Перелік індивідуальних розрахункових завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік індивідуальних розрахункових завданьНа підставі наведених даних провести відповідні розрахунки сум та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку:

1. первісної вартості основних засобів;

2. амортизації основних засобів;

3. поліпшення основних засобів та їх поточного утримання;

4. вибуття основних засобів (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих тощо);

5. лізингу основних засобів у орендодавця;

6. лізингу основних засобів у орендаря;

7. придбання акцій за методом участі в капіталі;

8. придбання облігацій з премією та дисконтом;

9. первісної вартості виробничих запасів;

10. вибуття виробничих запасів (виробництво продукції, реалізація, безоплатна передача тощо)

11. транспортно-заготівельних витратна витрачену частину матеріалів;

12. вартості залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття (ФІФО, середньозважена тощо);

13. розподілу між видами випущеної продукції загальновиробничих витрат;

14. фактичної собівартості виготовленої продукції;

15. результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) виробничих запасів;

16. надходження і витрачання грошових коштів в касі у національній валюті;

17. купівлі і продажу іноземної валюти підприємством;

18. виданих та використаних грошових коштів підзвітними особами;

19. надходження і витрачання грошових коштів на поточних рахунках в банку у національній валюті;

20. за одержані векселі у національній та іноземній валюті;

21. розміру резерву сумнівних боргів;

22. зареєстрованого статутного капіталу та сум неоплаченого капіталу;

23. нарахування додаткового, додатково-вкладеного капіталу, вилученого капіталу;

24. створення і використання резервного капіталу;

25. створення і використання забезпечень майбутніх витрат і платежів;

26. нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати;

27. нарахованої заробітної плати за відпрацьований час і обов'язкових утримань з неї;

28. заробітної плати за час перебування працівника у щорічній відпустці і обов'язкових утримань з неї;

29. заробітної плати за час хвороби працівника (допомоги по тимчасовій непрацездатності) і обов'язкових утримань з неї;

30. нарахувань обов’язкових внесків до Загальнодержавних фондів соціального страхування на суму заробітної плати працівників;

31. зведеної відомості по нарахуванням і утриманням з заробітної плати працівників різних структур, нарахованим обов’язковим внескам до Загальнодержавних фондів соціального страхування;

32. за видані облігації з премією та дисконтом;

33. за видані векселі у національній та іноземній валюті;

34. за отримані позики банку (довгострокові, короткострокові);

35. доходів і витрат діяльності підприємства;

36. податку на прибуток та фінансового результату (чистого прибутку);

37. використання прибутку підприємства.

Зразок індивідуального розрахункового завдання

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № _

За темою „Облік виробничих запасів”

 

На підставі наведених даних визначити собівартість запасів, які витрачені для виготовлення продукції, якщо їх оцінка здійснюється:

1) за методом ідентифікованої собівартості;

2) за методом середньозваженої собівартості;

3) за методом ФІФО;

та відобразити визначені суми витрачених запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Дата Придбано Витрачено (к-ть, кг.)
к-ть, кг. ціна, грн.
Залишок на 01.05. 2,80  
Надходження 06.05. 2,90  
Витрачено 08.05.    
Надходження 12.05. 3,00  
Витрачено 18.05.    
Надходження 26.05. 2,90  
Витрачено 29.05.    

Примітка 1. Для методу ідентифікованої собівартості:

· 08.05 – витрачено 200 кг. із залишку; 200 кг. із надходження 06.05;

· 18.05 – витрачено 600 кг. із надходження 12.05;

· 29.05 – витрачено 50 кг. із 1-го надходження; 300 кг. із надходження 26.05.

Примітка 2. Завдання виконується згідно доданих регістрів.

МЕТОД ІДЕНТИФІКОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ

 

Дата Придбано Витрачено Залишок
к-ть ціна сума к-ть ціна сума к-ть ціна сума
Зал-к на                  
                   
     
                   
           
                   
     
     
Всього                  

 

МЕТОД СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ СОБІВАРТОСТІ

 

Дата Придбано Витрачено Залишок
к-ть ціна сума к-ть ціна сума к-ть ціна сума
Зал-к на                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Всього                  

 

МЕТОД ФІФО

Дата Придбано Витрачено Залишок
к-ть ціна сума к-ть ціна сума к-ть ціна сума
Зал-к на                  
                   
     
                   
           
                   
     
     
                   
           
           
Всього                  

 


Написання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого програмного питання дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу.

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку, повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою :

1. Системний підхід до організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.Загальна побудова облікового процесу на підприємстві.

3.Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу.

4.Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу.

5.Організація та побудова контрольного процесу на підприємстві.

6.Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи.

7. Облік наявності та надходження основних засобів.

8. Облік амортизації основних засобів.

9. Облік переоцінки та зменшення корисності необоротних активів.

10. Облік витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.

11. Облік операційної оренди.

12. Облік фінансової оренди.

13. Облік капітальних інвестицій.

14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

15. Облік поточних фінансових інвестицій.

16. Облік довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства.

