ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 19 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 19 Страница

У чому сутність діяльності ДКСУ? Яким чином оформляють операції за надходженням до спеціального фонду державного бюджету. Охарактеризуйте рахунки, які відкриваються в органах казначейства. Загальна характеристика платіжних систем Підприємство розглядається як юридична особа, яка відокремлена На останню дату звітного періоду. Які з вказаних статей можуть бути віднесені до малоцінних та швидкозношуваних предметів До звіту з ПЕРЕДДИПЛОМНої практики у Корректировать текущий документ Включение платежного документа в отправку Повторная выгрузка почты из архива в почтовый директорий без подписи Страховое копирование базы данных Обмен информацией с бухгалтерией Тема 1. Законодавство України про банківську систему Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів Тема 3. Права вкладників та види вкладів Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках Тема 2. Організація і порядок здійснення касових операцій у банках ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ Базовые модули системы Arena Ветвление. Использование выражений Атрибуты, очереди, приоритеты Анимация и визуализация моделей Использование пулов (set) ресурсов Слияние, расщепление и синхронизация транзактов Методы передачи транзактов. Использование станций Проведение имитационного эксперимента в Арена Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Економічна характеристика довгострокових зобов'язань та нормативно-правове регулювання Документальне оформлення обліку довгострокових зобов'язань. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов'язань Облік довгострокових зобов'язань з оренди та інших довгострокових зобов'язань Зміст звіту з виробничої практики Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА (на якому учень проходить практику) Амеркулова А. С., Атажанова Д. А. Учет краткосрочных активов: денежных средств и дебиторской задолженности Учет основных средств (МСФО 16) Учет нематериальных активов (МСФО 38) Обесценение активов (МСФО IAS 36) Учёт обязательств организации Выручка, признание доходов и расходов (МСФО 18) Представление финансовой отчетности (МСФО IAS 1) Практическая работа 3 Учет основных средств (МСФО 16) Тема 9 Представление финансовой отчетности (МСФО 1) ТЕМА 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ ( ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ) Інкасація грошового виторгу інкасаторами банків Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства Бюджетні повноваження Державного казначейства України Структура державного казначейства, його роль у виконанні бюджету Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення СУТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА РЕЄСТРАЦІЙНИХ РАХУНКАХ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ. ПЕРВИННІ ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВИДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЇХ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Коли Державне Казначейство України стало учасником системи електронних платежів Національного банку України? Яку звітність складають органи Державного казначейства з обліку доходів? КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК Застосування теорій мотивації вТзОВ кафе “Ольга” підприємстві А також напрямки здійснення необхідних коректив. Особливості неформальних груп пруцівників Лекция 7.Назначение, функции, принципы деятельности, формы собственности и структура коммерческого банка Лекция 8. Порядок создания и ликвидации банка коммерческого Лекция 9. Правовая основа денежно-кредитной политики. Банк России как орган контроля и регулирования деятельности коммерческих банков Лекция 10. Бухгалтерский учет в банках. Бухгалтерский баланс коммерческого банка и его особенности Система межбанковских расчетов Лекция 13. Формы расчетов и платежные документы Лекция 14. Собственные, заемные и привлеченные средства Лекция 15. Активы коммерческих банков. Кредитные операции коммерческих банков. Валютные операции коммерческих банков. Операции с ценными бумагами Как помочь мужу преуспеть в деле Часть первая. Первые шаги на пути к успеху Что надо знать об энтузиазме Шесть способов поднять ваш «КЭ» Никогда не теряйте веры в лучшее Поощряйте его на дальнейшую учебу Будьте готовы к экстренным ситуациям Сверхурочная работа и как к ней относиться Учитесь не отставать от мужа Почему мужчины бросают семью? Не бойтесь воспользоваться удачей Выводы. Как сделать мужа счастливым Я никогда не трачу время зря Учитесь делать всё проще и короче Выводы. Создайте для него уютный дом Выводы. Как заставить людей полюбить вашего мужа Выводы. Как сохранить его здоровье и богатство Проходження фахової практики Організація проходження та керівництво практикою Облік доходів та фінансових результатів Оформлення та захист звіту про практику Производственных практик по бухгалтерскому Учет материально-производственных запасов (2 дня) Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия Г. А. Барабаш, О. В. Дерпак, А. М. Куза, І. П.