На які види поділяють господарський контроль за суб’єктами?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На які види поділяють господарський контроль за суб’єктами?1. Документальний, фактичний

2. Попередній, поточний, наступний

3. Ревізія, аудит, економічний аналіз, обстеження, розслідування

4.+ Державний, муніципальний, контроль власника, незалежний

 

17. Результати будь-якої ревізії оформляють:

1. Висновком

2. Звітом

3. Довідкою

4.+ Актом перевірки

 

18. Спосіб незалежного фінансового контролю, який проводять для підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства – це:

1. Ревізія

2. +Аудит

3. Перевірка

4. Судово-бухгалтерська експертиза

 

19. Повна ревізія – це коли:

1. Охоплюють всі неперевірені періоди

2. +Охоплюють всі сторони виробничо-фінансової діяльності підпри­ємства

3. Беруть участь у перевірці спеціалісти різних профілів

4. Залучають до перевірки спеціалістів

 

20. Ревізійну комісію підприємства обирає:

1. Керівник підприємства

2. Правління товариства

3. Рада директорів

4.+ Загальні збори

 

21. Виробнича і фінансово-госпо­дарська діяльність підприємства – це:

1.+ Предмет господарського контролю

2. Метод господарського контролю

3. Суб'єкт господарського контролю

4. Об'єкти господарського контролю

 

22. До суб’єктів державного контролю відноситься:

1. +Державна фінансова інспекція

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Ревізійна комісія підприємства

4. Аудиторська фірма

 

23. За складом ревізійної групи ревізії поділяють на:

1. Відомчі, позавідомчі, внутрігосподарські

2. +Комплексні, некомплексні

3. Планові, позапланові

4. Повні, часткові

 

24. За періодичністю здійснення контроль поділяється на:

1. Державний, відомчий, внутрігосподарський

2. +Попередній, поточний, наступний

3. Плановий, позаплановий

4. Повний, частковий

 

25. Прийом документального контролю:

1. Інвентаризація

2. Експертна оцінка

3. Лабораторний аналіз

4. +Письмовий запит

 

26. Функція управління, за допомогою якої здійснюється обернений зв’язок між об’єктом і суб’єктом управління – це:

1. Аудит

2. Ревізія

3. + Господарський контроль

4. Тематична перевірка

 

27. Всебічна, глибоко систематизована перевірка діяльності підприєм­ства за певний період – це:

1. +Ревізія

2. Аудит

3. Контроль

4. Тематична перевірка

 

28. До суб’єктів відомчого контролю відноситься:

1. Державна фінансова інспекція

2. +Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Ревізійна комісія підприємства

4. Аудиторська фірма

 

29. Перелік конкретних питань перевірки та проведення ревізії, опис процедури її здійснення містить:

1. Перспективний план ревізії

2. Акт перевірки

3. Програму ревізії

4.+Поточний план ревізії

 

30. Вивчення документів за економічно однорідними господарськими операціями – це:

1. Хронологічна перевірка

2. +Систематизована перевірка

3. Комбінована перевірка

4. Фактична перевірка

 

31. Під час проведення ревізії використовують:

1. Документальні та вибіркові прийоми господарського контролю

2. Фактичні та вибіркові прийоми господарського контролю

3. +Документальні та фактичні прийоми господарського контролю

4. Тільки вибіркові перевірки документів

 

32. Результати перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей оформляють:

1. Актами

2. Інвентарними списками

3.+ Інвентаризаційними описами

4. Звітами про перевірку

 

Чи може підприємство використовувати виручку, одержану в касу для виплати заробітної плати?

1. +Може

2. Не може

3. Може, тільки за відсутності податкової заборгованості

4. З дозволу керівника підприємства

 

34. Вибуття основних засобів внаслідок стихійного лиха повинно бути підтверджено актом:

1. Ревізійної комісії

2. +Страхової компанії

3. Членів правління

4. Керівництва підприємства

 

ІІ рівень

Зіставленням яких документів перевіряють повноту надходження коштів на поточний рахунок від покупців ?

1. Виписка банку, договір про реалізацію

2. Виписка банку, Журнал-ордер № 1с.-г., Журнал-ордер № 6 с.-г.

3. +Договір про реалізацію, виписка банку, платіжне доручення

4. Журнал-ордер № 1 с.-г., Відомість 1.1 с.-г.