17. Облік довгострокових інвестицій в дочірні підприємства.

18. Облік довгострокових інвестицій у спільну діяльність підприємства.

19. Облік операцій з борговими цінними паперами.

20. Облік наявності та руху виробничих запасів.

21. Класифікація й облік витрат виробництва.

22 Методика обліку витрат за економічними елементами.

23 Методи обліку витрат виробництва.

24 Облік прямих витрат на виробництво продукції.

25 Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

26. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв підприємств.

27. Методика обліку та калькулювання витрат на виробництво.

28. Методика обліку витрат і калькулювання собівартості послуг.

29. Облік адміністративних та збутових витрат підприємства.

30. Облік наявності та руху готової продукції.

31 Облік реалізації готової продукції.

32. Особливості обліку реалізації товарів.

33. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті.

34. Облік грошових коштів в іноземній валюті на поточному та інших рахунках в банку.

35. Облік поточної дебіторської заборгованості.

36. Облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

37. Облік векселів отриманих.

38. Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.

39.Облік операцій підприємства з експорту товарів, робіт та послуг.

40. Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

41. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною.

42. Облік формування і змін власного капіталу.

43. Облік резервного і додаткового капіталу.

44. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах.

45. Облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

46. Методика обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

47. Облік довгострокових зобов’язань підприємства.

48. Облік поточної кредиторської заборгованості.

49. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

50. Облік векселів виданих.

51. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

52.Облік розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням.

53. Облік відпрацьованого робочого часу та фонду оплати праці.

54. Облік розрахунків з персоналом підприємства.

55.Облік доходів від операційної діяльності підприємства.

56. Облік доходів від іншої операційної діяльності підприємства.

57. Облік доходів від фінансової діяльності підприємства.

58. Облік доходів від інвестиційної діяльності підприємства.

59. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

60. Методика складання Ф№1 «Баланс».

61. Методика складання Ф№2 «Звіт про фінансові результати».

62. Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів».

63. Методика складання Ф№4 «Звіт про власний капітал».

64. Методика складання Ф№5 «Примітки до фінансових звітів».

65. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

66. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

 

Перелік тренінгових завдань

 

1. Скласти Перелік основних нормативних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

2. Скласти проект наказу Вашого підприємства про облікову політику на 200_рік.

3. Скласти Графік складання ї здачі проміжної та річної бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної звітності, яку Ваше підприємство повинно подати у різні організації та установи.

4. Розробити Положення про бухгалтерію (або про її структурні підрозділи, сектори, групи тощо) Вашого підприємства.

5. Розробити Посадову інструкцію головного бухгалтера (керівника облікового підрозділу або конкретного виконавця) Вашого підприємства.

6. Скласти графік роботи бухгалтерії (або окремого відділу, сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

7. Скласти Індивідуальний графік роботи головного бухгалтера (або керівника окремого відділу сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

8. Скласти Перелік первинних документів, регістрів поточного обліку та форм звітності з самостійно обраної ділянки обліку.

9. Розробити схему руху документів при здійсненні безготівкових розрахунків при таких формах:

- розрахунки з використанням платіжних доручень;

- розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень;

- розрахунки з використанням чеків;

- розрахунки акредитивами;

- розрахунки векселями;

- розрахунки при заліку взаємної заборгованості;

- розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника і в порядку безперечного стягнення коштів.

10. Скласти графік руху одного - двох первинних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

11. З урахуванням специфіки базового підприємства скласти Графік здачі документів у бухгалтерію працівниками необлікових підрозділів (завідуючими складами, секціями, начальниками цехів, експедиторами тощо).

12. Розрахувати амортизацію певного об’єкту основних засобів різними методами. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

13. Визначити вартість запасів при вибутті із застосуванням різних методів оцінки. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

14. За даними базового підприємства скласти Графік проведення інвентаризацій.

 

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзаменів.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішністьстудент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 60 балів.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів денної та вечірньої форм навчання.

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є (табл..1):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) робіт.

Оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру становить від 0 балів до 30 балів.

Вказані 30 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

від 0 балів до 15 балів за відповіді на семінарських заняттях та за експрес-контроль (тестування) по окремим темам .

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку індивідуальних занять.

від 0 балів до 10 балів за виконання у встановлений термін розрахункових завдань у робочих зошитах, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення;

від 0 балів до 5 балів за підготовку та участь на тренінговому занятті.

Оцінка за виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові) становить від 0 балів до 5 балів - за виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни “Бухгалтерський облік”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати дві модульні контрольні роботи, за результатами яких студент може отримати 10 балів з 50:

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №1 проводиться по розділу 1 «Основи теорії бухгалтерського обліку»;

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №2 по розділу 2 «Бухгалтерський облік в підприємницькій діяльності». Співвідношення теоретичних питань і практичних завдань встановлюється кафедрою.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Модульні контрольні роботи студентам не повертаються.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань визначена вимогами для оцінювання поточного контролю знань студентів.

 


Таблиця 1. Оцінювання навчальної роботи студентів під час семінарських (практичних) занятьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.023 с.)