Призначення, структура та склад звітності в СШАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення, структура та склад звітності в СШАРічні звіти підприємств складаються на основі даних фінансової бухгалтерії, тому отримали назву фінансових звітів.

Відповідно до вимог регламентації обліку та звітності багатьох країн вони адресовані акціонерам, але внаслідок рекламного характеру побудовані так, щоб впевнити читача в солідності підприємства, підкреслити його фінансову могутність, економічний потенціал й авторитет у діловому світі, викликати в акціонерів довіру та показати вигідність вкладання капіталу у сферу діяльності цього підприємства. Це, як правило, сприяє залученню в оборот підприємства додаткових капіталів.

Фінансові звіти видають у вигляді спеціальних брошур великим тиражем. Видання ефектно оформлюють великою кількістю діаграм, малюнків і фотографій обсягом 20—30 сторінок. Особливих успіхів у справі вдосконалення зовнішнього оформлення звітних публікацій досягли великі компанії США.

Структура опублікованих звітів будується так, щоб зацікавити читача, привернути його увагу насамперед до найвагоміших сторін діяльності й відвернути від негативних явищ.

На початку річних звітів дається короткий огляд основних показників роботи за звітний рік. Наприклад, сума виручки від продажу, чистий прибуток, оголошені дивіденди, сума призначених для майбутніх капіталовкладень цінних паперів, число акціонерів, кількість робітників і службовців, середньо-тижневий заробіток одного працівника.

У фінансовому звіті наводиться текст доповіді правління для своїх акціонерів. У фінансовій частині є розділ, який вміщує показники, що характеризують фінансово-виробничу та комерційну діяльність компанії за 5-10 останніх років. У заключній частині фінансового звіту подаються основні форми бухгалтерської звітності з даними за звітний рік. Хоча бухгалтерська звітність подається вкінці, вона є найінформативнішим джерелом і викликає найбільший інтерес.

Звичайно, розглянутий варіант структури фінансового звіту не обов'язковий і відрізняється на окремих підприємствах.

Міжнародний стандарт 5 "Інформація, яка повинна бути розкрита в фінансовій звітності" визначає загальні вимоги до розкриття інформації, вказує дату, період, валюту, в якій вимірюються статті.

Бухгалтерська звітність є одним із елементів методу бухгалтерського обліку, її головне призначення полягає в тому, що за нею можна дослідити тенденцію розвитку фірм, визначити їх економічний і виробничий потенціал, оцінити науково-технічний рівень продукції та її конкурентоспроможність, визначити платоспроможність і кредитоспроможність.

Звичайно, річний звіт фірми складається з кількох розділів, що висвітлюють такі питання: виробництво та реалізація продукції за основними товарними групами, обсяг і головні напрямки капіталовкладень, науково-дослідна робота, зміни в організаційній структурі, керівний склад, основні дочірні підприємства, фінансові результати діяльності. Однак головними документами фінансової звітності є бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків, звіт про нерозподілений прибуток, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміну фінансового стану, звіт про зміни у власному капіталі, пояснювальна записка.

Бухгалтерський баланс фірми є документом, який відображає у вартісному вимірі її активи та джерела їх формування на певну облікову дату (місяць, квартал, рік). Баланс дає змогу проводити аналіз залежності фірми від зовнішніх джерел фінансування, структури власного та залученого капіталу, а також його використання в господарському обороті.

Американські бухгалтери дотримуються погляду, згідно з яким баланс - це звіт про активи, пасиви та власний капітал фірми. У лівій частині цього звіту показують, як розподіляються поточні активи на готівку й інші складові.

У правій частині балансу показують поточні пасиви, що ; складаються з кредиторської заборгованості постачальникам, короткотермінових позик та іншої короткотермінової заборгованості (табл. 1). Далі в балансі відображається довготермінова заборгованість із терміном погашення не менше одного року. Якщо відняти суму заборгованостей фірми від суми її активів, одержимо власний капітал або капітал акціонерів фірми. Складові власного капіталу становлять випущені звичайні акції, акційний капітал від продажу акцій понад номінал і нерозподілені прибутки, що нагромадилися за попередні роки з прибутків після сплати податків і дивідендів. Після ліквідації фірми та сплати всіх претензій кредиторів власний капітал завжди розподіляється серед акціонерів.

Рахунок прибутків і збитків відображає результати господарської діяльності фірми за звітний період і разом із балансом є однією з важливих форм фінансової звітності акціонерних товариств. Такий звіт, звичайно, складають один раз на рік і публікують разом із балансом, оскільки ці два документи доповнюють один одного.

Таблиця 1 Бухгалтерський баланс

Активи Сума Заборгованість і власний капітал Сума
1-й розділ. Оборотні активи   1-й розділ. Короткотермінова заборгованість  
Гроші на рахунках. Цінні папери, що швидко реалізуються. Дебіторська заборгованість. Товарно-матеріальні запаси.   Кредиторська заборгованість. Короткотермінові позики. Інші поточні пасиви.  
Всього оборотних активів   Всього короткотермінової заборгованості  
2-й розділ. Необоротні активи   2-й розділ. Довготермінова заборгованість  
Фіксовані активи за залишковою вартістю. (Матеріальні активи). Нематеріальні активи. Земля та її надра (Природні ресурси).   Довготермінова заборгованість. Іпотечний кредит (кредит під заставу майна).  
Всього необоротних активів   Всього довготермінової заборгованості  
    3-й розділ. Власний капітал  
Акціонерний капітал. Нерозподілені прибутки  
Всього власного капіталу  
Всього заборгованості і власного капіталу  

 

Розрізняють дві основні форми складання рахунку прибутків і збитків: одноступеневу та багатоступеневу. У першому випадку спочатку наводяться всі надходження та доходи, а далі з їх загальної суми віднімаються всі витрати виробництва та різні видатки; у результаті отримують чистий прибуток. Така форма звіту застосовується у фірмах з одним напрямком діяльності. Схематично одноступенева форма рахунку прибутків і збитків має вигляд :

- Доходи.

- Чистий продаж.

- Інші доходи.

- Витрати виробництва й інші видатки.

- Витрати на збут.

- Адміністративні видатки.

- Сплачені проценти.

- Інші видатки.

- Чистий прибуток.

- Податок на прибуток.

При багатоступеневій формі рахунку з кожної категорії надходжень і доходів мінусують відповідні витрати і зазначають проміжні підсумки результатів діяльності. Різниця між усіма надходженнями й усіма відрахуваннями з них є сумою чистого прибутку чи збитків.

Схема багатоступеневої форми складання рахунку прибутків і збитків:

- Продаж.

- Мінус повернення та знижки.

- Чистий продаж.

- Мінус витрати виробництва.

- Разом валовий прибуток від реалізації продукції.

- Мінус витрати.

- На збут продукції.

- Адміністративні та загальні.

- Разом прибуток від операцій.

- Мінус інші видатки.

- Інші видатки.

- Чистий прибуток.

- Податок на прибуток.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.008 с.)