Подання бухгалтерських документів в ПортугаліїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подання бухгалтерських документів в ПортугаліїВідповідно до Загального плану бухгалтерської справи річні бухгалтерські звітні документи складаються з балансового звіту, звіту про прибутки та збитки і коментарів до цих звітів. Усі документи можна давати в повному та скороченому варіантах. Як правило, всі компанії зобов'язані використовувати повний варіант, коли не виникає умов, які дають їм змогу скористатися скороченою формою. Це можна зробити, якщо показники діяльності не перевищують два з трьох установлених обмежень:

1) загальний обсяг активів — 900 тис. євро;

2) чистий товарообіг — 1850 тис. євро;

3) середня чисельність працівників — 250 осіб.

Балансовий звіт складається за такими правилами: його подають у горизонтальному форматі в повному та скороченому варіантах, в останньому варіанті вказується менше подробиць. Слід особливо зазначити, що балансовий звіт має чотири колонки, з яких перші три стосуються останнього фінансового року, що завершився, і показують валовий дохід, амортизаційні відрахування та чистий дохід. Остання колонка призначена для показників чистого доходу за попередній рік.

Балансовий звіт

Актив:

Основний капітал

Нематеріальні активи (включаючи витрати на підготовку виробництва)

Матеріальні активи

Постійні інвестиції

Основний капітал у процесі будівництва

Оборотний капітал

Товарно-матеріальні запаси

Дебітори

Тимчасові інвестиції

Готівка в банку та касі

Нараховані надходження і витрати за попередньою оплатою

Усього активів.

Пасиви:

Акціонерний капітал і заборгованості

Акціонерний капітал

Резерви для переоцінки

Резерви

Прибуток після сплати податків

Резерви для виплати зобов'язань і платежів

Довгострокові заборгованості

Поточні зобов'язання

Відстрочені надходження і витрати

Усього пасивів.

Звіт про прибутки та збитки, як і балансовий звіт, має містити, крім показників за звітний фінансовий рік, зведення за попередній період. Він також має горизонтальний формат для повного та скороченого варіантів. У ньому надходження і витрати класифікуються за характером операцій. Як у випадку з балансовим звітом, його повна та скорочена форми мають однакову структуру, але скорочена форма містить менший обсяг зведень, що подаються.

Результати роботи компанії поділяються на прибуток від основного виду діяльності, фінансові результати, прибутки та збитки від звичайних і надзвичайних операцій.

Коментарі до бухгалтерських звітів надають користувачам додаткову інформацію до тієї, яка увійшла в балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки. Характерні риси звітних бухгалтерських документів Португалії:

- проведення податкових коригувань у річному звіті про прибутки та збитки (наприклад для прискореної амортизації);

- сумнівні борги;

- отримані субсидії та податкові пільги.

Коли провідна компанія контролює більше 50 % прав голосу чи призначення більшості членів ради директорів, то вона зобов'язана подавати консолідовані бухгалтерські документи. Це має робити також група компаній, якщо вона перевищує два з трьох установлених обмежень:

1) загальний обсяг активів - 7,5 млн. євро;

2) чистий товарообіг - 15 млн. євро;

3) середня чисельність працівників - 250 осіб.

Однак зазначені обмеження не поширюються на ті групи, в яких хоча б одна з компаній зареєстрована на будь-якій фондовій біржі в ЄС.

Необов'язково подавати консолідовані звіти й у таких випадках: якщо дочірня компанія не впливає на загальну ситуацію; коли для одержання інформації необхідно понести значні витрати; якщо дочірня компанія розташована в країні, де політика уряду обмежує можливості головної компанії щодо контролю за нею; якщо дочірня компанія купується для швидкого перепродажу; якщо дочірня компанія займається діяльністю, що різко відрізняється від діяльності основної групи.

Консолідовані документи включають: балансовий звіт, звіт про прибутки та збитки і коментарі до цих звітів. Формат документів, які подаються, ідентичний тим, що діють для окремих компаній, але за одним винятком - у них має бути відображено частку участі дочірніх компаній.

Крім цього рекомендується ввести звіт про джерела фінансування і використання фондів.

Консолідовані документи груп компаній і залежних від них компаній готуються постатейним методом.

Якщо у групі є асоційовані члени, їхня частка враховується методом капіталів.

Відмінність між дочірньою й асоційованою компаніями полягає в тому, що в першій інвестор має визначений вплив на прийняті рішення, а у другій — правом деякого контролю володіє вся група.

