Калькуляція собівартості цеглиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Калькуляція собівартості цегли№ з/п Стаття витрат Переділи
Видобуток глини Формування цегли-сирця Сушка цегли Опалюван-ня цегли
1 2 3 4 5 6
Сировина – глина
Допоміжні матеріали
Паливо і енергія на технологічні цілі
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Відрахування на соціальне страхування
Цехові витрати
Втрати від браку
Разом

Звітна калькуляція на цеглу будівельну (одиниця виміру – 1 тис. шт.)

№ з/п Стаття витрат Фактично
Сировина – глина ?
Допоміжні матеріали ?
Паливо і енергія на технологічні цілі ?
Основна заробітна плата виробничих робітників ?
Додаткова заробітна плата виробничих робітників ?
Відрахування на соціальне страхування ?
Загальновиробничі витрати ?
Втрати від браку ?
Виробнича собівартість ?

Дані для виконання завдання:

Виробництво цегли на ЗАТ “Силікатний завод” передбачає проходження продукцією чотирьох переділів.

1. Виписка з відомостей розподілу матеріалів, палива, енергії і заробітної плати, грн.

№ з/п Вид витрат Переділи
Видобуток глини Формування цегли-сирця Сушка цегли Опалюван-ня цегли
1 2 3 4 5 6
Допоміжні матеріали 42,0 50,0 45,0 5,0
1 2 3 4 5 6
Паливо і енергія на технологічні цілі 138,0 140,0 140,0 160,0
Основна заробітна плата виробничих робітників 260,0 170,0 250,0 140,0

2. Додаткова заробітна плата виробничих робітників по всіх переділах склала 82 грн., проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства.

3. Загальновиробничі витрати – 574 грн.

4. Втрати від браку (145 грн.) включаються до собівартості продукції останнього переділу (опалювання).

5. Дані про випуск продукції: видобуток глини – 40000 м3, на формування її передано 35000 м3. Після формування отримано цегли-сирцю 12500 шт. Вся ця кількість була передана на сушку, а потім на опалювання. Після опалювання отримано 12360 шт. придатної цегли; по решті отриманій на опалювання цегли відбувся бій.

Вправа 8.5.

Необхідно:

ð заповнити відомість обліку затрат на виробництво окремо на кожен вид продукції;

ð скласти відомість розрахунку зміни норм в незавершеному виробництві;

ð скласти відомість розподілу витрат по організації виробництва і управлінню;

ð розрахувати собівартість браку продукції, забраковану продукцію оцінити по нормативній собівартості поточного місяця;

ð здійснити оцінку випущеної продукції по нормативній собівартості у відомості розрахунку нормативної собівартості випуску продукції. Дані цього розрахунку використовуються для заповнення відомості обліку затрат;

ð заповнити звітну калькуляцію на основі нормативної калькуляції і відомості обліку затрат на виробництво.

Відомість обліку витрат на виробництво

№ з/п Стаття витрат Початковий залишок по нормах минулого місяця Перерахунок незаверше-ного ви-робництва Витрати Списано Залишок кінцевий
По нормах поточного місяця По змінах норм По нормах По відхиленнях від норм На брак На випуск
По нормах По змінах норм По відхиленнях від норм
Сировина і матеріали                    
Зворотні відходи                    
Основна заробітна плата виробничих робітників                    
Додаткова заробітна плата виробничих робітників                    
Відрахування на соціальне страхування                    
Загально-виробничі витрати                    
Втрати від браку                    
Разом витрат                    

Відомість розрахунку зміни норм в незавершеному виробництві
емалі білої на початок місяця

№ з/п Стаття витрат Незавершене виробництво по нормах минулого місяця Собівартість однієї банки емалі білої Індекс зміни норм, % Незавершене виробництво після перерахунку
до зміни норм після зміни норм по нормах поточного місяця по змінах норм
Сировина і матеріали
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Відрахування на соціальне страхування
Загальновироб-ничі витрати
Разом витрат

Відомість розподілу загальновиробничих витрат

Вид продукції Основна зарплата робіт-ників (по нормах) Загальновиробничі витрати
по кошторису по відхиленнях від кошторису
Емаль біла      
Емаль біла (брак)      
Фарба жовта      
Фарба жовта (брак)      
Разом      

Розрахунок собівартості браку продукції

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали    
Основна заробітна плата виробничих робітників    
Додаткова заробітна плата виробничих робітників    
Відрахування на соціальне страхування    
Загальновиробничі витрати    
Втрати від браку    

Відомість розрахунку нормативної собівартості випуску продукції

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
на 1 банку на випуск на 1 банку на випуск
Сировина і матеріали        
Зворотні відходи        
Основна заробітна плата виробничих робітників        
Додаткова заробітна плата виробничих робітників        
Відрахування на соціальне страхування        
Загальновиробничі витрати        
  Разом        

Звітна калькуляція на виробництво емалі білої

№ з/п Стаття витрат Фактично Всього
по нормах по змінах норм по відхиленнях від норм
Сировина і матеріали        
Зворотні відходи        
Основна заробітна плата виробничих робітників        
Додаткова заробітна плата виробничих робітників        
Відрахування на соціальне страхування        
Загальновиробничі витрати        
Втрати від браку        
Виробнича собівартість        

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Фламінго“ займається виготовленням фарб та емалей.

