Використання амортизаційних відрахувань
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання амортизаційних відрахувань4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансотримачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Покращення орендованого майна, що здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

Зобов'язання Орендаря

Орендар зобов'язаний:

5.1. Використовувати орендоване Майно у відповідності зйого призначенням і умовами даного Договору.

5.2. Своєчасно та у повному обсязі вносити орендну плату.

5.3. Забезпечити схоронність орендованого майна, уникати його ушкодження, вживати заходів протипожежної безпеки.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна.

5.5. Протягом місяця після укладання даного Договору застрахувати орендоване Майно не менш ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця в порядку, визначеному законодавством.

5.6. У разі припинення або розторгнення Договору повернути Орендодавцю або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.

5.7. Укласти з Балансотримачем орендованого Майна договір про компенсацію витрат Балансотримача на утримання орендованого Майна і надання комунальних послуг Орендарю.

Права Орендаря

 

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно у відповідності з його призначенням і умовами даного Договору.

6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, займати або іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого Майна, здавати їх в суборенду і передавати свої права та обов'язки по даному Договору відносно цих цінностей іншій особі за умов, що це не тягне за собою зміни вартості Підприємства і не порушує інших положень даного Договору.

Матеріальні цінності і грошові кошті, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і спрямовуються на відтворення основних фондів.

6.3. За письмової згоди Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, що обумовлює підвищення його вартості.

6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансотримачем.

6.5. Самостійно розподіляти доходи отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.6. Орендар має право передавати третім особам належні йому права оренди та інші права (повністю або частково), які випливають з даного Договору, тільки за попередньої згоди Орендодавця, якщо інше не передбачене даним Договором або чинним законодавством України.

Обов'язки Орендодавця

 

Орендодавець зобов'язаний:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з Договором за актом прийому-передачі майна, який підписується одночасно з даним Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які перешкоджали б Орендарю користуватися орендованим майном на умовах даного Договору.

7.3. У разі реорганізації Орендаря до припинення дії даного Договору переукласти даний договір на тих же умовах з одним з правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі згоди Орендаря надати йому право викупу орендованого Майна, якщо Орендарем Майна за згодою Орендодавця здійснено за рахунок власних грошових коштів покращення орендованого Майна, яку неможливо відокремити від існуючого об'єкту оренди без нанесення йому шкоди вартістю не менше 25% балансової вартості орендованого Майна.

Права Орендодавця

 

8.1. Контролювати наявність, стан, спрямованість використання Майна, переданого в оренду за даним Договором.

8.2. Виступати з ініціативою по внесенню змін до даного Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна унаслідок невиконання або неналежного виконання умов даного Договору.

 

Відповідальність та вирішення суперечок за Договором

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Суперечки, що виникають за даним Договором або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

Строк дії, умови зміни та припинення дії Договору

 

10.1.Даний Договір укладений на строк ___________________________, діє з

«______»______________по «______»____________________________ включно.

10.2. Умови даного Договору зберігають силу протягом всього терміну даного Договору, у тому числі і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлені правила, що погіршують становище Орендаря, а у частині зобов’язань Орендаря з орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання даного Договору можливі за взаємної згоди сторін. Зміни і доповнення, які пропонується внести, розглядаються протягом І місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї з сторін даний Договір може бути розірваний рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі відсутності заяви однієї з сторін про припинення або зміну даного Договору після закінчення строку його дії протягом одного місяця Договір вважається подовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені даним Договором.

10.6. Реорганізація Орендодавця або Орендаря або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не вважається підставою для зміни або припинення дії даного Договору і він зберігає свою силу для нового власника

орендованого Майна (його правонаступника), за виключенням випадку приватизації орендованого майна Орендарем.

10.7.Дія даного Договору припиняється в результаті:

закінчення строку, на який він був укладений;

приватизації орендованого Майна Орендарем;

гибелі орендованого Майна;

достроково за взаємної згоди сторін або за рішенням арбітражного суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

10.8.Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються діючим законодавством України.