 

36. Величину природних втрат сільськогосподарської продукції визначають:

1. На основі довідників

2. + Множенням середньої маси продукції на норму природних втрат

3. Множенням норми природних втрат на залишок продукції

4. Відніманням від фактичної наявності кількості за даними бухгалтерського обліку

 

37. Гранична сума добових під час відрядження в Україні для працівників госпрозрахункових підприємств:

1. 30 грн

2.+Не більше ніж 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року

3. Не більше 913,50 грн

4. 90 грн

 

38. Кількість витрачених паливно-мастильних матеріалів на роботу автотранспорту контролюють на підставі:

1. Класу вантажу

2. Часу перебування автомобіля в русі

3.+ Дорожніх листів, норм витрати палива

4. Лімітно-забірних карток

 

39. Формування первісної вартості основних засобів перевіряють за рахунком:

1. 10

2. +15

3. 11

4. 12

40. Співробітник відзвітував і повернув до каси не витрачені кошти, видані йому після сплину граничного строку:

1. Сплачує штраф у розмірі 25% надміру виданих коштів

2. Сплачує штраф у розмірі 15% надміру витрачених коштів

3. +Утримується податок на доходи фізичних осіб

4. Сплачує штраф у розмірі 20% надміру витрачених коштів

 

Який термін звітування про кошти, видані на відрядження з каси?

1. До кінця місяця

2. До закінчення 3-го банківського дня, наступного за днем завершення відрядження

3.+ До закінчення 5-го банківського дня, наступного за днем завершення відрядження

4. До кінця 10-го банківського дня, наступного за днем завершення відрядження

 

Які виплати не враховують під час обчислення середньої заробітної плати при нарахуванні відпускних?

1. Виробничі премії

2. Основна заробітна плата

3. Допомога в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

4. +Компенсаційні виплати, пов’язані з відрядженням

 

43. Правильність утримань із заробітної плати встановлюють шляхом перевірки:

1. +Дотримання законодавства, розміру заробітної плати, арифметичної перевірки

2. Журнала-ордера за рахунком 66

3. Головної книги

4. Арифметичної

 

44. Перевірку формування фонду оплати праці розпочинають з:

1. Арифметичної перевірки нарахування оплати праці

2. Перевірки роботи з нормування та тарифікації

3. +Виявлення наявності затверджених нормативних документів з оплати праці на підприємстві

4. Перевірки дотримання трудової дисципліни

45. Ревізор може перевірити списання матеріальних витрат на виробничі потреби та включення їх у собівартість шляхом зіставлення даних:

1. За дебетом рахунка 27 і кредитом рахунка 23

2. За дебетом рахунка 22 і кредитом рахунка 631

3. +За дебетом рахунка 23 і кредитом рахунка 22, 20

4. За дебетом рахунка 91 і кредитом рахунка 23

 

46. Під час перевірки списання кормів враховують:

1. Правильність зберігання кормів

2. +Норми витрат, кормовий раціон, чисельність поголів’я за видами, статево-віковими групами

3. Якість кормів

4. Середньорічне поголів’я

 

47. Під час перевірки повноти оприбуткування продукції рослинництва використовують:

1.+ Контрольні обмолоти, контрольні обміри, зіставлення первинних документів з журналом вагаря, книгою складського обліку

2. Головну книгу

3. Перевірку кількості первинних документів

4. Журнал вагаря

 

48. Зіставленням яких документів перевіряють повноту оприбутку­вання куплених запасів?

1. Договори і видаткові накладні

2. Видаткові накладні, Звіт про рух матеріальних цінностей

3.+ Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, книга складського обліку

4. Журнал-ордер № 5А с.-г. за рахунком 20, Звіт про рух матеріальних цінностей

 

49. Для з'ясування стану заборгованості за кожним покупцем слід використати:

1. Журнал-ордер № 6 с.-г. за рахунком 36

2. Реєстр № 6.1 с.-г. за рахунком 36

3.+ Відомість аналітичного обліку 6.6 с.-г. за рахунком 36

4. Головну книгу

50. Ревізію розрахунків з підзвітними особами починають з:

1. Визначення законності та достовірності операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей

2. Перевірки розрахунків зі службових відряджень

3.Арифметичної перевірки звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4. + Виявлення та аналізу залишків на особових рахунках підзвітних осіб

 

51. Перевірка банківських операцій починається з:

1. Встановлення залишків на рахунках підприємства

2.+ З’ясування наявності рахунків та в яких установах банку вони відкриті

3. Перевірки правильності оформлення виписок банку

4. Перевірки законності здійснених операцій

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 643; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)