Та облікову політику підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та облікову політику підприємстваВ “Загальних положеннях” надається така інформація:

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства;

- дані про державну реєстрацію та реєстрацію як платника податків;

- підпорядкованість підприємства;

- форма фінансування (бюджет, госпрозрахунок, членські внески, цільове фінансування);

- наявність філій, представництв (перелік, місцезнаходження, реєстрація);

- участь у спільній діяльності, в т.ч. спільні підприємства, проекти, договори;

- перелік пов'язаних сторін, операції з якими повинні підлягати особливому власному контролю,

- наявність асоційованих підприємств (перелік, розмір пакету акцій);

- види господарської діяльності (код, найменування виду діяльності);

- наявність ліцензій, дозволів, патентів;

- наявність пільг (код, найменування, документ, що підтверджує право на пільги);

- інші відомості.

В розділі „Організація роботи бухгалтерської служби” перед безпосереднім висвітленням облікової політики підприємства повинні бути зазначені основні положення з організації бухгалтерського обліку, а саме:

- обрана форма організації обліку;

- структура та функції бухгалтерської служби,

- повноваження та відповідальність головного бухгалтера;

- права, обов’язки та відповідальність працівників бухгалтерської служби;

- нормативно-правове, технічне та методичне забезпечення роботи бухгалтерської служби;

- обрана форма бухгалтерського обліку та технологія обробки облікової інформації;

- робочий план рахунків (наводиться у додатку до розпорядчого документу);

В розділі „Облікова політика з фінансового обліку” описуються принципи, методи, способи, обрані підприємством для ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності.

В розпорядчому документі недоречно застосовувати формулювання рекомендаційного характеру (наприклад, підприємство може застосовувати, йому дозволяється розробляти і тому подібні). Окремі положення облікової політики підприємства повинні наводити перелік принципів оцінки статей та застосування методів обліку відносно окремих статей звітності, щодо яких нормативна база передбачає більш ніж один варіант їх використання.

Наприклад, у наказі повинно бути визначено, який із варіантів застосовується підприємством за окремими елементами. Встановлюється поріг суттєвості; методи оцінки необоротних активів, запасів, методи амортизації та ін. В цьому розділі описується робочий план бухгалтерських рахунків, принципи побудови синтетичних і аналітичних рахунків, встановлюється система аналітичного обліку, розробляється і затверджується методика обліку доходів, витрат і фінансових результатів та ін.

Перелік елементів облікової політики, що слід відобразити у розпорядчому документів, надано в листі Міністерства фінансів України „Про облікову політику”:

- методів оцінки вибуття запасів;

- періодичності визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;

- порядку обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат;

- окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат;

- методів амортизації необоротних активів;

- вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;

- класу 8 або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку для обліку витрат;

- періодичності зарахування сум до оцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку;

- методу обчислення резерву сумнівних боргів;

- переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;

- порядку оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг;

- сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках;

- переліку і складу змінних і постійних загально виробничих витрат, бази їх розподілу;

- переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

- порядку визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом;

- дати визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів;

- бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;

- порогу суттєвості щодо окремих об’єктів обліку;

- переоцінки необоротних активів;

- періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань;

- окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами підприємства.

До питань, що відображуються в розділі „Політика з управлінського обліку” входять:

- визначення структурного підрозділу або посадових осіб, які виконують обов’язки з ведення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

- опис системи і форм внутрішньогосподарського обліку, затвердження розроблених форм документів, регістрів (затверджені форми наводяться у додатку до наказу);

- затвердження класифікації та порядку визнання доходів і витрат відповідно до завдань управлінського обліку, перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості та собівартості реалізованої продукції, послуг;

- визначення центрів відповідальності, в яких ведеться окремий облік доходів, витрат за встановленими статтями, порядок виділення прямих та непрямих статей, їх розподіл;

- номенклатура рахунків управлінського обліку та методика обліку;

- методи оцінки активів та зобов’язань, створення фондів, резервів;

- затвердження показників та форм внутрішньої звітності (затверджені форми наводяться у додатку до наказу).

Облікова політика щодо оподаткування на підприємстві передбачає опис:

- методики накопичення даних про доходи і витрати, інші показники, що необхідні для обчислювання оподаткованого прибутку;

- порядку узгодження показників фінансового і податкового обліку, визначення відстрочених податкових активів та зобов’язань;

- порядку оформлення податкових накладних, надання права підпису та реєстрації податкових накладних;

- порядку ведення та відповідальних осіб за ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

- призначення відповідальних за складання і подання податкової звітності.

Розділ, що описує організаційно-технічні аспекти обліку, включає таку інформацію:

- призначаються матеріально відповідальні особи за грошові кошти та матеріальні цінності;

- встановлюється перелік посадових осіб, що мають право підпису документів та їх відповідальність (за посадами та видами документів); встановлення порядку проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, ревізії каси, створення інвентаризаційні комісії (склад інвентаризаційних комісій наводиться у додатку до розпорядчого документу чи у окремому наказі);

- затверджуються графіки документообороту (затверджені графіки наводяться у додатку до наказу).;

- застосовування на підприємстві автоматизованої системи обробки інформації з використанням комп’ютерних програм бухгалтерського обліку;

- встановлюється відповідальність робітників підприємства щодо дотримання порядку оформлення та передачі первинних і зведених документів у бухгалтерію відповідно до графіків прийому документів;

- визначаються терміни обробки інформації та складання форм звітності;

- перелік посадових осіб, яким надається право підписання фінансової, статистичної та іншої звітності з зазначенням форм звітності та переліком посад.

Приклад Наказу про облікову політику наведений у Додатку.

За необхідністю до Положення вносяться відповідні додатки, наприклад:

- робочий план рахунків;

- перелік первинних документів, форми яких затверджуються керівником підприємства, регістрів обліку;

- перелік осіб, які мають право дозволу на здійснення господарських операцій та підписання документів;

- перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності тощо.

Велике значення для оформлення облікової політики мають проектні матеріали з організації бухгалтерського обліку, серед яких – графіки документообороту, план організації обліку, документи щодо автоматизації обліку, посадові інструкції тощо. Мета їх видання – оформити порядок застосування тих чи інших способів ведення обліку, обраних підприємством, визначити, як технічно повинні використовуватися різні елементи облікової політики.

За необхідності розроблені та затверджені форми документів чи нові положення вводяться до застосування одночасно з внесенням доповнення до розпорядчого документу.

ТЕМА 3. Порядок розробки робочого плану рахунків та вибір форми бухгалтерського обліку

3.1. Розробка робочого плану рахунків бухгалтерського обліку

3.2. Вибір форми бухгалтерського облікуПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)