Облік інших необоротних матеріальних активів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік інших необоротних матеріальних активівМетодологічні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається П(С)БО 7 «Основні засоби». Відповідно до П(С)БО 7 інші необоротні матеріальні активи класифікуються за групами:

1) бібліотечні фонди;

2) малоцінні необоротні матеріальні активи;

3) тимчасові (нетитульні) споруди;

4) природні ресурси;

5) інвентарна тара;

6) предмети прокату;

7) інші необоротні матеріальні активи.

Важливою групою в цій класифікації є малоцінні необоротні матеріальні активи. До малоцінних необоротних матеріальних активів будуть відноситися предмети з терміном використання більше одного року. При цьому відповідно до П(С)БО 7 підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що включаються до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Таким чином, при складанні наказу про облікову політику підприємства можуть встановити граничну вартість одиниці предметів, що обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи. І залежно від цієї суми всі предмети, що надходять на підприємство, терміном використання понад 1 рік будуть поділятися на основні засоби і обліковуватися на рахунку 10 «Основні засоби» або на малоцінні необоротні матеріальні активи і обліковуватися на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Для різних підприємств така сума може бути різною залежно від величини активів, виду діяльності тощо. Тому для одних підприємств той чи інший предмет може бути основним засобом, а для інших – малоцінним необоротним активом.

У бухгалтерському обліку при придбанні інших необоротних матеріальних активів будь-яким способом (покупка, самостійне виготовлення тощо) використовується субрахунок 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Для обліку інших необоротних матеріальних активів використовується рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Кожній групі інших необоротних матеріальних активів відповідає окремий субрахунок.

 

  Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів  
  Аналітичний облік   Синтетичний облік  
За інвентарними об´єктами; За видами; За місцями експлуатації; За матеріально-відповідальними особами   Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» за відповідними субрахунками
                 

 

У процесі використання предметів, що входять до складу інших необоротних матеріальних активів, зменшується їх балансова вартість. Це відображається шляхом нарахування амортизації.

Метод амортизації інших необоротних матеріальних активів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигід від їх використання. П(С)БО 7 передбачає такі методи амортизації: прямолінійний та виробничий. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може також нараховуватися у першому місяці використання об¢єкта у розмірі 50% вартості, яка амортизується, і решта 50% вартості у місяці їх виключення зі складу активів, або відразу у першому місяці використання у сумі 100 % вартості.


Облік нематеріальних активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Норми П(С)БО 8 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які:

не мають матеріальної форми;

можуть бути ідентифіковані;

утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, постачання товарів або послуг, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.

Придбаний нематеріальний актив визнаєтьсяпідприємством і відображається в обліку та звітності в складі активів, якщо він відповідає всім критеріям визнання активів, тобто:

- контролюється підприємством внаслідок минулих подій;

- існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням;

- вартість активу може бути достовірно визначена.

Не слід визнавати нематеріальним активом розроблені (створені) самим підприємством торгові марки, заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні за своєю суттю об'єкти.

В обліку і фінансовій звітності нематеріальні активи поділяються за кількома ознаками: за способом отримання і групами.

Група нематеріальних активів- сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

 
 

 

 


 

 

Рис.2. Класифікація нематеріальних активів в обліку

 

Нематеріальний актив Отриманий іншим шляхом При об’єднанні підприємств В обліку Первісна вартість Справедлива вартість нематеріального активу В обліку Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну корисної експлуатації, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Інші витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду. У фінансовій звітності (балансі) Балансова вартість = первісна (переоцінена) вартість – знос (переоцінений знос)
як внесок до статутного капіталу Справедлива вартість нематеріального активу погоджена з засновниками (учасниками)
безоплатно Справедлива вартість нематеріального активу на дату отримання
в обмін на неподібний актив Справедли-ва вартість переданого нематеріального ативу +(-) отри-мана (передана) під час обміну су-ма грошо-вих коштів чи їх екві-валентів
в обмін на подібний актив Справедлива вартість переданого нематеріального ативу (за умови, що залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість)
Залишкова вартість переданого нематеріального ативу (за умови, що залишкова вартість переданого об’єкта = або < за його справедли-ву вартість)
з оплатою грошовими коштами Ціна придбання – отримані торгівельні знижки + мито + непрямі податки, які не підлягають відшкодуванню + інші витрати безпосередньо пов’язані із створенням цього нема-теріального активу та при-веденням його до стану придат-ності для вико-ристання за призначенням
Створений власними силами Прямі витрати на оплату праці + прямі матеріальні витрати + інші витрати безпосередньо пов’язані із створенням цього нема-теріального активу та при-веденням його до стану придатності для вико-ристання за призначенням
Оцінка Під час первісно-го визнання (на дату здійснен-ня госпо-дарської операції) Подальші витрати На дату балансу

 

Рис.3 Оцінка нематеріальних активів в обліку та звітності за П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

Витрати на придбання або створення нематеріальних активів до їх введення в експлуатацію збираються на балансовому рахунку 15 "Капітальні інвестиції", субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів". Введені в експлуатацію нематеріальні активи обліковуються на рахунку 12 “Нематеріальні активи”, за дебетом якого відображають первинну вартість придбаних чи розроблених нематеріальних активів, а також їх дооцінку, за кредитом – вибуття нематеріальних активів та їх уцінку.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 492; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)