудувати функцію витрат;

ð зробити прогнозні розрахунки на основі наведених даних.

Дані для виконання завдання:

Господарські операції ТзОВ “Белла” за березень ц.р.

№ оп. Зміст господарської операції Сума, грн
Відпущено зі складу тканину для пошиття блуз жіночих
Нараховано заробітну плату:  
– швачкам
– майстру цеху
– обслуговуючому персоналу
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (див. оп. 2) ?
Відпущено допоміжні матеріали для пошиття блуз жіночих: – нитки 200 кот. по 0,50 грн. за 1 кот.   ?
– гудзики 1000 шт. по 0,40 грн. за 1 шт. ?
Нараховано за оренду виробничого приміщення
Нараховано знос на виробниче обладнання

У березні на ТзОВ “Белла” виготовлено 200 блуз жіночих; в квітні планується виготовити 300 блузок, при цьому орендна плата зменшиться на 30 грн.

Вправа 3.12

Необхідно:

ð побудувати функцію витрат методом “вищої-нижчої точки” та спрощеним статистичним аналізом;

ð перевірити правильність побудови функції витрат графічно;

ð здійснити прогнозні розрахунки.

Дані для виконання завдання:

Дані статистичного обліку роботи обладнання на ТзОВ “Маггі” наступні:

Місяць Кількість машино-годин роботи обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Місяць Кількість машино-годин роботи обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

В січні наступного року у зв’язку із введенням додаткової одиниці обладнання загальний час його роботи становитиме 576 машино-годин.

Вправа 3.13

Наведено витрати підприємства за десять місяців минулого року

Рік Обсяг виробництва, шт. Витрати, грн.

Необхідно: визначити функцію витрат підприємства шляхом регресійного аналізу (метод найменших квадратів)

 

Контрольні питання

1. Методи визначення функції витрат.

2. Сутність методу аналізу облікових даних

3. Сутність та припущення, покладені в основу методу вищої-нижчої точки?

4.Який вигляд буде ати функція витрат, якщо на величину витрат впливає декілька факторів?

 

Рекомендована література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 2 шт.) С. 40 – 45.

4. Бутинець Ф.Ф. та ін.. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 21 шт.) С. 154 – 164.

5. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.) С. 70-75.

 

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)