Які методи амортизації не застосовуються до малоцінних необоротних матеріальних активів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які методи амортизації не застосовуються до малоцінних необоротних матеріальних активів?а) прямолінійний;

б) кумулятивний;

в) виробничий.

 

21. Якщо на дату балансу первісна вартість запасів відрізняється від чистої вартості реалізації:

а) первісна вартість уціняється до чистої вартості реалізації;

б) первісна вартість дооцінюється до чистої вартості реалізації;

в) чиста вартість реалізації уціняється до первісної вартості.

22. Твердження, що різний термін експлуатації частин об’єкту основних засобів (компонентів) може бути підставою для їх обліку в якості окремих об’єктів основних засобів, є:

а) вірним;

б) невірним.

 

23. Фінансові інвестиції – це:

а) активи, які утримуються підприємством більш одного року з метою отримання доходів;

б) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення відсотків, дивідендів та ін., зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора;

в) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення їх вартості.

 

24. Інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства оцінюються за:

а) справедливою вартістю;

б) фактичною собівартістю;

в) за методом участі у капіталі.

 

25. В умовах зростання ринкових цін найбільш оптимальним методом оцінки вибуття запасів є:

а) метод середньозваженої собівартості;

б) метод ФІФО;

в) метод нормативних витрат.

 

26. У випадку переоцінки об’єкту основних засобів на одну і ту ж дату здійснюється переоцінка:

а) усіх необоротних активів;

б) усіх основних засобів підприємства;

в) усіх об’єктів групи, до якої відноситься об’єкт.

 

27. Непередбачені зобов’язання – це:

а) зобов’язання, які виникли при узгодженні минулих господарських операцій і стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться у майбутньому одна або кілька певних подій;

б) зобов’язання, які стануть реальними у майбутньому після того, як відбудеться одна або кілька певних подій;

в) зобов’язання, які обов’язково відбудуться у майбутньому після здійснення певних подій.

 

28. Інформація про пов’язані сторони може не розкриватись у звітності:

а) материнського підприємства;

б) дочірнього підприємства, яке на 100 % знаходиться у власності материнського підприємства;

в) консолідованої фінансової звітності.

 

29. Звітність за сегментами заповнюється підприємствами, які:

а) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність;

б) займають монопольне положення на ринку товарів (робіт, послуг);

в) випускають продукцію (товари, роботи, послуги), стосовно якої на початок звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін;

г) всі відповіді вірні.

 

30. Відокремлена частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) – це:

а) господарський сегмент;

б) географічний виробничий сегмент;

в) географічний збутовий сегмент;

г) основний сегмент.

 

31. У кінці 2009 року ПАТ не нарахувало резерв сумнівних боргів. Цю помилку виправили у 2010 році. Як ця помилка вплинула на чистий прибуток за 2009 рік і нерозподілений прибуток на початок 2010 року:

Чистий прибуток за 2009 р. Нерозподілений прибуток на початок 2010р.

а) завищений не зміниться

б) завищений зменшиться

в) занижений зменшиться.

 

32. Якщо підприємство здійснює створення кваліфікаційного активу за рахунок залучених коштів, тоді фінансові витрати:

а) обов’язково включаються у собівартість активу;

б) можуть включатись у собівартість активу;

в) не включаються у собівартість активу.

 

33. Доходи майбутніх періодів згідно з П(С)БО 11 відносяться до:

а) оборотних активів;

б) зобов’язань;

в) капіталу.

 

34. Не вважається зміною облікової політики:

а) застосування принципу нарахування замість касового методу;

б) капіталізація витрат на займи замість їх відображення у складі витрат періоду.

в) встановлення облікової політики відносно операцій, які не відбувалися раніше.

 

35. У кінці 2009 року ПАТ не нарахувало комісійні з продажу, які підлягали сплаті у 2010 р. Цю помилку виправили у 2010 р. Як ця помилка вплинула на нерозподілений прибуток на початок 2010 р. і на чистий прибуток за 2009 р.:

Чистий прибуток за 2009 р. Нерозподілений прибуток на початок 2010 р.

а).завищений не зміниться

б) завищений зменшиться

в) занижений зменшиться

 

36. Зміни в облікову політику можуть вноситися у випадках:

а) істотної зміни умов діяльності, яке може бути пов'язане з реорганізацією, зміною власників, зміною видів діяльності;

б) розробки організацією нових способів бухгалтерського обліку, застосування яких дозволить більш вірогідно відображати факти господарської діяльності або зменшити трудомісткість облікового процесу;

в) зміни законодавчих або нормативних актів, що впливають на постановку бухгалтерського обліку.

г) усі перераховані вище

 

37. Не визнається зміною облікової політики затвердження способу відображення фактів господарської діяльності, які:

а) суттєво змінили умови господарювання;

б) пов'язані зі зміною видів діяльності;

в) відрізняються по суті від фактів, що мали місце раніше;

г) виникли вперше.

 

38. Наслідок зміни облікової політики, що виявив істотний вплив на результати господарської діяльності, повинні бути оцінені:

а) умовно;

б) у натуральному вираженні;

в) в умовно-натуральному вираженні;

г) у грошовому вираженні.

 

39. Зміни облікової політики, що виявили істотний вплив на результати господарської діяльності, повинні бути розкриті в:

а) системі рахунків;

б) звітності;

в) регістрах бухгалтерського обліку;

г) доповідній записці.

 

40. Зміна облікової політики має вводитися:

а) з 1 січня року, що наступає за роком його затвердження відповідним організаційно - розпорядчим документом;

б) з 1 числа кварталу, що наступає за кварталом його затвердження відповідним організаційно - розпорядчим документом;

в) не пізніше закінчення року, у якому була створена облікова полікова.

 

41. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди:

а) актив;

б) зобов'язання;

в) власний капітал.

 

42. Сукупність принципів, методів і процедур, використовуваних підприємством для складання і надання звітності:

а) національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

б) статут підприємства;

в) положення про бухгалтерську службу підприємства;

г) облікова політика.

 

 

43. Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві:

а) керівник і головний бухгалтер;

б) керівник;

в) головний бухгалтер.

 

44. Правило, яким варто керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій та при відображенні їх результатів у фінансової звітності:

а) об’єкт бухгалтерського обліку;

б) принцип бухгалтерського обліку;

в) метод бухгалтерського обліку.

 

45. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням грошових коштів від реалізації виготовленої з них продукції (товарів, послуг) називається:

а) операційний цикл;

б) виробничий процес;

в) звітний період.

 

46. Потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від користування активами – це:

а) економічний ефект;

б) економічна вигода;

в) фінансова інвестиція;

г) господарська операція.

 

47. Облікова політика підприємства формується:

а) головним бухгалтером;

б) Міністерством фінансів України;

в) Національним банком України;

г) власником підприємства.

 

48. „Обрана підприємством облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого” – це принцип:

а) автономності підприємства;

б) нарахування;

в) безперервності діяльності підприємства;

г) послідовності.

 

49. Облікова політика підприємства:

а) жорстка конструкція правил (положень), що регулюють порядок бухгалтерського обліку економічного суб'єкта, які не підлягають зміні й доповненню у звітному році;

б) набір певних правил постановки окремих об'єктів обліку, що носять рекомендаційний характер для менеджерів;

в) розроблений підприємством перелік правил ведення обліку на різних ділянках фінансово-господарської діяльності в межах чинного законодавства.

 

50. Складовими елементами облікової політики є:

а) методологічне забезпечення бухгалтерського обліку;

б) технічне забезпечення бухгалтерського обліку;

в) методологічне, технічне й організаційне забезпечення бухгалтерського обліку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)