Порядок виплати заробітної плати персоналу в розмірі місячного
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок виплати заробітної плати персоналу в розмірі місячногоОкладу

Для цього слід виконати наступні дії:

1) заповнити прибутковий касовий ордер для відображення надходження з банку

грошових коштів на виплату з/п в сумі до виплати;


2) відкрити позицію меню Документы - Зарплата - Выплата зарплаты;

3) в анкетній частині документу вибрати вид виплати - Основная з/п, період (мі-

сяць), за який здійснюється виплата, рахунок — 661 "Розрахунки за заробітною

платою";

4)для заповнення табличної частини документу потрібно натиснути кнопку Запол-

нить (рис. 38).

 

 

Рис. 38. Вікно Выплата зароботной платы

Проведення документу сформує проводки окремо для кожного співробітника

(див. Журнал операций):

Д-т - 661 "Розрахунки за з/п", К-т 301 "Каса" на суму виплаченої з/п.

 

Облік витрат майбутніх періодів

Порядок нарахування витрат майбутніх періодів за орендними зобо-

В 'язаннями

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню ДокументыОперация, зміст операції - нарахуван-

ня витрат майбутніх періодів за орендними зобов'язаннями.

2)в табличній частині операції ввести три проводки:

а) на суму орендної плати за _ місяців з ПДВ:

Д-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним,

К-т - 3711 "Розрахунки за виданими авансами (в національній валюті)",

субконто К-т: орендодавець та договір з ним;

б) на суму орендної платиза _ місяців без ПДВ:

Д-т - 39 "Витрати майбутніх періодів", субконто Д-т: Оренда і утримання

Загальновиробничих ОЗ,

К-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним,

3) на суму ПДВ:

Д-т - 6441 "Податковий кредит", субконто Д-т: орендодавець та договір з ним,


К-т - 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)", субконто

Д-т: орендодавець та договір з ним.

 

14.2. Порядок списання витрат майбутніх періодів за орендними зобо-

в 'язаннями

В кінці першого місяця оренди витрати на орендну плату за перший місяць

(без ПДВ) списуються з витрат майбутніх періодів на витрати поточного місяця.

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню ДокументыОперация, зміст операції — списан-

ня витрат майбутніх періодів за період.

2) в табличній частині операції ввести проводку на суму орендної плати за 1

місяць без ПДВ:

Д-т - 84 "Інші операційні витрати", субконто Д-т: 1) вид діяльності -

виробництво, 2) оренда і утримання загальновиробничих ОЗ,

К-т - 39 "Витрати майбутніх періодів", субконто Д-т: Оренда і утримання за-

Гальновиробничих ОЗ.

Облік витрат по оплаті кредитів банку

Порядок відображення факту отримання банківського кредиту

Для цього слід виконати наступні дії:

1) відкрити позицію меню Справочники - Контрагенты; в групу Юридичні осо-

би (Інші) ввести новий рядок з інформацією про кредитора: найменування - банк,

договір з банком;

2) відкрити позицію меню Справочники - Прочие - Кредиты; додати новий

рядок з інформацією про кредит: найменування - кредит №1, кредитор - вибрати

банк з довідника "Контрагенты", банк - вибрати банк з довідника "Банки",

ввести термін повернення, номер позичкового рахунку, річну процентну ставку;

3) підтвердити отримання кредиту документом Банковская выписка - це надход-

ження коштів - "+", рахунок - 601 "Короткострокові кредити банків в національ-

ній валюті", вид ПДВ - без НДС, вид прихода/расхода


- інші надходження, субконто - кредит №1 з довідника "Кредиты", сума кредиту,

Д/Р- 0 (рис. 39).

 

 

Рис. 39. Вікно Банковская выписка (підтверджує надходження кредиту)

В результаті проведення банківської виписки формується проводка (див. Жур-

нал операций):

Д-т - 311 "Поточні рахунки в національній валюті", К-т - 601

"Короткострокові кредити банків в національній валюті" на суму отриманої

позики.

 

Порядок відображення нарахування та оплати процентів за банківсь-

Кий кредит

Для цього слід виконати наступні дії:

1) розрахувати суму процентів за місяць, виходячи з суми кредиту і річної процент-

ної ставки;

2) відкрити позицію меню Документы - Приход – Услуги сторонних организа-

ций;

3) в анкетній частині документу в закладці Основные заповнити поле Поставщик

- банк з довідника "Контрагенты", в закладці Дополнительные: рахунок розра-

хунків з постачальником - 3771 "Розрахунки з іншими дебіторами", субконто

валових витрат - (329.07) Проценти по боргам інші крім неприбуткових, вид

ПДВ - без НДС;

 


4) в табличній частині документу для заповнення графи Услуга потрібно в до-

відник "Номенклатура" в групу "Служебные" ввести новий рядок (найменування

- проценти банка, вид - послуга, без ПДВ) та вибрати її, в графі Количество - 1, в

графі Цена - поставити суму нарахованих процентів за місяць (яка була розрахована

вище) (рис. 40).

 

 

Рис. 40. Вікно Акт выполнения работ (для відображення нарахування

відсотків за банківський кредит)

В результаті проведення документу формується проводка (див. Журнал опера-

ций):

Д-т - 84 "Інші операційні витрати", К-т - 3771"Розрахунки із іншими де-

біторами" на суму нарахованих процентів за місяць.

5) оплату процентів по кредиту провести за допомогою документа Банковская

выписка, в якій вказати: це списання коштів з р/р (""), рахунок — 3771, без НДС,

Прочие затраты, субконто - банк з довідника "Контрагенты", сума -


сума нарахованих процентів за місяць, Д/Р - "­-", субконто Д/Р - (329.07)

Проценти по боргам інші крім неприбуткових (рис. 41).

 

Рис. 41. Вікно Банковская выписка (для сплачення відсотків за банківський

кредит)

В результаті проведення банківської виписки формується проводка (див.

Журнал операций):

Д-т—3771 "Розрахунки з іншими дебіторами", К- т - 311

"Поточні рахунки в національній валюті" на суму сплачених процентів за

місяць.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.016 с.)