Розділ 2. Облік мшп підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Облік мшп підприємстваПервинний облік МШП

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети, як і інші види запасів, підлягають по предметному обліку. Оприбуткування та вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів здійснюється в загальному щодо запасів порядку за раніше зазначеними первинними документами, такими як рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, накладні (вимоги), акти тощо.

Основні вимоги, які ставляться до обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, полягають у правильному оформленні відповідними документами і своєчасному відображенні в обліку надходження малоцінних і швидкозношуваних предметів; у відображенні точної й об’єктивної інформації про наявність малоцінних і швидкозношуваних предметів у розрізі інвентарних номерів і матеріально відповідальних осіб, передач від однієї відповідальної особи до іншої, зміни їх придатності для використання у зв’язку з видачею в експлуатацію чи ліквідацією тощо. Малоцінні та швидкозношувані предмети, як правило, надходять безпосередньо на склад підприємства від постачальників або з власного виробництва (від ремонтних майстерень свого господарства).

Придбані предмети зі сторони обліковуються товарно-транспортними накладними або рахунком-фактурою. При виготовленні у власному виробництві використовується накладна внутрігосподарського призначення.

Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій:

- якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активів і амортизують;

- якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 «Запаси», вони обліковуються у складі запасів;

- якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду.

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є:

- визначення первісної вартості придбаних МШП;

- контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства;

- контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Правильна організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію.

Документальне надходження МШП на підприємство формулюється аналогічно операціям з надходження виробничих запасів.

Згідно з наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. № 145 застосовуються спеціальні типові форми первинних документів для їх обліку в місцях експлуатації та з їх списання.

Зокрема, для поповнення МШП у місцях експлуатації може застосовуватись відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (ф. № МШ-1), яка складається у двох примірниках: для ведення обліку на складі установи та для матеріально відповідальної особи структурного підрозділу. На підставі відомості (ф. № МШ-1) вносяться відповідні інформаційні зміни до книги складського обліку запасів (ф. № З-9), яку веде матеріально відповідальна особа (комірник складу) за найменуванням, кількістю. На зазначених предметах, коли вони видаються зі складу, ставиться маркувальний штамп із зазначенням найменування установи, відділення, року та місяця видачі їх в експлуатацію. Маркування та­кож виконують фарбою (стійкою до стирання і хімічних дій) за допомогою прикріплюваного жетона та іншим способом.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що їх передають у експлуатацію до структурних підрозділів, мають перебувати на зберіганні у осіб, відповідальних за правильну експлуатацію та збереження цих предметів. Матеріально відповідальні особи на місцях експлуатації здійснюють їх облік у книзі складського обліку запасів за найменуванням і кількістю.

До первинних документів бухгалтерського обліку відносять документи, якими оформлюється: нарахування зносу, відпуск предметів у виробництво, їх списання тощо.

Документи оперативного обліку це документи, які відображають передачу зазначених предметів в ремонт, поповнення їх запасу в роздавальних коморах, видачу МШП працівникам та їх повернення тощо.

Звичайно, оперативний і бухгалтерський облік тісно пов'язані та є складовими частинами єдиної системи, але такий розподіл первинних документів на документи бухгалтерського та оперативного обліку є важливою передумовою правильного та ефективно функціонуючого графіка документообігу на підприємстві.

Форми первинних документів, які застосовуються для обліку руху МШП, затверджено Наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р. № 145 (ф. № МШ-1, МШ-8), Наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 (ф. № М-4, М-8, М-9, М-11, М-12).

Нижче наведена таблиця із зазначенням первинних документів з обліку МШП та особливостями їх застосування (табл.2.1)

Таблиця 2.1
Первинні документи з обліку МШП

№ форми Назва форми Призначення документу
     
МШ-1 Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) Використовується для обліку зміни запасу повернення (вилучення) інструментів на тих підприємствах, де постійного запасу облік ведеться за принципом встановлення інструментів (пристроїв) постійного обмінного фонду. Відомість складається при необхідності заміни постійного запасу інструментів, на підставі її даних вносяться зміни до карток складського обліку матеріалів (ф. № М-12)
МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для тривалого користування. Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП.
МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інструментів(прист) Застосовуються для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або ремонт. Характерна для тих підприємств, де заточування та ремонт проводяться в централізованому порядку

