ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підходи до успішного здійснення наукового дослідження. Оцінка ефективності наукових дослідженьДля проведення ефективного і результативного наукового дослідження дослідник повинен володіти специфічними навичками та прийомами. Не існує загальновизначеної процедури, за допомогою якої можна було б досягти високих наукових результатів. Кожен дослідник знаходить свої, найбільш ефективні для нього підходи, способи та прийоми проведення наукового дослідження.

Проте можна узагальнити основні підходи, дотримання яких є обов’язковим для успішного проведення наукового дослідження.

 

 

Ознайомлення зі станом справ в обраному напрямі є важливим етапом на початку власного наукового дослідження. Саме на цьому етапі формується думка і робляться висновки щодо того, чи є необхідність продовжувати наукові дослідження в обраному напрямі. Саме на цьому етапі необхідно регулярно спілкуватись з іншими науковцями, відвідувати конференції, семінари та колоквіуми, читати наукові та науково-практичні видання в обраній науковій галузі, а також спілкуватись із бухгалтерами-практиками.

 

 


Дослідник має бути не тільки ознайомленим із станом справ в обраному напрямі дослідження, з результатами, отриманими іншими науковцями, але й чітко уявляти мету і завдання своєї наукової роботи. Інакше кажучи, він повинен розуміти, як він може поліпшити стан справ з питання, яке обрано для наукового опрацювання.

 

 


Досліднику необхідно мати здібності для розуміння отриманої інформації із різних наукових джерел, від інших науковців, з практики щодо обраного напрямку дослідження. Такі здібності формуються під час навчання та самостійної підготовки. Здатність читати і розуміти зміст наукових публікацій є важливою як для вчених, так і для практиків.

 


Дослідження у галузі обліково-аналітичного інформаційного забезпечення, до якої належить і бухгалтерський облік, інколи пов’язані із великою кількістю математичних обчислень. Саме тому ця галузь наукових досліджень вимагає від науковців аналітичного складу мислення.

 
 

 

 


При виконанні наукових досліджень проводять перевірку поставлених гіпотез, аналіз певних припущень, оцінюють зібрані факти й докази, критично розглядають отримані наукові результати та висновки. Все це вимагає від науковця здатності аналітично і критично оцінювати отриману інформацію з метою формування об’єктивних висновків.

 
 

 

 


Проводячи експерименти або наукові дослідження, які ґрунтуються на новітніх теоретичних і практичних даних, науковець повніше обґрунтовує результати власного дослідження, що підвищує довіру до отриманих ним результатів наукової роботи з боку інших дослідників.

 


Після того, як дослідник зібрав наукові дані зібрані і проаналізував їх і зробив висновки і затвердив, він має опублікувати результати наукових досліджень одним із можливих способів, наприклад, у вигляді наукової статті або тез. При цьому він має чітко розрізняти, яку частину роботи виконав сам, а які дані запозичив у інших науковців і зазначити це.

 


Ефективна комунікація передбачає не тільки опублікування результатів власних наукових досліджень, а й здатність обстоювати результати свого дослідження на конференціях, семінарах, симпозіумах, перед іншими дослідниками і практиками. Розумна критика завжди є доцільною для підвищення результатів наукової роботи.

 


Дослідник повинен мати можливість критично переглянути свою наукову роботу. При цьому він має визначити, чи є причинно-наслідковий зв'язок у роботі, чи є послідовність та логічність викладу матеріалу. Потрібно також визначити, чи містить наукова робота нові ідеї, чи досягнуто мети, чи вирішено поставлені завдання. І, нарешті, чи можна використати отримані результати в теорії чи практиці.

Будь-яка наукова робота виконується для поліпшення, вдосконалення обраного напряму дослідження. При цьому треба прагнути досягнути ефективності наукового дослідження. Більшість виконаних наукових робіт позитивно оцінюють, саме враховуючи їх ефективність (рис. 8.7).

 
 

 


Рис. 8.7. Види ефективності наукових досліджень

 

Під економічною ефективністю наукових досліджень у бухгалтерському обліку в цілому розуміють зниження витрат суспільної і живої праці на отримання необхідної економічної інформації з метою прийняття управлінських рішень.

Контрольні запитання

1. Яким є процес наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

2. Які етапи наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

3. Як можна описати наукове дослідження у галузі бухгалтерського обліку?

4. Що розуміють під основними підходами до наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку?

5. Які основні напрями використання результатів бухгалтерських наукових досліджень?

