ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запуск інформаційної системи 1С: Предприятие та формування власної інформаційної базиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з інформаційною системою бухгалтерського обліку "1С:Бухгалтерія 7.7".

Запуск інформаційної системи 1С: Предприятие та формування власної інформаційної бази

Для запуску системи слід виконати наступні дії:

1)активізувати наступну командну послідовність: Пуск - >Программы -> 1С: Предприятие 7.7 -> 1C: Предприятие,в результаті чого з’виться додаткове вікно Запуск1С:Предприятие(рис.1.);

 

Рис.1. Додаткове вікноЗапуск 1С: Предприятие

2) в цьому вікні натисніть кнопку Добавить,в результаті чого з’явиться додаткове вікно другого рівня Регистрация Информационной Базы (рис.2);

 

 

Рис.2.Додаткове вікно Регистрация информационной базы

3) в рядку Путь натисніть кнопку огляду (…), в результаті чого з’явиться додаткове вікно Выбор каталога (рис.3.);

 

Рис.3. Додаткове вікно Выбор каталога

4) в рядку Папкавиберіть каталог 1CV77,з допомогоюправої миші скопіюйте папку 1SBUKR в цю ж папку, в результаті чого повинна з’явитись папка-копія Копия 1SBUKR (рис .4);

 

 

Рис.4. Рис.4. Формування папки-копії Копия 1SBUKR

5) перейменуйте папку Копия 1SBUKR,присвоївши їй ім’я

за таким форматом: 1SBUKR_власне прізвище латинськими літерами_номер групи (наприклад, 1SBUKR_IVANOV_01) та натисніть кнопку Выбрать,в результаті чого знову з’явиться додаткове вікно Регистрация Информационной Базы(див. рис.2); в цьому вікні в поле Название введіть назву підприємства, проект якого розроблявся в лабораторній роботі №1, та власне прізвище як директора, а також код спеціальності та номер групи у відповідному форматі (наприклад, Підприємство з випуску офісних меблів ОФМЕБ (директор – Іванов С.І., 6107_01);

6) за допомогою кнопки пошуку в рядку Путьзнайдіть папку, створену під час виконання п.1.5 (наприклад, 1SBUKR_IVANOV_01), та натисніть ОК,в результаті чого з’явитьсядодаткове вікно, наведене на рис.5.

Рис.5. Вікно Путеводитель по конфигурации

 

Продовження введення інформації про фірму.

Повернутися до внесених відомостей про фірму через позицію меню

Справочник - Фирмы та заповнити відомості про відповідальних осіб підприєм-

ства та банківські реквізити шляхом вибору відповідних елементів із відповідних

довідників (рис. 14).

 

Рис. 14. Вікно Справочник: Фирма

Порядок введення інформації про контрагентів фірми

Для цього необхідно виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню: Справочники- Контрагенты;

3) за допомогою правої кнопки миші відкрити контекстне меню та активізувати

вертикальну команду Новая группа; створити групу, наприклад, "Юридичні о

відкрити цю підгрупу, додати в нії новий рядок (рис. 15);

 

Рис. 15. Вікно довідника Контрагенты

4) заповнити форму відповідною інформацією про постачальника, створити розра-

хунковий рахунок постачальника (рис. 16).

 

Рис.16. Вікно Контрагент: Юридичні особи

Бухгалтерські операції та проводки. Інформація про стан рахунків

Бухгалтерського обліку

 

4.1. Відображення бухгалтерських операцій в програмі "1С:Підприємство"

Порядок введення господарської операції з формування статутного капіталу

фірми передбачає виконання наступних дій:

1) відкрити позицію меню: Документы - Операция;

2) в поле Содержание операции слід ввести: Формування статутного капіталу;

3)в табличній частині документа необхідно вибрати: дебет рахунку -"Неоплаче-

ний капітал", субконто - елемент довідника "Контрагенти" (вибрати одного із

засновників підприємства); кредит рахунку - "Статутний капітал", субконто

- той самий засновник; сума - сума, яка має бути внесена цим засновником в ста-

тутний капітал;

4) методом копіювання рядка і внесення відповідних змін у субконто за дебетом

і кредитом та суми відобразити формування статутного капіталу іншими засновника-

ми;

5) закрити та зберегти операцію (рис. 17).

