Кафедра економіки підприємства, обліку і аудитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту 

Пояснювальна записка

До кваліфікаційної роботи бакалавра

На тему: Облік, аудит та аналіз МШП (на прикладі ПП «Кровсінтез», м. Черкаси)»

Виконала: студентка 4 курсу, групи 4 ОА

Напряму підготовки (спеціальності) 6.030509

«Облік і аудит» денна форма навчання

Якуріна К.І.

 

 

Керівник: Андрусяк В.М._______________

Рецензент: Уманська В.Г._______________

 

Черкаси - 2013

 

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота містить 85 сторінок, 8 таблиць, список літератури з 52 найменувань, 5 додатків.

 

ОБЛІК, АУДИТ ТІ АНАЛІЗ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Предметом дослідження є бухгалтерський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів, їх детальний розгляд, відображення в балансі підприємства та рух МШП в межах підприємства, також сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів,розгляд яких особливо важливий для вирішення проблеми дослідження. Об’єктом дослідження виступає діяльність ПП «Кровсінтез», а саме показники фінансово-господарської діяльності, організація обліку, аудиту на ПП «Кровсінтез».

Мета кваліфікаційної роботи полягає вивченні теоретичних та практичних шляхів ведення і удосконалення обліку, аудиту та аналізу витрат діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати нормативно-правову базу з обліку, аудиту та аналізу власного капіталу;

- висвітлити питання організації і методики проведення аналізу та аудиту власного капіталу на підприємстві;

- розглянути практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу власного капіталу;

- визначити напрямки удосконалення обліку, аудиту та аналізу власного капіталу підприємства.

Запропоновано рекомендації щодо удосконалення обліку, аудиту та аналізу власного капіталу. Одержані результати можуть бути використані на суб’єктах господарювання, зокрема на ПП «Кровсінтез», що є об’єктом дослідження.

Виконана робота 2013 року. Рік захисту кваліфікаційної роботи 2013 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………..…………...…5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

1.1.МШП як економічна категорія……………………………………………...…..9

1.2.Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку МШП……………...14

1.3.Зарубіжний досвід обліку МШП………………………………………..……..18

1.4.Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………..24

Висновки до розділу 1……………………………………………………………...29

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК МШП ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Первинний облік МШП……………………………………………………….30

2.2. Синтетичний і аналітичний облік МШП……………………………………..36

2.3. Управлінський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів………..39

2.4. Шляхи вдосконалення обліку МШП…………………………………………40

Висновки до розділу 2……………………………………………………………...47

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ МШП НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу МШП…………….…………..49

3.2. Загальний та факторний аналіз МШП……………………………………......51

3.3. Основні концепції та методика аудиту МШП…………………………….....57

3.4. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу і аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів……………………………………………….....63

Висновки до розділу 3……………………………………………………………...67

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ………...............69

ВИСНОВКИ……………………………………………………………..................77

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….................80

ДОДАТКИ

ВСТУП

 

Для виконання виробничо-господарської програми підприємству необхідні предмети праці – виробничі запаси.

Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та МШП.

Специфічною особливістю виробничих запасів є те, що вони в процесі виробництва використовуються повністю і тому для кожного нового процесу виробництва їх потрібно заміняти повністю новими. Також важливим є, що саме виробничі запаси повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Крім того, в собівартості промислової продукції найбільшу питому вагу витрат займають витрати виробничих запасів (50-90%).

Актуальність теми полягає в тому, що сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробці та прийнятті управлінських рішень забезпеченню ефективності їх роботи. Працюючи в умовах ринку, чи конкуренції, власник повинен постійно аналізувати вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, співставляти витрати, які викликані недовикористанням виробничих потужностей, і потенціальний прибуток від їх додаткової експлуатації.

Одним з актуальних завдань для підприємства є виявлення та використання внутрішньогосподарських резервів підприємства, запобігання зловживанням та перевитратам по матеріальним статтям, так як від цього залежить собівартість продукції, підвищення продуктивності праці, рентабельності виробництва, досягнення комерційного успіху підприємства.

