ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні техніко-економічні показники підприємства лісового господарстваНазва показника Од. виміру План на 2011 р. Факт на 2011 р. Факт 2012 р. До плану % До минул. року %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяг реалізації без ПДВ тис. грн. 16225,6 -1337,6 91,8 -3698 80,1
Обсяг реалізації на експорт тис. грн. 11324,3 8804,2 14801,1 -2520,1 77,7 -5996,9 59,5
Частка % 69,8 59,1 79,6 -10,7 84,7 -20,5 74,2

 

У бухгалтерських наукових дослідженнях, окрім спостереження, також широко використовують інші емпіричні експериментальні методи, до яких належать проектний, графічний, анкетування, розрахунковий, експертних оцінок тощо.

 

Проектний прийом, який називають ще методом проектування, є основним, коли у наукових дослідженнях йдеться про організацію бухгалтерського обліку.

Зага­лом метод проектування передбачає побудову перспективних моделей предмета дослідження. Наприклад, проектний метод дістає відображення у наказі про облікову політику підприємства:

 

НАКАЗ

 

Про облікову політику підприємства

 

1. Застосовувати при обліку господарських операцій необхідні норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.

 

2. За відсутності необхідних норм П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів обліку та звітності МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на підставі того, що національні П(С)БО не можуть суперечити МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS)….

 

 

Сутність графічного методу полягає у вивченні залежностей між досліджуваними явищами та процесами у вигляді рисунків. Графічне зображення економічних даних здійснюють за допомогою геометричних площинних даних: крапок, ліній, площин, фігур та їх комбінацій. За загальним призначенням графічні зображення поділяють на аналітичні, ілюстративні та інформаційні.

За функціонально-цільовим призначенням розрізняють графіки групувань, рядів розподілу, графіки рядів динаміки, графіки взаємозв’язку і графіки порівняння; за видом поля – діаграми і статистичні карти; за формою графічного образу – крапкові, лінійні, площинні, просторові і зображувальні. Наприклад, графічний метод можна показати графіком динаміки зміни обсягів виробництва продукції лісового господарства (рис. 13.4).

Обсяг, % 150

 

Рис. 13.4. Динаміка зміни обсягів виробництва продукції лісового господарства за 2001 – 2008 рр. (у % до попереднього року)


Анкетування у більшості випадків передбачає вивчення громадської або професійної думки з приводу предмета наукового дослідження або його частини за допомогою спеціально складеного переліку запитань – анкети. При цьому отримані відповіді узагальнюють та використовують для розробки науково-практичних рекомендацій. Цей прийом, порівняно з попереднім, активніший, оскільки передбачає участь двох сторін: опитувачів, які складають анкети, і опитуваних, які на них відповідають. Наводимо, наприклад, анкети опитування бухгалтерів на тему: “Податковий кодекс України – перший рік застосування”.

Анкета “Податковий кодекс України – перший рік застосування”

1. Чи стало більш зрозумілим податкове законодавство у зв’язку з введенням в дію Податкового Кодексу України?
  так, оскільки Кодекс уніфікував численні законодавчі акти з питань оподаткування
  так, проте окремі норми потребують доопрацювання
  ні, вважаю, що у новому податковому законодавстві зорієнтуватися складно
2. Як вплинули на ведення Вашого бізнесу зміни у податковому законодавстві?
  позитивно, оскільки зменшилося фінансове навантаження на підприємство та скоротилася кількість звітності
  ці зміни не стосувалися моєї діяльності
  зовсім не вплинули
3. Чи є необхідність у спрощенні форм податкової звітності (декларацій), а також – у зменшенні її кількості?
  ні, не бачу такої необхідності
  так, проте вона стосується не всіх форм звітності
  більшість форм податкової звітності потребує спрощення
  було б доцільно зменшити кількість податкових звітів та декларацій
  так, ця необхідність існує

Використання розрахункового методу у наукових бухгалтерських дослідженнях передбачає обробку даних за допомогою математичних операцій, у результаті виконання яких знаходять числове значення певного показника. Цим прийомом користуються, розраховуючи, скажімо, норми часу, чисельності чи виробітку працівників. Наприклад, розрахункова формула витрат на 1 грн. реалізованої продукції – це відношення повної собівартості (Пс/сть) реалізованої продукції до її вартості в оптових цінах підприємства:

З1РП = або З1ТП= (∑ q*z)/ (∑ q*p), (13.1)

де q – кількість продукції в натуральних одиницях;

z – витрати на 1 грн. продукції, грн.;

p – ціна за одиницю продукції, грн.

 

Один з основних методів науково-технічного прогнозування, який ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна побудувати адекватну модель майбутнього розвитку об’єкта прогнозування. Експертне оцінювання полягає у виборі оптимального варіанта управлінського рішення шляхом проведення опитування фахівців-експертів.

Наприклад, експертне оцінювання методики використання комп’ютерних технологій під час автоматизації облікового процесу на підприємствах лісового господарства, залежить від:

– кваліфікації експертів (експертам можуть запропонувати схему проведення, а можуть довірити самим її розробити);

– рівня стартової (наявної) представленої інформації (підприємство надає інформацію повністю, частково або не надає зовсім);

– мети експертизи (підтвердити реальність наявної інформації, відхилити інформацію як нереальну, доповнити інформацію новими даними частково; збір, оброблення та експертні висновки здійснюють і експерти);

– методів оцінювання.

Окрім емпіричних, наукові бухгалтерські дослідження передбачають використання різноманітних кількісних та якісних методів обробки даних.

До кількісних методів належать, наприклад, визначення середніх величин, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і синтез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами інших досліджень.

Наприклад, результати обробки даних щодо впливу факторів на показник витрати на одну гривню товарної продукції можна подати у такому вигляді (табл. 13.6).

Таблиця 13.6

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.006 с.)