ВКНЗ «ШОСТКИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВКНЗ «ШОСТКИНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ»СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

РОБОЧИЙ ЖУРНАЛ

«Організація і економіка фармації»

До практичних занять з розділів

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ»

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕКИ З ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ»

Студент ___________________________

Група _________________

Практичне заняття № 1

Тема:Аптека як суб’єкт підприємництва. Типи та види аптек.

Мета: вивчити задачі і функції госпрозрахункової аптеки, її організаційну структуру, приміщення і обладнання, види матеріальної відповідальності, номенклатуру штатних посад. Навчитися оформляти договори оренди та матеріальної відповідальності.

Знати:

• організацію лікарського забезпечення населення;

• завдання та функції аптеки;

• порядок визначення групи аптеки;

• організаційну структуру аптек з різними обсягами роботи;

• види матеріальної відповідальності:

• документи ,що регламентують діяльність госпрозрахункової аптеки.

Вміти:

• Вміти користуватися нормативною, довідковою і науковою літературою.

• Оформляти договір про матеріальну відповідальність,

• Оформляти договір оренди.

 

Практичні завдання:

1. Ознайомитись з постановою КМ України №447 від І2.05.97"Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації лікарських засобів"

 

2. Ознайомитися з вимогами до санітарного стану приміщень аптеки та особистої гігієни працівників згідно з вимог наказу МОЗ України №275 від 15.05.06 р. "Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів.

 

3. Оформити договір про індивідуальну матеріальну відповідальність.

 

4. Оформити договір оренди.

Рекомендована література:

Основна:Громовик Б.П. «Організація роботи аптек» 2007 р., с.8-17, с.63-65

Немченко А.С. «Організація фарм. забезпечення населення» 2007 р., с. 44-54

Додаткова:Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.96 р.,

НАП ( належна аптекарська практика в лік. аптеках),

Провізор 1998 р. №7 ст.20-22

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

Відповідно до статті II Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за збитки, заподіяні підприємству, установі, організації, письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою і організацією з працівниками, що досягай 18-річного віку, обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих цінностей, якщо посади, займані працівниками або виконувані ними роботи передбачені в спеціальному переліку, затвердженому в установленому порядку.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать

___________________________________________________________________________найменування підприємства, установи, організації

 

керівник або заступник керівника підприємства, установи, організації

___________________________________________________________________________посада, прізвище, ім'я, по батькові

 

іменований надалі «адміністрація», виступаючи від імені підприємства з одного боку і працівник _________________________________________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові

іменований надалі «працівник», з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Працівник, що обіймає посаду_________________________________________

найменування посади

або виконує роботу__________________________________________________________

найменування роботи

безпосередньо пов'язану______________________________________________________

із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням

___________________________________________________________________________або застосуванням в процесі виробництва переданих йому цінностей

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і у зв'язку з вищенаведеним зобов'язаний:

а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або інших цілей матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і вживати заходів щодо запобігання збитків;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов'язана:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з нормативно-правовими актами чинного законодавства про матеріальну відповідальність робітників, відносно того, що має вважатися за збитки, заподіяні підприємству, установі, організації, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру збитку, заподіяного підприємству, установі, організації і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності за збитки, заподіяні не з його вини.

5. Дія цього договору розповсюджується на всі роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір складений у двох екземплярах, перший з яких знаходиться у адміністрації, другий - у працівника.

 

Адміністрація Працівник

___________________ ___________________

(назва) (П.І.Б)

____________________ ____________________

(адреса, тел.) (адреса реєстрації)

____________________

(адреса фактична, тел.)

ДОГОВІР №_

Оренди на цілісний майновий комплекс

 

м. Шостка «___»______________ р.

Фонд обласного комунального майна Сумської обласної Ради народних

депутатів (далі - Орендодавець) у собі_________________________________________ ____________________________________________________________що діє на підставі

________________________________________, з одного боку, і____________________

______________________________________________________(далі - Орендар), у особі

_____________________________________________________, що діє на підставі

________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у термінове платне користування окреме індивідуально визначене майно_________________________________________

(далі - Майно), площею ______ м2, розміщене за адресою__________________________

_________________________, на _____________________поверх(ах) ________________

(будинку, приміщення, будівлі) _____________________________________, що заходиться на балансі

________________________, вартість якого визначена згідно акту оцінки і становить за

________________________ (експертною оцінкою, залишковою вартістю)________грн.

Майно передається в оренду з метою ______________________________________.

Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у термінове платне користування Майном у термін, вказаний в договорі, але не раніше дати підписання сторонами даного Договору і акту приймання-передачі Майна. Майно вважається переданим з дати підписання акта приймання-передачі. З цього ж момента Орендар починає сплачувати орендну плату за орендоване Майно.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.4. У разі припинення даного Договору Майно повертається Орендарем

__________________________________________________________________________ .

Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансотримачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю даним Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансотримачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Зобов'язання зі складання акта приймання-передачі покладаються на сторону, котра передає Майно іншій стороні Договору.

Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на основі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за перший місяць оренди______________________ грн.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендна плата перераховується __________________________щоквартально

не пізніше 12 числа місяця, що слідує за звітним кварталом.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї з сторін у разі зміни методики її розрахунку, зміни централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених діючим законодавством. Розмір орендної плати має бути зменшений на вимогу Орендатора, якщо з незалежних від нього обставин істотно погіршився стан об'єкта оренди (внаслідок стихійного лиха, з будь-яких технічних причин тощо), або змінилися умови господарювання Орендаря (внаслідок змін у податковій політиці, падіння рівня попиту на товари, роботи, послуги тощо).

3.5. Орендна плата перерахована несвоєчасно або не у повному обсязі, у

______________________________ у визначеному пунктом 3.3 співвідношенні у

відповідності з діючим законодавством України з урахуванням пені в розмірі не більше двійної облікової ставки НБУ, діючої на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочки.

3.6. Понаднормативна сума орендної плати, що надходить __________________,

підлягає на розсуд Орендаря, за його письмовим розпорядженням, у встановленому порядку поверненню або зарахуванню в рахунок наступних платежів.

3.7. Зобов'язання Орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді____________________________________________________________________.

3.8. Орендар повністю звільняється від внесення орендної плати, якщо з незалежних від нього причин протягом певного часу він був позбавлений можливості користуватися орендованим майном за призначенням (наявність у майні недоліків, що унеможливлюють його використання за призначенням, здійснення капітального ремонту тощо). Якщо орендна плата уже була внесена за вказаний період, то в даному випадку діє норма, передбачена п. 3.6 даного Договору.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)