Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання і надання звітності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання і надання звітності.Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві відноситься до компетенції власників підприємства і передбачає установлення відповідних обов'язків його керівника і працівників бухгалтерії:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та на виконання п. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 01 січня 2012 року встановити на підприємстві наступну форму організації бухгалтерського обліку.

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, що очолює головний бухгалтер.

1.1.1. Головний бухгалтер підприємства може мати заступника (заступників). Їхня кількість визначається штатним розкладом підприємства, що затверджується окремим наказом керівника підприємства.

1.1.2. Кількісний і якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом (на підставі письмових рекомендацій головного бухгалтера) і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Установити, що права й обов'язки головного бухгалтера і всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», даним наказом і затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», головний бухгалтер підприємства:

а) забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлений термін фінансової звітності;

б) організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, що здійснюються на підприємстві;

в) бере участь в оформленні документів, пов'язаних з нестачею, відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування цінностей підприємства;

г) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях і інших відособлених підрозділах підприємства;

д) розробляє і забезпечує дотримання єдиних організаційних і методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються становлення і здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими до виконання всіма структурними підрозділами і всіма працівниками підприємства. Усі розпорядження головного бухгалтера, що стосуються інших структурних підрозділів підприємства (крім бухгалтерії), повинні бути викладені в письмовому виді.

2.2.1. Даним наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, що він ставить на первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і звітах, відповідно до переліку, наведеному в додатку 1 до даного наказу.

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, відповідно до переліку питань, приведених у пункті 2.1 цього наказу.

2.3.1. За відсутності головного бухгалтера вищевказані обов'язки і відповідальність покладаються на його першого заступника.

2.3.2. У випадку відсутності з поважних причин і головного бухгалтера, і його першого заступника - на іншого працівника бухгалтерії, відповідно до окремого письмового розпорядження керівника підприємства.

2.3.3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, що затверджуються керівником підприємства.

3. Затвердити перелік посад, що наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника і доводяться окремо відповідним структурним підрозділам.

3.1. Особи, що займають посади, вказані в додатку 2, наділяються правами і несуть усю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному законодавству і статуту підприємства, відповідно до посадових інструкцій.

4. Затвердити перелік посад, яким дозволено одержувати і видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника і доводяться відповідним структурним підрозділам.

4.1. Особи, що займають посади, вказані в додатку 3, наділяються правами і несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам і статуту підприємства, відповідно до посадових інструкцій і діючим законодавчим актам України.

5. Затвердити перелік посад, що складають та підписують звітність (додаток 4). Встановити обов'язками осіб, що займають посади, вказані у додатку 4 до даного наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

5.1. Покласти на осіб, що займають посади, вказані в додатку 4, усю повноту відповідальності за якість підготовки і своєчасність надання такої звітності.

6. Затвердити правила і графік документообігу відповідно до додатка 5 до даного наказу.

7. Відповідальність за прийом документації на тимчасове збереження в архів підприємства, за збереження документації в архіві і здачу відповідної документації в державний архів покласти на __________.

7.1. Видачу документації в тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснювати за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства (чи його заступника).

7.2. Видачу документів стороннім особам здійснювати за письмовим дозволом керівника підприємства.

8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку в звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань, у відповідності зі статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» й іншими нормативними документами.

8.1. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряється їхня наявність і документальне підтвердження, стан і дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції по зміні окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності, орієнтовно з _________ по_________, в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

8.2. У всіх інших випадках об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі діючого законодавства за необхідністю. Час і перелік інвентаризації об'єктів визначаються окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.

8.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових і позапланованих інвентаризацій активів і зобов'язань, списання основних засобів, МШП, інших матеріальних цінностей і т.п. ) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію в складі:

фінансовий директор - голова комісії;

старший бухгалтер - член комісії;

менеджер з продажів - член комісії;

менеджер виробничо-технічного відділу - член комісії.

8.3.1. Права, обов'язки і задачі, покладені на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (далі - Інструкція № 69).

8.3.2. Додатково до задач, обумовленим Інструкцією № 69, на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються задачі: з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і процедур облікової політики; з проведення робіт з оцінки активів і зобов'язань; з розробки і затвердженню пропозицій щодо їхньої зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

8.4. Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію в складі:

заступник головного бухгалтера - голова комісії;

бухгалтер - член комісії;

менеджер з економічних питань - член комісії;

менеджер - член комісії.

8.5. Інвентаризація каси підприємства здійснюється не рідше одного разу на місяць.

9. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподатковування.

Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

а) виписку податкових накладних і ведення реєстру виданих та триманих податкових накладних доручити бухгалтеру з реалізації;

б) ведення підрахунку доходів і витрат покласти на бухгалтера з податкового обліку. Облік доходів і витрат здійснювати за окремими розрахунками у форматі чинної звітності про прибуток підприємства.

10. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

11. Виділити на окремий баланс філії

11.1. Для ведення бухгалтерського і податкового обліку у філіях застосовуються форми первинних документів, приведені в додатках 7 і 8 до даного наказу.

11.2. Звітність відособлених підрозділів перед головним підприємством складається за формами, установленими відповідними нормативними актами України, а також за формами, наведеними у додатку 7 до даного наказу, за даними бухгалтерського і податкового обліку.

11.3. Установити для підрозділів підприємства термін представлення в централізовану бухгалтерію фінансової, податкової й іншої звітності (щомісячної, щокварталу, щорічної), передбаченої чинним законодавством, за ________ днів до граничних термінів, установлених нормативними актами України.

11.4. Терміни здачі внутрішньої звітності ________ .

11.5. Відповідальність за відповідність наданих звітів філій фактичним обліковим даним філій і нормативних документів України покласти на _______.

12. Починаючи з 01 січня 2012 року впровадити на підприємстві наступні форми, методи, норми і процедури, що стосуються облікової політики підприємства.

12.1. Застосовувати на підприємстві комп'ютерну бухгалтерську програму «1С: Бухгалтерія 8.0». Відповідальність за рівень відповідності регістрів обліку, порядку і способу реєстрації й узагальнення інформації, передбаченого даною комп'ютерною програмою, вимогам законодавства покладається на головного бухгалтера підприємства.

12.2. Здійснювати обробку облікової інформації на окремих ділянках (підрозділах) у такий спосіб:

а) із застосуванням комп'ютерної техніки: відділ фінансового планування, менеджменту й економічного аналізу; відділ постачання і збуту; склади підприємства і т.п. (приводиться повний перелік ділянок, підрозділів);

б) без застосування комп'ютерної техніки (ручним способом): відділ безпеки й охорони; господарський відділ і т.п. (приводиться повний перелік ділянок, підрозділів).

12.3. Затвердити перелік первинних документів, застосовуваних підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджених відповідними державними органами (додаток 6).

Графік документообігу повинен містити в собі всі документи, у тому числі розроблені і застосовувані підприємством.

12.4. Затвердити форми первинних документів (зведених первинних документів), що застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами (додаток 7), у тому числі форми первинних документів і форми зведених облікових документів, форми регістрів бухгалтерського обліку, що складаються на ділянках з автоматизованим обліком.

12.5. До бланків строгої звітності відносити документи, перераховані в додатку 8 до даного наказу.

12.6. Для ведення обліку руху бланків строгої звітності, видачі (здача невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, прийому звітності по виданих бланках строгого обліку і їх передачі на постійне збереження в архів підприємства призначається бухгалтер з обліку ТМЦ.

12.6.1. Затвердити перелік посад, що використовують бланки строгої звітності у своїй роботі (додаток 9).

12.6.2. Затвердити право підпису доручень на одержання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод:

генеральний директор - перший підпис;

виконавчий директор - перший підпис;

головний бухгалтер - другий підпис;

заступник головного бухгалтера - другий підпис.

12.7. Відповідно до п. 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.95 р. № 88, усі первинні документи, облікові регістри, фінансова, статистична й інша звітність складаються українською мовою. Документи, що служать підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати погоджений автентичний переклад на українську мову, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про мови в Української РСР».

12.8. Установити місце збереження (архів підприємства) первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Терміни збереження визначені в додатках до даного наказу. Доступ сторонніх осіб у таке приміщення (архів) без спеціального на те дозволу заборонити.

13. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій робочий план рахунків з використанням рахунків першого, другого і третього порядку (додаток 10).

13.1. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 «Витрати виробництва» і рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

14. Затвердити систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій.

14.1. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно робити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

15. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у такий спосіб за підрозділами:

а) у бухгалтерії - у кількісно-сумарному вимірі;

б) на складах - у кількісному вираженні;

в) у магазині - у кількісно-сумарному вимірі;

г) у цехах і на ділянках - у кількісному вимірі.

16. Використовувати на підприємстві наступну методику бухгалтерського обліку.

16.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (чи операційного циклу, якщо він довше року) і первісна вартість яких більше 1000,00 грн.

16.1.1. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включати до складу витрат виробництва.

16.1.2. Нарахування амортизації по основних засобах здійснювати прямолінійним методом.

16.1.3. Переоцінку основних засобів робити, якщо їхня залишкова вартість більш ніж на 10 % відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

16.1.4. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об'єкт основних засобів.

16.1.5. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівної 0.

