ТЕМА 12. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 12. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬПлан семінарського заняття:

1. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації.

2. Аналіз варіантів альтернативних рішень

3. Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень

4. Рішення стосовно ціноутворення

Навчальні завдання:

Тести

1. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень передбачає використання інформації:

а) про очікувані доходи та витрати;

б) про нормативні витрати;

в) про фактичні витрати

 

2 Для прийняття рішення про вибір одного з альтернативних варіантів необхідна інформація про:

а) релевантні витрати і доходи;

б) сукупні доходи і витрати по кожному варіанту;

в) контрольовані та неконтрольовані витрати;

г) всі відповіді правильні

 

3. При прийнятті рішення, пов’язаного з обмеженими виробничими можливостями, яким видам продукціє надається перевага:

а) тим, які забезпечують високий маржинальний дохід на одиницю обмеженого ресурсу;

б) тим, які забезпечують високий маржинальний дохід на одиницю продукції;

в) тим, які забезпечують низький маржинальний дохід на одиницю обмеженого ресурсу

 

4. Процес прийняття управлінських рішень в умовах обмеженості ресурсів передбачає:

а) розрахунок рентабельності продажу;

б) визначення маржинального доходу;

в) визначення альтернативних витрат;

г) визначення сукупних витрат

 

5. Оптимальним для підприємства при прийнятті рішення про власне виробництво або закупку виробу ззовні буде варіант, при якомі чисті релевантні витрати є:

а) максимальними;

б) мінімальними;

в) рівними нулю

 

6. При вирішенні проблеми щодо прийняття або відмови від додаткового замовлення релевантними будуть

а) всі змінні витрати;

б) постійні виробничі витрати;

в) комерційні та адміністративні витрати

Вправа 10.1.

ВАТ “Комфорт” займається виготовленням шоломів для велоспорту. За попередній місяць звіт про фінансові результати підприємства має наступний вигляд:

Показник Сума, грн.
Обсяг реалізації (31000 од.)
Змінні витрати:  
Виробничі
На збут
Маржинальний дохід
Постійні витрати:  
Виробничі
Інші
Операційний прибуток

До товариства звернувся гуртовий покупець з пропозицією придбання 4050 шоломів за ціною 6,5 грн. замість звичайної ціни реалізації, що становить 10 грн. за од. Гуртовий покупець витрати з доставки бере на себе.

Бухгалтеру-аналітику слід визначити доцільність прийняття спеціального замовлення та надати обґрунтовану відповідь керівництву.

Вправа 10.2.

Власник готельного бізнесу незадоволений низьким рівнем прибутку і розглядає питання щодо закриття залу для боулінгу № 1. Для прийняття рішення бухгалтер надав наступну інформацію:

Показник Зал для боулінгу № 1 Зал для боулінгу № 2 Зал для боулінгу № 2
Дохід від реалізації
Змінні витрати
Маржинальний дохід ? ? ?
Постійні витрати      
На утримання залу
Загальні витрати
Прибуток (збиток) ? ? ?

Необхідно обґрунтувати рішення щодо доцільності закриття залу для боулінгу № 1, якщо це призведе до скорочення загальних постійних витрат лише на 2100 грн.

Вправа 10.3

ВАТ “Рошен” виготовляє і реалізує торти “Київські” за ціною 46 грн., витрати на виробництво якого включають:

Прямі матеріальні витрати – 12 грн.

Прямі витрати на оплату праці – 8 грн.

Накладні витрати (75 % з яких змінні) – 18 грн.

Наведені витрати розраховані виходячи із завантаження всіх виробничих потужностей підприємства, які дозволяють виготовляти 160000 тортів на рік.

Фірма-дистриб’ютор запропоновувала спеціальне замовлення на придбання партії торів в 30000 шт. прийняття даного замовлення збільшить витрати товариства з транспортування у розмірі 4 грн. на торт.

Необхідно:

1. Визначити ціну спеціального замовлення, яка дасть змогу збільшити операційний прибуток на 1 торт на 4 грн., за умови поточного обсягу виробництва в 100000 торів.

2. Визначити ціну спеціального замовлення для збільшення існуючого операційного прибутку підприємства на 120000 грн. за умови, що виробничі потужності підприємства використовуються по-максимуму. Тому прийняття спеціального замовлення призведе до необхідності скорочення звичайного обсягу виробництва.

Вправа 10.4.

Фірма “Аліса” займається виготовленням кнопок для склопідйомників. Витрати на виробництво 30000 деталей становлять 382500 грн., в т.ч. 39 % - змінні, решта – постійні.

Підприємства може купувати аналогічні деталі у постачальника для забезпечення повної комплектації автомобілів за ціною 12 грн. за од.

Керівництву слід прийняти рішення про доцільність власного виробництва замість придання у постачальника.

