Наукові ступені та вчені звання
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наукові ступені та вчені званняУкраїна володіє достатньо вагомим науково-технічним кадровим потенціалом, який відчутно впливає на її соціально-економічний розвиток. За рівнем такого впливу – 4,6 дослідника на 1000 осіб економічно активного населення – Україна дещо поступається країнам ЄС (5,7 – для перших 15 країн ЄС), проте випереджає нових членів цього Союзу, зокрема Словенію (4,5), Словаччину та Угорщину (3,7), а також Польщу (3,3).

Згідно з чинним законодавством України, у системі вищої освіти та науки для характеристика кадрового потенціалу використовують наукові ступені та вчені звання.

Ст. 32 Закону України “Про освіту” визначає, що вченими званнями є старший науковий співробітник, доцент і професор. Учені звання присвоюються на основі рішень вчених рад вищих закладів освіти, наукових установ і організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У ст. 20 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” визначено, що вчені мають право на здобуття наукового ступеню кандидата наук і доктора наук.

Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Наявність відповідного наукового ступеню або вченого звання є кваліфікаційною вимогою для заняття науковим працівником відповідної посади. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Не слід плутати вчені звання з посадами науково-педагогічних працівників, які у деяких випадках збігаються. Так, у ст. 48 Закон України “Про вищу освіту” зазначено, що основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації є:

– викладач;

– старший викладач;

– голова предметної (циклової) комісії;

– завідувач відділення;

– заступник директора;

– директор.

Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є:

– асистент;

– викладач;

– старший викладач;

– директор бібліотеки;

– науковий працівник бібліотеки;

– доцент;

– професор;

– завідувач кафедри;

– декан;

– проректор;

– ректор.

Розглянемо більш докладно чинний порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань в Україні


Науковими ступенями в Україні є:

– кандидат наук;

– доктор наук.

Наукові ступені присуджують спеціалізовані Вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих Вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються МОНмолодьспорту.

Основною формою підготовки науковців для захисту кандидатських та докторських дисертацій є аспірантури або докторантура, які функціонують при академічних та науково-дослідних інститутах.

Іншою формою підготовки науковців є співпошукацтво. Співпошукувачі – особи, які мають вищу освіту і значний досвід роботи за спеціальністю та можуть самостійно працювати над дисертацією.

За даними НАНУ, в Україні станом на грудень 2010 р., налічувалося понад 110 тисяч кандидатів та докторів наук, з яких лише трохи більше 20 тисяч працювали у науково-дослідних установах і вищих школах.

 

Кандидат наук – науковий ступінь, який присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації та використовується в Україні й деяких інших країнах колишнього СРСР. Вперше запроваджений після Жовтневого перевороту постановою Раднаркому від 13 січня 1934 р. Цей ступінь був успадкований Україною після розпаду СРСР, що докладніше розглянуто у попередній темі.

Порядок присудження наукового ступеню “кандидат наук” визначено Постановою КМУ “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” від 07.03.2007 р. № 423 та Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію” від 17.10.2012 р. № 1112 (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Вимоги до присудження наукового ступеню кандидата наук
№ з/п Вимоги до присудження наукового ступеня кандидата наук
Питання присудження наукового ступеню кандидата наук стосується МОНмолодьспорт
Особи, які мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання і значні досягнення в певній галузі науки
Документом, що засвідчує присудження наукового ступеня кандидата наук є диплом кандидата наук, який видає МОНмолодьспорт
Диплом кандидата наук, виданий атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій або рішень вчених рад до 1 вересня 1992 р., в Україні визнаються дійсними
Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома кандидата наук здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують
Науковий ступінь кандидата наук присуджують за результатами прилюдного захисту дисертацій спеціалізовані вчені ради
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України проводить експертизу дисертаційних робіт, розгляд атестаційних справ здобувачів та видачу диплома кандидата наук на підставі рішень спеціалізованих вчених рад та атестаційного висновку МОНмолодьспорту
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною науковою працею, обсяг основного тексту якої становить 4,5–7, а для суспільних і гуманітарних наук – 6,5–9 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту
Кандидатська дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі наук; подається до захисту лише за однією спеціальністю
Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опубліковані ним у формі статей (не менше 5 публікацій) у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або інших держав, з яких: не менше 1 статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних науко метричних баз; 1 із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні; у галузях природничих і технічних наук замість 1 статті може бути долучений 1 патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності)

Продовження табл. 6.2

№ з/п Вимоги до присудження наукового ступеня кандидата наук
Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, у школах тощо обов’язкова
Кандидатська дисертація супроводжується окремим авторефератом обсягом 0,7–0,9 авторського аркуша, який подається державною мовою
Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації після складання кандидатських іспитів
Здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, складає додаткові кандидатські іспити, перелік яких визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОНмолодьспорт
Організація, де виконувалась дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню експертизу дисертації та робить висновок про її наукову та практичну цінність. Висновок видається здобувачеві не пізніш ніж через два місяці після надходження для попередньої експертизи кандидатської дисертації
Спеціалізована вчена рада має право приймати до розгляду кандидатську дисертацію не раніш ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачем обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації
Для розгляду кандидатської дисертації призначається два офіційних опоненти, з яких один – доктор наук, а другий – доктор або кандидат наук, причому тільки один з них може бути членом спеціалізованої вченої ради, де проводитиметься захист, чи співробітником вищого навчального закладу або наукової установи, в якій утворено спеціалізовану вчену раду

Доктор наук – вищий науковий ступінь в Україні, який присуджується на підставі захисту докторської дисертації. Порядок присудження наукового ступеня “доктор наук” визначено Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” від 07.03.2007 р. № 423 та Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію” від 17.10.2012 р. № 1112 (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)