 

Рис.17. Вікно для здійснення проведень бухгалтерських операцій


В результаті введення операції формується проводка: Д-т - 46, К-т - 40 по кож-

ному засновнику фірми на суму грошових коштів, яку цей засновник повинен внести

в статугний капітал.

Для того, щоб побачити результат введення цієї операції, потрібно відкрити за

допомогою позиції меню Операции - Журнал операций відкрити одноіменний

журнал та поставити в ньому маркер миші на відповідний документ. Тоді в нижній

частині журналу — в Журнале проводок - можна побачити відповідні проводе-

ня, які були сформовані даною операцією.

5. Касові і банківські операції

5.1. Порядок оформлення надходження грошей в касу підприємства

Для цього необхідно виконати наступні дії:

1) відкрити меню: Документы - Касса - Приходный кассовый ордер;

2) вибрати відповідний вид операції; перевірити, чи правильно вказано кореспонд-

уючий рахунок та вид ПДВ (якщо ні - змінити на необхідний); вибрати субконто

для кореспондуючого рахунку; ввести суму надходження грошей;

3) провести документ.

Наприклад, для оформлення надходження внеску в статутний капітал від заснов-

ника - фізичної особи готівкою в касу в документі Приходный кассовый ордер

потрібно вказати: вид операції - Прочие операции, в графі рахунок вибрати —

рахунок №46, субконто — найменування контрагента засновника, вказати внесену

суму (рис. 18).

 

Рис. 18 Вікно Приходный кассовый ордер

В результаті проведення документа формується проводка: Д-т - З01, К-т - 46.

Для того, щоб побачити результат проведення цієї операції (документу), по-

трібно за допомогою командної послідовності Операции- Журнал операцийвід-

крити одноіменний журнал, поставити в ньому маркер миші на відповідний

документ. Тоді в нижній частині журналу - в Журнале проводок - можна побачи-

ти відповідні проводки, які були сформовані проведенням даного документу.


Облік необоротних активів

Постачальників

Надходження необоротних активів відображається за допомогою прибутко-

вої накладної, яка вводиться в такому порядку:

1) вибрати в повному журналі заповнений документ Счет входящий (за яким вно-

силася передоплата за основний засіб, що зараз прибуткується), поставити на нього

курсор, вибрати в меню: Действия - Ввести на основании, серед переліку доку-

ментів вибрати "Приходная накладная";

2) в заповненому документі ввести місце зберігання шляхом введення в одноймен-

ний довідник нового рядка: тип - МОЛ (матеріально відповідальна особа), гра-

фа МОЛ заповнюється шляхом вибору з довідника "Сотрудники" відповідаль-

ної особи; далі вибрати це місце зберігання подвійним натисненням миші;

3) провести документ (рис. 30).

 

Рис. 30. Вікно Приходная накладная


Для того, щоб побачити результат введення прибуткової накладної, потріб-

но відкрити Журнал операций, поставити в ньому маркер миші на відповідну при-

буткову наклалну. Тоді в нижній частині журналу - в Журнале проводок - можна

побачити відповідні проводки, які були сформовані проведенням даного документу,

а саме:

1) Д-т - 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", К-т - 3711 "Розра-

хунки за виданими авансами (в національній валюті)" на суму виданого авансу

(сума з ПДВ) .

2) Д-т - 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", К-т - 631

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на суму вартості основного засо-

бу (без ПДВ);

3) Д-т - 6441 "Податковий кредит", К-т - 631 "Розрахунки з вітчизняними поста-

чальниками" на суму ПДВ.

