Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307СТРУКТУРА

навчальної дисципліни “Економічний аналіз”

На І семестр 2012 – 2013 н. р.

Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307

ФПМС

Укладач: викладач Чернявська М.К.

№ п/п     Тема Кількість годин
Всього годин Аудиторно
Лекції Практичні заняття Самостійна робота студентів
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теорія економічного аналізу та аналізу виробничої діяльності підприємства
1. Тема 1. Предмет і види економічного аналізу  
2. Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу
3. Тема 3. Методика факторного аналізу
4. Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу  
5. Тема 5. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання
6. Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
  Всього за модуль
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз ресурсозабезпечення, витрат на виробництво продукції та фінансових результатів діяльності підприємства
7. Тема 7. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань
8. 8. Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів
9. 9. Тема 9. Аналіз витрат на виробництво продукції
10. Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  Всього за модуль
  Разом
  Форма підсумкового контролю – диференційований залік

 

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

10. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001.– 540 с.

11. Буряк П. Ю. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В, Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 520 с.

12. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

13. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навчальний посібник. / О.І. Гадзевич. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навч. посібник. / В.М. Івахненко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. К.В. Ізмайлова. / – К.: МАУП, 2001. - 152 с.

16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М.Я. Коробов. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В.О. Мец. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

18. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. / Є.В. Мних, П.Ю. Буряк. – Львів “Світ” 1998. – 208 с.

19. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. / Є.В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

20. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. / А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

21. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання: підручник. / П.Я. Попович. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

22. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник.– 2-ге вид., випр. і доп. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

23. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: навчальний посібник. / Н.В. Тарасенко. – Львів, Магнолія Плюс, 2004. – 344 с.

 

Додаткова

24. Білоцький С.С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / С.С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

25. Бондаренко Н.В. Аналіз рівня та динаміки витрат на робочу силу в регіонах України / Н. В. Бондаренко // Еволюція української державності: соціально-економічні, політичні, культурні аспекти : м-ли Всеукр. конф., 9 квіт. 2009 р., Харків / МОНУ, МФУ, Харків.ін-т фін. УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С.246-250.

26. Богач Б.М. Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Б.М. Богач; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17.

27. Гринчуцький В.І. Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.І. Гринчуцький // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 250-257. – Бібліогр.: с.257.

28. Гудима О.В. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах / О.В. Гудима // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 79-83. – Бібліогр.: с.83.

29. Живко З.Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки / З.Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С.65-73.

30. Задорожна Р.П. Еволюція індексного методу аналізу / Р.П. Задорожна // Статистика України. – 2008. – №4. – С. 80-85. – Бібліогр.: с.84-85.

31. Зернюк О.В. Дослідження та аналіз можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом розвитку взаємовідносин з постачальниками сировини / О.В. Зернюк, Т.М. Сердюк // Економіка і регіон. – 2008. – №3. – С. 100-106. – Бібліогр.: с.106-105.

32. Кіндрацька Г.І. Проблеми адаптації методики фінансового аналізу до умов економічної кризи / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2009. – С. 50-52.

33. Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н.М. Крічка // Економіка та держава. – 2009. – №6. – С. 73-75.

34. Лахтіонова Л.А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л.А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 22-29.

35. Линенко А.В. Сутність і аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання / А.В. Линенко, О.Л. Шевченко // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 111-116. – Бібліогр.: с.116

36. Матукова Д.Г. Стратегія розвитку підприємства: аналіз його готовності до виробничої діяльності / Д.Г. Матукова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 135-140.

37. Мачулка О. Облік та аналіз витрат / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 30-34. – Бібліогр.: с.34.

38. Пархоменко В. Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний аспект / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №5. – С. 50-55.

39. Скіб'як А.Ю. Метрологічні засади аналізу ефективності функціонування виробничих систем в умовах ринкової транзиції / А.Ю. Скіб'як // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 299-310. – Бібліогр.: с.310.

40. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 280 с.

41. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.-656 с.

42. Цигалик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 123 с.

43. Цвєтнова О.В. Аналіз складання звіту про фінансові результати й удосконалення його форми з метою збільшення інформативності / О. В. Цвєтнова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 222-226. – Бібліогр.: с.225-226.

44. Цобер І. Ю.Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств / І. Ю. Цобер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 151-155.

45. Шапуров О.О. Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарської діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання / О. О. Шапуров // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 55-58.

46. Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 249-255.

47. Шеремета М. Й. Особливості фінансового аналізу / М. Й. Шеремета, М. М. Шеремета, Й. М. Шеремета // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : м-ли міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 тр. 2004 р., Львів / Львівська комерц. ак-мія, ЛНУ ім. І.Франка, Мало польська вища школа економічна (Польща). – Львів : ПП "Компакт-ЛВ", 2004. – С.391-394.

48. Шумило О.Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних, фінансових та інших витрат на підприємстві / О. Ю. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 25-28.

49. Шурпенкова Р.К. Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 161-166. – Бібліогр.: с.166.

Ресурси

50. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

51. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

52. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

53. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

54. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

55. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області

56. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

57. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

58. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

59. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека


5. Тематичний план лекцій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Лекція 1 (2 год.)

Мета заняття:вивчити сутність економічного аналізу, розкрити основні категорії та етапи розвитку економічного аналізу, ознайомити студентів із взаємозв’язком економічного аналізу з іншими навчальними дисциплінами.Закріпити знання на наочному прикладі. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

2. Основні етапи розвитку економічного аналізу.

3. Основні категорії економічного аналізу та їх класифікація.

4. Використання в економічному аналізі системи показників.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 42, 56, 58, 59

Лекція 2 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівза допомогою яких методів та методологій проводиться економічний аналіз на промисловому підприємстві, закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Метод економічного аналізу. Класифікація методів

2. Порівняння, його застосування в аналізі.

3. Прийоми групування, середніх та відносних величин, рядів динаміки.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Лекція 3 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівзпоняттям факторного аналізу, методикою розрахунку впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності підприємства, закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Аналітичний метод та принципи економічного дослідження.

2. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.

3. Балансові зіставлення. Сальдовий прийом.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Лекція 4 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівзпоняттям факторної та результативної ознаки, з сутністю моделювання, видами моделей, алгоритмом проведення факторного аналізу. Закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Поняття факторної та результативної ознаки, факторного аналізу.

2. Моделювання, види моделей. Застосування моделювання в економічному аналізі

3. Алгоритм проведення факторного аналізу

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

Лекція 5 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із інформаційною базою економічного аналізу, а саме характеристикою найважливіших видів інформації, закріпити знання на наочному прикладі. Також розглянути основні етапи аналітичної роботи та охарактеризувати їх. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки.

2. Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві та вимог до її використання.

3. Основні етапи аналітичної роботи та їх характеристика

4. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів аналізу.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 49, 56, 58

Лекція 6 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із поняттям виробничої програми підприємства, методикою її розрахунку та визначення ступеня її виконання. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Поняття та сутність виробничої програми підприємства

2. Обґрунтування виробничої програми підприємства за дослідженнями ринку та матеріально-технічним забезпеченням.

3. Методика розрахунку виробничої програми підприємства та оцінювання ступеня її виконання.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 42, 56, 58, 59

Лекція 7 (2 год.)

Мета заняття:навчити студентів методики проведення аналізу обсягу випуску продукції, закріпити знання на практичному прикладі. Розвивати логічне мислення. Виховувати любов до обраної професії. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Значення, завдання аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

2. Джерела інформації аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

3. Методика аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

Лекція 8 (2 год.)

Мета заняття: навчити студентів методики аналізу асортименту та структури випуску продукції, повторити сутність якості продукції, навчити студентів проводити аналіз якості продукції (робіт, послуг). Закріпити знання на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.

