Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

2. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

3. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою їх задоволення.

5. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

6. Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів вищого навчального закладу, надає їм необхідну методичну допомогу.

7. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі вищого навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень навчального закладу

Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації. Вносить до МОН України пропозиції щодо видання навчальної літератури. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних.

Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

Бібліотека має право:

> Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

> Представляти вищий навчальний заклад у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

> Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи вищого навчального закладу. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

> Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду обладнанню та іншому майну бібліотеки.

Відділи Сектори
Відділ комплектування документів – комплектування документів
– обліку документів
– списання документів
– книгообміну та обмінних фондів
Відділ наукової обробки документів і організації каталогів – каталогізації
– періодичних видань
– пропаганди каталогів і консультації користувачів
Відділ зберігання фондів  
Відділ рідкісних книг та рукописів  
Відділ обслуговування науковою літературою – абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури)
– читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури)
– міжбібліотечний абонемент (МБА)
Відділ обслуговування навчальною літературою абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури)
– читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури)
Відділ культурно- просвітницької роботи.  
Галузеві відділи  
Інформаційно- бібліографічний відділ – інформаційно-бібліографічного обслуговування
– наукової бібліографії
– інформаційної та бібліотечно-бібліографічної освіти користувачів
Науково-методичний відділ – методичної роботи
– науково-дослідницької роботи
Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення – підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення
– комп'ютерного забезпечення
Служби допоміжних та господарських робіт: гігієни та реставрації; копіювально-множильних робіт; палітурних, художніх та інших робіт

> Надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

Структура бібліотеки

 

З історії бібліотек

Перші згадки про бібліотеки в Стародавній Русі знаходимо в літописах до 1037 р., коли за наказом київського князя Ярослава Мудрого зібралися у Києві писці для перепису слов'янських книг та грецьких перекладів. Всі ці книги зберігались в Софіївському соборі в Києві. Вони складали першу відому нам бібліотеку на Русі.

Вже в XI ст. бібліотеки існували в багатьох містах Стародавньої Русі. В основному вони були при церковних соборах. До того часу відносяться і перші монастирські бібліотеки, найбільша з яких належала Києво-Печерському монастирю. В Київській державі з'являються і перші приватні бібліотеки. Збиранням книжок займався сам князь Ярослав Мудрий. Освіченою людиною на Русі був чернігівський князь Святослав, син Ярослава Мудрого. А великий князь Володимир Мономах брав з собою книги, навіть відправляючись в дорогу.

У XVII ст. відбулися значні зрушення в розвитку науки, освіти Російської централізованої держави. У цей час у Москві починає працювати одна з перших типографій. У 1654 р. в ній була набрана перша російська друкована книга «Апостол» І. Федорова. У кінці XVI ст. організовується друкарський двір, який тільки за другу половину XVII ст. випустив більш як 300 тис. примірників друко­ваних букварів і біля 150 тис. примірників церковних книг. В цей час створюються бібліотеки вищих навчальних закладів.

Типи бібліотек

Класифікаційна ознака Тип бібліотек Характеристика бібліотек
Завдання бібліотеки, контингент читачів, методи роботи з читачами, структура та зміст бібліотечних фондів Масові Бібліотеки, призначені для задоволення різноманітних запитів широких мас населення. Фонди комплектуються універсальною літературою з усіх галузей знань. До цієї групи відносяться сільські, районні, міські бібліотеки
Наукові В системі наукових бібліотек основне місце займають універсальні. Вони мають великі книжкові фонди, а також ведуть бібліотечно-бібліографічну діяльність. Ці бібліотеки розраховані на обслуговування в основному наукових працівників. В систему наукових універсальних бібліотек входять обласні бібліотеки. Вони є науково-методичним центром масових бібліотек і основним місцевим книгосховищем. Обласні бібліотеки отримують безкоштовно обов'язковий один примірник друкованої продукції, що друкується на території області. Центром організаційно-методичної допомоги і координації діяльності бібліотек усіх систем і відомств та організацій є Державна публічна бібліотека (м. Київ). Вона виконує функції державного книгосховища
Спеціальні Працюють у відповідності до структури виробництва, науки, освіти і культури. Свої фонди вони комплектують у відповідності з профілем установи чи організації, які вони обслуговують. Є три основні групи спеціальних бібліотек: суспільно-політичного, природничого і технічного профілю

Довідково: до універсальних наукових бібліотек відноситься львівська академічна наукова бібліотека АН України ім. В. Стефаника. Вона створена у 1940 р. Універсальні за змістом її фонди становлять цінне зібрання вітчизняної та зарубіжної наукової, довідкової, навчальної та художньої літератури і нараховують понад 10 млн. одиниць збережень. Право користуватись читальними залами бібліотеки мають наукові співробітники, спеціалісти з вищою та спеціальною середньою освітою, студенти вузів з III курсу, а також учні 9-11 класів, які є членами Малої Академії наук.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.007 с.)