Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послугиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послугиКредиторська заборгованість з товари (роботи, послуги) виникає у зв'язку з тим, що момент отримання запасів від постачальника (момент переходу права власності) не співпадає з моментом оплати. Господарські зв'язки з постачальником будуються на підставі договорів (угод), а покупець здійснює оперативний контроль за виконанням договірних умов (відділ постачання або фінансовий відділ). На відвантажені запаси (виконані роботи, послуги) постачальник виписує та передає товарні і платіжні документи покупцеві.

Перелік документів постачальника: рахунок-фактура, накладна, акт прийняття робіт (послуг), податкова накладна, документи транспортних підприємств, документи на сплату мита, зборів і податків (при розрахунках з іноземними постачальниками), документ, який підтверджує якість товару (сертифікат).

Заборгованість постачальнику може сплачуватись шляхом безготівкових або готівкових розрахунків (чек ЕККА, квитанція до прибуткового касового ордеру). Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 63, де по Кт нараховується заборгованість, а по Дт – відображається її зменшення (погашення, списання тощо).

Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками і підрядниками можна вести двома способами:

1)в розрізі окремих постачальників/підрядників;

2)в розрізі окремих документів.

У випадку здійснення розрахунків між контрагентами в порядку планових платежів ведеться облік в розрізі постачальників/підрядників. А у випадку акцептної форми розрахунків – в розрізі окремих документів.

При цьому перевага завжди надавалась обліку в розрізі окремих документів, оскільки він доволі якісно і чітко вирішує задачі бухгалтерського обліку постачальників.

Сучасні Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. №356, містять неточність відносно способу обліку постачальників, а саме: сальдо на кінець місяця приводиться по кожному постачальнику та підряднику (п.29.4). Однак форма самої відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками вказує, що облік ведеться все-таки по кожному окремому документу.

Але у відповідності з п. 5 Закону України „ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV підприємство самостійно вибирає форму бухгалтерського обліку як відповідну систему регістрів, порядку і способу реєстрації і узагальнення інформації в них.

На практиці часто підприємства в особі бухгалтерів обирають форму, за якою облік ведеться в розрізі окремих постачальників.

Синтетичний облік ведеться у ж. №3, а аналітичний облік – в відомості 3.3 за Дт рахунку 63.

Відображаються витрати на:

- будівництво або отримання устаткування, що підлягає монтажу:

Дт 151 Кт 63

- придбання основних засобів:

Дт 152 Кт 63

- придбання виробничих запасів:

Дт 20 Кт 63

- придбання МШП:

Дт 22 Кт 63

- придбання товарів:

Дт 28 Кт 63

Виконані послуги постачальником:

- для виробництва

Дт 23 Кт 63

- з виправлення браку

Дт 24 Кт 63

Виконані підрядником ремонтні роботи:

- Дт 91, 92, 93 Кт 63

2) Одночасно відображається сума податкового кредиту:

- з ПДВ при наявності податкової накладної

Дт 641 Кт 63

- при відсутності податкової накладної, або при виконанні бартерних операцій, або за використання касового методу

Дт 644 Кт 63

- отримання податкової накладної

Дт641Кт644

3) Пред'явлена претензія:

Дт374Кт63

4) Оплата заборгованості постачальнику з каси чи рахунку банку

Дт63Кт31,30

5) Оплата заборгованості короткостроковими векселями виданими

Дт 63 Кт 62

6)Оплата заборгованості підзвітною особою

Дт63Кт372

7)Оплата заборгованості довгостроковими векселями виданими

Дт 63 Кт 51

8)Оплата заборгованості за рахунок короткострокової позики

Дт 63 Кт 60

9) Перерахування авансу постачальнику

Дт371Кт31

10) Зарахування заборгованості перед постачальником

Дт 63 Кт 371

У балансі залишок по рахунку 63 відбивається у пасиві балансу

Відомість 3.3 призначена для аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що відображаються на пасивному рах. 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

Тут по кожному постачальнику (підряднику) також зазначаються: сальдо на початок місяця, дата виникнення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, сума заборгованості, дата списання заборгованості або кредитове сальдо на кінець місяця. Відомість 3.3 дозволяє наочно уявити дебетові та кредитові обороти, момент виникнення заборгованості.

Розрахунки з постачальниками враховуються на рахунках:

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

632 „Розрахунки з іноземними постачальниками”

Протягом місяця записи у цій Відомості здійснюються поступово з визнанням зобов’язань по матеріальним цінностям, нематеріальним активам, роботам і послугам та проведення розрахунків з постачальниками та підрядниками на підставі первинних облікових документів. Відповідно до п.5 П(с)БО 11 зобов’язання визнається, якщо оцінка може бути вірогідно визначена й існує ймовірність зменшення економічних вигоду майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу звітного періоду.

За кредитом рах.63 відображається заборгованість за отримані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця наводиться по кожному постачальнику та підряднику і переноситься до графи 6 Відомості 3.3 на наступний місяць.

У графі 20 „Усього за кредитом” відображається загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику, підряднику за отримані товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи та послуги.

Підсумки граф 13-19 (рядок „Усього за рахунком 63”) Відомості 3.3 переносяться до графи 10 розд. І Журналу 3.

Облік інших зобов’язань

Облік розрахунків з учасниками

Відносини підприємства з учасниками розглядаються як:

1) розрахунки з засновниками по внескам до статутного капіталу (отримання засновниками корпоративних прав);

2) розрахунки підприємства з учасниками з розподілу прибутку

(нарахування дивідендів)

Для розрахунків з учасниками діючим Планом рахунків передбачені рахунки: 671 - "Розрахунки за нарахованими дивідендами” та 672 "Розрахунки за іншими виплатами".

Корпоративні права— право власності на частку в статутному капіталі юридичної особи, на управління та одержання відповідної частки прибутку; (Дт14 Кт301, 311).

Дивіденди— прибуток, одержаний від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції, або на внески до статутного капіталу.

По привілейованим акціям розмір дивідендів фіксується в проспекті емісії при їх випуску. Виплата дивідендів відбувається після сплати процентів по облігаціях.

Розмір виплати дивідендів оголошується на річних зборах акціонерів за результатами діяльності підприємства.

Дивіденди нараховуються з чистого прибутку після нарахування податків до бюджету і розподіляються відповідно до установчих документів. У джерела нарахування і виплати дивідендів нараховується податок на прибуток у розмірі 30 % і перераховується в бюджет при отриманні дивідендів в банку, а прибутковий податок з фізичних осіб чи учасників не утримується. Сума нарахованого податку на прибуток враховується у Декларації розрахунку податку на прибуток, на цю суму зменшується загальна величина податку на прибуток.

Нарахована сума дивідендів 443 671 10000 (х30%=3000)

Нарахована сума податку

на прибуток 671 641 3000

Отримані та 30 31

виплачені дивіденди 671 30 7000

Одночасно перерахована

сума податку на прибуток 641 30 3000

Аналітичний облік з нарахування дивідендів чи інших виплат (частка активів) ведуть по кожному учаснику чи засновнику окремо за видами витрат.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.014 с.)