ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як класифікують види вищих навчальних закладів за формою власності?Тести

1. Проставте освітні рівні у послідовності від найменшого до найбільшого: 1) повна вища освіта; 2) початкова загальна освіта; 3) професійно-технічна освіта; 4) повна загальна середня освіта; 5) базова вища освіта; 6) базова загальна середня освіта:

а) 2, 6, 4, 3, 5, 1;

б) 6, 2, 5, 4, 3, 1;

в) 1, 2, 3, 4, 5, 6;

г) 2, 6, 4, 5, 3, 1.

 

2. Що з наданих варіантів відповідей не є освітньо-кваліфікаційним рівнем в Україні?

а) магістр;

б) доцент;

в) бакалавр;

г) спеціаліст.

 

3. Який освітньо-кваліфікаційний рівень є обов’язковим для здобуття рівня магістра в Україні?

а) спеціаліст;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) ліценціат.

 

4. Який рівень акредитації повинен бути за спеціальностями у вищих навчальних закладах України для підготовки магістрів?

а) I;

б) II;

в) III;

г) IV.

 

5. Проставте освітньо-кваліфікаційні рівні у послідовності від найменшого до найбільшого: 1) молодший спеціаліст; 2) кваліфікований робітник; 3) магістр; 4) спеціаліст; 5) бакалавр

а) 1, 2, 3, 4, 5;

б) 2, 1, 5, 4, 3;

в) 1, 2, 5, 4, 3;

г) 3, 4, 5, 1, 2.

 

6. Освітній рівень вищої освіти – це:

а) окремі концепції науки, що стосуються наукових знань, розробки аксіоматичних знань;

б) характеристика вищої освіти з ознаками сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;

в) немає правильної відповіді;

г) це науковий ступінь, який присуджують особам, що мають вищу освіту.

 

7. Освітньо-кваліфікаційні рівні – це:

а) рівні, визначені відповідно до державного стандарту вищої освіти, що характеризують сформованість в особи професійних інтелектуальних якостей, визначають її розвиток як особистості;

б) це науковий ступінь, який присуджують особам, що мають вищу освіту;

в) рівні абстрагування освітніх знань до перекваліфікованих персоналій;

г) немає правильної відповіді.

 

8. Яких слів бракує у визначенні “Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі … здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності”?

а) початкова загальна освіта;

б) повної вищої освіти;

в) повної загальної середньої освіти;

г) базової загальної середньої освіти.

 

9. Остаточне рішення про присудження наукових ступенів приймає:

а) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

б) Президент України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) вчена рада вищого навчального закладу.

 

10. Законодавчою базою трансформації освіти після проголошення незалежності України став:

а) Закон України “Про освіту”;

б) Закон України “Про вищу освіту”;

в) Закон України “Про наукові ступені”;

г) Закон України “Про вчені звання”.

 

11. Відповідно до Закону України “Про освіту” встановлено: 1) початкова загальна освіта; 2) базова загальна середня освіта: 3) повна загальна середня освіта; 4) професійно-технічна освіта; 5) базова вища освіта; 6) повна вища освіта – це:

а) освітньо-кваліфікаційні рівні;

б) кваліфікаційні рівні;

в) освітні рівні;

г) навчальні рівні.

 

12. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань встановлюється:

а) Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Верховною Радою України;

г) Міністерством освіти України.

 

13. Освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність – це:

а) загальний навчальний заклад;

б) середній навчальний заклад;

в) неповний вищий навчальний заклад;

г) вищий навчальний заклад.

 

14. Повна вища освіта включає такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

а) спеціаліст, магістр;

б) бакалавр, спеціаліст;

в) магістр, бакалавр;

г) спеціаліст, аспірант.

 

15. Система стандартів вищої освіти передбачає:

а) національний стандарт, профілюючі стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів;

б) державний стандарт, профілюючі стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти навчальних закладів середнього рівня;

в) державний стандарт, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів;

г) національний стандарт, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти навчальних закладів нижчого рівня.

