Класифікація наукових проблем
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація наукових проблемКласифікаційна ознака Види проблем та їх приклади
За масштабом – Локальні, або мікросоціальні (“Проблеми обліку витрат у Львівському садово-парковому господарстві”)
– Регіональні, що охоплюють окремі регіони (“Калькулювання собівартості лісопродукції Закарпаття”)
– Національні, що мають загальнонаціональні масштаби (“Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для обліку біологічних активів лісового господарства”)
– Ті, що впливають на національну безпеку країни (“Оптимізація обліку витрат на підприємствах лісового господарства з метою збереження лісових ресурсів держави”)

 

Продовження табл. 9.4

Класифікаційна ознака Види проблем та їх приклади
За гостротою – Неназрілі, які виявляються в майбутньому, а тепер потребують профілактики (“Оптимізація обліку витрат на підприємствах лісового господарства з метою збереження лісових ресурсів держави”)
– Актуальні, тобто назрілі (“Проблеми обліку витрат у Львівському садово-парковому господарстві”)
– Гострі, що вимагають термінового вирішення (“Раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємствах лісового господарства у рамках концепції сталого розвитку”)
За швидкістю розвитку – Тривалі, тобто ті, що розвиваються помалу (“Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для обліку біологічних активів лісового господарства”) – Активні – вирізняються динамізмом (“Проблеми обліку витрат у Львівському садово-парковому господарстві”); – Суперактивні – наростають надзвичайно швидко (“Облік витрат у Львівському садово-парковому господарстві згідно з норм ПКУ”)
Залежно від способу вирішення – Інформаційні, характерні для проблемного викладу (“Оптимізація обліку витрат на підприємствах лісового господарства з метою збереження лісових ресурсів держави”)
– Аналогові (аналогічні способи вирішення), характерні для групи практичних проблем (“Калькулювання собівартості лісопродукції Закарпаття”)
– Гіпотетичні – вирішуються шляхом суджень та умовиводів в ході висування припущень, гіпотез, їх перевірки та обґрунтування (“Раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємства лісового господарства у рамках концепції сталого розвитку”)

 

‘ Наукові проблеми у дослідженнях у галузі бухгалтерського обліку виконують певні функції (рис. 9.8).

 
 

 


 

 

Рис. 9.8. Функції наукової проблеми у бухгалтерських дослідженнях

Існування наукових проб­лем у галузі бухгалтерського обліку пов'язано, насамперед, зі складністю бухгалтерського обліку — і як науки, і як практики. Наука про облік, з одного боку, грунтується на практичній діяльності суб'єктів господарювання, а з другого – на економічній теорії, філософії, матема­тиці, логіці та ін.

 

 

Деякі проблеми су­часного бухгалтерського обліку подана на рис. 9.9.

 
 

 

 


Рис. 9.9. Деякі проблеми сучасного бухгалтерського обліку

 

Проблеми практики обліку можна узагальнити у двох великих групах: проблеми методики обліку і проблеми організації обліку.

 

У дослідженні проб­лем методики бухгалтерського обліку переважають два напрями: проблеми оцінки об'єктів і проблеми їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. Загалом це проблеми методів оцінки об'єктів у різних видах обліку, проблеми формування концептуальної основи обліку, проблеми Плану рахунків, проблеми суперечностей облікового законодавства, тобто практичного застосування положень (стандартів) обліку, звітності й оподаткування тощо.

У галузі облікової практики дослідники також вивчають: невідпрацьованість методик обліку об'єктів і проце­сів виробництва, відсутність детальних інструментів трансформації сис­тем обліку у різних виробничих галузях, а також громіздкість і паралелізм, породжені необхідністю ведення податкового обліку; відмінність у групуванні об'єктів основних засобів, періодах нарахування амортизації, визначенні вартості, що амортизується, у податковому й фінансовому обліках. Залишаються нерозв'яза­ними проблеми поділу обліку на фінансовий та управлінський, фінансовий і подат­ковий.


Проблеми організації обліку поділяють на два блоки: ор­ганізації бухгалтерської служби в управлінській структурі підприємства та організації облікового процесу. Проблеми організації обліку полягають у відсутності наукових напрацювань, спрямованих на формування цілісного концептуального підходу до технології організації бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки суб'єктів господарю­вання, а також у відсутності відповідних практичних розробок і методик, які дета­лізують і чітко окреслюють етапи й механізми організації запровадження бухгалтерсь­кого обліку в діяльність господарюючих суб'єктів і передбачають врахування їх специфічних ознак.

 

Проблеми теорії обліку поділяють на проблеми обліку як науки і проблеми обліку як освітньої дисципліни. Проблеми теорії обліку як науки доцільно розглядати з двох сторін: проблеми теорії бухгалтерського обліку і проблеми теорії організації обліку. Підхід до вивчення залежить від пред­метів вивчення науки: у теорії обліку предметом вивчення є господарські засоби і джерела їх утворення, а предметом організації обліку є обліковий процес.

Проблеми обліку як освітньої дисципліни – це проблеми викладання обліку, проблеми набуття прак­тичних навичок і проблеми самостійного вивчення.

Усі облікові проблеми рано чи пізно позначаються на результатах об­ліку – звітності. Тут можна виділити: проблеми структури балансу та його статей, проб­леми узгодження фінансової і податкової звітності, проблеми фальсифіка­ції звітності. До проблеми недосконалості бухгалтерського балансу, наприклад, відносять:

а) виділення розділів “Витрати майбутніх періодів” в активі і “Доходи майбутніх пе­ріодів” у пасиві балансу є абсолютно недоречним, оскільки розділи формують об'єднанням окремих статей, а в названих розділах статей немає, тому їх слід відображати в оборотних активах або поточних зобов'язаннях;

б) існуюча фор­ма балансу є недостатньо інформативною, що негативно впливає на можливості за­лучення додаткового капіталу, зростання довіри до підприємства. Тому перспек­тивним є підвищення аналітичності балансу;

в) необґрунтованим є об'єднання в один розділ (другий розділ активу) таких різних за ступенем ліквідності активів, як запаси, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти тощо. Це може призвести до помилок у розрахунках показників ліквідності.

Існують також численні інші проблеми, вирішення яких впливає на достовірність фінансової звітності.

У цілому в бухгалтерському обліку на сьогодні залишається велика кількість нерозв'язаних проблем, осмислення яких має важливе теоретичне значення і розв’язання яких у майбутньому дасть змогу поліпшити стан бухгалтерського обліку.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.004 с.)