ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення бібліографічного опису списку джерел наукової роботиХарактеристика джерела Приклад оформлення
Один автор 1. Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом / В. Г. Афанасьев – М. : Политиздат, 1977. – 75 с. 2. Белобжецкий И. А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И. А. Белобжецкий – М. : Финансы, 1979. – 256 с. 3. Белоусов М. С. Бухгалтерский учет в торговле : учебник для учет.-экон. фак. торг. вузов / М. С. Белоусов – М. : Экономика, 1976. – 455 с.
Два автори 1. Аренс А. Аудит : учебник / А. Аренс, Дж. Лоббек ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 560 с. 2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік : господарські операції, кореспонденція рахунків, первинні документи : навч. посіб. для студ. спец. 7.0505106 “Облік і аудит” / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга. – Житомир : ЖІТІ, 1997. – 816 с. 3. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М. : Юрид. лит., 1987. – 176 с.
Три автори 1. Безруких П. С. Бухгалтерский учет в промышленности / П. С. Безруких, В. Б. Ивашкевич, А. Н. Кашаев и др. ; [под ред. П. С. Безруких]. – 2-е изд. [перераб. и доп.] – М. : Финансы и статистика, 1987. – 263 с. 2. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет в торговле : учеб. для студентов, обуч. по спец. 1737 “Бух. учет и анализ хоз. деятельности” / Я. В. Соколов, А. Д. Зыков, А. П. Капралов и др. ; [под ред. Я. В. Соколова]. – 2-е изд. [перераб.] – М. : Экономика, 1986. – 432 с. 3. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 319 с.

Продовження табл.14.2

Характеристика джерела Приклад оформлення
Чотири автори   1. Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали : навч. посіб. / Є. М. Романів, Р. Л. Хом’як, А. С. Мороз, М. В. Корягін. – 2-ге вид. [перероб. і доп.] – Л. : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2002. – 320 с. 2. Бухгалтерський облік в основних галузях господарства споживчої кооперації : підручник / Ю. А. Верига, О. В. Заєць, В. А. Левченко, С. І. Мельник. – Т. 1. – К. : Вища школа, 1995. – 230 с. 3. Контроль і ревізія : підручник для студ. спец. “Облік і аудит” вищих навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
П’ять і більше авторів 1. Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, М. В. Корягін та ін. – К. : Кондор, 2008. – 616 с. 2. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова та ін. – К. : КНТЕУ, 2005. – 232 с.
Монографії 1. Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні : системний підхід : монографія / С. В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с. 2. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства : монографія / М. В. Корягін. – Л. : ЛКА, 2012. – 389 с. 2. 3. Костирко Р. О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта : методологія та організація : монографія / Р. О. Костирко. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 728 с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Корягін М. В. Модифікація облікової політики в умовах вартісно-орієнтованої системи управління / М. В. Корягін // Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2012 року). – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. – С. 31–33. 2. Чік М. Ю. Облік витрат на підприємствах лісового господарства з використанням сучасних інформаційних технологій / М. Ю. Чік // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту : проблеми методології та організації : тези доп. наук.- практ. конф. (Київ, 18 лютого 2010 року). – К. : КНЕУ, 2010. – С. 280–283. 3. Озеран В. О. До питання обліку витрат на підприємствах лісового господарства / В. О. Озеран, М. Ю. Чік // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 26–28 квітня 2010 р.). – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 201–202.

 

Продовження табл.14.2

Характеристика джерела Приклад оформлення
Законодавчі та нормативні документи     1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg =2939–12 2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0202–94. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99.
Дисертації 1. Корягін М. В. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України) : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М. В. Корягін; Львівська комерційна академія. – Л., 1998. – 240 с. 2. Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С. Ф. Легенчук; Національний аграрний університет. – К., 2006. – 230 с. 3. Чік М. Ю. Формування системи обліку і контролю витрат в управлінні діяльністю підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М. Ю. Чік; Львівська комерційна академія. – Л., 2012. – 340 с.
Автореферати дисертацій 1. Куцик П. О. Облік і контроль виробничих витрат в об'єднаннях кооперативної промисловості (на матеріалах споживчої кооперації України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / П. О. Куцик; Львівська комерційна академія. – Л., 2000. – 17 с. 2. Голов С. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / С. Ф. Голов; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2009. – 31 с. 3. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М. С. Пушкар ; Тернопільська академія народного господарства. – Т., 2000. – 31 с.