Якщо у групи є частка в багатогруповій компанії, то тій, якою одночасно керують дві та більше компаній, варто застосовувати метод пропорційної консолідації. Відповідно до нього в показники групи включається частина активів і пасивів багатогрупової компанії, що відповідає частці групи. Гудвіл від консолідації має списуватися, як правило, максимум за 5 років. Однак цей період може бути продовжений, коли очікується, що передбачуваний термін дії гудвіла буде більшим.

Як і в інших країнах Західної Європи (Великобританія, Франція, Іспанія, Данія, Ірландія), амортизація гудвіла в Португалії не оподатковується.

Угоди в іноземній валюті перераховуються за поточним обмінним курсом на час їх здійснення. Наприкінці фінансового року грошові статті перераховуються за курсом на останній день року.

Якщо активи в іноземній валюті принесли прибутки чи збитки, вони безпосередньо відображаються у звіті про прибутки та збитки. Однак при одержанні різниці від перерахування пасивів в іноземній валюті через звіт про прибутки та збитки проводяться тільки збитки і реалізовані надходження. Нереалізовані надходження відображаються в пасиві балансового звіту доти, доки не буде твердої впевненості в тому, що їхнє надходження неминуче відбудеться; у цьому випадку їх можна відносити на прибуток. Різниця від перерахування позик, призначених для фінансування створення основним фондів, може розглядатись як частина їхньої собівартості.

У щорічних бухгалтерських звітних документах необхідно відображати амортизаційні відрахування в повному обсязі, незважаючи на те, що якась частина з них податком не обкладається.

До методів оцінки матеріально-технічних запасів належать методи середньої зваженої, "останнім надійшов - першим використаний", "першим надійшов - першим використаний", метод стандартного запасу та інші.

Компанії, що займаються роздрібною торгівлею, можуть оцінювати свої запаси за ціною їх продажу за мінусом валового прибутку.

Для сировини можна використовувати метод базового запасу, тобто визначеної його кількості за встановленою ціною. Цей метод може застосовуватися за таких умов: якщо сировина не призначена для діяльності компанії загалом; якщо її обсяг, вартість і склад суттєво не змінюються; якщо оборот використання сировини дуже високий.

У незавершених контрактах, коли можна обчислити прибутки, отримані у процесі їх поточної реалізації, використовується метод процентного виконання. Його застосування не обов'язкове, і прибутки можуть бути розраховані після завершення контракту.

До фінансової оренди відносять угоди, що надають орендарю право купити згодом орендовану ним річ, при цьому її вартість зараховується до його активів і пасивів. При виплаті орендних платежів витрати на них розподіляються між виплатами за зобов'язаннями та фінансовими витратами, які відображаються у звіті про прибутки і збитки як витрати. Активи, що були капіталізовані, підлягають амортизації, термін якої залежить від періоду їхнього корисного терміну служби чи протягом терміну, визначеного в умовах орендної угоди.

Для короткотермінових оренд платежі обчислюються як витрати в період їх здійснення.

 

Висновки

В результаті проведеного дослідження нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні можна зробити наступні висновки та пропозиції:

1). Визначили класифікацію нормативних документів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, визначили поняття та сутність бухгалтерського обліку.

2). Визначили роль облікової політики підприємства для організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності. На мою думку, було б доцільніше встановити облікову політику для кожного підприємства тої чи іншої форми власності окремо і не змінювати її кожен рік.

3). Було здійснено порівняльний аналіз між Міжнародними стандартами фінансової звітності та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внаслідок чого можливо припуститися думки, що для кращого ведення бухгалтерської звітності доцільніше було б перейти повністю на міжнародні стандарти фінансової звітності. Це дало б змогу покращити економіку країни.

4). Визначили, які основні напрями вдосконалення системи ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні на сьогоднішній день можливо запропонувати для покращення нормативної бази та ведення обліку на підприємствах.

5). Проаналізували нормативну базу регулювання обліку та ведення фінансової звітності в Україні, ознайомилися з формами звітності та їх ведення,вдосконалення.

 

 

Список використаних джерел

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 39 від 25.02.2000

9. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

10. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29. 12. 2000 р.

11. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" №186 від 19.04.2001 р.

12. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99

13. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія /Під загальною редакцією Герасименка С.С.- Суми: ДАБС, 2009. – 200с.- 7,5 др.арк.

14. Герасименко С.С., Аналіз ринку банківських послуг / Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2006.

15. Герасименко С.С., Захожай В.Б., Головач Н.А., Терещенко Т.О., Шустіков А.А. Аналіз ринку банківських послуг / МАУП, К.: 2004.

16. Герасименко С.С., Чуприна О.А., Чуприн К.С. Контролінг.// Навчальний посібник - К.: НАУ, 2009. – 120 с.- 8,5др.арк.(внесок автора 3,5 др.арк.).