10.9. Даний Договір укладений у 4-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендаря, Орендодавця.

Платіжні та поштові реквізити сторін

 

Орендодавець__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орендар_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки

 

Додатки до даного Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До даного Договору додаються: Розрахунок орендної плати,

Акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду Акт приймання-передачі орендованого Майна

 

_______________________ ___________________________

(підпис) (підпис)

 

 

Орендодавець Орендар

 

 

М.П. М.П.

Практичне заняття № _2_

Тема:Лікарське забезпечення стаціонарних хворих

Мета: навчитися:

1. Оформити відпуск товарів до інших відділів аптеки та лікувально-профілактичних закладів.

2. Вести облік стаціонарної рецептури.

Знати:

- Організацію роботи:

• лікарняної аптеки;

• міжлікарняної аптеки;

• аптеки лікувально-профілактичного закладу;

• дрібнооптової аптеки.

• їх структуру, устрій, обладнання та оснащення приміщень;

• підпорядкування;

• документальне оформлення відпуску медичних виробів та лікарських засобів у відділи лікарень

• визначення і порядок обліку стаціонарної рецептури.

 

Вміти:

1. Документально оформляти відпуск товарів до інших відділів аптеки та лікувально-профілактичних закладів

2. Вести облік стаціонарної рецептури

Рекомендована література:

Основна:Громовик Б.П. «Організація роботи аптек» 2007 р., с.207-220

Додаткова:Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» №1490-ІІІ від 22.02.00 р.,

Наказ МОЗ України №395 від 31.12.1996 р. «Про затвердження методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення».

Постанова КМУ від 05.09.96 р. №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

1.Оформити заявку (вимогу-накладну) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що відпускаються з аптеки:

· Для дерматологічного відділення лікарні №1

№ п/п Необхідні лікарські засоби і вироби медичного призначення Роздрібна вартість, грн. Кількість, що вимагається
1. Мазь клотримазолу 1%-25,0 5-70
Мазь фурацилінова 0.2%-25.,0 1-20
3. Мазь"Вундехил" 30,0 5-00
4. Бинт стерильний 5x10 0-65
5. Герпевир таблетки 0,2 №20 16-20

· Для хірургічного відділення лікарні

№ п/п Необхідні лікарські засоби і вироби медичного призначення Роздрібна вартість, грн. Кількість, що вимагається
1. Таблетки Нозепам 0,01 №50 6-50
2. Розчину промедолу 2%-1мл №10 4-60
3. Розчину морфіну гідрохлориду 1%—1мл 8-30

 

 

Аптечне управління _____________________

Аптека ________________________________

Відділ _________________________________

Вимога № ____________ Накладна № ______________________

від «___» ____________________ 20_____ р. від «___» ________________ 20_____ р.

 

Кому ______________________________ Через кого ________________________

 

Підстава для відпуску ____________________ Довіреність № ______ від ___________

 

№ п/п Найменування товару Одиниці виміру Кількість По роздрібним цінам По оптовим цінам
вимагається відпущено ціна сума ціна сума
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Підсумок Х   Х  

 

Загальна сума (прописом) __________________________________________________________

 

Вимагав (підпис) _________________ Відпустив (підпис) __________________

 

М.П. Керівник (підпис) ____________ Отримав (підпис) __________________

 

«____»_____ 20__ р. Головний бухгалтер Завідуючий аптекою ________________

 

__________________________________

 

Вирішити задачі

1.1.Загальний товарообіг по стаціонарній рецептурі 28550грн. Товарообіг по стаціонарній екстемпоральній рецептурі 4700грн, товарообіг по амбулаторній рецептурі по ГЛЗ 36250. Кількість амбулаторних рецептів по ГЛЗ 269000шт.

Знайти кількість рецептів по стаціонарній рецептурі на ГЛЗ.

 

1.2.Загальний товарообіг по стаціонарній рецептурі 30200грн, товарообіг по амбулаторній екстемпоральній рецептурі 2400грн, кількість амбулаторних екстемпоральних рецептів - 3600шт. Знайти кількість стаціонарних екстемпоральних рецептів.