Після введення прибуткової накладної потрібно ввести податкову накладну,

яка дає підприємству право на податковий кредит. Цей документ легко ввести на

підставі прибуткової накладної: вибрати в журналі операцій заповнений документ

Приходная накладная, поставити на нього маркер миші, вибрати в меню:

Действия - Ввести на основании, серед переліку документів вибрати "Запись кни-

ги приобретения", провести заповнений документ (рис. 31).

 

Рис. 31. Вікно Запись книги приобретения

Для введення необоротних активів в експлуатацію необхідно:

1) відкрити позицію меню: Документы - Необоротные активы и МБП - Ввод в

эксплуатацию;

2) графа Инвестициидокументу заповнюється шляхом вибору з довідника

"Инвестиции" найменування раніше оприбуткованого необоротного активу, який

вводиться в експлуатацію;

3) для заповнення графи Необоротные активы спочатку потрібно в довідник

"Необоротные активы" додати новий рядок для введення в нього інформації про

відповідний необоротний актив (той самий, що був вибраний з довідника

"Инвестиции"): рахунок обліку залежить від виду


основного засобу, який вводиться в експлуатацію (наприклад, обладнання - 104,

транспортні засоби - 105, будинки - 103 тощо), а потім вибрати цей введений необо-

ротний актив;

4) провести документ.

Для того, щоб побачити результат проведення операції з введення в ек-

сплуатацію необоротного активу (наприклад, обладнання), потрібно відкрити Жур-

нал операций, поставити в ньому маркер мишы на відповідний документ "Ввод в

эксплуатацию". Тоді в нижній частині журналу - в Журнале проводок - можна

побачити відповідну проводку, яка була сформована проведенням даного докумен-

ту, а саме: Д-т - 104 "Машини та обладнання", К-т - 152 "Придбання (виготовлен-

ня) основних засобів" на суму первісної вартості обладнання (рис. 32).

 

 

Рис. 32. Відображення результату проведення операції з введення в ек-

сплуатацію необоротного активу (наприклад, обладнання)

Окладу

Для цього слід виконати наступні дії:

1) попередньо ввести в довідник "Сотрудники" відомості про робітників,

що відносяться до категорії адміністративно-управлінського персоналу (див. вище).

2) відкрити позицію меню Документы - Зарплата - Начисление зарплаты;

3) в анкетній частині документу вибрати вид виплати - Основная з/п, рахунок –

661 "Розрахунки за заробітною платою";

3) для заповнення табличної частини документу потрібно натиснути кнопку

Заполнить, а потім кнопку Рассчитать (для всіх співробітників) (рис. 36).

 

Рис. 36. Вікно Начисление зароботной платы

Проведення документу сформує проводки окремо для кожного співробітника

див. Журнал операций):


Д-т - 811 "Виплати за окладами й тарифами", К-т - 661 "Розрахунки за

з/п" на суму нарахованої з/п (по окладу);

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 651 "Розрахунки за пенсійним забезпе-

ченням" на суму нарахованого утримання в пенсійних фонд;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 652 "Розрахунки за соціальним страх-

уванням" на суму нарахованого утримання за соціальним страхуванням;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 653 "Розрахунки за страхуванням на

випадок безробіття" на суму нарахованого утримання в фонд зайнятості;

Д-т - 66.1 "Розрахунки за з/п", К-т 64.1.1 ''Прибутковий податок" на суму на-

рахованого податку із заробітної плати;

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 64.2.6 "Розрахунки по інших обов'язкових

платежах" на суму нарахованого профспілкового внеску (для членів профспілки)

(рис. 37).

