Визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт та послуг 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт та послугПри відображенні в б.о. реалізованої готової продукції зазначають 2 її оцінки:

- оцінка, що прийнята підприємством згідно з наказом «Про облікову політику», це первісна в-сть ( за Дт 901)

- оцінка, що визначається за домовленістю сторін (продажна ціна) ( Кт 701)

Визначення фактичної собівартості реалізованої готової продукції розглянемо на такому прикладі: - відпущена покупцем г.продукція в рахунку значиться в-сть гот.продукції за відпускними цінами 100000 грн., под.на додану в-сть – (20%) – 20000 грн., сума дооплати – 120 000 грн.Собівартість реалізованої продукції складає 80000 грн., необхідно відобразити на рах. б.о. процес відпуску та реалізації готової продукції, враховуючи так дані:Залишок на складі готової продукції за обліковими цінами 200000 грн., надійшло з виробництва продукції – на 65000, фактична собівартість готової продукції – 61670 грн. Визначити собівартість реалізованої продукції.

 

51. Облік основних видів витрати суб’єктів підприємницької д-сті.На практиці використовують 2 методи облік витрати:

- з використанням рахунків 8 класу

- без використання рахунків 8 класу

Але обов’язково застосовують рахунки 7 і 9 класів. При використанні рах.8 класу для обліку витрат в обліку роблять такі записи

- при списанні матеріальних витрат на виробництво продукції, робіт, послуг:

Дт 23, Кт 80

- при списанні витрат з оплати праці на виробництво продукції, роб., послуг:

Дт 23, Кт 81

- при списанні відрахувань на соціальні заходи робітників:

Дт 23, Кт 82

- при нарахуванні амортизації виробничих необорних активів:

Дт 23, Кт 83

- при списанні на виробництво інших операційних витрат:

Дт 23, Кт 84..Ці методи відображають витрат на виробництві застосовують для того, щоб визначити витрати за ек.елементами(їх 5), для заповнення 2 розділу звіту про фін. результати.

- при оприбуткування готової продукції з виробництва:

Дт 26, Кт 23

- Якщо підприємства виготовляють напівфабрикати:

Дт 25, Кт 23

- Якщо замовником прийняті виконані роботи бо послуги:

Дт 903, Кт 23

- Якщо в результаті виробничої д-сті мали місце відходи виробн. або супутня продукція.

Дт 209, Кт 23..При організації обліку витрат без використання рахунків 8 кл. загальна схема обліку витрат буде мати такий вигляд:111111

1. Списання прямих витрат на виробництво

2. Непрямі витрати на рах.»Загально-виробничі витрати»

3. розподіл загально-виробничих витрати між об’єктами обліку і списання їх на виробництво.

4. відображення невиробничих операційних витрати – «адміністративних витрати на збут», «інших витрат операційної д-сті»

5. списання собівартості готової продукції та її оприбуткування. Поточний облік готової продукції ведеться за плановими цінами.

6. списання собівартості реалізованої продукції

7. списання собівартості реалізованої продукції на фінансові результати

8 – 10. списання адміністративних витрати, витрат на збут, інших витрати операційної д-сті на фінансові результати в кінці місяця.11. списання на фінансові результати чистого доходу отриманого від реалізованої продукції.