1. Нормативна калькуляція, грн.

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
по нормах минулого місяця по нормах поточного місяця
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 6,00 5,40 10,00
Зворотні відходи 0,20 0,20 0,30
Основна заробітна плата виробничих робітників 3,00 2,70 4,50
Додаткова заробітна плата виробничих робітників 0,20 0,20 0,40
1 2 3 4 5
Відрахування на соціальне страхування 1,20 1,09 6,80
Загальновиробничі витрати 5,10 3,70 5,10
  Разом 15,30 12,89 26,50

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця, грн.

№ з/п Статті витрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Відрахування на соціальне страхування
Загальновиробничі витрати
  Разом

Виписка з відомостей розподілу матеріалів і заробітної плати, грн.

№ з/п Вид затрат Емаль біла Фарба жовта
Сировина і матеріали: – за нормою – за відхиленнями від норм   +210   +71
Зворотні відходи
Основна заробітна плата виробничих робітників: – за нормою – за відхиленнями від норм   –105   +35

4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників 8 %, проведені відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства.

5. Загальновиробничі витрати склали: згідно кошторису 5535 грн., по відношеннях від кошторису +860 грн.

6. Випущено з виробництва емалі білої – 300 банок, фарби жовтої – 500 банок.

7. Забраковано 2 банки емалі білої і 1 банка фарби жовтої.

Контрольні питання

1. Характеристика і сфера застосування позамовного, попередільного і нормативного методів обліку витрат і калькулювання.

2. Переваги та недоліки безнапівфабрикатного підходу до формування собі собівартості готової продукції

Рекомендована література

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.)


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9-11

ТЕМА 8-10. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ.

ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ

План семінарського заняття:

1. Порядок застосування директ-костингу

2. Порядок застосування стандарт-косту

3. Порядок застосування нормативного методу

ТЕСТИ

1. Маржинальний дохід – це:

а) виручка (дохід від продажу товарів, робіт, послуг);

б) різниця між виручкою і сумою змінних витрат;

в) різниця між виручкою і сумою постійних витрат;

г) різниця між виручкою і загальною сумою всіх витрат (змінних і постійних).

 

2. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

а) зменшується у такому самому розмірі;

б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу;

в) збільшується у такому самому розмірі;

г) залишається без змін;

д) жодний з наведених вище варіантів;

 

3. Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник маржинального доходу для неї:

а) дорівнює нулю;

б) перевищує постійні витрати;

в) перевищує змінні витрати;

г) перевищує сумарні витрати.

 

4. Як розраховується маржинальний дохід:

а) як різниця виручки від реалізації та постійних витрат;

б) як сума чистого результату підприємства та його постійних витрат;

в) як різниця виручки від реалізації та змінної собівартості продукції;

г) як сума постійних та змінних витрат?

 

5. У чому полягає основна особливість методу директ-костинг:

а) калькулюванні виробничої собівартості продукції;

б) класифікації витрат на змінні та постійні;

в) нормуванні витрат виробництва;

г) обліку доходів і витрат за центрами відповідальності?

 

6. У чому основні переваги методу директ-костинг:

а) найвища аналітичність витрат і доходів;

б) найбільша підпорядкованість нормуванню;

в) найповніші калькуляційні розрахунки;

г) надання інформації для прийняття внутрішніх управлінських рішень?

ВПРАВИ

Вправа 8.6.

Необхідно:

ð провести аналіз ситуації на основі калькулювання змінних витрат;

ð з’ясувати, який внесок у покриття постійних витрат підприємства здійснює виробництво блокнотів;

ð дати рекомендації керівництву підприємства щодо збільшення загального прибутку фірми.

Дані для виконання завдання:

Фірма “Бені-Люкс” займається друкуванням альбомів, календарів та блокнотів. Розрахунок прибутку за 1-ше півріччя ц.р. було зроблено шляхом калькулювання повних витрат.

Розрахунок прибутку підприємства за 1-ше півріччя ц.р. у розрізі окремих
видів продукції

№ з/п Показник Виріб Разом
Календар Альбом Блокнот
Кількість реалізованої продукції, од. х
Ціна за одиницю, грн. х
Валовий дохід, грн. ?
Прямі матеріальні витрати, грн. ?
Прямі витрати на оплату праці, грн. ?
Загальновиробничі витрати, грн.: – змінні ?
  – постійні ?
Разом собівартість, грн. ?
Прибуток (збиток), грн. (700) ?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)