 

 

Рис. 37. Відображення проведень, пов’язаних з нарахуванням заробітної

плати

Також потрібно відмітити, що:

- зарплата, що нарахована адміністративному персоналу, обліковується на ра-

хунку 811 по субконто видів діяльності - загальна, субконто видів витрат -

зарплата адміністр. персоналу (адміністративні витрати);

- зарплата, що нарахована виробничому персоналу, обліковується на рахунку 811

по субконто видів діяльності - виробнича, субконто видів витрат - зарплата

виробничого персоналу (прямі виробничі витрати);

- зарплата, що нарахована загальновиробничому персоналу, обліковується на

рахунку 811 по субконто видів діяльності - основна діяльність, субкон-

то видів витрат - зарплата загальновиробничого персоналу (загальновиробничі

Витрати).

Окладу

Для цього слід виконати наступні дії:

1) заповнити прибутковий касовий ордер для відображення надходження з банку

грошових коштів на виплату з/п в сумі до виплати;


2) відкрити позицію меню Документы - Зарплата - Выплата зарплаты;

3) в анкетній частині документу вибрати вид виплати - Основная з/п, період (мі-

сяць), за який здійснюється виплата, рахунок — 661 "Розрахунки за заробітною

платою";

4)для заповнення табличної частини документу потрібно натиснути кнопку Запол-

нить (рис. 38).

 

 

Рис. 38. Вікно Выплата зароботной платы

Проведення документу сформує проводки окремо для кожного співробітника

(див. Журнал операций):

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 301 "Каса" на суму виплаченої з/п.

 

В 'язаннями

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню ДокументыОперация, зміст операції - нарахуван-

ня витрат майбутніх періодів за орендними зобов'язаннями.

2)в табличній частині операції ввести три проводки:

а) на суму орендної плати за _ місяців з ПДВ:

Д-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним,

К-т - 3711 "Розрахунки за виданими авансами (в національній валюті)",

субконто К-т: орендодавець та договір з ним;

б) на суму орендної платиза _ місяців без ПДВ:

Д-т - 39 "Витрати майбутніх періодів", субконто Д-т: Оренда і утримання

Загальновиробничих ОЗ,

К-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним,

3) на суму ПДВ:

Д-т - 6441 "Податковий кредит", субконто Д-т: орендодавець та договір з ним,


К-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним.

 

14.2. Порядок списання витрат майбутніх періодів за орендними зобо-

в 'язаннями

В кінці першого місяця оренди витрати на орендну плату за перший місяць

(без ПДВ) списуються з витрат майбутніх періодів на витрати поточного місяця.

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню ДокументыОперация, зміст операції — списан-

ня витрат майбутніх періодів за період.

2) в табличній частині операції ввести проводку на суму орендної плати за 1

місяць без ПДВ:

Д-т - 84 "Інші операційні витрати", субконто Д-т: 1) вид діяльності -

виробництво, 2) оренда і утримання загальновиробничих ОЗ,

К-т - 39 "Витрати майбутніх періодів", субконто Д-т: Оренда і утримання за-

Гальновиробничих ОЗ.

Кий кредит

Для цього слід виконати наступні дії:

1) розрахувати суму процентів за місяць, виходячи з суми кредиту і річної процент-

ної ставки;

2) відкрити позицію меню Документы - Приход – Услуги сторонних организа-

ций;

3) в анкетній частині документу в закладці Основные заповнити поле Поставщик

- банк з довідника "Контрагенты", в закладці Дополнительные: рахунок розра-

хунків з постачальником - 3771 "Розрахунки з іншими дебіторами", субконто

валових витрат - (329.07) Проценти по боргам інші крім неприбуткових, вид

ПДВ - без НДС;

 


4) в табличній частині документу для заповнення графи Услуга потрібно в до-

відник "Номенклатура" в групу "Служебные" ввести новий рядок (найменування

- проценти банка, вид - послуга, без ПДВ) та вибрати її, в графі Количество - 1, в

графі Цена - поставити суму нарахованих процентів за місяць (яка була розрахована

вище) (рис. 40).

