Об’єкт і предмет наукового дослідження
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єкт і предмет наукового дослідженняПід час постановки проблеми і визначення теми наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку необхідно чітко з’ясувати структурні елементи наукового дослідження, до яких належать об’єкт і предмет, актуальність та новизна, а також мета і завдання наукового дослідження.

Правильне визначення проблеми наукового дослідження вимагає передусім визначення об’єкта дослідження.

Об'єкт наукового дослідження– це те, на що спрямований процес пізнання науковця, це процес або явище, у межах якого виникають проблеми (чи проблема) для вивчення. Об’єкт дослідження здебільшого є широким, інтегральним поняттям, яке у галузі бухгалтерського обліку – це обліково-аналітичний процес у цілому або його окремі ділянки, певні облікові суперечності.

Визначити об’єкт наукового дослідження означає дати відповідь на запитання “що розглядається у дослідженні?”.

Вітчизняні та зарубіжні вчені по різному трактують поняття “об’єкт наукового дослідження” (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Дефініції “об’єкт наукового дослідження”

Автор Дефініція
Г. С. Цехмістрова Об’єктом наукового дослідження вважають те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це може бути матеріальна або ідеальна система
Н. М. Малюга Об’єкт наукового дослідження – це певна сукупність властивостей та відносин, яка існує об'єктивно, незалежно від дослідника, але ним відображається
М. Я. Віленський Об’єкт наукового дослідження – це сукупність реальних явищ, те що описує теорія

Продовження табл. 10.1

Автор Дефініція
С. І. Ожегов Об’єкт наукового дослідження – це те, що існує поза нами і незалежно від нашої свідомості, зовнішній світ, матеріальна дійсність. Явище, предмет, на який спрямована будь-яка діяльність
Н. Е. Яценко Об’єкт наукового дослідження – це предмет, явище, які людина прагне пізнати і на які спрямована її діяльність
М. Т. Білуха Об’єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ та форми його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від нашої свідомості, обираються відповідно до мети дослідження.

Під класифікацією об’єктів наукового дослідження

розуміють їх поділ на групи за певними ознаками з метою вивчення та наукового узагальнення.

 

 

Рис. 10.1. Класифікація об’єктів наукового дослідження

Теоретичні об’єкти наукового дослідження виступають результатом досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії: дія закону попиту та пропозиції, закону вартості, подвійності фактів господарського життя підприємства тощо).

Емпіричні об’єкти наукового дослідження зорієнтовані на безпосереднє вивчення явищ. Емпіричні об’єкти поділяють на натуральні (фізичні), які існують в природі незалежно від волі та свідомості людей, і штучні (технічні), які створюються в результаті людської діяльності.

Прості об’єкти наукового дослідження звичайно складаються з кількох елементів (заробітна плата працівників підприємства), а складні – мають невизначену структуру і вимагають виявлення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу (собівартість продукції підприємств лісового господарства). При цьому розрізняють матеріальні, енергетичні та інформаційні фактори впливу.

Поширеними є також методи класифікації об’єктів наукового дослідження за наявністю та відсутністю ознак, а також за їх видозміною. Такий поділ об’єктів дає змогу виділити виділити два їх класи, з яких один має певну властивість, а другий – не має. Цей поділ може бути деталізований у межах кожного класу об’єктів. Класифікація об’єктів за видозміною ознак передбачає виділення сукупностей об’єктів, у кожній з яких загальна для всіх ознака виявляється особливим чином.

Вивчення факторів, що зумовлюють розвиток об’єкта наукового дослідження, дає змогу охарактеризувати його оточуюче середовище – усе те, що оточує об’єкт наукового дослідження і впливає на його елементи. Результати наукового дослідження значною мірою залежить від повноти і глибини вивчення впливу середовища на об’єкт наукового дослідження.

Об’єкти, що вивчаються у науковій роботі, розглядаються у процесі їх діалектичного розвитку, у взаємозв’язку і взаємозумовленості, оскільки і явища природи, і технічні системи не існують відособлено.