Вправа 10.5

Фірма “Мороз” займається виготовлення двох видів м’якого морозива: “Полуничне” та “Ванільне”. Для виготовлення цієї продукції використовуються дві машини потужністю 12 голин на добу кожна. Необхідно визначити оптимальну комбінацію продажу за допомогою графічної моделі лінійного програмування, використовуючи наступну інформацію:

Показник Морозиво «Полуничне» Морозиво «Ванільне»
Ціна за од., грн.
Змінні витрати на од., грн.
Час обробки емульсії на машині № 1 , год.
Час обробки емульсії на машині № 2, год. 0,5 1,5

Вправа 10.6

ВАТ “Житомирські ласощі” виготовляє спільному процесі три види продукції:

Виріб Обсяг виробництва, грн. Дохід від реалізації в точці розділення, грн. Витрати на подальшу обробку, грн. Дохід від реалізації готової продукції, грн.
А
Б
В

Витрати на спільне виробництво трьох видів виробів становлять 112000 грн. Необхідно визначити, який продукт доцільно реалізувати у точці розділення, а який продукт доцільніше обробляти далі.

Вправа 10.7.

ВАТ “Фармація” виготовляє три хімічні продукти у спільному виробництві. Один зі спільних продуктів використовується у виробництві продуктів харчування та має ціну реалізації 3,6 грн. за л. Собівартість даного продукту складає 30 грн., в т.ч. витрати після точки розділення – 12 грн. у різ розподілу спільних витрат пропорційно обсягу виробництва. При здійснення розподілу спільних витрат пропорційно вартості продажу собівартість складає 26 грн. продукт може бути реалізований у точці розділення за ціною 24 грн., тоді 80 % витрат на подальшу обробку можна уникнути.

Бухгалтеру-аналітику слід надати інформацію керівництву про доцільність продажу продукту у точці розділення

Контрольні питання

1. Підходи до процесу прийняття рішення про власне виробництво або закупівлю деталей

2. Охарактеризуйте процес прийняття рішень про цін реалізації товарів та прибутку.

3. На основі яких розрахунків приймаються рішення про розформування сегменту ринка?

4. Які особливості прийняття управлінських рішень при обмежених ресурсах?

Рекомендована література

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. (в бібліотеці ЖДТУ – 3 шт.)


ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Оцінювання якості засвоєння навчальної дисципліни за всіма видами навчальних завдань проводиться шляхом розрахунку загальної кількості балів, отриманих студентом протягом навчальних годин, що відводяться на кожний тематичний блок.

2. Оцінювання в межах окремих модулів здійснюється на основі наступного поділу балів (табл. 1, 2, 3)

Таблиця 1

Критерії оцінювання модульного контролю*

Форма контролю Максимальна кількість балів
Короткочасні самостійні роботи
– перевірка домашніх завдань та оцінювання відвідування  
– усні та письмові опитування
Модульна контрольна робота
Всього за модуль 100

Примітка:

* – структурування дисципліни та шкала меж позитивних оцінок наведена в межах одного модулю.

Таблиця 2

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Структурна частина картки Максимальна кількість балів
Повне визначення терміну із зазначенням прикладу 5х2=10
Питання, на яке дано повну відповідь 2х15=30
Правильно розв’язана задач 2х15=30
Разом

Таблиця 3

Критерії оцінювання РГР

Форма контролю Максимальна кількість балів
РГР:
теоретична частина
практична частина

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Оцінювання якості засвоєння дисципліни за всіма видами навчальних занять проводиться без участі студента на підставі усіх попередніх модульних контролів, що передбачені навчальним планом шляхом визначення середньозваженого балу (округленого до сотих) результатів модульних контролів (формула 1).

(1)

де СБ – результат попереднього семестрового контролю; Бібал за і-й модуль; Ті кількість годин за планом на засвоєння і-го модуля (аудиторна та самостійна робота); п – число модулів за видами занять згідно з річним робочим навчальним планом на строк проведення семестрового контролю

2. Загальна кількість балів та результати семестрового контролю доводяться до відома студента. При проведенні підсумків семестрового контролю необхідно враховувати наступне:

· у разі, якщо студент погоджується з результатом контролю, відповідна кількість балів та оцінка (за національною шкалою та шкалою ECTS) виставляються у екзаменаційну відомість;

· у разі, якщо студент отримав від 0 до 49 балів, то в залікову відомість за національною шкалою виставляється оцінка “не зараховано” (“F” та “FX” відповідно до шкали ECTS). Складання іспиту оцінюється в 100 балів (табл. 3) та проводиться за направленням з деканату;

· у разі, якщо студент, який отримав позитивну оцінку за результатами модульного контролю, має бажання підвищити результати семестрового контролю, то він складає залік зі всього курсу під час сесії (за розкладом), результати якого виставляються в залікову відомість.

Таблиця 3

Критерії оцінювання екзаменаційної роботиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.007 с.)