6. Що таке програма дослідження?

7. Чи правильним є твердження: “Програма наукового дослідження – основа складання плану”? Прокоментуйте Вашу думку.

8. Яка структура програми дослідження?

9. Які основні форми втілення результатів наукових досліджень?

10. Що таке наукова стаття?

11. Які розрізняють види тез?

12. На що зорієнтована робота над рефератом?

13. Які основні умови визнання наукової праці монографією?

14. Яка методика підготовки наукової статті?

15. З яких структурних частин складається наукова стаття?

16. Які основні види ефективності наукових досліджень?

17. Які існують основні підходи дj успішного здійснення наукового дослідження?

18. Якими є основні функції програми наукового дослідження.

19. У чому полягає зміст процедури обробки та втілення результатів наукових досліджень?

20. Що є необхідною умовою здійснення ефективного і результативного наукового дослідження?

 

Тести

1. Розмістіть дипломні роботи за якістю та рівнем написання від найнижчого до найвищого: 1) типові; 2) компілятивні; 3) науково-дослідні.

а) 1, 2, 3;

б) 2, 1, 3;

в) 3, 1, 2;

г) 2, 3, 1.

 

2. Дипломна робота – це:

а) кваліфікаційна робота випускника для здобуття повної вищої освіти;

б) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) на підставі проведеного дослідження;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) немає правильної відповіді.

 

3. Коротко, точно і послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці – це:

а) дипломна робота;

б) монографія;

в) тези;

г) курсова робота.

 

4. Наукова стаття – це:

а) самостійна праця, яка містить у собі певну кількість наукової інформації, здобутої у результаті проведених досліджень, висвітлює конкретне окреме питання за темою дослідження; оригінальна робота з викладом результатів наукових досліджень;

б) кваліфікаційна робота випускника для здобуття повної вищої освіти;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Науковий реферат – це:

а) кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти;

б) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій;

в) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) складене на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

г) немає правильної відповіді.

 

6. Автореферат дисертації – це:

а) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій;

б) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

в) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) складене на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

г) немає правильної відповіді.

 

7. У дипломній роботі студент має продемонструвати: 1) ґрунтовні теоретичні знання з обраної теми та проблемний виклад теоретичного матеріалу; 2) вміння вивчати та узагальнювати літературні джерела, розв'язувати практичні завдання, робити висновки та пропозиції; 3) навички проведення аналізу й експериментів і володіння сучасною комп'ютерною технікою; 4) вміння системно завуальовувати факти зібрані у процесі дослідження, для досягнення необхідного результату; 5) вміння грамотно застосовувати методи оцінювання економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів:

а) 1, 2, 3, 4;

б) 1, 3, 4, 5;

в) 2, 3, 4, 5;

г) 1, 2, 3, 5.

 

8. Наукова монографія – це:

а) кваліфікаційна робота для здобуття вищої освіти;

б) короткий усний або письмовий виклад наукової теми (питання) на підставі проведеного дослідження, огляду одного або кількох літературних та інших джерел;

в) короткий виклад основних положень наукової праці з їх аргументаціями, висновками;

г) науково-дослідна праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій.

 

9. Формулювання провідних ідей, гіпотези, напряму, проблеми та програми дослідження, ознайомлення зі станом обраної для дослідження проблеми – це:

а) етапи типового наукового дослідження;

б) напрями типового наукового дослідження;

в) види типового наукового дослідження;

г) способи здійснення типового наукового дослідження.

 

10. Форми втілення результатів наукових досліджень у межах наукової діяльності з метою здобуття наукових ступенів:

а) конспект, анотування, автореферат дисертації;

б) автореферат дисертації, дисертація кандидата наук, дисертація доктора наук;

в) повідомлення, доповідь, дисертація кандидата наук;

г) дисертація кандидата наук, реферат, курсова робота.

 

11. Програму наукового дослідження складають:

а) на початку будь-якого наукового дослідження;

б) наприкінці будь-якого наукового дослідження;

в) після формулювання основних ідей будь-якого наукового дослідження;

г) після визначення результатів будь-якого наукового дослідження.

 

12. У межах … наукової діяльності вирізняють такі форми втілення результатів наукових досліджень: конспект, анотування, реферат, курсова робота, звіт про виробничу практику, звіт про педагогічну практику, дипломна робота спеціаліста, магістерська робота. Вставте пропущене слово:

а) шкільної;

б) викладацької;

в) аспірантської;

г) студентської.