Характерною ознакою сучасної науки є системний підхід до вивчення об’єктів дослідження. Це означає, що останні розглядають не ізольовано, а як складне ціле, виявляють не тільки структуру і властивості об’єкта, але і зв’язки його частин, підсистем, їх функції, встановлюють його взаємозв’язок із навколишнім середовищем, тобто об’єкт дослідження вивчають як частину більш загальної системи.

Основними об’єктами наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку є:

– бухгалтерський, фінансовий або управлінський облік;

– фінансовий, економічний або стратегічний аналіз;

– ревізія і контроль, аудит;

– контролінг, або бюджетування;

– податковий облік та система оподаткування.

При цьому об’єкт дослідження може бути дещо звужений за рахунок його спрямування на окрему облікову статтю, наприклад: “Облік і контроль витрат”, “Фінансовий аналіз собівартості продукції” тощо.


 

Окрім об'єкта, на початковій стадії наукового дослідження визначають також його предмет, яким є найбільш значущі, з практичного і теоретичного погляду властивості, сторони, особливості об'єкта, що підлягають безпосередньому вивченню. При цьому найбільш важливою вимогою є відповідність предмета об’єкту дослідження.

Предмет наукового дослідження – це та частина об'єкта, що безпосередньо піддається дослідженню і визначає його тему. Отже, предмет дослідження є поняттям більш вузьким порівняно з об'єктом.

При формуванні предмета наукового дослідження створюють умови, необхідні для наукової експертизи цього дослідження, визначення ступеня його наукової новизни порівняно з подібними дослідженнями, які були проведені раніше іншими дослідниками.

Вітчизняні і зарубіжні вчені по-різному трактують поняття предмета наукового дослідження (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Дефініції “предмет наукового дослідження”

Автор Дефініція
Г. С. Цехмістрова Предметом наукового дослідження є пов’язані між собою форми руху матерії або особливості їх відображення у свідомості людей
Н. М. Малюга Предметом наукового дослідження є пояснення явищ та визначення залежностей між ними
В. А. Садовський Предметом наукового дослідження є речі, явища, процеси, їхні сторони й відношення, оскільки вони вже відомі, зафіксовані з певного боку в тій чи іншій формі знання, але підлягають дальшому дослідженню
С. І.Ожегов Предметом наукового дослідження є будь-яке матеріальне явище, річ те, на що спрямована думка, що становить його зміст або на що спрямовано якусь дію

 

Предмет наукового дослідження є тою стороною, аспектом чи точкою зору, за допомогою якої дослідник пізнає цілісний об’єкт, виділяючи при цьому головні, найбільш суттєві (з погляду дослідника) його ознаки. Предмет включає в себе ті сторони і властивості об’єкта, які максимально відтворюють проблему і підлягають вивченню, тобто він фіксує певні аспекти, елементи, зв’язки та відношення об’єкта, що розкриваються у процесі пошукової роботи. В одному об’єкті, залежно від поставленої мети, можна виділити декілька предметів дослідження.

Майстерність визначення предмета наукового дослідження традиційно пов'язана з тим, наскільки науковець наблизився при його ідеальному формулюванні, по-перше, до сфери найбільш актуальних проблем об'єкта (можливість пояснити походження і розвиток, генезис) і, по-друге, до області істотних зв'язків між елементами об’єкта, зміна яких впливає на всю систему організації об'єкта.

Для прикладу наведемо варіанти предмета науковогодослідження, визначені науковцем, що проводить дослідження у галузі бухгалтерського обліку на тему “Бухгалтерський облік і контроль витрат у системі управління підприємств лісового господарства”:

1. Теоретичні та організаційні основи бухгалтерського обліку діяльності підприємств лісового господарства.

2. Сукупність теоретичних і практичних питань методики бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції підприємствами лісового господарства.

3. Організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і контролю витрат підприємств лісового господарства.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне і часткове (табл. 10.3):

Таблиця 10.3

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.004 с.)