На випускну кваліфікаційну роботу магістраМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На випускну кваліфікаційну роботу магістраМагістрант __________________________________________________________________

Тема ___________________________________________________________________

Спеціальність: 8.050106 „Облік і аудит”

Кваліфікація: магістр економічних наук

Обсяг магістерської роботи: кількість сторінок _______, таблиць _____, рисунків_____, додатків _____, списку літератури______.

 

А) Короткий висновок щодо обгрунтування актуальності теми ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Висновок про відповідність магістерської роботи завданню ______________________________________________________________________________________________________________________________________

В) Коротка характеристика виконання кожного розділу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Г) Позитивні сторони роботи:

- відображення сучасних напрямів методології та організації обліково-аналітичної роботи;

- правильність застосування методів аналізу і розрахунків;

- наукове та практичне значення роботи.

Д) ) Оцінка ілюстративного оформлення ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Є Недоліки та зауваження до роботи ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ж) Відзив про роботу в цілому ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

З) Загальна оцінка магістерської роботи __________________________________________________________________

 

Рецензент________________________________________________________

(прізвище, ім′я, по батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи)

 

„____” ______________ 200 ___ р. _____________________(підпис)

ЗМІСТ Вступ  
Розділ 1. Теоретичні відомості нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
1.2. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності  
Розділ 2. Методологічні засади формування нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні  
2.1. Характеристика законодавчо-нормативного забезпечення бухгалтерського обліку і фінансові звітності в Україні    
2.2. Значення облікової політики підприємства для ефективної організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
2.3. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
Розділ 3. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до МСФЗ  
3.1. Аналіз положень (стандартів) бухгалтерського обліку  
3.2. Характеристика взаємозв’язку П(С)БО та МСФЗ  
3.3. Порівняльний аналіз нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні та за кордоном  
Висновки  
Список використаних джерел  
Додатки
       

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні потребує постійного вдосконалення. Міжнародний бухгалтерський облік протягом багатьох років обслуговував ринкову систему, в якій діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в інтересах власників підприємств, а також ведення обліку спрямоване на більш комфортне ведення форм звітностей та кращий період їх подання.

Регулювання обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, міністерства фінансів, Держкомстатистики, головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів. Нормативні органи регламентують як об'єкти обліку, так і схему кореспонденції рахунків.

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства. Облік вступає на новий щабель свого розвитку.

Перехід підприємств у 2000-2001 роках на Національні стандарти бухгалтерського обліку дозволяє суб’єктам підприємницької діяльності самостійно визначати облікову політику підприємства, обирати форму бухгалтерського обліку, затверджувати правила документообігу, встановлювати межі та форми ведення обліку. Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень, а підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприєм­ства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Головними джерелами є дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що встановлено Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Рівень розробки дослідження. В економічній науці питання нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні досліджували такі вчені як Швець В.Г., Базилевич В.Д., Гура Н.О., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф. , Грабова Н.М.

Метою дослідження є вивчення та аналіз нормативних документів фінансової звітності, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітністі в Україні.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

- здійснити класифікацію нормативних документів, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

- вивчити поняття та сутність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- дослідити нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;

- визначити роль облікової політики підприємства для ефективної організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- здійснити порівняльний аналіз міжнародних стандартів фінансової звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного регулювання бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту на підприємствах, в організаціях і установах, уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних проблем;

- проаналізувати структура, склад та порядок формування фінансової звітності;

- визначити основні напрями вдосконалення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- зробити аналіз нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні та за кордоном.

Об’єктом дослідження виступає система бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні для відображення інформації в обліку.

Предметом дослідження є нормативного забезпечення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та його регулювання в Україні.

В дослідженні нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності були використані наступні методи дослідження:

- аналіз ведення бухгалтерського обліку в Україні та за кордоном;

- порівняльний аналіз Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Коротка характеристика роботи.Дана робота складається з : вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.

У вступі розкривається актуальність вибраної теми, рівень розробки даного дослідження, мета роботи, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження.

У першому розділі розкриваються теоретичні відомості щодо нормативного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, структура, склад, порядок формування фінансової звітності.

У другому розділі розкриваються метологічні засади формування нормативного регулювання бухгалтерського обліку, напрями вдосконалення ведення обліку та складання фінансової звітності, роль облікової політики підприємства для ведення обліку.

У третьому розділі аналізується положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, їх роль в управління підприємством та веденні бухгалтерського обліку на підприємстві.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.006 с.)