 

13. Розрізняють такі основні види ефективності наукових досліджень:

а) наукова, актуальна ефективність, значення вітчизняної науки;

б) економічна, соціально-економічна ефективність, престиж вітчизняної науки;

в) бухгалтерська, наукова ефективність, престиж вітчизняної науки;

г) загальновизнана, актуальна, економічна ефективність.

 

14. Формування думки і здатність робити висновки щодо того, чи є потреба продовжувати наукові дослідження, характеризує здатність науковця:

а) ознайомитись із станом справ в обраному напрямі дослідження;

б) визначити мету і завдання планованого наукового дослідження;

в) зрозуміти суть отриманої науково-практичної інформації;

г) мислити критично й аналітично.

 

15. Для конспектування використовують такі способи викладу матеріалу, як:

а) опис, оповідання, міркування;

б) розповідь, міркування, пояснення;

в) оповідання, розповідь, конспектування;

г) міркування, пояснення, конспектування.

 

16. Анотації виконують дві основні функції:

а) довідкову, уточнюючу;

б) сигнальну, довідкову;

в) сигнальну, пошукову;

г) уточнюючу, пошукову.

 

17. Обсяг реферату здебільшого становить:

а) 20–30 сторінок друкованого тексту;

б) 14–30 сторінок друкованого тексту;

в) 30 сторінок друкованого тексту;

г) 10–15 сторінок друкованого тексту.

 

18. Мета курсової роботи:

а) поглиблення, систематизація та закріплення здобутих у процесі навчання обліково-економічних, правових та фінансових знань;

б) поглиблення знань студентів з актуальних проблем; стимулювання студентів до самостійного наукового процесу; формулювання дослідницьких умінь та навичок студентів;

в) демонстрація ґрунтовних теоретичних знань з обраної теми та проблемний виклад теоретичного матеріалу;

г) вивчення, пошук та обґрунтування напрямів удосконалення бухгалтерського обліку обраного предмета дослідження на підставі здобутих у процесі навчання знань.

 

19. Керівниками виробничої практики призначають:

а) представників профілюючих кафедр навчального закладу та підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практика;

б) представників інших кафедр навчального закладу та профілюючих вищих навчальних закладів;

в) представників деканату та керівників підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практика;

г) представників ректорату та підприємства (установи, організації), де проводиться виробнича практик.

 

20. Педагогічну практику студенти проходять:

а) на підприємствах;

б) у банках;

в) у навчальних закладах;

г) у дитячих садках.

 

Практичні завдання

1. Результати будь-якого наукового дослідження має бути втілене у визначених формах, донесені до користувачів, використані іншими науковцями та практиками. Охарактеризуйте форми втілення результатів наукових досліджень у межах загальнонаукової діяльності.

2. Перелічіть та охарактеризуйте максимально повний ряд послідовних етапів, у вигляді яких можна уявити процес наукового дослідження.

3. Складіть програму наукового дослідження довільної теми з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту за такою формою:

№ з/п Питання (завдання) дослідження Термін виконання Виконавець

 

Рекомендована основна література

1. Дикий Н. А. Основы научных исследований / Н. А. Дикий, А. А. Халатов. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 223 с.

2. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учеб.-метод. пособ. / У. Око / [пер. с ит. Е. Костюкович]. – М. : Кн. дом “Університет”, 2003. – 240 с.

3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учеб. пособ. / Н. И. Колесникова. – М. : Флинта; Наука, 2003. – 288 с.

4. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. О. Коломієць. – К. : Вища шк., 2003. – 69 с.

5. Кузнецов И. Н. Курсовые и дипломные работы : от выбора темы до защиты: справочное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн. : Мисанта, 2003. – 416 с.

 

Рекомендована додаткова література

1. Бурдин К. С. Как оформить научную работу / К. С. Бурдин, П. В. Веселое. – М. : Высшая школа, 1973. – 152 с.

2. Довідник здобувача наукового ступеня. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. – 64 с.

3. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты : практ. пособ. для аспирантов и соиск. уч. степени / Ф. А. Кузин. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 1997. – 208 с.

4. Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : метод. поради / авт.-упор. Л. А. Пономаренко. – К. : Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України” ; Вид-тво Толока, 2001. – 80 с.

5. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. – 32 с.

6. Mattessich R. Foundational research in accounting: professional memoirs and beyond / R. Mattessich // Spanish Journal of Accounting History. – December 2006. – No. 5. – Р. 1–168.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.014 с.)