Критерії визначення звітних географічних сегментівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії визначення звітних географічних сегментівВони характеризуються:

- відмінними від інших географічних регіонів економічними і політичними умовами;

- особливим взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах;

- територіальним розташуванням виробничих потужностей або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);

- характерними ризиками, зв'язаними з конкретним регіоном;

- визначеними правилами валютного контролю і валютних ризиків у конкретному регіоні.

Географічні сегменти бувають географічними збутовими і географічними виробничими.

Якщо діяльність підприємства можна розбити і по видах діяльності, і по регіонах, то вибираються пріоритетний і допоміжний види сегментів.

Пріоритетним є такий вид сегмента, що є основним джерелом ризиків і прибутків, а також з урахуванням особливостей організаційної структури підприємства. У звітності інформація про пріоритетні сегменти розкривається з більшим ступенем деталізації.

Якщо чітко визначити пріоритетність того чи іншого виду сегментів складно, то пріоритетним визнається господарський сегмент, а допоміжним - географічний.

У звітності по сегментах відбиваються наступні показники

Доход сегмента - доход, що безпосередньо відноситься до сегмента, а також відповідна частина всіх доходів підприємства, отриманих від реалізації зовнішнім клієнтам чи від операцій з іншими сегментами підприємства, що може бути розподілена на сегмент. При включенні в звітність підприємства з доходів сегмента віднімаються непрямі податки (ПДВ, акцизний збір) та інші збори і відрахування з доходу (знижки, повернення товарів від покупців).

У доходи сегмента не включаються:

- доход по податку на прибуток;

- процентні, дивідендні доходи, доходи від реалізації фінансових інвестицій і погашення основної суми боргу (крім підприємств, що відносяться до фінансових установ);

- доходи від надзвичайних подій.

Витрати сегмента - витрати звичайної діяльності підприємства, що безпосередньо відносяться до сегмента, і відповідна частина усіх витрат підприємства, пов'язаних з реалізацією зовнішнім клієнтам або з операціями з іншими сегментами підприємства, що може бути розподілена на сегмент.

Витрати сегмента не включають:

- витрати по податку на прибуток;

- процентні витрати, витрати від реалізації фінансових інвестицій і погашення основної торби боргу (крім підприємств, що відносяться фінансовим установам);

- загальні адміністративні та інші витрати, що виникають на рівні всього підприємства, якщо тільки вони не зв'язані безпосередньо з діяльністю сегмента);

- надзвичайні витрати (якщо тільки їхнє виникнення пряме не зв'язано з визначеним сегментом).

Активи сегмента - активи, використовувані сегментом у його звичайній діяльності, а також активи, що можуть бути розподілені на сегмент із достатньою підставою. Активи сегмента не включають відстрочені податкові активи, дебіторську заборгованість з податку на прибуток, а також активи, що приносять фінансові доходи (крім фінансових установ).

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають у результаті звичайної діяльності сегмента, а також зобов'язання, що можуть бути розподілені на сегмент із достатньою підставою.

Зобов'язання сегмента не включають відстрочені податкові зобов'язання і зобов'язання по податках і зборах, що витікають з зобов'язання по розрахунках з учасниками, зобов'язання, що приносять фінансові витрати (крім фінансових установ).

Порядок визначення звітних сегментів

Звітність по сегментах складається в розрізі звітних сегментів. Згідно п.9 П(С)БО 29 сегмент є звітним, якщо найбільша частина його доходів отримана від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і дотримується хоча б одна з умов:

- доход сегмента від реалізації зовнішнім покупцям і іншим сегментам складає не менш 10% сукупного доходу підприємства (від продажу зовнішнім покупцям і по внутрішньогосподарських розрахунках);

- прибуток (збиток) сегмента складає не менш 10% загального прибутку (збитку) усіх сегментів;

- активи сегмента складають не менш 10% сукупної балансової вартості активів усіх сегментів підприємства.

"Дрібні" сегменти можна поєднувати в один сегмент, якщо вони схожі за всіма показниками і при цьому демонструють протягом дуже тривалого часу схожі фінансові результати.

