ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропозиції вчених щодо класифікації рівнів пізнанняУчений (учені) Характеристика рівнів Джерело
Йосеф Бен-Шломо Раціональність як розумова діяльність, яка полягає у зівставленні, активному співбутті уявлень за допомогою уявлень. Інтуїція – це осягнення пізнання, яке досягається тільки через надраціональне знання. Інстинкт – пізнавальна реакція на навколишню ситуацію, яка виникає ще до того, як ми раціонально обміркували і проаналізували цю ситуацію Бен-Шломо Йосеф. Введение в философию иудаизма [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.machanaim. org/philosof/in_vv.htm    
Клаус Отто Шемер (Dr. Claus Otto Scharmer) Завантаження розумової моделі – пізнання на цьому рівні означає ви-користовувати свої розумові моделі і звички мислення. Відображення та реінтерпретація – пізнання дає змогу розмірковувати про явище і дає змогу формувати відповідну структуру думки. Уява ґрунтується на глибокому пізнанні через увагу, що дає змогу відчути явище зсередини. Удосконалення – пізнання знаходиться на найвищому і найбільш тонкому рівні, що дає йому змогу стати єдиним і цілісним Scharmer Dr. Claus Otto.Community Action Research / Dr. Claus Otto Scharmer and Peter Senge. – Published in :Handbook of Action Research. – Thousand Oaks, California, Sage Publications. – 32 p.  
С. А. Лебедев Емпіричний рівень (є фактичним матеріалом, взятим з емпіричного досвіду, а так само результатами первинного концептуального його узагальнення в поняттях та інших абстракціях). Теоретичний рівень (становлять проблеми, що ґрунтуються на фактах, і наукові припущення (гіпотези), засновані на них закони, принципи і теорії, що з них випливають). Метатеоретичний рівень (представлений філософськими настановами, соціокультурними основами наукового дослідження, а також методами, ідеалами, нормами, еталонами, регулятивами, імперативами наукового пізнання, стилем мислення дослідника і т.д.). Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия / С. А. Лебедев. – М.: Академический Проект, 2008. – 692 с.  

Продовження табл. 1.2

Учений (учені) Характеристика рівнів Джерело
В. Н. Панферов Конкретно-чуттєвий рівень – сприйняття. Абстрактно-логічний рівень – інтерпретація Панферов В. Н. Когнитивные эталоны и стереотипы взаимопознания людей / В. Н. Панферов // Вопросы психологии. – 1982. – № 5. – С. 139–141
Т. Ю.Афанасьєв Емпіричний рівень – початковий рівень пізнання. Теоретичний рівень – пізнання через наукові дослідження. Духовний рівень – пізнання, що вимагає глибокого розуміння, певного духовного прозріння, без якого розуміння світу не буде повним або глибоким Афанасьев Т. Ю. Своеобразие гуманитарного познания, текстовой и смысловой подходы в изучении сферы духа / Т. Ю. Афанасьев // Образ человека и мира в Махабхарате и Бхагавад-гите : материалы II-й междунар. науч.-теор. конф. – Владимир, 2007. – С. 136–143
І. І. Кальной, Ю. А. Сандулов Чуттєвий рівень пізнання має три основних форми: відчуття, сприйняття і уявлення. Раціональний рівень виявляється через поняття, думки, висновки і фіксується в теоріях Кальной И.И. Философия для аспирантов / И. И. Кальной, Ю. А. Сандулов. – 3-е изд. [стер.] – СПб. : Лань, 2003. – 512 с.
В. І. Касьян, В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фахті, Б. Н. Бессонов, В. Чуйко Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень пізнання – це пізнання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень об'єкта, що пізнається. Він завжди є основою, базою для теоретичного рівня пізнання. Теоретичний рівень – це пізнання, отримане шляхом абстрактного мислення Касьян В. І. Філософія : навч. посіб. / В. І. Касьян. – 5-е вид. – К. : Вікар, 2003. – 374 с. Кохановский В. П. История философии / В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш и др. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 352 с. Бессонов Б. Н. История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. – М. : Высшее образование. – 2009. – 395 с. Чуйко В. Л. Когнітивізм як об’єкт когнітології : монографія / В. Л. Чуйко. – Ніжин : Міланік, 2007. – 148 с. Філософія : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 3-тє вид. [стер.] – К.: Академвидав, 2009. – 592 с.
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.003 с.)