16.2. Термін використання подібних нематеріальних активів визначати за кожним об'єктом окремо, у момент його зарахування на баланс, виходячи з:

а) терміну використання подібних нематеріальних активів;

б) очікуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень у відношенні термінів використання й інших факторів.

16.2.1. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

16.2.2. Здійснювати переоцінку по справедливій вартості на дату балансу тих нематеріальних активів, по яких існує активний ринок.

16.3. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000,00 грн. малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

16.3.1. Амортизацію МНМА нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % від його вартості, що амортизується, й інших 50 % від вартості, що амортизується, в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

16.4. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

16.5. Визнання і первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати в залежності від способів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані безоплатно, придбані в результаті обміну на подібні і неподібні запаси відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

16.5.1. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати найменування запасів (альтернативний варіант - однорідна група).

16.5.2. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за нормативними витратами.

16.5.3. Оцінку запасів при відпуску в виробництво або іншому вибутті здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

16.5.4. При складанні балансу здійснювати оцінку запасів і відбивати в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю чи чистою вартістю реалізації.

16.5.5. Транспортно-заготівельні витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються в собівартість запасів.

16.5.6. Облік інших витрат, що входять до первісної вартості запасів, придбаних за плату, щомісяця відносити на вартість придбаних запасів.

16.6. Оцінку запасів (купівельних товарів для роздрібної торгівлі) здійснювати за цінами продажу.

16.7. Суми доходів відбивати в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 15 «Доход».

16.8. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати в звітному періоді після оформлення акта про виконання робіт (надання послуг), застосувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли доход від надання послуг не може бути достовірно визначений.

16.9. Витрати відображати в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

16.9.1. Затвердити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

16.9.2. Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат (калькуляції) з використанням бази розподілу - пропорційно сумі заробітної плати працівників, зайнятих виконанням відповідних робіт (наданням послуг) при нормальній виробничій потужності.

16.9.3. До витрат майбутніх періодів відносити заздалегідь оплачену орендну плату, оплачені рекламні послуги, суми за підпискою періодичних видань і всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду

16.9.4. Установити нормальну потужність цехів і інших структурних підрозділів відповідно до додатка 11.

16.10. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників). Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки за кожним дебітором.

17. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (додаток 14). Порядок формування і витрати коштів таких резервів регламентується окремим положенням, що повинне бути затверджено Генеральним директором.

18. Для класифікації поточних зобов'язань, оборотних активів, дебіторської заборгованості, МШП, МНМА й інших статей балансу керуватися встановленою технологією виробництва і затвердженою технологічною документацією з тривалістю операційного циклу 11 місяців.

19. Затвердити перелік звітних форм, що подаються підприємством, із зазначенням термінів здачі (додаток 13).

20. Після затвердження Міністерством фінансів України наступних П(С)БО чи внесення змін і доповнень у діючі нормативні документи вносити зміни (доповнення) у чинну облікову політику.

21. На підприємстві застосовуються форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбаченим колективним договором.

22. Затвердити наступні терміни видачі готівки, норми витрат і терміни звітності за окремими операціями.

22.1. Установити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій і інших соціальних виплат ________.

22.2. Установити норму представницьких витрат у наступному розмірі: ________.

22.3. Застосовувати на підприємстві передбачені діючими нормативними актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни звітності за витрачання коштів та ін.

23. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, збереження і видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на менеджера з кадрів.

24. Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою:

24.1. Контроль за виконанням конкретних пунктів наказу покладається на: (приводиться перелік відповідальних посадових осіб).

25. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

 

Керівник підприємства _____________

(підпис)

З наказом ознайомлені:

(приводяться перелік і підписи відповідальних посадових осіб)

Затверджено:

 

Керівник ____________

 

Додаток 1

до наказу про облікову політику підприємства

 

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітності, підписи керівника і головного бухгалтера на який необхідні для здійснення ними своїх посадових обов'язків

 

№ з/п Назва первинного документа Наявність підпису
Первинні документи
Платіжне доручення Так
Розрахунково-платіжна відомість Х
Розрахунок заробітної плати Х
Регістри бухгалтерського обліку
Журнал № 1 Х
Журнал № 5 Х
Головна книга Х
Звітність
Фінансова Так
Податкова Так
В фонди соціального страхування Так

 

 

Складено ____________________________ головний бухгалтер

 

Узгоджено ___________________________

 

 

Примітка:

«так» - підпис керівника і головного бухгалтера передбачені типовою формою;

«Х» - такий документ також повинен бути підписаний головним бухгалтером.

Затверджено:

 

Керівник ____________

 

Додаток 2

до наказу про облікову політику підприємства

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.017 с.)