17. Головко В.І. Економічний аналіз. – Підручник. – К.:ТзОВ „Курс”, 2008. – 280 с. – 21 др.арк.

18. Головко В.І., Мінченко В.П., Шарманська В.М., Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз і безпека. / Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

19. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч посібник.-К.: Знання, 2007.- 310с. – 16,5 др.арк.

20. Гура Н.О., Облік видів економічної діяльності / К.: Знання, 2004, 541с.

21. Гура Н.О., Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика. / К.: Знання, 2006.

22. Дорош Н.І., Аудит: теорія і практика / К.: ”Знання”, 2006.

23. Дрозд І.К. Чечуліна О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами: навч. посіб. // Київ: УАЗБА, 2009. Ч. ІІ. – 312 с. – 18 др.арк.

24. Дрозд І.К., Контроль економічних систем / К.: Імекс.2004. 312с.

25. Коблянська О.І., Фінансовий облік: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероблене і доповнене / К.: Знання, 2006

26. Ковтун Н.В. Теорія статистики: курс лекцій, практикум // Київ: ІМЕКС. – 2007. – 286 с. – 16,6 др.арк.

27. Ковтун Н.В., Галицька Е.В. Теорія статистики: підручник (Підручник з грифом МОН) /К.: ВПЦ „Київський університет”, – 2008. – 375 с. – 25 др. арк.(внесок автора 23 др.арк.)

28. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: (Навч. посіб. з грифом МОН) – К.: Знання, 2008. – 639 с. – 40 др.арк.

29. Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ (Навч. посіб. з грифом МОН) . – К.: Кондор, 2008. – 415с. – 23,2 др.арк.

30. Ловінська Л.Г., Швець В.Г. та ін.- К.: ІМА_прес.- 204с. – 11,4 др.арк.; (особистий внесок автора 0,5 др.арк.; 178-186 с.

31. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 454 с. – 32 др.арк. – (внесок автора 24 др.арк.).

32. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: (Підручник з грифом МОН) – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с. – 33,5 др. арк.

33. Шморгун Н.П. Головко І.В., Фінансовий аналіз / Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

34. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. 2-ге видання. – К.: Знання. 2008.- 431 с. - 27 д.а.

35. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. - К.: Знання, 2008. -263 с. - 16,5 д.а.

36. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. -6-те видання.-К.: Знання, 2008. - 351 с. - 18,5 д.а.

37. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. К.: Атіка, 2009. – 368с., 25 д.а.

38. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: навчальний посібник. Вип. 3 доп. – К.: Атіка, 2008. – 365 с. - 21,4 д.а.

39. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К.: Знання. – 687 с. - 43 д.а.

40. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. - К.: Знання, 2008. -717 с. - 45 д.а.

41. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К., Знання, 2008 р., 365 с.- 25 д.а.

42. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – 4-те вид. К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 302 с. - 21,7 д.а.

43. Варналій З.С., Дрига С.Г., Тарангул Л.Л. Мікрокредитування малого підприємництва: Монографія. - Ірпінь, НУДПСУ, 2008. – 144 с. - 8,4 д.а., внесок автора - 5 д.а.

44. Васильченко З.М., Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація. – К.: КОНДОР, 2007. – 528 с. - 22 д.а.

45. Гайдуцький А.П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2008. – 296 с. – 18,5 д.а.

46. Гацька Л.П., Євтушенко Г.І., Рижий І.М. Практикум з менеджменту персоналу.- Ірпінь: НА ДПСУ, 2008 . - 7,8 д.а., внесок авторів – 3,6 д.а.

47. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І, Ставицький А.В. та інші. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник. - 2 вид., виправ. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008.- 396 с., 33,1 д.а., внесок авторів -15 д.а., гриф МОН України.

48. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія – К.: Знання, 2008. - 431 с. - 27 д.а.

49. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - 4-те вид., онов. – К.: Знання, 2009. – 392 с., 24,5 д.а., гриф МОН України.

50. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. 4-те видання, оновлене. – К.: Знання, 2008. – 392 с. – 24,5 д.а.

51. Дука А.П. Інвестування: Навчальний посібник – 2-ге видання. К.: Каравела, 2008. – 432 с. - 27 д.а.

52. Енциклопедичний довідник з інвестування./За редакцією В. Ф. Фещенка. (Колект. авт.: Фещенко В.В., Загребной В. М., Корнеєв В. В., Паливода К. В., Стасюк Ф. Ф., Фещенко В. М. ) – Київ, Українське агенство фінансового розвитку, 2009 – 594 с. – 36 д.а. (внесок автора – 6 д.а.).

53. Єщенко П.С. Економіка для всіх. - К.: Київ школа, 2009. - 478 с., 30 д.а.