Продовження табл.2.1

       
МШ-4 Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів Застосовується для обліку зіпсованих і малоцінних та втрачених МШП. При пред'явленні працівником акта вибуття замість непридатного чи втраченого предмета йому видається придатний, що записується в формі МШ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів".
МШ-5 Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні Застосовується для оформлення списання інструментів, що стали непридатними, та їх обмін на придатні та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі актів вибуття (ф. № МШ-4) Виданий інструмент (пристрій) в порядку обміну за актами в картці обліку матеріалів (ф. № М-12) не відображається.
МШ-6 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування
МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та зберігання. Форма заповнюється окремо на видачу і повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів.
МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченню строку носіння, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю. Акт складається на підставі разових актів вибуття (ф.№МШ-4)
         

 

Для обліку руху МШП також застосовують форми М-4, М-8, М-9, М-11, М-12.

На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф. № М-17). Передача зі складу в експлуатацію МШП оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію.

Дані первинного обліку МШП узагальнюються в оборотних відомостях. Отже, існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі та об'єктивним умовам функціонування.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку і регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

З метою забезпечення збереження даних предметів в експлуатації на підприємствах повинен бути організований належний контроль за рухом МШП, зокрема, оперативний облік в кількісному вираженні.

Відповідним чином повинен бути організований аналітичний облік МШП, які повернуті на склад з експлуатації.

В бухгалтерському обліку МШП відображаються за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження або виготовлення.

Основні господарські операції з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів відображено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2
Основні господарські операції з руху МШП

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн..
Дебет Кредит
         
Надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів
  Відображено отримання МШП у вигляді "відходів" внаслідок розбирання, ліквідації браку, отриманого у виробництві 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 24 “Брак у виробництві”  
  Відображено надходження МШП у рахунок погашення дебіторської заборгованості 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 37 “Розрахунки з різними дебіторами”  
  Одержано малоцінні та швидкозношувані предмети, як внесок до статутного капіталу 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 46 “Неоплачений капітал”  
  Відображено надходження МШП призначених для цільового використання 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”  
  Відображено заборгованість при одержанні малоцінних та швидкозношуваних предметів від постачальників 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”  
  Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети, виявлені підчас інвентаризації 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 719 “Інші доходи від операційної діяльності”  

Продовження табл.2.2

         
  Безоплатно одержано малоцінні та швидкозношувані предмети 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 719 “Інші доходи від операційної діяльності”  
  Відображено отримання інших фінансових доходів у формі одержання МШП 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 73 "Інші фінансові доходи"  
  Отримані малоцінні та швидкозношувані предмети в обмін на неподібні активи 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"  
Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів
  Передано малоцінні та швидко­зношувані предмети до статутного капіталу іншого підприємства 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
  Відпущено зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети для власних потреб на: 15 "Капітальні інвестиції" 22 "Малоцінні і та швидкозношувані предмети"  
а) капітальне будівництво  
б) виробництво продукції 23 "Виробництво"  
в) загальновиробничі потреби 91 "Загально виробничі витрати"  
г) забезпечення збуту продукції 93 "Витрати на збут"  
д) адміністративні потреби 92 "Адміністративні витрати"  
е) виконання досліджень та розробок 941 "Витрати на дослідження та розробки"  
є) операційну діяльність 80 "Матеріальні витрати"  
ж) утримання об'єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення 949 "Інші витрати операційної діяльності"  
  Списано вартість реалізованих малоцінних та швидкозношуваних предметів 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
  Списана сума уцінки малоцінних та швидкозношуваних предметів до чистої вартості їх реалізації 946 "Втрати від знецінення запасів" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
               

Продовження табл.2.2

       
  Списано нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів за їх балансовою вартістю 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
  Безоплатно передано малоцінні та швидкозношувані предмети 949 "Інші витрати операційної діяльності" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
  Списано малоцінні та швидкозношувані предмети, втрачені внаслідок надзвичайних подій 99 "Надзвичайні втрати" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
               

 

Отже, правильна організація бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію, це підвищує ефективність діяльності підприємства, та забезпечує контроль над операціями прийняття, вибуття та будь якого руху запасів підприємства.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 483; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.125 (0.022 с.)