УВАГА. Сукупний доход від операцій із зовнішніми покупцями по виділених звітних сегментах повинний складати не менш 75% доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями.

 

Приклад вибору звітних сегментів

Етап 1. Виявлення сегментів, по яких доход від реалізації продукції зовнішнім покупцям перевищує доход по внутрішніх операціях.

Вихідні дані по доходах сегментів

№ з/п   Господарський сегмент   Доход сегменту від операцій з зовнішніми покупцями Доход сегменту від операцій з іншими сегментами   Доход від операцій з зовнішніми покупцями більш доходу від операцій з іншими сегментами (стовб Б > стовб В)  
    А   Б   В   Г  
  Виробництво і продаж ліків     —   так  
  Виробництво і продаж харчових добавок     —   так  
  Виробництво і продаж авто       так  
  Виробництво і продаж діагностичного устаткування   —   так  
  Виробництво і продаж ароматизаторів     так  
  Виробництво і продаж медичного устаткування     ні  
  Всього       Х  

 

Сегмент "Виробництво і продаж медичного устаткування" не може бути звітним, тому що його доходи по операціях усередині підприємства перевищує доходи від операцій із зовнішніми покупцями.

 

Етап 2. Порівняння доходів обраних сегментів із загальними доходами підприємства з метою добору сегментів, частка яких складає не менш 10 % у доході підприємства.

Частка доходів сегментів у загальному доході підприємства

№ з/п   Господарський сегмент   Сукуп-ний доход сегмен-ту   Доля доходу сегменту у загаль-ному доході підприєм-ства Доход сегменту складає не менш 10% у доходах підприєм-ства Доход сегменту від операцій з зовнішніми покупцями Доля „зовнішнього” доходу сегменту у загальному „зовнішньому доході підприємства
  Виробництво і продаж ліків     31%   так     36%  
  Виробництво і продаж харчових добавок     29%   так     35%  
  Виробництво і продаж авто   9%   ні     9%  
  Виробництво і продаж діагностич-ного устаткування   8%   ні     10%  
  Виробництво і про-даж ароматизаторів   8%   ні     5%  
    Всього     100%   Х     100%  

Звітними відбираються сегменти 1 "Виробництво і продаж ліків" і 2 "Виробництво і продаж харчових добавок".

Пам'ятаючи, що сукупний доход від операцій із зовнішніми покупцями по виділених звітних сегментах повинний складати не менш 75% доходу підпри-ємства від операцій із зовнішніми покупцями, просумуємо частки доходів відібраних сегментів від продажу зовнішнім покупцям. 36% + 35% = 71%

71% < 75 %, отже необхідно продовжувати добір звітних сегментів із що залишилися.

 

Етап 3. Вибір сегментів, прибуток (збиток) яких складає не менш 10% прибутку (збитку) усіх сегментів.

Частка фінансових результатів сегментів

У фінансовому результаті підприємства

N з/п   Господарський сегмент   Прибуток сегменту   Збиток сегменту   Співвідношення прибутку (збитку) сегменту та прибутку всіх сегментів   Фінансовий результат сегменту складає не менш 10% прибутку підприємства
  Виробництво і продаж авто   —   20%   так  
  Виробництво і продаж діа-гностичного устаткування       7%   ні  
  Виробництво і продаж ароматизаторів —     7%   ні  
    Всього       X   Х  

 

Звітним вибирається сегмент 3 "Виробництво і продаж автомобілів"

Перевірка правила "75 відсотків" (див. табл. 2). 36% + 35% + 9% = 80 %

Правило дотримується. Якби дане правило не дотримувалося, необхідно було б робити добір по питомій вазі активів сегментів.

За результатами приклада звітними сегментами обрані наступні господарські сегменти:

1 "Виробництво і продаж ліків"

2 "Виробництво і продаж харчових добавок"

3 "Виробництво і продаж автомобілів"

За аналогічною методикою відбираються і допоміжні сегменти.

ТЕМА 10. Формування управлінської (внутрішньої) та податкової звітності підприємства

 

10.1. Політика щодо управлінського обліку та внутрішньої звітності

10.2. Облікова політика щодо оподаткування

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.029 с.)