54 Облік процесу реалізації продукції, виконаних робіт та послуг.Процес реалізації – це сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам. Продукція реалізується за відпускними цінами, що встановлюються з таким розрахунком щоб підпр-во не тільки відшкодувало витрати на виробництво, а й отримало прибуток. Реалізацією завершується процес кругообігу засобів, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійсн.розрахунків підпр-ва за своїми зобов’язаннями ,а також виявляється фінансовий результат від реалізації. Для обл..процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки: 26 «Готова прод» 90 «Собівартість реалізації» 70 «Доходи від реалізації» 93 «Витрати на збут» 36 «Розрах з покупцями і замовниками» 64 «Розрах за податками і платежами». Облік реалізов.готової прод.ведеться на активному рахунку 90 за її фактичною собівартістю. Протягом місяця за дебетом відображу.реалізацію готової продукції покупцям за обліковими цінами. Вкінці місяця для відображення фактич.собівартості реалізованої за місяця прод.розрах відхилення фактичної собівартості реалізованої прод.від планової та записують на рахунках.. В кінці місяця сума фактичної собівартості реалізованої готової продукції списується з кредита рахунка 90 у дебет. На пасивному рахунку 70 відображ.доходи від реалізації готової продукції. Протягом місяця за кредитом рах.ведуть облік доходів від реаліз.прод. з врахуванням ПДВ. Ця сума списується з дебета рах.70 в кредит рах.64. В кінці місяця сума чистого доходу списується з дебет арах 70 у кредит рахунка 79 «Фінансові результати».Обл.основних господ.операцій процесу реалізації.Виставлено до оплати рахунок покуп на вартість реаліз.готової прод.Дт36 Кт70.Відображ ПДВ що включений у рах покуп.та підлягає перерахуванню до бюджету: Дт 70 Кт 64.Списано реаліз. покупцям готову прод. за плановою собіварт. Дт 90 Кт 26.В кінці місяця в обліку відображ різниця між фактич.і планов.собівартість реалізованої покупцям готової прод: Дт 90 Кт 26/Отримано на поточний рах в банку платежі від покуп за реаліз.продукцію: Дт 31 Кт 36.Відпущено і списано матеріали на збутові потреби за факт.собіварт. Дт 93 Кт 20.Нарах.заробітна плата працівникам збуту Дт 93 Кт 66.Здійснені нарахування внесків на соц.заходи: Дт93 Кт 65.Нарах.амортизацію основних засобів збутового признач. Дт 93 Кт 13.Одержано рах на оплату рекламних послуг: Дт 93 Кт 68.Одержано рах від транспорт.організації за перевезення готової прод: Дт 93 Кт 68.

56. Визначення та відображення в обліку фінансового результату отриманого від надання послуг.На підприємствах, що виконують роботи і надають послуги готова продукція в матеріальному значення відсутня і тому, витрати з виконання робіт та надання послуг списують на фінансові результати собівартість реалізації, а собівартість реалізації списуються на фін. результат. Методика списання отриманих доходів від реалізації виконаних робіт та наданих послуг не відрізняється від методики списання доходів на промислових підприємствах. Якщо підприємство є платником податку на додану в-сть, то і суми доходу отримують податкове зобов’язання з ПДВ.

 

55. Порядок визначення фінансового результату та відображення в бухгалтерському обліку отриманого від виробництва та реалізації продукції.
Одним з найважливіших якісних показників роботи підприємства є фінансовий результат, так як від його величини залежить формування власних обігових коштів, викон.зобовязання перед бюджетом та органами соціального страхування, фінансування капітальних вкладень, платоспроможність підприємства. Основну величину прибутку підприємства отримують від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, прибуток визначається як різниця між отриманою виручкою а витратами, до яких включаються, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, податок на прибуток. З одержаного прибутку підприємства сплачують до бюджету податок на прибуток та поповнюють власний капітал, створюють резерви, виплачують дохід учасникам, та здійснюють інші заходи передбачені чинним законодавством і установчими документ. підприємства. З метою одержання інформації про суму отриманого і використаного протягом звітного періоду прибутку, планом рах.б.о. передбачено рахунок 44, який має 3 субрахунки – 441 – прибуток нерозподілений, 442 – непокриті збитки, 443 – прибуток використаний у звітному періоді. Крім того, для обліку фінансових результатів використовують такі рахунки: 70 «дохід від реалізації», 79 «фінансові результати», 90»Собівартість реалізації», 92»адміністративні витрати», 93»витрати на збут», 95»інші операційні витрати», 98»податок на прибуток», 40»статутний капітал», 43»резервний капітал», 67»розрахунки з учасниками». Прибуток підприємства залежить від отриманих доходів. Методологічні засади формування в б.о. інформації про доходи від звичайної д-сті та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(с)БО 15 «дохід». Дохід – збільшення економічних вигід у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства, за винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників. Не визначаються доходами суми одержані від інших осіб, ПДВ, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету. Доходи підприємства отримують від звичайної д-сті, від надзвичайних подій. Доходи від реалізації продукції, товарів, послуг обліковують на рах.70. Інші операційні доходи – 71. Доходи від участі в капіталі- 72. Інші операційні доходи -73. Надзвичайні доходи – 75.

 

 

 


 


 
 

 

-

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 600; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.007 с.)