Вирішенню цих та інших питань в повні мірі сприяє чітко налагоджений облік виробничих запасів.

Для вирішення цих задач необхідно активне використання бухгалтерського обліку цих запасів.

Метою кваліфікаційної роботи єзакріплення теоретичних та практичних навичок, навчитися систематизувати і узагальнювати набуті теоретичні знання та застосовувати їх на практиці, зробити науково - обґрунтований висновок щодо обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Як інформаційна система бухгалтерський облік здійснює збирання, реєстрацію їй систематизацію даних про господарські факти та проявлення. Він формує інформацію про кругообіг засобів, фіксує та контролює їх рух, перехід із однієї форми в іншу, наявність засобів по їх видам на кожній стадії кругообігу. За допомогою бухгалтерського обліку утримують дані про наявність та рух грошових засобів, матеріальних ресурсів, фондів та кредитів, про стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, визначають витрати по стадіям кругообігу засобів, собівартості предметів праці, перевезень, виявляють фінансові результати.

Оборотні фонди являються одними із головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. Використання їх вимагає організації нагляду та контролю за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття. В цей період необхідно щомісячно вимірювати розмір вартості, які повинні включатися в витрати на виробництво. В умовах економічної реформи підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі й малоцінних та швидкозношуваних предметів.

На кожному підприємстві є значна кількість малоцінних засобів праці, які відносяться до швидкозношуваних предметів. За економічним призначенням вони аналогічні до основних засобів праці, але обліковуються окремо. Це зроблено з метою спрощення планування та обліку, а також вирішення ряду фінансових питань.

Як засоби праці у процесі використання ці предмети теж поступово передають свою вартість заново виробленим продуктам, але в межах операційного періоду, у зв'язку з чим до них застосовують специфічні методи обліку.

До цих і швидкозношуваних предметів відносять предмети, що служать менш як один рік (незалежно від їх вартості) або мають вартість, яка менша від встановленої норми за одиницю (незалежно від строку служби). Водночас є й інші ознаки (спецодяг, спец обладнання тощо), за якими матеріальні цінності відносять до групи оборотних.

Основою побудови бухгалтерського обліку швидкозношуваних предметів є їх економічна класифікація, а головною ознакою, взятою за основу класифікації - склад і функціональна роль цих предметів у процесі виробництва.

Для досягнення мети в роботі повинні бути вирішені наступні завдання:

- вивчити теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу МШП;

- розглянути облік МШП досліджуваного об’єкта , зокрема документування господарських операцій, фінансовий та управлінський облік витрат діяльності;

- висвітлити питання організації і методики проведення аналізу та аудиту МШП на підприємстві;

- дослідити організацію та методику обліку, аудиту та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів в середовищі даного підприємства;

- на підставі узагальнених даних дослідження висунути рекомендації та пропозиції щодо удосконалення обліку, аудиту та аналізу МШП на підприємстві.

Об’єктом дослідження в кваліфікаційної роботі є показники фінансово-господарської діяльності, організація обліку, аудиту та аналізу на ПП «Кровсінтез».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів, механізм здійснення фінансового обліку, аудиту та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Наукова новизна кваліфікаційної роботиполягає у визначенні шляхів та розробці рекомендацій і пропозицій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу МШП для підприємства.

Значним внеском до розвитку уявлень про товарно-виробничі запаси є праці провідних вчених України, Росії та Білорусії.

Серед них праці д.е.н., про. В.К.Радостовця, присвячені проблемам обліку товарно-матеріальних цінностей, шляхам удосконалення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.

Сутність проблеми обліку надходження виробничих запасів та формування їх собівартості здобули своє відображення у працях Білухи Т.М., Завгороднього В.Л., Білобжуного І.А., Малига В.А., Смоленюка Л.С., та багато інших, що стали теоретичною базою для написання дипломної роботи.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.008 с.)