2. Аналіз якості продукції (робіт, послуг).

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 9 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентів із системою показників, що характеризують обсяг випуску продукції, навчити методики аналізу виробничого браку та ритмічності роботи підприємства. Закріпити знання на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Система показників, що характеризує обсяг випуску продукції.

2. Аналіз виробничого браку.

3. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Лекція 10 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із поняттям реалізації продукції, навчити методиці аналізу реалізації продукції підприємством. Також навчити студентів проводити аналіз ступеня виконання договорів поставки. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Сутність, значення, завдання та показники аналізу реалізації продукції підприємства

2. Аналіз виконання договорів поставки

3. Резерви збільшення обсягів реалізації продукції

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,31, 40, 42, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 11 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність трудових ресурсів, навчитися проводити аналіз забезпечення та ефективності використання трудових ресурсів на промисловому підприємстві, а також проводити аналіз витрат на оплату праці, закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу забезпечення і використання трудових ресурсів.

2. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

Рекомендована література: Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

Лекція 12 (2 год.)

Мета заняття: навчитися проводити аналіз резервів продуктивності праці, аналіз випуску товарної продукції та аналіз обсягу фонду на оплату праці, ознайомитись із факторами, що впливають на обсяг фонду. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз резервів продуктивності праці

2. Аналіз випуску товарної продукції.

3. Аналіз обсягу фонду на оплату праці та фактори, що на них впливають.

Рекомендована література: Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 13 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність довгострокових активів підприємства, навчитися проводити аналіз основних засобів (активної та пасивної частини), а також аналіз складу, структури,технічного стану та ефективності використання основних засобів. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела аналізу основних засобів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

3. Аналіз складу, структури та технічного стану основних засобів.

4. Аналіз показників ефективності використання основних засобів.

Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 14 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність та значення матеріальних ресурсів для промислового підприємства, навчитися проводити аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання, навчитися проводити аналіз показників використання виробничих запасів і давати оцінку динаміки матеріаломісткості продукції, а також знаходити резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання.

2. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання.

3. Аналіз показників використання виробничих запасів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції.

4. Резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів.

Рекомендована література: 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 15 (2 год.)

Мета заняття: повторити матеріал про сутність собівартості продукції, її види та методику її розрахунку, навчити проводити аналіз собівартості продукції за економічними елементами та статтями калькуляції, закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела аналізу витрат на виробництво, собівартість і реалізацію продукції.

2. Класифікація видів витрат і об’єктів аналізу.

3. Аналіз витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

Рекомендована література: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 37, 40, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 16 (2 год.)

Мета заняття:повторити матеріал просутність собівартості продукції, її види та методику її розрахунку, навчити проводити аналіз собівартості окремих виробів, аналізу матеріальних витрат та витрат на оплату праці, закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз собівартості окремих виробів.

2. Аналіз матеріальних витрат.

3. Аналіз витрат на заробітну плату.

Рекомендована література: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 37, 40, 41, 42, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

 

Лекція 17 (2 год.)

Мета заняття: повторити матеріал про фінансову діяльність підприємства, сутність прибутку та його значення для підприємства. Ознайомити студентів із значення аналізу фінансової діяльності та її різновидів на підприємстві. Закріпити матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Аналіз валового та чистого прибутку підприємства.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 18 (2 год.)

Мета заняття: повторити матеріал про фінансову діяльність підприємства, сутність прибутку, рентабельності та його значення для підприємства. Ознайомити студентів із значення правильного розподілу прибутку, його аналізу та методики аналізу рентабельності. Закріпити матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз розподілу прибутку підприємства.

2. Аналіз показників рентабельності.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 


Тематика практичних занять

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Та критерії оцінювання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

СТРУКТУРА

навчальної дисципліни “Економічний аналіз”

На І семестр 2012 – 2013 н. р.

для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307

ФПМСПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)