 

16. Відповідно до Закону України «Про освіту» встановлено: 1) кваліфікований робітник; 2) молодший спеціаліст; 3) бакалавр; 4) спеціаліст; 5) магістр – це:

а) навчальні рівні;

б) кваліфікаційні рівні;

в) освітні рівні;

г) освітньо-кваліфікаційні рівні.

 

17. Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі:

а) прилюдного захисту дипломних робіт;

б) прилюдного захисту дисертацій;

в) прилюдного захисту наукових статей;

г) прилюдного захисту магістерських робіт.

 

18. Технікуми, училища належать до навчальних закладів:

а) І–ІІ рівнів акредитації;

б) ІІ–ІІІ рівнів акредитації;

в) ІІІ–ІV рівнів акредитації;

г) ІІІ рівня акредитації.

 

19. Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук відповідно до:

а) статті 20 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

б) статті 10 Закону України “Про науку”;

в) статті 30 Закону України “Про наукові ступені”;

г) статті 5 Закону України “Про науково-технічну діяльність”.

 

20. Коли було підписано Болонську декларацію двадцятьма дев’ятьма європейськими країнами?

а) 19 червня 1996 р.;

б) 9 червня 1996 р.;

в) 1 червня 1999 р.;

г) 19 червня 1999 р.

 

Практичні завдання

1.Відповідно до норм Закону України “Про вищу освіту” схематично покажіть систему освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів в Україні.

2. Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади різних типів. Складіть таблицю за поданою нижче формою:

№ з/п Типи ВНЗ Характеристика ВНЗ Рівень акредитації

3. Схематично подайте основні положення щодо наукових ступенів та вчених звань у Великій Британії, Польщі, Іспанії, США, Франції.

Рекомендована основна література

1. Про вищу освіту : закон України від 17.01.2002 р., № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/298 4-14.

2. Верже Ж. Средневековый университет: учителя / Ж. Верже // Alma mater. – 1997. – № 2. – С. 43–47.

2. Верже Ж. Средневековый университет : учителя / Ж. Верже // Alma mater. – 1997. – № 5. – С. 36–40.

3. Жуков В. И. Университетское образование: история, социология, политика / В. И. Жуков. – М. : Академический Проект, 2003. – 382 с.

4. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – К. : Вид. ДІМ “Ін Юре”, 2003. – 335 с.

5. Карлов Н. Еще раз об ученых степенях и аттестации научных и научно-педагогических кадров / Н. Карлов // Высшее образование в России. – 1996. – № 2. – С. 3–15.

6. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Л. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 287 с.

7. Микитюк О. М. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст. : дис… д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / О. М. Микитюк; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – X., 2003. – 405 с.

8. Яременко В. Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слів : у 4 т. : для студ. вищих та серед. навч. закл. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 2. – К. : Аконіт, 1999. – 911 с.

Рекомендована додаткова література

1. Арутюнова Ж. М. Современные тенденции развития системы образования во Франции / Ж. М. Арутюнова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 3. – С. 104–108.

2. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья –Саламанка – Прага – Берлін) ] / М. Ф.Степко, Л. Л. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль : Економічна думка, ТАНГ, 2003. – 60 с.

3. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе / М. К. Ван дер Венде // Высшее образование в Европе. – Том ХХV – 2000. – № 3.

4. Долженко О. В. Сорбонская и Болонская декларации: информация для размышления / О. В. Долженко // Вестник высшей школы: Alma mater. – 2000. – № 6.

5. Єгоров Г. Система освіти у Франції / Г. Єгоров // Історія в школі. – 2001. – № 3-4. – С. 13–17.

6. Крючков Г. Г. Болонський процес як гармонізація європейської системи вищої освіти / Г. Г. Крючков // Іноземні мови в навчальних закладах – 2004. – № 1. – С. 4–8.

7. Мозганова В. Европа уже не идет, а бежит по Болонскому пути / В. Мозганова // Элитное образование. – 2004. – № 5. – С. 36–41.


РОЗДІЛ 3

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.018 с.)