54. Затонацька Т.Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика: Монографія.- К.: НДФІ, 2008. - 336 с. - 21 д.а.

55. Затонацька Т.Г. Налогооблажение: проблемы науки и практики: Монография. - Х.: ФЛП Александрова К.М., 2008. -264 с. - 16,5 д.а.

56. Інституційно-інформаційна економіка. Підручник. Автори А.А.Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. За ред. А.А.Чухна. - К. Знання. 2008. – 700 с. - 52 д.а., внесок авторів 20 д.а.

57. Кондрашова-Діденко В. І. Економічна теорія: навч.-метод. посібник. – 6-те вид., допов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 312 с. – 18,1 д.а.

58. Кондрашова-Діденко В.І. Економічна теорія: Навч.-метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 312 с. – 19,5 д.а.

59. Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 312 с. - 17 д.а.

60. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду /В.С.Стельмах, В.І.Міщенко та ін. –К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 286 с. - 17,8 д.а., внесок автора – 8,9 д.а.

61. Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Білик О.П., Рак Р.В., Буй Т.Г., Мошенський С.З., Нічосова Т.В., Прімєрова О.К. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2008. 432 с. - 27 д.а.

62. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та боргова політика України. 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2008., 360 с. - 22,8 д.а.

63. Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 576 с., 35 д.а.

64. Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность. - Баку: 2008. –395 с. – 21,9 д.а., внесок автора -11 д.а.

65. Ляшенко О.І., Черняк О.І., Кравець Т.В., Слушаєнко Н.В., Горбунов О.В., Шпирко В.В. Вища математика для економістів: Підручник / За ред. О.І.Ляшенко, О.І.Черняка - К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. - 547 с., 44,2 д.а., гриф МОН України.

66. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. - 743 с. - 46,5 д.а.

67. Малік М.Й., Кудінов А.С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів. - К.:ННУ ІАЕ, 2008.-162 с.- 10,4 д.а., внесок автора – 5,2 д.а.

68. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2 видання переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 679 с. - 42,5 д.а.

69. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник – 2-ге вид, перероб.і доп.- К.: Знання , 2007. – 796 с. - 49,75 д.а., внесок авторів 36 д.а.

70. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: Монографія. - Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін. / За заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с., 19,3 д.а.

71. Паливода К.В. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні. - / Київ.: Знання, 2009. – 711с. - 44,5 д. а.

72. Податкова система. За ред. проф. Лютого І.О. Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2008.- 456 с.- 25,6 д.а.

73. Податкова система: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін / За ред. І.О.Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – 28,5 д.а., гриф МОН України.

74. Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 632 с., 51,2 др. арк., внесок авторів – 6,3 д.а., гриф МОН України.

75. Практикум з мікроекономіки: навчальний посібник. В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 303 с. - 24,5 д.а., гриф МОН України.

76. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Атіка, 2008. 240с. - 13,72 д.а.

77. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія / За ред. Ф.Г.Гаращенка, І.А.Куценка, І.І.Марченка . –К.: Вид-во “Сталь”, 2009. –668 с.-38,97 др.арк., внесок авторів -5 д.а.

78. Романюк М.В. Податкова політика як чинник соціально-економічного зростання в Україні. – К.: ЦУЛ, 2008., 280 с. - 15,75 д.а.

79. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: Монография / Вовк В.М., Кизим Н.А., Порохня В.М., Клебанова Т.С., Витлинский В.В., Черняк А.И., Небукин В.А. и др. – Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2009. - 428 с., 32,4 д.а., внесок авторів -5 д.а.

80. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К., Видавництво „Кондор”, 2009. – 220 с., 12,1 д.а., гриф МОН України.

81. Стратегічне управління страховою компанією: Кол. моногр. / В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с. - 26 д.а., внесок авторів - 4,25 д.а.

82. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: Знання, 2008. - 1019 с. - 64 д.а.

83. Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства. - К.: НДФІ, 2008., 368 с. – 23 д.а.

84. Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с., 25 д.а.

85. Чугунов І.Я., Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Фінансово-економічне прогнозування і планування: Монографія. –К.:ТОВ „ПоліграфКонсалтинг”, 2007.-312 с., внесок авторів - 18,16 д.а.

86. Шегда А.В. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009. – 304 с., 18 д.а.

87. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління / Навчальний посібник. – К: Знання, 2008. – 271 с. – 17 д.а.

88. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О.Економіка підприємства: збірник тестів і задач: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с., 39,5 д.а.

89. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник, 2-ге видання, - К.: Знання, 2008. – 535 с. – 33,5 д.а.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.120.26 (0.019 с.)