Організаційно-економічна характеристика ПП «Кровсінтез» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-економічна характеристика ПП «Кровсінтез»Дане підприємство знаходиться у м.Черкаси, за адресою вул. Гагаріна, 17, дата заснування підприємства 12.03.2005 рік.

Метою діяльності підприємства є виробництво меблів, торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі меблями, дизайнерські послуги в частини облаштування житла, офісів, виробничих приміщень, а також реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, надання побутових послуг, зовнішньоекономічна діяльність.

Предметом діяльності ПП «Кровсінтез» є:

- сирійне виробництво меблів;

- виробництво меблів по індивідуальному замовленню населення, виробництво офісних меблів, спеціальних меблів для облаштування лабораторій ті інших виробничих приміщень;

- оптова та роздрібна торгівля меблями;

- оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами та продуктами для виробничих цілей;

- оптова та роздрібни торгівля побутовою хімією, в тому числі пральними порошками, милом, парфумерною продукцією, миючими, поліруючими засобами (препаратами), засобами для чистки тощо;

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничо-технічного призначення, продуктами харчування;

- відкриття магазинів, кіосків, інших торговельних закладів для реалізації товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, продовольчих товарів та будівельних матеріалів;

- виготовлення товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, продуктів харчування;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, харчових продуктів;

- будівництво, ремонт, реконструкція та експлуатація промислових приміщень підприємств, житлових та соціальних об’єктів, службових будівель та приміщень;

- виготовлення, купівля та реалізація оптом та через торговельну мережу товарів народного споживання, промислової продукції, продовольчих товарів, та ін..

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються тільки на його наявністю.

Майно ПП «Кровсінтез» складають основні фонди і обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображаються у самостійному балансі підприємства. Майно підприємства належить йому на правах власності. Джерелами формування майна підприємства є: статутний фонд, гроші і матеріальні внески засновника, доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності, придбання майна іншого підприємства, безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

На момент реєстрації змін статутний фонд становить 0,20 грн.

Приватне підприємство «Кровсінтез» створено і в своїй діяльності керується Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України, та цим статутом.

Засновником підприємства є громадянин України Антонов Антон Борисович. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, має круглу печатку, штампи та реквізити (затверджені в встановленому порядку).

По кількості засновників підприємство є унітарним, по обсягу виробництва та кількості працюючих – малим.

Підприємство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до укладених договорів, перед держбюджетом, банками, партнерами у межах належного йому майна, на яке згідно чинного законодавства може бути звернене стягнення.

Приватне підприємство «Кровсінтез» є правонаступником всіх прав і обов’язків ПП «Кровсінтез»

Управління поточною діяльність підприємства здійснює директор, який призначається засновником. Засновник має право самостійно виконувати функції директора.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, яка подається податковій інспекції та статуправлінню у встановленому порядку.

Характеризуючи основні економічні показники діяльності підприємства, на базі яких була виконана робота, було охоплено кілька звітних періодів, включаючи останній рік. Результати аналізу узагальнені у вигляді факторно-аналітичних таблиць.

Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його діяльності. Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 -2011 рр. наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 – 2011 рр.

Показники       2010 / 2009 % 2011/ %
1. Чисельність персоналу, чол.,              
2. Чистий прибуток, тис. грн. (34,1) 50,8 (127,7) 84,9 -149 76,9  
3. Середньорічна з/п працівників 1,4 15,8 261,24        
4. Фінансовий результат діяльності підприємства до оподаткування, тис. грн. 456,7 1383,8 646,1 927,1   -737,7 46,7
5. Валовий прибуток, тис. грн. 548,0 166,05 775,3 1112,5   -885,2 46,7
6. Виробіток на одного працівника грн./чол., 27,4 830,25 387,65 802,85   -442,6 46,5
7. Фонд оплати праці по підприємству, тис. грн. 1,4 15,8 26,124 14,4   10,324  
8. Вартість основних фондів, тис. грн. 24,9 24,5 32,1 -0,4 98,39 7,6  
                   

 

Таблиця 1.2

Динаміка активів підприємства ПП «Кровсінтез» за основними техніко – економічними показниками за 2009 – 2011 рр.

Показники       2009 у % до 2008 2010 у % до 2009
Власний капітал, тис. грн. 46,1 96,9 -30,8 210,2 -31,78
Статутний капітал, тис. грн. 0,2 0,2 0,2    
Необоротні активи, тис. грн. 24,9 24,5 32,1 98,4 131,02
Оборотні активи, тис. грн.     158,7 186,5 87,72

Власний капітал підприємства, як і статутний, збільшувався у аналізованому періоді. Він зріс на 38,66% у 2009 р. і на 10% у 2010р. Темпи зростання знизилися майже у 3,5 рази, причини цього явища були викладені вище. Статутний капітал у 2010 р. склав 51,0 тис. грн., у 2009 р. – 46,3 тис. грн.

 

Таблиця 1.3

Аналіз динаміки показників платоспроможності фінансової стійкості підприємства ПП «Кровсінтез» за 2009 – 2011 рр.

Фінансовий показник       2010 у % до 2009 2011 у % до 2010
1. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 14,78 14,78 14,81 100,0 100,2
2. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,1357 0,1358 0,1357 100,07 99,93
3. Чистий оборотний капітал 519,4 577,0 634,7 111,09 110,0
4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 0,318 0,318 0,317 100,0 99,7
5. Коефіцієнт оборотності активів 5,96 5,88 5,85 98,66 99,49
6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 46,17 48,36 48,13 104,74 99,52
7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 87,72 92,80 92,35 105,80 99,52
8. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,2876 0,2871 0,2857 99,83 99,51
9. Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,0040 0,0031 0,0025 77,31 81,86
10. Коефіцієнт рентабельності продукції 0,0132 0,0146 0,0259 177,4 110,61

Дані, представлені в табл. 1.1 і табл. 1.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства «Кровсінтез» за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів підприємства.

 

Висновки до розділу 1

Отже, підприємство займається фінансовою діяльністю у відповідності із діючим законодавством; вступає у договірні відносини із підприємствами всіх форм власності; самостійно формує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на данні товари та послуги та необхідність забезпечення виробничого й соціального розвитку підприємства, а також підвищення особистих доходів його учасників. Основу планів складають договори укладені з замовниками продукції та послуг і постачальниками виробничих ресурсів.

В даному розділі було розкрито такі питання:

- було проаналізовано теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу МШП;

- досліджено МШП як економічну категорію;

- розглянуто економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку, аудиту та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- розкрито зарубіжний досвід з обліку, аудиту та аналізу МШП;

- розглянуто організаційно-економічну характеристику ПП «Кровсінтез»

Провівши деякі дослідження в даному розділі ми отримали підтвердження тому, що створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми власності неможливе без формування достатнього обсягу запасів. Також розглянуто ПП «Кровсінтез», яке здійснює облік всієї своєї діяльності, контроль за ходом виробництва продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку встановленому законодавством.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.013 с.)