Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

№16

Відповідно до якого правила в реченні вжито тире:

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає (підр.).

а) тире між підметом і присудком;

б) тире між частинами складного безсполучникового речення;

в) тире між частинами складносурядного речення;

г) тире відокремлює поширену прикладку.

№17

За яким правилом у наведеному нижче реченні вжито тире:

Пам”ятайте: із тексту резюме має вимальовуватися образ автора – досвідченого, надійного, чесного працівника (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.

№18

Який розділовий знак потрібно поставити після слова “реквізитів”? Чому?

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному, хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) двокрапку між частинами складного безсполучникового речення;

в) кому між частинами складносурядного речення;

г) тире між частинами складносурядного речення.

№19

В якому із поданих речень тире вжито, щоб відокремити прикладку?

1. Людина створила культуру, а культура – людину (В.Русанівський).

2. Грамотне, багате мовлення – не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів (З журналу).

3. Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою (підр.).

а) 1; б) 2; в) 3.

 

№20

За якої умови в складних безсполучникових реченнях

Ставиться двокрапка?

а) якщо у першій частині вказується на час або умову, за якої відбувається дія у другій частині;

б) якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій;

в) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говорилося у першій.

№21

Поставити пропущені розділові знаки

При цьому керівник закладу освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніше як за 2 місяці визначитись у такому разі контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін.

а) потрібна кома перед як, кома після слів у такому;

б) потрібна кома перед як, тире після слів у такому;

в) потрібно двокрапку після слів у такому, кому перед або;

г) потрібно двокрапку після слів у такому.

№22

Поставити пропущені розділові знаки

Різновидом вказівки є припис розпорядчий документ який видається деякими посадовими особами і стосується установи, її структурного підрозділу чи окремого працівника.

а) кома перед який, кома перед чи;

б) двокрапка після слова припис, кома перед чи;

в) тире після слова припис, кома перед словом який;

г) тире після слова припис, кома перед і.

 

№23

Чи буває слово принаймні вставним?

а) ніколи не буває вставним;

б) завжди вставне;

в) залежно від змісту речення буває вставним.

№24

Які із наведених слів ніколи не бувають вставними:

а) мабуть, щоправда, крім того, а втім, отже;

б) може, можливо, безумовно, напевно;

в) навіть, принаймні, нібито, майже.

№25

Чи потрібні розділові знаки у реченні?

Як правило у резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань.

а) ні, не потрібні;

б) потрібна кома після слів як правило;

в) потрібні коми після слів як правило й перед словом щодо;

г) потрібна кома перед словом тощо.

№26

Чи правильно поставлені розділові знаки?

Віза – це позначка зроблена службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність, або надає йому юридичної сили.

а) розділові знаки поставлено правильно;

б) потрібна кома після слова позначка;

в) потрібна кома після слова позначка, не потрібна кома перед або;

г) потрібні коми після слів позначка і особою.

№27

Виправте пунктуаційні помилки у реченні?

Отже обов”язковим учасником спілкування, крім мовця, є реальний, чи уявний слухач (підр.).

а) потрібна кома після слова отже, не потрібна кома перед чи;

б) не потрібно коми після слова мовця, не потрібна кома перед чи;

в) не потрібно виділяти комами слова крім мовця;

г) потрібна кома після слова отже, не потрібна після слова мовця.

№28

Чому стоять коми після слів мовлення і висловлювання?

Текст є засобом відтворення зв”язного мовлення, тобто висловлювання, частини якого пов”язані між собою однією темою, основною думкою і структурою (підр.).

а) коми між однорідними членами речення;

б) комами відокремлюється прикладка;

в) комами відокремлюється вставні слова;

г) коми стоять між частинами складнопідрядного речення.

№29

Чи є у реченні пунктуаційні помилки?

Наявність чітких заголовків скорочує час ознайомлення з документом та період проходження його через службових осіб та структурні підрозділи до реального виконавця (підр.).

а) є, перед другим сполучником та потрібна кома;

б) є, і перед першим, і перед другим сполучниками та потрібні коми;

в) помилок немає;

г) після слова заголовків потрібно тире.

№30

Чи правильно поставлені розділові знаки.

1. Необхідно знати, як поводитися з візитними картками.

2. Це сприймається як неповага.

а) у 2 реченні помилка, кома потрібна;

б) у 1 реченні помилка, кома не потрібна;

в) розділові знаки поставлено правильно;

г) у 1-ому реченні після слова знати потрібна двокрапка.

 

ТЕСТ 6

1. Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою – це:

а) службова записка;

б) документ;

в) звіт.

 

2. Списком літератури з певного питання є:

а) примітка;

б) виноска;

в) бібліографія.

 

3. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

а) бланком;

б) грифом;

в) формуляром.

 

4. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається:

а) індексом;

б) бланком;

в) формуляром.

 

5. Слова „До відома”, „До протоколу”, „До наказу” – це:

а) гриф;

б) віза;

в) резолюція.

 

6. Одним із типів документів за призначенням є:

а) особисті;

б) інформаційні;

в) таємні.

 

7. Певна модель побудови однотипних документів – це:

а) формуляр-зразок;

б) стандарт;

в) трафарет.

8. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається:

а) штампом;

б) печаткою;

в) грифом.

 

9. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом:

а) віза;

б) гриф;

в) резолюція.

 

10. Внутрішнє узгодження проекту документа:

а) віза;

б) гриф узгодження;

в) підпис.

 

11. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої – це:

а) тези;

б) рубрикація;

в) таблиця.

 

12. Документом, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, називається:

а) пояснювальна записка;

б) резюме;

в) автобіографія.