 

Продовження табл. 14.2

Характеристика джерела Приклад оформлення
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання     1. Корягін М. В. Сутність, функції та ознаки бюджету як економічної категорії / М. В. Корягін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 205–209. 2. Куцик П. О. Зміна статусу підрозділів-нерезидентів та її вплив на відображення в обліку головного підприємства / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Т. О. Герасименко // Вісник Львів. комерц. акад. – 2009. – Вип. 30. – С. 69–73. 3. Чік М. Ю. Облік транспортних витрат у лісовому господарстві/ М. Ю. Чік // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 31–41.
Електронні ресурси 1. Корягін М. В. Розвиток бюджетної системи в період Гетьманщини та Запорозької Січі / М. В. Корягін [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.p hp/ru /economy/economic-theory-and-history/2987-koryagn-mv. 2. Чік М. Ю. Аспекти побудови бухгалтерського обліку витрат на підприємствах лісового господарства / М. Ю. Чік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal /chem_biol /nvnltu/22_10/194_Czi.pdf. 3. Савчук В. Расчет себестоимости – проблема выбора / В. Савчук, И. Троян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studmed.ru/savchuk-vp-troyan-ii-kak-rasschitat-sebestoimost-problema-vyb ora _a082a57.html.

Контрольні запитання

1. Де визначено види наукових публікацій?

2. Що таке монографія?

3. Що розуміють під визначенням «власне науковий підстиль»?

4. Які є вимоги до мови друкованих наукових робіт?

5. У якому нормативному документі передбачені загальні вимоги до оформлення наукової роботи?

6. Як можна охарактеризувати мовний стиль?

7. Якими стилями слід послуговуватися під час наукового спілкування?

8. Які різновиди (підстилі) виділяють у науковому стилі?

9. У чому полягають основні функції і призначення ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”?

10. Що передбачають основні вимоги до оформлення наукової праці?

11. Які є основні структурні елементи наукової роботи?

12. У чому полягає сутність ілюстрації в науковій праці?

13. Як оформляють цифровий матеріал у науковій роботі?

14. Де у науковій роботі у більшості випадків можуть бути наведені переліки?

15. Як можна охарактеризувати примітки у науковій роботі?

16. Що таке список використаних джерел?

17. Як розміщують використані літературні джерела у науковій роботі?

18. Відповідно до яких вимог необхідно оформляти список використаних джерел?

19. Які основні вимоги до оформлення списку використаних джерел?

20.Які додаткові вимоги до оформлення спису використаних джерел?

Тести

1. Науково-навчальний різновид наукового стилю, який поєднує в собі риси власне наукового й науково-популярного викладу – це:

а) власне науковий підстиль;

б) науково-навчальний підстиль;

в) науково-популярний підстиль;

г) науковий підстиль.

 

2. Кожний мовний стиль має:

а) мету (принципи спілкування, повідомлення, впливу);

б) метод і засіб подання (діалог, монолог, полілог);

в) характерні мовні стилі (слова, вирази, типи речень);

г) сферу поширення і вживання (коло мовців, які ним послуговуються).

 

3. Таблиці, рисунки, переліки, примітки, виноски, формули, рівняння, посилання та додатки – це:

а) основні частини статті;

б) важливі складові реферату;

в) основні структурні елементи наукової роботи;

г) суттєві елементи монографії.

 

4. Список використаних джерел – це:

а) елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних у дослідженні джерел і подається після висновків;

б) літературний спосіб втілення результатів наукових досліджень;

в) наукові книжкові видання з повним дослідженням однієї проблеми або теми;

г) найбільш повне та вичерпне висвітленням результатів наукової роботи.

 

5. Вимоги до мови друкованих наукових робіт поділяються на два рівні:

а) технічні і змістові;

б) наукові і навчальні;

в) технічні і наукові;

г) змістові і навчальні.

 

6. Виділяють такі мовні стилі:

а) розмовно-побутовий, розмовно-офіційний;

б) побутовий, офіційний;

в) офіційний, книжний.

г) розмовний, книжний;

 

7.Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки)слід розміщувати у науковій роботі безпосередньо:

а) перед текстом, де вони згадуються вперше,або на наступній сторінці;

б) після тексту, де вони згадуються вперше,або на попередній сторінці;

в) після тексту, де вони згадуються вперше,або на наступній сторінці;

г) на окремій сторінці.

 

8. У порядку появи посилань у тексті та в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків розміщують:

а) список літературних джерел;

б) назви розділів;

в) назви підрозділів;

г) назви таблиць.

