ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VIII. Правопис складних іменників1. Через дефіс пишуться складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття/

А Б В
хліб-сіль купівля-продаж інженер-економіст

 

2. Через дефіс пишуться складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних на позначення казкових персонажів.

А Б В
Зайчик-Побігайчик гриб-паразит людино-день

 

3. Разом пишуться складні іменники, якщо одна з основ дієслівного походження, а інша – іменникового

А Б В
перекотиполе землероб чистотіл

 

IX. Правопис відмінкових закінчень

1. Закінчення –А/-Я мають українські за походженням суфіксальні слова-терміни.

А Б В
сантиметра відмінка чисельника

 

2. Закінчення –А/-Я мають географічні назви з наголошеним закінченням.

А Б В
Києва Дністра Харкова

 

1. Закінчення –У/-Ю мають назви явищ природи.

А Б В
сорту грому піску

 

 

X. Правопис складних прикметників

1. Через дефіс пишуться прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс.

А Б В
історико-культурний віце-президентський воєнно-стратегічний

 

2. Разом пишуться прикметники, утворені від сполучення дієслова з іменником.

А Б В
вищеназваний десятиповерховий машинобудівний

 

3. Через дефіс пишуться прикметники, між частинами яких встановлюється сурядний зв’язок.

А Б В
північно-східний навчально-виховний унтер-офіцерський

 

 

XI. Правопис прислівників

1. Окремо пишуться прислівники, утворені від іменника з прийменниками БЕЗ, В, ДО, З, НА, ПІД, ПО

А Б В
на зло одним одна по іншій

 

2. Через дефіс пишуться прислівники, у яких повторюються основи.

А Б В
по-перше зроду-звіку коли-не-коли

 

3. Разом пишуться прислівники,утворені з кількох основ.

А Б В
внічию чимало насамперед

 

XII. Правопис службових частин мови

 

1. Разом пишуться складні сполучники.

А Б В
обабіч зате таки

 

Разом пишуться складні прийменники, утворені з двох простих.

А Б В
нібито поперед якщо

 

 

3. Окремо пишуться складені сполучники.

А Б В
через те що спочив би так що

 

XIII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

1. НЕ пишеться окремо з дієприкметниками і прислівниками, які є присудком.

А Б В
справа не завершена не малюючи не лише

 

НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками , займенниками, прислівниками, якщо вони в сполученні з НЕ означають одне поняття.

А Б В
недоказаний невисокий недобачити

 

3. НІ пишеться разом у заперечних займенниках і прислівниках.

А Б В
нічий нікчемний нічліг

 

Вибрати правильне пояснення орфограм у наведених словах

 

I. Правопис апострофа

Сім’я

А Б В
Після букв Б, П, В, М, Ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім Р) На межі частин складних слів після букв, що позначають тверді приголосні звуки Після префіксів, що закінчуються на приголосний  

 

Довір’я

А Б В
Після Р в кінці складу   У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний Після Р, що позначає м’який приголосний на початку складу

 

Дзвякнути

А Б В
Після Р в кінці складу Після К у слові Лук’ян та похідних від нього   Після букв Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім Р), що належить до кореня

 

II. Правопис м’якого знака

 

Тихесенько

А Б В
Після букв Д, Т, З,С, Ц, Л, Н в кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки Після букви н у суфіксах –ЕНЬК–, –ОНЬК–, –ЕСЕНЬК–, –ІСІНЬК–, –ЮСІНЬК–   Після букв, що позначають губні та шиплячі звуки  

 

Сьомий

А Б В
У буквосполученнях ЛЬЦ, НЬЦ, ЛЬЧ, НЬЧ, що походять із ЛЬК, НЬК   У середині складу перед О   Після букви Л перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки  

 

Студентство

А Б В
У прикметникових суфіксах –СЬКИ(ИЙ), –ЦЬК(ИЙ), –ЗЬК(ИЙ) У буквосполученнях ЛЦ, НЦ, ЛК, НК, які походять від ЛК, НК Після Н перед шиплячими та суфіксами –СЬК(ИЙ), –СТВ(О)  

 

 

III. Подвоєння та подовження приголосних

 

Незрівнянний

А Б В
Н у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів –АН–, –ИН–, –ІН–   У наголошених прикметникових і прислівникових суфіксах –ЕНН–, –АНН–, (–ЯНН–)   При збігові двох однакових букв на межі морфем  

 

Зібраний

А Б В
Ну прикметниках: шалений, жаданий, довгожданий, насильствений, буквений, потомствений Н у суфіксах дієприкметників Н у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів –АН–, –ИН–, –ІН–  

 

