ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік доходів майбутніх періодівОблік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 „Доходи майбутніх періодів", призначеному для узагальнення інформації про одержані доходи у звітному періоді, які підлягають віднесенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться:

• доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі);

• передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання;

• авансові платежі за вантажні перевезення;

• виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств;

• нереалізовані прибутки від внутрішньо групових операцій;

• доходи від перевищення продажної вартості об'єктів операційної оренди над їх балансовою вартістю;

• доходи від перевищення продажної вартості об'єктів операційної оренди над їх справедливою вартістю;

• доходи від перевищення продажної вартості об'єктів фінансової оренди над їх балансовою вартістю;

• абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

По кредиту рахунку 69 „Доходи майбутніх періодів" відображається одержання доходів майбутніх періодів, по дебету — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів з включенням до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведуть за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

При настанні строку, за який було проведено попередню оплату за оренду або при утриманні заборгованостей при нестачах, втратах і крадіжках на основі окремого розрахунку визначають пропорційну частку доходів майбутніх періодів, яку необхідно записати на дебет рахунку у зв'язку з віднесенням їх до доходу звітного періоду чи на розрахунки з бюджетом.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів здійснюють за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Сальдо за рахунком 69 „Доходи майбутніх періодів" на кінець звітного періоду відображають у рядку 630.

Станом на 1 квітня доходи майбутніх періодів у сумі отриманих авансом орендних платежів становлять 1500 грн., і саме цю суму слід відобразити у рядку 630 Балансу.

Інші типові операції за рахунком 69 „Доходи майбутніх періодів" будуть відображатися так:

Розділ 14. ОБЛІК ВИТРАТ І ДОХОДІВ

Загальні положення

Облік доходів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. У свою чергу, розкриття інформації в обліку про витрати здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 „Витрати",затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку і включають до складу Звіту про фінансові результати згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.Тобто фінансовий результат звітного періоду визначається виходячи з порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Наприклад, в момент реалізації водночас відображається виручка від реалізації продукції і списуються витрати на виробництво даної продукції. Проте не всі витрати можна пов'язати з певними доходами. Наприклад, адміністративні витрати, витрати на збут не можна пов'язати з якимось конкретним видом доходів. Тому такі витрати відображаються в тому періоді, в якому вони виникли і списуються в кінці звітного періоду на фінансові результати.

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати" і 4 „Звіт про рух грошових коштів" вся діяльність підприємства поділяється на звичайну(яка у свою чергу ще розподіляється на інші види) і надзвичайну.

 

Діяльність підприємства Звичайна діяльність  
Операційна діяльність Інша діяльність Надзвичайні події
Основна Інша операційна        
функції Фінансова Інвестиційна  
виробництво управління збут      

Звичайною діяльністювважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно зйого статутом. Прикладами звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реалізація оборотних активів. До операцій, що супроводжують звичайну діяльність, також відносяться операції з курсовими різницями, пов'язані з економічними санкціями за господарськими договорами, відсотками, дивідендами тощо

У свою чергу, звичайна діяльність включає операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність— це будь-яка основнадіяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними чи фінансовими.

До основної діяльностіналежать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), які є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Для виробничого підприємства такими є операції з виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); для будівельної організації — операції з виконання будівельно-монтажних робіт тощо. Інша операційнадіяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційними курсовими різницями, створення резервів сумнівних боргів, одержання або сплату санкцій тощо.

До інших доходів від операційної діяльності також відносяться:

• вартість виявлених унаслідок інвентаризації надлишків;

• сума невикористаного забезпечення майбутніх витрат і платежів;

• доходи, що виникли під час погашення довгострокової (короткострокової) позики у зв'язку з тим, що з будь-яких причин кредитор не вимагає її погашення в повному обсязі;

• інші доходи, що виникають під час господарської діяльності підприємства та не відносяться до фінансової та інвестиційної діяльності.

До інших витрат від операційної діяльності також належать витрати:

• пов'язані з утриманням житлових і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних установ, будинків відпочинку, санаторіїв та інших установ оздоровчого і культурного призначення;

• знос об'єктів соціальної інфраструктури;

• безоплатна передача виробничих запасів;

• на придбання літератури, яка безпосередньо не пов'язана із забезпеченням господарської діяльності підприємства;

• на утримання вищих організацій;

• інші витрати, які виникають під час господарської діяльності підприємства та не відносяться до фінансової та інвестиційної діяльності.

Інвестиційною діяльністювважається придбання і реалізація активів, що амортизуються (основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних активів), а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

До інвестиційної діяльності підприємства відносяться операції, пов'язані із:

• вкладенням грошових коштів у придбання основних засобів, нематеріальних активів та інші довгострокові активи, а також витратами, пов'язаними з інвестиціями в розроблення і будівництво основних засобів самим підприємством;

• продажем та іншим вибуттям основних фондів, необоротних активів та інших довгострокових активів;

• придбанням (продажем) власного капіталу чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств;

• авансами і позиками (відмінними від авансів і позик, здійснених фінансовими установами), наданими іншим сторонам, а також їх поверненням;

• ф'ючерсними, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли така діяльність класифікується як фінансова).

Іншими словами, інвестиційна діяльність — це вкладення капіталу з метою отримання доходу. Фінансові вкладення звичайно є інвестиційною діяльністю для промислового підприємства, але можуть бути складовою частиною операційної діяльності фінансової установи.

Слід зазначити, що відповідно до П(С)БО 3 у Звіті про фінансові результати доходи від інвестиційної діяльності наводяться у двох статтях „Дохід від участі в капіталі" та „Інші доходи", а витрати — відповідно у статтях „Втрати від участі в капіталі" та „Інші витрати".

Фінансова діяльністьохоплює операції, які призводять до зміни розміру і складу власного капіталу та позик підприємства — залучення позикових коштів, сплата відсотків по них, а також одержані відсотки, дивіденди тощо. До операцій, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства, належать:

• надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що ведуть до збільшення власного капіталу (статутного, пайового, додаткового);

• виплати грошових коштів власникам для придбання чи викупу раніше випущених акцій;

• погашення заборгованості учасників щодо внесків до статутного капіталу;

• виплата дивідендів власникам;

• надходження грошових коштів від випуску облігацій, позик, векселів, іпотек, а також інших короткострокових і довгострокових зобов'язань;

• повернення основної суми кредитів, позик, погашення зобов'язань, а також погашення інших зобов'язань;

• витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування;

• винагорода за здані в оренду фінансові активи. Надзвичайноюдіяльністю вважають такі операції чи події, які відрізняються від звичайної діяльності та щодо яких не передбачається, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді. Прикладами подій і операцій, що відносяться до надзвичайної діяльності, є: стихійне лихо (землетрус, зсув, смерч тощо), пожежа, техногенні аварії тощо.

Однак необхідно враховувати, що одна і та ж подія може бути надзвичайною для одного підприємства і звичайною для іншого. Наприклад, збитки внаслідок землетрусу вважаються надзвичайною подією для багатьох підприємств, але така подія не є надзвичайною для страхових компаній, котрі здійснюють страхування таких ризиків. Таким чином, надзвичайність події чи операції визначається передусім характером діяльності підприємства, а не очікуваною частотою їх виникнення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)