 

9. До неперіодичних видань за інформаційними ознаками належать:

а) наукова стаття, тези доповідей, монографія;

б) монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей;

в) лекції, методичні рекомендації, автореферат дисертації;

г) тести, практичні завдання, монографія.

 

10. Основна функція наукового стилю:

а) активізація логічного мислення читача / слухача;

б) передача читачеві основної думки наукової праці;

в) передача основної інформації з наукової праці;

г) передача логічної інформації та доказів її істинності, а також новизни та цінності.

 

11. Відомості про джерела, внесені до списку, варто подавати відповідно до вимог:

а) вузівських і міжвузівських стандартів;

б) українських і європейських стандартів;

в) міждержавних і державного стандартів;

г) вузівських і українських стандартів.

 

12. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді:

а) таблиць;

б) рисунків;

в) схем;

г) додатків.

 

13. Монографія–це:

а) наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня;

б) наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам;

в) наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені;

г) стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає ознайомлення учасників конференцій, семінарів, симпозіумів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження.

 

14. Різновиди наукового стилю:

а) науково-логічний стиль, науково-доказовий підстиль, науково-доступний підстиль;

б) власне науковий підстиль, науково-логічний стиль, науково-навчальний підстиль;

в) науково-доказовий підстиль, науково-доступний підстиль, науково-популярний підстиль;

г) власне науковий підстиль, науково-навчальний підстиль, науково-популярний підстиль.

 

15. Переліки за потреби можуть бути наведені всередині пунктів абопідпунктів. Перед переліком ставлять:

а) крапку;

б) кому;

в) двокрапку;

г) тире.

 

16. Список використаних джерел необхідно оформляти відповідно до вимог:

а) до вимог ВАКу, що затверджені наказом № 63 від 26 січня 2008 року “Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел” та вимог ДСТУ 7.1:2006 “Бібліографічний запис, бібліографічний опис”;

б) Державного стандарту України „Основні види видань. Терміни та визначення”;

в) Закону України “Про вищу освіту в Україні”;

г) Закону України “Про науково-технічну діяльність”.

 

17. Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях,допускається оформляти:

а) посиланнями;

б) виносками;

в) формулами;

г) примітками.

 

18. Загальновживані та загальнонаукові слова, терміни – це:

а) елементи наукового стилю;

б) складові лексики розмовного стилю;

в) елементи підстилю наукового стилю;

г) складові лексики наукового стилю;

 

19. Одну примітку у науковій праці:

а) нумерують;

б) записують у додатку;

в) не нумерують;

г) оформляють на окремій сторінці.

20. Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел:

а) після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів : Мельник, В. М;

б) після заголовку вид матеріалу пишуть у круглих дужках без пропусків і без скорочення: (Текст) чи (Тext), (Електронний ресурс);

в) у круглих дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу;

г) прізвище першого автора при опису одного автора не повторюють в області відповідальності (за косою рискою).

 

Практичні завдання

1. Згідно з Державним стандартом України „Видання. Основні види. Терміни та визначення” (ДСТУ 3017-95) виділено 45 видів неперіодичних видань за інформаційними ознаками. Покажіть у табличній формі найбільш поширені види неперіодичних видань та їх характеристики із наведенням прикладів.

2. При написанні наукових робіт використовується науковий стиль викладу думки. Покажіть у табличній формі різновиди (підстилі) наукового стилю:

Різновид (підстиль) Характеристика Приклад

3. Навдіть приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах на основі літературних джерел у галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

 

Рекомендована основна література

1. Державний стандарт України “Бібліографічний запис, бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://moodle.oa .edu. ua/file.php/1/Library_Standart_DSTU_GOST_7.1_2006.pdf.

2. Державний стандарт України „Видання. Основні види. Терміни та визначення” (ДСТУ 3017-95) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyzna chennya-dstu-301795.html.

3. Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел : наказ Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2008 року № 63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/ index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=837755& menu=1.

4. Калова О. Н. Основы научных исследований / О. Н. Калова. – К. : Вища шк., 1978. – 120 с.

5. Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня : методичні поради / автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К. : Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 1999. – 80 с.

Рекомендована додаткова література

1. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / Н. В. Ботвина. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с.

2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

3. Лукашевич В. К. Научный метод / В. К. Лукашевич. – М. : ООО “Элайда”, 1991. – 104 с.

4. Scientific writing booklet [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biochem.arizona.edu/marc/Sci-Writing.pdf.

5. Word Usage In Scientific Writing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ag.iastate.edu/aginfo/checklist.html.

РОЗДІЛ 4

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.016 с.)