Життя

А Б В
Приголосні звуки [Д’], [Т’], [З’], [С’], [Л’], [Н’], [Ц’], [Ж’], [Ч’], [Ш’], що стоять між голосними Після Р у кінці слова та складу Між двома м’якими приголосними — м’якість першого з них виникає як результат впливу наступного м’якого приголосного

 

IV. Правопис слів іншомовного походження

 

Медальйон

А Б
Після м’яких приголосних Д, Т, З, С, Л, Н перед Я, Ю, Є, Ї, ЙО Після Л перед наступним приголосним (відповідно до вимови)

 

Тонна

А Б
Виняток Подвоєння відбувається при збігові однакових приголосних префікса й кореня, якщо в українській мові слово існує без цього префікса

 

Голландці

А Б
Виняток У власних назвах і похідних від них словах подвоєння зберігається, якщо воно є у тій мові, з якої запозичене

 

 

V. Спрощення в групах приголосних

Невістчин

А Б
Спрощення відбувається у вимові й на письмі Спрощення відбувається лише у вимові

 

Виїзний

А Б
Спрощення відбувається у вимові й на письмі Спрощення відбувається лише у вимові

 

VI. Правопис власних назв

Європейське Економічне Співтовариство

А Б В
У назвах найвищих державних органів кожне слово пишеться з великої літери У назвах груп, об’єднань або союзів держав з великої літери пишуться усі слова, крім родових найменувань Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць

 

Національний банк України

А Б В
Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах історичних подій, епох, війн, повстань, знаменитих дат Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах пам’яток архітектури, замків, храмів Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь

 

Львівський обласний відділ охорони здоров’я

А Б В
Лише перше слово пишеться з великої букви у назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах установ місцевого значення Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах підприємств, установ, культурних та освітніх закладів

 

VII. Правопис складних іменників

Кіловат-година

А Б В
Складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття Складні іменники, що означають професію, спеціальність, вчений ступінь, державну посаду Складні іменники, що означають складні одиниці виміру

 

Профспілка

А Б В
Складні іменники, утворені з двох чи кількох основ без сполучних голосних, якщо перша частина – дієслівна частина у формі 2 особи однини наказового способу Складні іменники, перша частина яких виражена словами ПІВ–, НАПІВ–, ПОЛУ– Усі складноскорочені слова

 

Чар-зілля

А Б В
Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних на позначення казкових персонажів Складні іменники, що означають іншомовні назви проміжних сторін світу Складні іменники – субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин

 

VIII. Правопис відмінкових закінчень

Іменників II відміни у родовому відмінку

Процесу

А Б В
Закінчення –У/-Ю мають назви явищ природи Закінчення –У/-Ю мають назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять Закінчення –У/-Ю мають збірні поняття, назви установ

 

Мотора

А Б В
Закінчення –А/-Я мають усі іменники середнього роду Закінчення –А/-Я мають назви істот, уособлених предметів, явищ Закінчення –А/-Я мають назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин

 

Миру

А Б В
Закінчення –У/-Ю мають назви ігор і танців Закінчення –У/-Ю мають односкладові іменники Закінчення –У/-Ю мають географічні назви, в яких наголос не падає на закінчення

 

IX. Правопис складних прикметників

М’ясо-молочний

А Б В
Складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс Складні прикметники, перша складова частина яких не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною і приєднується за допомогою сполучних звуків О, Е Складні прикметники, якщо вони означають назви проміжних сторін світу

 

Зовнішньополітичний

А Б В
Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника Складні прикметники, утворені від сполучення іменника з дієсловом

 

Жовто-блакитний

А Б В
Складні прикметники, між частинами яких всатновлюється сурядний зв’язок Складні прикметники, що означають різні кольори або відтінки кольорів, якість з додатковим відтінком Складні прикметники, в яких повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення

X. Правопис прислівників

Де-не-де

А Б В
Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторюються основи Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторювані основи розділені прйменниками, що перейшли у префікси, та частками Прислівники пишуться через дефіс, якщо вони утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса ПО- і суфіксів –И, –ОМУ

 

Раз у раз

А Б В
Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені від іменника з прийменниками БЕЗ, В, ДО, З, НА, ПІД, ПО Прислівники пишуться окремо, якщо в них повторюються основи, розділені прийменниками Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені поєднанням іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку

 

Деколи

А Б В
Разом пишуться прислівники, утворені від іменника, прикметника, числівника, займенника, прислівника у поєднанні з прийменником Разом пишуться прислівники, утворені з кількох основ Разом пишуться прислівники, утворені сполученням часток АБИ, АНІ, ДЕ, ЩО, ЧИ, ЯК з будь-якою частиною мови

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.014 с.)