Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення.Кожна господарська операція викликає одночасно подвійну зміну в складі активу капіталу і зобов’язань або і в тих і в інших одночасно, такі зміни відображаються в б.о. шляхом використання методу подвійного запису.

Подвійний запис – є елементом методу б.о.

Подвійний запис – це відображення господарських операцій на рахунках б.о., коли один з них дебетують, а інший кредитують на одну і ту саму суму.

Перш ніж відобразити господарську операцію на рах. на первинних документах проставляють Дт і Кт рахунків та визначають суму господарських операцій.

Подвійний запис має контрольне значення. Внаслідок відображення господарських операцій на рах. б.о. сума операцій (оборотів) за Дт усіх синтетичних рах. має = сумі операцій (оборотів) за Кт усіх синтетичних рах. Принцип подвійного запису забезпечує рівність між активом і пасивом балансу.

Бух. записом (бух. проводкою) називають процедуру визначення рахунків на підставі докумен оформленої господарської операції та плану рах. б.о. з наступним відображенням на цих рах. суми операцій.

В результаті подвійного запису між рах. виникає взаємозв’язок, його ще називають кореспонденцією рах, а рах. що приймає участь в ній назив. Кореспондуючими.

Кореспонденція рах. це взаємозв’язок що виникає внаслідок відображення на них господ. операцій з допомогою подвійного запису.

За значенням в б. о. номерів (кодів) рах. які Дт і Кт за відповідними господарськими операціями називаються контируванням.

В даному випадку можна застосовувати термін контировка.

Бух. проводки класифікують за такими ознаками:

- За к-тю кореспондуючих рахунків

Прості і складні.

При простій один Дт а інший Кт.

При складній Дт 1 рах, а Кт 2 чи кілька і навпаки. При цьому загальна сума за Дт і Кт має бути однакова

- За характером даних

Реальні і умовні.

Реальні проводки охоплюють кореспонденцію рах. з відображенням даних про господ. операції, які реаль но відбулися на підприємстві:

- Надходження запасів

- Виплата зарплати

- Надходження виручки за реалізовані продукти

- Списання матеріалів на виробництво

- Отримання позики в банку.

Такі операції відображають зміни в складі майна та джерел їх утворення на підприємстві.

Умовні виникають внаслідок дії методології б.о. коли господ. операції фактично не відбулися а пров. записана.

Проводки передбач. перенесення показн. з одного рах. на інший.

Приклад

Закриття рах. доходів і витрат в кінці місяця на рах. фін. результатів. З метою визначення кореспондуючих рах і складання бух. проводки бухгалтер повинен аналізувати господарські операції в такому порядку:

1.слід визначити, які рах. за назвами і кодами охоплює дана господарська операція.

2.необхідно встановити якими є ці рах. по відношенню до балансу активними чи пасивними.

3.на основі змісту господарської операції необхідно визначити, які зміни а саме збільшення чи зменшення викликала господарська операція на кожному з рах.

4.виходячи з рах. які охопила господарська операція встановити за Дт чи Кт рах. буде відображатись дана господарська операція.

В б. о. можливі такі варіанти записів:

1. Структурний

2. Формульний

3. Графічний

4. Матричний.

1)При структурному приводять схеми рах.

 

2)при формульному варіанті відображається кореспонденція рах.

Дт. Каса

Кт. Рах. в банках

3)Графічний варіант ілюструє лише логічний зв'язок між рах

31 »30

4)Матричний варіант застосовують коли запис на рах. відображають одночасно за Дт і Кт кореспондуючих рахунків.

Рах. що Кт Рах. що Дт
30 каса Виробн. запаси
Рах 31 х
Рах з постач. х

 

Синтетичні і аналітичні рахунки, субрахунки та їх взаємозв’язок.

Синтетичні рах. – це рах., що містять узагальнену інформацію та призначені для обліку економічно однорідних груп, джерел їх утворення, операцій та результатів діяльності в грошовому вимірнику. ( основні засоби, виробничі запаси, статутний капітал, каса, розрах за податками і платежами, розрах. за виплатами працівникам, нерозподілені прибутки, непокриті збитки)

Синтетичний облік – це облік що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків.