 

 

Рис. 40. Вікно Акт выполнения работ (для відображення нарахування

відсотків за банківський кредит)

В результаті проведення документу формується проводка (див. Журнал опера-

ций):

Д-т - 84 "Інші операційні витрати", К-т - 3771"Розрахунки із іншими де-

біторами" на суму нарахованих процентів за місяць.

5) оплату процентів по кредиту провести за допомогою документа Банковская

выписка, в якій вказати: це списання коштів з р/р (""), рахунок — 3771, без НДС,

Прочие затраты, субконто - банк з довідника "Контрагенты", сума -


сума нарахованих процентів за місяць, Д/Р - "­-", субконто Д/Р - (329.07)

Проценти по боргам інші крім неприбуткових (рис. 41).

 

Рис. 41. Вікно Банковская выписка (для сплачення відсотків за банківський

кредит)

В результаті проведення банківської виписки формується проводка (див.

Журнал операций):

Д-т—3771 "Розрахунки з іншими дебіторами", К- т - 311

"Поточні рахунки в національній валюті" на суму сплачених процентів за

місяць.

 

Що випускається

Для цього слід виконати такі дії:

1) відкрити позицію меню Документы - ПроизводствоКалькуляция і в остан-

ньому вказати: вид калькуляції - Предварительная, вибрати склад матеріалів,

найменування продукції, склад готової продукції та кількість продукції;

2) для заповнення табличної частини документу можна скористатися функцією

Заполнить та ввести попередні (планові) суми витрат на виробництво для

кожного найменування витрат із складу продукції;

3) перейти в закладку Налоги и рентабельность і в ній вказати: вибрати вид

діяльності — Производство, вказати рентабельність в частках одиниці, переві-

рити ПДВ - 20%; натиснути кнопку Провести.


Цей документ розраховує собівартість одиниці і всього обсягу продукції та фор-

мує відпускну ціну (рис. 42).

 

 

Рис. 42. Вікно Предварительная калькуляция

В результаті проведення документу створюються проводки (див. Журнал опера-

ций):

Д-т - 26 "Готова продукція", К-т — 23 "Виробництво" на суму собівартості

продукції.

 

Внесли передоплату

Для цього слід виконати наступні дії:

1) в повному журналі поставити маркер миші на виписаний рахунок-фактуру, акти-

візувати командну послідовність Действия - Ввести на основании, вибрати

Расходная накладная;

2) в заповненому документі вибрати місце зберіганняготової продукції (склад гото-

вої продукції) та вибрати партію готової продукції (номерну). В результаті про-

ведення документу сформуються проводки (див. Журнал операций):

1) Д-т - 6811 "Розрахунки за авансами одержаними в національній валюті",

К-т - 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" на суму оплати продукції з

ПДВ;

2) Д-т - 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", К-т - 701 "Дохід від реалі-

зації готової продукції" на суму оплати продукції з ПДВ;


3)Д-т - 701 "Дохід від реалізації готової продукції", К-т - 643 "Податкові зобов'я-

зання" на суму ПДВ;

4)Д-т - 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", К-т — 26 "Готова

продукція" на суму собівартості готової продукції.

Ємства

Для цього слід виконати такі дії:

1) відкрити позицію меню Документы - Прочие - Финансовые результаты, вибрати

етап визначення фінансових результатів – Определение финансового результата;

документ заповнюється на кінець місяця.

В результаті проведення документу (див. Журнал операций) витрати з кредиту

рахунків класу 9 списуються на дебет рахунку 791 "Результат основної діяльнос-

ті" на суму витрат, а доходи від реалізації продукції з дебету рахунку 701 "Доход

від реалізації готової продукції" списується на кредит рахунку 791 "Результат

основної діяльності". Тепер на рахунку 791 за підсумками місяця визначено фінан-

совий результат: кредитове сальдо на цьому рахунку свідчить про прибуток

підприємства в цьому місяці, а дебетове сальдо - про збитки підприємства. В кінці

року рахунок 791 закривається, а його сальдо списується на рахунок 44

"Нерозподілений прибуток (збитки)".