Тарасюк ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ Начальник Виробничого ремонтно- В И М О Г И Д О М О В И Д О К У М Е Н Т А ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧАСТИНИ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК Будівництва і архітектури Львівського національного аграрного університету Про внесення змін у штатний розпис апарату управління Приклади оформлення бібліографічного опису Г. внутрішньозаводський оборот. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднеотраслевого уровня. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период. YI. Анализ данных бухгалтерского баланса и его структуры IX. Сравнение доходов, отраженных в бухгалтерской отчетности, с доходами, учтенными для целей налогообложения в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций XXIII. Оценка платежеспособности организации. ГАУ Ипподром «Акбузат» Республики Башкортостан Расшифровка программы испытаний Победители приза КИПРА прошлых лет Приза В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ прошлых лет Теоретические аспекты анализа эффективности использования основных средств Анализ эффективности использования основных средств Определение совокупного экономического эффекта от предложенных мероприятий ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Образец докладной записки о прогуле Організаційно-правова характеристика ПАТ НАСК «Оранта» Характеристика зовнішнього середовища підприємства Бухгалтерській облік на підприємстві Внутрішній механізм підприємства. Внутрішня економічна політика підприємства Обґрунтування кадрової політики підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «Консультант» НА ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОБЛІК БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ. Тема 1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках. В яких випадках банк має право збільшувати свій статутний капітал ? Якою бухгалтерською проводкою відображається сплата банком нарахованих процентів в національній валюті за довгостроковим депозитом суб'єкта господарювання ? На якому рахунку обліковується результат від переоцінки балансових монетарних статей в іноземній валюті та банківських металах? Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів Нормативно – правовий акт Національного банку України Практичне заняття 1. Тема 1. Особливості обліку в сільському господарстві (2 год.) Тема. Формування капіталу підприємства Бухгалтерський документообіг на підприємстві БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ Задачи и принципы учета товарных операций Организация материальной ответственности Характеристика товарных документов Записи на счетах бухгалтерского учета операций, связанные с поступлением товаров при использовании учетных цен Операций приобретения товаров с привлечением займа Денежные средства на приобретение товара в сумме 300 000 руб. перечислены на расчетный счет комиссионера в октябре. В ноябре товар поступил от комиссионера на склад комитента. Учет транспортно-заготовительных расходов Организация учета товаров в бухгалтерии По себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО). Синтетический учет реализации товаров Учет продажи товаров по договору комиссии Учет некачественных товаров, возвращенных поставщикам Синтетический учет продажи товаров за наличный расчет Продажа товаров в кредит производится по ценам, действующим на день продажи, и последующее изменение цен на товары не влечет за собой перерасчета. Учет реализации товаров, принятых на комиссию Товаров, возвращенных покупателями Основные положения по учету тары Учет товарных потерь вследствие естественной убыли Естественная убыль на остаток товаров Учет потерь вследствие боя, лома, порчи Порядок составления товарного отчета Выявление результатов инвентаризации СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЁТА Организация налогового учета на предприятии. Структура и состав регистров налогового учета Понятие и классификация доходов для целей налогообложения Законность решений должностных лиц проверяется на их соответствие Загальні відомості про підприємство Аналіз існуючого рівня захищеності мовної інформації. Технічні заходи захисту акустичної інформації в кімнаті для нарад Основные характеристические черты промышленного предприятия Структура бухгалтерии предприятия Лицевые счета по заработной плате всех работников, включая совместителей и лиц, работающих по договору подряда (форма Т-54). Таким образом, предприятия, являясь первичным звеном создания и реализации вновь созданной стоимости, выполняют роль первичной экономической ячейки. Любое предприятие характеризуется производственно-техническим, экономическим и организационным единством. Все работники, занятые на предприятии бухгалтерским учетом и отчетность подчиняются по всем вопросам главному бухгалтеру. Итак, перед нами ряд проблем управления промышленным предприятием, вызванных современными экономическими условиями. Решать их можно используя ряд методов управленческого учета. Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету Структура таблиць та схем курсового проекту Облік і контроль діяльності центрів відповідальності. Трансфертне ціноутворення. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Змістовний модуль 13. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу Які виплати не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати при нарахуванні відпускних? Структура контрольної роботи ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Задача. Ревізія правильності нарахування відпускних. Организация бюджетного учета в Российской Федерации. Понятие и основные задачи бюджетного учета. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Учет объектов основных средств. Формирование уникального инвентарного номера на объект основных средств Порядок проведения инвентаризации объектов основных средств и отражение ее результатов в учете Бюджетный учет объектов нематериальных активов Учет непроизведенных активов. Проведение инвентаризации материальных запасов Учет вложений в нефинансовые активы. Учет расчетов по доходам в соответствии с КОСГУ. Учет расчетов по выданным авансам. Нормы возмещения командировочных расходов Налогообложение командировочных расходов. Расчеты с прочими дебиторами. Счет 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» Санкционирование расходов бюджетов. Порядок учета операций по централизованному снабжению Управление государственным и муниципальным долгом Государственная долговая книга Российской Федерации, государственная долговая книга субъекта Российской Федерации, муниципальная долговая книга Тема 2 Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти Документи, які систематизують матеріали перевірки Документи, які необхідні для підтвердження порушень Тема 4 Організація аудиторської діяльності Тема 5 Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Ревізія розрахунків по соціальному страхуванню Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків Програма перевірки основних засобів Тема 8 Контроль і ревізія виробничих запасів, готової продукції і товарів Тема 9 Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці Програма тестів контролю здійснення операцій по оплаті праці. Ревізія переробних підприємств Контроль і ревізія допоміжних виробництв Завданнями ревізії фінансових результатів Виникнення облікової політики як об’єктивний чинник розвитку економіки Нормативно-правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування Елементи облікової політики, що визначаються нормативно-правовими актам України Облікова політика: визначення поняття та значення в системі обліку Визначення поняття «облікова політика» у міжнародних та іноземних нормативно-правових актах Складові облікової політики: об’єкти та елементи Зміни облікової політики та облікові оцінки Розділ 2. Облікова політика підприємства як складова системи управління Економічні рішення на які впливає обрана підприємством облікова політика Місце розпорядчого документу про облікову політику у системі внутрішніх регламентів підприємства Суб’єкти формування облікової політики Структура розпорядчих документів про облікову політику: погляди вчених Додатки до розпорядчого документу про облікову політику Характеристика витрат за статтями калькуляції Класифікація груп нематеріальних активів та строки дії користування ними відповідно до вимог Податкового кодексу України (п. 145.1.1) Елементи облікової політики щодо основних засобів Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації згідно з Податковим кодексом України (ст. 145.1) Елементи облікової політики щодо біологічних активів Інвестиційна нерухомість: елементи облікової політики Елементи облікової політики щодо фінансових інвестицій Основні статті транспортно-заготівельних витрат відповідно до чинного законодавства Переваги та недоліки методів оцінки вибуття запасів, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Елементи облікової політики щодо поточної дебіторської заборгованості Власний капітал та зобов’язання: елементи облікової політики Елементи облікової політики доходів, витрат та фінансових результатів Елементи облікової політики щодо звітності Розкриття облікової політики та її змін у звітності Креативний облік та облікова політика Контроль за правильністю формування та застосування облікової політики підприємства Професійне судження та облікова політика Характеристика професійних навиків відповідно до МСО 3 «Професійні навики»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.033 с.)