Поточного і підсумкового контролю їх знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поточного і підсумкового контролю їх знаньМетодичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

Поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”

Для необлікових спеціальностей

Крім спеціальності 6402 «Правознавство»

 

Укладачі к.е.н., доцент Воронова М.О.

к.е.н., доцент Ісай О.В.

к.е.н., доцент. Ніколенко Л.А.

ст.викл. Берадзе Л.Є.

ст.викл. Галат Л.О.

Декан факультету

_____________В.І. Єфіменко

“____”________________2010 р.

 

Завідувач кафедри

_____________ Ю.А.Кузьмінський

“__” квітня 2010 р.

Погоджено:

 

 

Начальник науково-

методичного відділу _______________________

.


ЗМІСТ

 

1. Перелік питань, що виносяться на іспит.

2. Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль (контрольні роботи) та іспит.

3. Самостійна робота студентів.

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів

4.2. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

5. Зразки екзаменаційних білетів.

6. Список рекомендованої літератури.


Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль (контрольні роботи) та іспит

Всі наведені задачі раніше розглядались при виконанні практичних завдань.

1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій

2.Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.

3.За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.

4.За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.

5.За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.

6.За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.

7.За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?

8.Вказати правильну відповідь на поставлене питання

9.На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

10.За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.

11.На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

12.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.

13.На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.

14.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.

15.На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.

16.Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.

17.На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.

18.Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

19.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.

20.На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.

21.За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.

22.За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.

23.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.

24.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.

25.Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.

26.На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

27.На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування) на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

28.На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

29.На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.

30.На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування дисконту, премії по виданим (одержаним) облігаціям.

31.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

32.На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).

33.На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною "Бухгалтерський облік" для всіх спеціальностей включає такі форми:

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

- виконання індивідуальних домашніх (розрахункових) завдань;

- написання пропозицій (есе) за заданою тематикою;

- пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою;

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

- презентація результатів дослідження;

- інші форми.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи, та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

МЕТОД ФІФО

Дата Придбано Витрачено Залишок
к-ть ціна сума к-ть ціна сума к-ть ціна сума
Зал-к на                  
                   
     
                   
           
                   
     
     
                   
           
           
Всього                  

 


Написання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого програмного питання дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу.

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку, повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою :

1. Системний підхід до організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.Загальна побудова облікового процесу на підприємстві.

3.Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу.

4.Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу.

5.Організація та побудова контрольного процесу на підприємстві.

6.Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи.

7. Облік наявності та надходження основних засобів.

8. Облік амортизації основних засобів.

9. Облік переоцінки та зменшення корисності необоротних активів.

10. Облік витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.

11. Облік операційної оренди.

12. Облік фінансової оренди.

13. Облік капітальних інвестицій.

14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

15. Облік поточних фінансових інвестицій.

16. Облік довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства.

17. Облік довгострокових інвестицій в дочірні підприємства.

18. Облік довгострокових інвестицій у спільну діяльність підприємства.

19. Облік операцій з борговими цінними паперами.

20. Облік наявності та руху виробничих запасів.

21. Класифікація й облік витрат виробництва.

22 Методика обліку витрат за економічними елементами.

23 Методи обліку витрат виробництва.

24 Облік прямих витрат на виробництво продукції.

25 Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

26. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв підприємств.

27. Методика обліку та калькулювання витрат на виробництво.

28. Методика обліку витрат і калькулювання собівартості послуг.

29. Облік адміністративних та збутових витрат підприємства.

30. Облік наявності та руху готової продукції.

31 Облік реалізації готової продукції.

32. Особливості обліку реалізації товарів.

33. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті.

34. Облік грошових коштів в іноземній валюті на поточному та інших рахунках в банку.

35. Облік поточної дебіторської заборгованості.

36. Облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

37. Облік векселів отриманих.

38. Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.

39.Облік операцій підприємства з експорту товарів, робіт та послуг.

40. Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

41. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною.

42. Облік формування і змін власного капіталу.

43. Облік резервного і додаткового капіталу.

44. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах.

45. Облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

46. Методика обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

47. Облік довгострокових зобов’язань підприємства.

48. Облік поточної кредиторської заборгованості.

49. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

50. Облік векселів виданих.

51. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

52.Облік розрахунків за обов’язковим державним соціальним страхуванням.

53. Облік відпрацьованого робочого часу та фонду оплати праці.

54. Облік розрахунків з персоналом підприємства.

55.Облік доходів від операційної діяльності підприємства.

56. Облік доходів від іншої операційної діяльності підприємства.