 

1.3.Загальний товарообіг оптово-роздрібної аптеки по рецептурному відпуску 45850грн. Товарообіг по амбулаторній рецептурі 18400грн; середня вартість одного амбулаторного екстемпорального лікарського засобу 0,70грн. Товарообіг по стаціонарним ГЛЗ 18500грн. Знайти кількість рецептів по стаціонарним ГЛЗ, стаціонарним екстемпоральним лікарським засобам, загальну кількість стаціонарної рецептури.

 

1.4.Товарообіг по стаціонарній рецептурі за рік склав 235000грн. Товарообіг по екстемпоральним стаціонарним лікарським засобам складає 25% від загального товарообігу. Середня вартість одного екстемпорального лікарського засобу 0,85грн. Знайти кількість стаціонарних екстемпоральних рецептів. Середня вартість стаціонарного ГЛЗ 3-50грн. Знайти кількість стаціонарних рецептів на ГЛЗ.

 

 

Практичне заняття № 3

Тема:«Складання схеми організаційної структури складу. Приймання та реєстрація товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до аптечного складу. Організація зберігання товарно-матеріальних цінностей в оперативних відділах. Контроль термінів зберігання. Особливості зберігання отруйних, наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.»

 

Мета: вміти організовувати приймання та зберігання товару на аптечному складі; формувати замовлення та оформляти відпуск товарів зі складу.

Знати:

· Організаційну структуру складу;

· Порядок приймання та реєстрації товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на аптечний склад;

· Методику проведення вхідного контролю;

· Порядок зберігання лікарських засобів на складі;

· Контроль термінів придатності;

· Особливості зберігання отруйних, наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.

Вміти:

· Приймати товарно-матеріальні цінності за кількістю і вартістю;

· Проводити вхідний контроль якості;

· Реєструвати товарно-матеріальні цінності, що надійшли на аптечний склад і документально оформляти результати контролю якості;

· Вести контроль термінів придатності зберігання лікарських засобів.

Рекомендована література:

Основна:Громовик Б.П. «Організація роботи аптек» 2007 р., с.20-40

Додаткова:Наказ МОЗ України №436 від 30.10.2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.»

Практичні завдання:

1. Здійснити вхідний контроль якості ЛЗ, що надійшли на аптечний склад.

2. Зареєструвати товарно-матеріальні цінності в «Журналі реєстрації вантажів, які надійшли на склад (базу)».

3. Оформити передачу товарно-матеріальних цінностей на склад актом прийому передачі.

4. Документально оформити результати вхідного контролю.

5. Оформити накладну на ЛЗ загального списку.

6. Оформити накладну на отруйні, наркотичні ЛЗ

7. Оформити накладну на спирт етиловий.

8. Здійснити перевірку правильності складання товарно-транспортної накладної, щодо вартості одержаних товарів.

9. Скласти «Реєстр лікарських засобів, що надійшли до суб’єкта господарської діяльності».

10. Відобразити у «картці складського обліку» надходження дів ЗАТ фармацевтична фірма «Здоров’я» 500 упаковок препарату «Фітоліт» таблетки №50 і відпуск 100 упаковок цього препарату фірмі «Медиком». Залишок препарату 650 упаковок. Оптова ціна 5-50 грн.

11. Оформити довіреність на відпуск з аптечного складу:

· Атропіну сульфату порошок 25,0 г (ціна 1 кг 8-40 грн.)

· Розчину промедолу 2%-1 мл ампули №10 20 упаковок (ціна 4-60 грн.)

· Розчин фентанілу 0,005% - 2 мл №5 10 упаковок (ціна 7-20 грн.)

· Нозепам 0,01 №50 таблетки 15 упаковок (ціна 6-50 грн.)

12. Оформити накладну на відпуск товару (дивись завдання 11) для аптеки та виписати рахунок.

Форма № АП-76

_________________________

(підприємство, організація)

Журнал

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.017 с.)