 

13. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукорисного тексту – це:

а) анотація;

б) бібліографія;

в) конспект.

 

14. Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається:

а) наказ;

б) постанова;

в) розпорядження.

 

15. Точне відтворення оригіналу документа:

а) витяг;

б) відпуск;

в) дублікат.

16. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою – це:

а) адрес;

б) адреса;

в) адресат.

 

17. За Державним стандартом штамп може бути:

а) кутовим;

б) центровим;

в) поздовжнім.

 

18. Слова „Таємно”, „Цілком таємно”, „Для службового користування” – це:

а) резолюція;

б) гриф;

в) рекомендація.

 

19. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його:

а) форма;

б) зміст;

в) назва.

 

20. Як звичайні, циркулярні й колективні листи розрізняють за:

а) кількістю адресатів;

б) кількістю адресантів;

в) кількістю питань.

 

21. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це:

а) план;

б) тези;

в) конспект.

 

22. Документ датується днем його:

а) підписання;

б) затвердження;

в) узгодження.

 

23. Документ, що складається для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період:

а) довідка;

б) огляд;

в) звіт.

 

24. Циркулярний лист надсилають на адресу:

а) однієї інстанції;

б) двох організацій;

в) цілій низці установ.

 

25. Словами „Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка” можна розпочати:

а) лист-претензію;

б) лист-попередження;

в) лист-нагадування.

 

26. Ділові листи не повинні бути надто:

а) лаконічними;

б) довгими;

в) трафаретизованими.

 

27. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:

а) голова й секретар;

б) ті, хто виступає;

в) усі присутні.

 

28. Текст протоколу складається із таких частин:

а) вступної, констатуючої;

б) вступної, основної;

в) основної, висновків.

 

29. Документ, в якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інфрмації:

а) прес-реліз;

б) стаття;

в) лист.

 

30. Акт складається кількома особами з метою:

а) об’єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;

б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.

 

31. Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на :

а) стандартні й індивідуальні;

б) особисті й офіційні;

в) приватні й службові.

 

32. Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей – це:

а) накладна;

б) акт;

в) розписка.

 

33. З метою реєстрації осіб, предметів, об’єктів документів у певному порядку складається:

а) список;

б) накладна;

в) бібліографія.

 

34. Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами:

а) трудова угода;

б) контракт;

в) договір.

 

35. Правовим актом, який встановлює основні правила оргпнізаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, називається:

а) статут;

б) положення;

в) вказівка.

 

36. Найменшою вимовною одиницею є:

а) текст;

б) фраза;

в) речення.

 

37. Під час знайомства чи візиту використовують:

а) візитну картку;

б) пейджер;

в) мобільний телефон.

 

38. Обмін візитними картками відбувається зразу після того, як:

а) співрозмовники посміхнулися один одному;

б) співрозмовники привіталися один з одним;

в) співрозмовники були представлені один одному.

 

39. Для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях, організаціях проводяться:

а) бесіди;

б) наради;

в) фуршети.

 

40. За змістом інформації службові телефонні розмови поділяються на розмови:

а) до прийняття рішення;

б) під час прийняття рішення;

в) після прийняття рішення.

 

 

КЛЮЧ:

Ключ до тесту 1

1 -а), б), г), ґ); 2 -в); 3 -в); 4 -б), г), д), є); 5 -б); 6 -б); 7 -б), г), д); 8 -б); 9 -в), г); 10 -а), б); 11 -ґ); 12 -б), г), ґ), е), є), з); 13 -б); 14 -в) ; 15 -в); 16 -б); 17 -в); 18 -б); 19 -б); 20 -б), в), ґ), д); 21 -б); 22 -б); 23 -в); 24 -а); 25 -а); 26 -б); 27 -в); 28 -а), г), ґ), е); 29 -б), г), ґ); 30 -в); 31 -б); 32 -в), г), ґ), є), ж), з); 33 -в); 34 -в), г); 35 -в); 36 -б); 37 -а), в), ґ), д); 38 -а); 39 -а), б), в), ґ), е); 40 -б).

Ключ до тесту 2

1 -в); 2 - в); 3 -б); 4 -в); 5 -а); 6 -б); 7 -а); 8 -а); 9 -в); 10 -б); 11 -в); 12 -в); 13 -б); 14 -в); 15 -б); 16 -а); 17 -в); 18 -б); 19 -а);20 -в);21 -б); 22 -в); 23 -б); 24 -а); 25 -б); 26 -б);27 -а);28 -в); 29 -в); 30 -б);31 -в);32 -в); 33 -б); 34 -в); 35 -в);36 -а); 37 -а); 38 -б); 39 -в); 40 -б); 41 -б);42 -б); 43 -а);44 -в);45 -в); 46 -б); 47 -в); 48 -б); 49 -а); 50 -в); 51 -б); 52 -б);53 -в);54 -б); 55 -а); 56 -а); 57 -в);58 -б); 59 -в); 60 -б); 61 -в); 62 -в); 63 -а);64 -б);65 -в); 66 -в); 67 - б); 68 -в);69 -в); 70 -а); 71 -в).

 

Ключ до тесту 3

1 - в); 2 - б); 3 - а); 4 - б); 5 - в); 6 - б); 7 - а); 8 - б); 9 - а); 10 - б); 11 - б); 12 - а); 13 - в); 14 - б); 15 - а); 16 - б); 17 - в); 18 - б); 19 - а); 20 -б); 21 -в); 22 - а); 23 -б); 24 -в); 25 - б); 26 - а); 27 - б); 28 - а); 29 - а); 30 - б).

Ключ до тесту 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.033 с.)