ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ТА СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ТА СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙУ бухгалтерському обліку фінансові інвестиції, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування (нормативи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185), обліковуються на активних рахунках першого ("Необоротні активи") та третього ("Кошти, розрахунки та інші активи") класів:

- синтетичний рахунок першого порядку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

- синтетичний рахунок першого порядку 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном тощо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

За дебетом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявних коштів та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

За дебетом рахунка 35 "Поточні фінансові інвестиції" відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і за кордоном.

Рахунки, з якими кореспондують рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції» наведено у додатку Б.

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій ведеться в залежності від того, за якими методами обліковуються фінансові інвестиції.

Порядок облікових записів щодо надходження фінансових інвестицій визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть купувати фінансові інвестиції (цінні папери), одержувати їх як внесок до статутного капіталу, а також в оплату заборгованостей.

Так, оприбуткування фінансових інвестицій, отриманих в результаті внеску засновників (учасників) до статутного капіталу, проводиться в обліку наступним записом на підставі установчого договору (табл.2.2.).

Облік переоцінки фінансових інвестицій залежить від того, за якою оцінкою обліковуються інвестиції на дату балансу.

Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю, відображується наступними записами:

- Дт 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, Кт 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” – віднесено суму до оцінки до складу інших доходів по інвестиціям;

- Дт 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”, Кт 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” – віднесено різницю між первинною і справедливою вартістю на витрати від іншою діяльності за інвестиціями.

Списання таких витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою запису:

Дт 793 “Результат іншої звичайної діяльності”, Кт 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”.

У разі якщо на дату балансу ринкова вартість перевищує над первісною вартістю або попередньою балансовою, то вона відображується у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості інвестицій. У бухгалтерському обліку ця переоцінка відображується таким чином:

- Дт 143 “Інвестиції непов`язаним сторонам», Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності”.

Списання цих доходів на фінансовий результат здійснюється таким записом:

- Дт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності”, Кт 793 “Результат іншої звичайної діяльності.

Типові проводки з обліку фінансових інвестицій наведено у додатку В.

Порядок відображення фінансових інвестицій у балансі встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №396/3689.

Відповідно до встановленого порядку, фінансові інвестиції відображаються у першому ("Необоротні активи") та другому ("Оборотні активи") розділах активу балансу:

- у статті "Довгострокові фінансові інвестиції" (коди рядків 040 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств" та 045 "Інші фінансові інвестиції") відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які, згідно з відповідними положеннями (стандартами), обліковуються методом участі в капіталі;

- у статті "Поточні фінансові інвестиції" (код рядка 220) відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів, що відображаються в рядках 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" та 240 "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті", залежно від того, в якій валюті зазначені інвестиції номіновані).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)