 

18.2.Порядок заповнення бухгалтерського балансу

Для цього слід виконати такі дії:

1) відкрити позицію меню Отчеты - Регламентированные отчеты - Баланс

(стандарт №2);

2) вибрати квартал, за який потрібно сформувати бухгалтерський баланс.

Для заповнення балансу можна скористатися функцією Заполнить .

19. Формування первинних бухгалтерських документів та звітів

Для цього слід виконати такі дії:

1) через команду головного меню Документы викликати відповідний документ та за допомогою кнопки Печать роздрукувати його (прикладі наведені на рис. 43-44);

2) через команду головного меню Отчёты викликати будь-який стандартний звіт, сформувати його (за допомогою кнопки Сформировать) та шляхом активізації комадної послідовності ФайлПечать роздрукувати його (приклади наведені на рис. 45-47);

3) через командну послідовність Отчёты ® Регламентированные отчётывибрати будь-який регламентований звіт, наприклад, Баланс (стандарт № 2), відкрити і заповнити його, після чого здійснити друк (рис. 48).

 

 

Рис. 43. Прибутковий касовий ордер

 

 

Рис. 44. Видатковий касовий ордер

 

 

 

Рис. 45. Оборотно-сальдова відомість

 

 

 

 

Рис. 46. Шахівка

 

 

 

Рис. 47. Голона книга. Обороти по рахунку

 

 

 

Рис. 48. Баланс підприємства

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з інформаційною системою бухгалтерського обліку "1С:Бухгалтерія 7.7".

Запуск інформаційної системи 1С: Предприятие та формування власної інформаційної бази

Для запуску системи слід виконати наступні дії:

1)активізувати наступну командну послідовність: Пуск - >Программы -> 1С: Предприятие 7.7 -> 1C: Предприятие,в результаті чого з’виться додаткове вікно Запуск1С:Предприятие(рис.1.);

 

Рис.1. Додаткове вікноЗапуск 1С: Предприятие

2) в цьому вікні натисніть кнопку Добавить,в результаті чого з’явиться додаткове вікно другого рівня Регистрация Информационной Базы (рис.2);

 

 

Рис.2.Додаткове вікно Регистрация информационной базы

3) в рядку Путь натисніть кнопку огляду (…), в результаті чого з’явиться додаткове вікно Выбор каталога (рис.3.);

 

Рис.3. Додаткове вікно Выбор каталога

4) в рядку Папкавиберіть каталог 1CV77,з допомогоюправої миші скопіюйте папку 1SBUKR в цю ж папку, в результаті чого повинна з’явитись папка-копія Копия 1SBUKR (рис .4);

 

 

Рис.4. Рис.4. Формування папки-копії Копия 1SBUKR

5) перейменуйте папку Копия 1SBUKR,присвоївши їй ім’я

за таким форматом: 1SBUKR_власне прізвище латинськими літерами_номер групи (наприклад, 1SBUKR_IVANOV_01) та натисніть кнопку Выбрать,в результаті чого знову з’явиться додаткове вікно Регистрация Информационной Базы(див. рис.2); в цьому вікні в поле Название введіть назву підприємства, проект якого розроблявся в лабораторній роботі №1, та власне прізвище як директора, а також код спеціальності та номер групи у відповідному форматі (наприклад, Підприємство з випуску офісних меблів ОФМЕБ (директор – Іванов С.І., 6107_01);

6) за допомогою кнопки пошуку в рядку Путьзнайдіть папку, створену під час виконання п.1.5 (наприклад, 1SBUKR_IVANOV_01), та натисніть ОК,в результаті чого з’явитьсядодаткове вікно, наведене на рис.5.

Рис.5. Вікно Путеводитель по конфигурации

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.05 с.)