57. Облік доходів від фінансової діяльності підприємства.

58. Облік доходів від інвестиційної діяльності підприємства.

59. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

60. Методика складання Ф№1 «Баланс».

61. Методика складання Ф№2 «Звіт про фінансові результати».

62. Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів».

63. Методика складання Ф№4 «Звіт про власний капітал».

64. Методика складання Ф№5 «Примітки до фінансових звітів».

65. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

66. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

 

Перелік тренінгових завдань

 

1. Скласти Перелік основних нормативних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

2. Скласти проект наказу Вашого підприємства про облікову політику на 200_рік.

3. Скласти Графік складання ї здачі проміжної та річної бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної звітності, яку Ваше підприємство повинно подати у різні організації та установи.

4. Розробити Положення про бухгалтерію (або про її структурні підрозділи, сектори, групи тощо) Вашого підприємства.

5. Розробити Посадову інструкцію головного бухгалтера (керівника облікового підрозділу або конкретного виконавця) Вашого підприємства.

6. Скласти графік роботи бухгалтерії (або окремого відділу, сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

7. Скласти Індивідуальний графік роботи головного бухгалтера (або керівника окремого відділу сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

8. Скласти Перелік первинних документів, регістрів поточного обліку та форм звітності з самостійно обраної ділянки обліку.

9. Розробити схему руху документів при здійсненні безготівкових розрахунків при таких формах:

- розрахунки з використанням платіжних доручень;

- розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень;

- розрахунки з використанням чеків;

- розрахунки акредитивами;

- розрахунки векселями;

- розрахунки при заліку взаємної заборгованості;

- розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника і в порядку безперечного стягнення коштів.

10. Скласти графік руху одного - двох первинних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

11. З урахуванням специфіки базового підприємства скласти Графік здачі документів у бухгалтерію працівниками необлікових підрозділів (завідуючими складами, секціями, начальниками цехів, експедиторами тощо).

12. Розрахувати амортизацію певного об’єкту основних засобів різними методами. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

13. Визначити вартість запасів при вибутті із застосуванням різних методів оцінки. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

14. За даними базового підприємства скласти Графік проведення інвентаризацій.

 

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзаменів.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішністьстудент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 60 балів.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів денної та вечірньої форм навчання.

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є (табл..1):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) робіт.

Оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру становить від 0 балів до 30 балів.

Вказані 30 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

від 0 балів до 15 балів за відповіді на семінарських заняттях та за експрес-контроль (тестування) по окремим темам .

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку індивідуальних занять.

від 0 балів до 10 балів за виконання у встановлений термін розрахункових завдань у робочих зошитах, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення;

від 0 балів до 5 балів за підготовку та участь на тренінговому занятті.

Оцінка за виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові) становить від 0 балів до 5 балів - за виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни “Бухгалтерський облік”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати дві модульні контрольні роботи, за результатами яких студент може отримати 10 балів з 50:

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №1 проводиться по розділу 1 «Основи теорії бухгалтерського обліку»;

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №2 по розділу 2 «Бухгалтерський облік в підприємницькій діяльності». Співвідношення теоретичних питань і практичних завдань встановлюється кафедрою.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Модульні контрольні роботи студентам не повертаються.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань визначена вимогами для оцінювання поточного контролю знань студентів.

 


Таблиця 1. Оцінювання навчальної роботи студентів під час семінарських (практичних) занять

ІІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Імені Вадима Гетьмана»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна.

1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Від 16.07.1999р. № 996-XIV.

2..План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

3. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. /За заг. ред.. Ю.А- Кузьмінського. -К.:КНЕУ,2007.-648с.

4. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./Л.Г.Ловінська, Л.В.Жилкіна, О.Л. Галенко та ін.- К.:КНЕУ,2002.-370с.

5.Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

6.Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посібник.- К.: КНЕУ,2005.-329с.

 

 

Додаткова.

1.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2.Закон України «Про відпустки». Від 15.11.1996р. № 504/96-ВР.

3.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» / у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283 з наступними змінами і доповненнями.

4.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розра­хунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

5. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей. Затверджена наказом Мінфіну України від 16 травня 1996р. №99.

6. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.-К.:КНЕУ,2005.-217с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.-К:А.С.К.,2006.-785с.

8.Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік: Навч. Метод. Посібник: у 4-х ч. Ч.1 Методичні рекомендації до вивчення 1 блоку “Теоретичні основи бухгалтерського обліку. -К.: КНЕУ, 2002- 314с.

 

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік”Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.018 с.)