Дані синтетичного обліку використовуються для складання бух балансу та інших форм бух звітності.

Але для оперативного управління господ. діяльністю підпр. Та для ефективного контролю за використання і збереження ресурсів завжди потрібна більш детальна інформація, ніж та, що міститься на синтетичних рах. Таку інформацію отримують за допомогою аналітичних рах.

Аналітичні рах. – це рах. що містять детальну інформацію і призначені для обліку конкретних засобів, джерел їх утворення, господ. процесів та результатів діяльності як у грошовому так і в натуральному вимірниках.

Аналітичний облік – це облік що здійснюється за допомогою аналітичних рах. Його ведуть у розвиток синтетичного.

Аналітичний рах. до синтетичного рах. 26 «готова продукція» - це види готової продукції.

Аналіт. рах. до синтетичного «розрахунки з постачальниками» - найменування конкретних постачальників.

В аналітичному обліку матеріальні цінності відображаються не тільки у вартісному, а й в натур. вимірнику.

Між синтетичними і аналітичними рах. існує тісний взаємозв’язок, так як на підставі одних і тих же документів відкриваються одні і ті ж господ операції, але з різним ступенем деталізації, на синтетичних рах. загальною сумою, а на аналіт. до нього частковими сумами.

З Дт і Кт синтетичного рах. одночасно виникає Дт і Кт відповідного до нього аналіт рах.

Таким чином обороти і залишки аналіт рах. у підсумку повинні = оборотам і залишку синтетичного рах., який їх об’єднує.

В окремих випадках необхідні для складання балансу та звітів виникає необхідність у додатковому групуванні однорідних аналітичних рах. в межах синтетичного для отримання узагальнених показників.

Таке групування здійснюється за допомогою субрахунків. Вони є проміжною ланкою між аналіт та синтет рах., об’єднують відповідні групи аналіт рах. і в свою чергу узагальнюються синтетичним рах.

Інформаційні зв’язки між рах. здійснюються за допомогою кореспонденції вираженою подвійним записом даних про господарські операції.

Ієрархія рах. виражена в підпорядкованості інформ рівнів, синтет і аналіт обліку – синтет і аналіт рах.

Вертикальний розріз інформ системи б. о. передбачає декілька рівнів, кожен з яких виконує свої інформ функції в системі управління підпр.

Схематично вертикальну структуру б. о. розглянемо

Перший рівень – синтет рах

Другий рівень – субрахунки

Третій рівень - аналітичні рах…..

 

 

Значення та принципи класифікації бухгалтерських рахунків.

Класифікація рахунків – це науково-обгрунтоване групування рах. тобто розподіл рах. на групи та підгрупи за визначеними та однорідними ознаками.

На основі класифікації рах. будується план рах.

Класифікація допомагає зрозуміти природу кожного рах. А план рах.,що на кожному рах. потрібно обліковувати.

Значення класифікації рах. необхідні для:

- Розуміння змісту, функцій і призначення того чи іншого рах.

- Чим він принципово відрізняється від інших рах. або що є спільного між рах.

- Полегшення вивчення природи рах., їх використання, правильне визначення рах. при складанні бух. проводок.

1.Класифікація рах. повинна бути всеосяжною і повною, тобто всі господарські засоби, джерела їх утворення, господарські процеси, та їх результати повинні відображатися на відповідних рах.

2.Пристосованою до виду діяльності будь-якого підпр.

3.Повинна правильно, відповідно до економ сутності, та згідно з чинним законодавством відображати юридичну структуру майна та джерел його утворення і бути пристосованою до подальшого розподілу рах. та їх поступового збільшення.

Можливі класифікації рах за такими ознаками:

1. За відношенням до балансу:

Балансові, небалансові, позабалансові.

2. За ступенем деталізації даних:

Синтетичні, аналітичні.

3. За відношенням до інших рахунків:

Постійні(балансові), тимчасові(небалансові)

4. За економічним змістом

5. За призначенням і структурою

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 363; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)