Примітки до річної фінансової звітності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Примітки до річної фінансової звітностіПримітки до звітів є обов'язковою складовою річної фінансової звітності для всіх підприємств, крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва.

У примітках до фінансових звітів необхідно розкривати інформацію про облікову політику підприємства; інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою згідно з положеннями (стандартами); інформацію, яка містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Примітки складаються окремо до кожної з форм звітності.

Зміст приміток визначається Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У примітках до Балансу подається інформація про оцінку основних засобів, запасів, розкриваються окремі його статті згідно з Положеннями (стандартами) 7 „Основні засоби", 8 „Нематеріальні активи", 9 „Запаси", 10 „Дебіторська заборгованість", 11 „Зобов'язання", 12 „Фінансові інвестиції". Зокрема описується склад необоротних активів, методи їх оцінки, амортизації, перелік та розмір фінансових інвестицій; конкретизуються залишки за видами запасів, методи оцінки запасів; перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості, метод визначення величини резерву сумнівних боргів; розкривається структура власного капіталу на початок і на кінець року, його збільшення і зменшення за рік за даними аналітичного обліку тощо.

У примітках до Звіту про фінансові результати подається інформація про склад і суму витрат, відображених у статтях „Інші операційні витрати" та „Інші витрати"; склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму витрат, які не включені до статей витрат цього звіту, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).

У примітках до Звіту про рух грошових коштів слід наводити інформацію про склад грошових коштів та їхніх еквівалентів; склад статей „Інші надходження", „Інші платежі" та інших статей, що об'єднують кілька видів грошових потоків; негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; наявність значного сальдо грошових коштів та їхніх еквівалентів, що є в наявності у підприємства та недоступні для використання групою, до якої належить підприємство. У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного року потрібно розкрити інформацію про загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу; частину загальної вартості майнового комплексу, що відповідно була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів; суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані; суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

У примітках до Звіту про власний капітал всі підприємства повинні розкривати призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного). Особливо це стосується акціонерних товариств, які у примітках повинні подавати інформацію про:

♦ загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

♦ загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата порівняно з передбаченими величинами;

♦ загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції із зазначенням грошових коштів: внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій; вартісної оцінки майна, внесеного як плата за акції із зазначенням кількості акцій; загальної суми іноземної валюти, внесеної як плата за акції із зазначенням кількості акцій та курсу валюти на день її відображення в обліку;

♦ акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями: кількість акцій та частка неоплаченого капіталу; номінальна вартість акцій; зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу; права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями в тому числі обмежень щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу; акції, що належать самому товариству, його дочірнім та асоційованим підприємствам; перелік засновників та кількість акцій, якими вони володіють; кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частка яких у статутному фонді перевищують 5%; акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із зазначенням їх термінів і сум;

♦ накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

♦ суми, включені (або не включені) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства подають у примітках до звіту про власний капітал інформацію про розподіл часток статутного капіталу між власниками; права, привілеї або обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

На основі прикладу заповнюємо Примітки до річної фінансової звітності (стор. 392-398).

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.016 с.)